Strona główna

Sylabus przedmiotu: Historia filmu powszechnego


Pobieranie 18.94 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar18.94 Kb.
Sylabus przedmiotu: Historia filmu powszechnego


1.

Nazwa przedmiotu

Wykład monograficzny: Historia filmu powszechnego

2.

Kod przedmiotu
3.

Typ przedmiotu

obowiązkowy

4.

Grupa treści kształcenia

grupa treści kierunkowych

5.

Rok studiów i semestr

II mgr stacjonarny, 2 semestry

6.

Liczba punktów ECTS

2

7.

Metody nauczania i formy zajęć

wykład

8.

Język wykładowy

polski

9.

Imię i nazwisko osoby prowadzącej wykład/egzaminującej/koordynatora przedmiotu

dr hab. Tadeusz Szczepański, prof. UWr

10.

Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzących przedmiot

dr hab. Tadeusz Szczepański, prof. UWr

11.

Wymagania wstępne
12.

Zamierzone efekty kształcenia

a) wiedza (treści merytoryczne)
Student zna i rozumie procesy historycznofilmowe obejmujące okres narodzin filmu, kina niemego i klasycznego.

b) umiejętności


Student opisuje i charakteryzuje twórczość wybranych tendencji i szkół artystycznych oraz wybitnych reżyserów filmowych, a także analizuje i interpretuje wybrane filmy pod kątem poetyki historycznej filmu.

c) kompetencje personalne (postawy)

Student jest aktywny w dążeniu do poszerzania zdobytej wiedzy, otwarty na inicjatywy organizacyjne w zakresie historii kina (np. organizacji retrospektyw wybranych gatunków filmowych, twórczości reżysera czy szkoły filmowej), zorientowany na pracę w instytucjach filmowych.

13.

Metody sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów

Rozmowa/test, która powinna zweryfikować zakres uzyskanej wiedzy oraz opisanych umiejętności i kompetencji.

14.

Spis zalecanych lektur

1. Kristin Thompson-David Bordwell, Film History. An Introduction, New York 1994.

2. Kino nieme, pod red. Tadeusza Lubelskiego, Iwony Sowińskiej i Rafala Syski, Kraków 2009.

3. Alicja Helman, Film faktów i film fikcji, Katowice 1974

4. Lotta Eisner, Ekran demoniczny, Gdańsk 2010.

5. Tadeusz Szczepański, Eisenstein. U źródeł twórczości, Warszawa 1986

6. Ryszard Kluszczyński, Film - sztuka Wielkiej Awangardy, Łódź 1990

7. Andrzej Kołodyński, Tropami filmowej prawdy, Warszawa 1981

8. Mirosław Przylipiak, Poetyka filmu dokumentalnego, Gdańsk 20009. Bogusław Drewniak, Teatr i film III Rzeszy, Gdańsk 1972©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość