Sylabus przedmiotu: Historia filmu powszechnegoPobieranie 18.94 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar18.94 Kb.
Sylabus przedmiotu: Historia filmu powszechnego


1.

Nazwa przedmiotu

Wykład monograficzny: Historia filmu powszechnego

2.

Kod przedmiotu
3.

Typ przedmiotu

obowiązkowy

4.

Grupa treści kształcenia

grupa treści kierunkowych

5.

Rok studiów i semestr

II mgr stacjonarny, 2 semestry

6.

Liczba punktów ECTS

2

7.

Metody nauczania i formy zajęć

wykład

8.

Język wykładowy

polski

9.

Imię i nazwisko osoby prowadzącej wykład/egzaminującej/koordynatora przedmiotu

dr hab. Tadeusz Szczepański, prof. UWr

10.

Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzących przedmiot

dr hab. Tadeusz Szczepański, prof. UWr

11.

Wymagania wstępne
12.

Zamierzone efekty kształcenia

a) wiedza (treści merytoryczne)
Student zna i rozumie procesy historycznofilmowe obejmujące okres narodzin filmu, kina niemego i klasycznego.

b) umiejętności


Student opisuje i charakteryzuje twórczość wybranych tendencji i szkół artystycznych oraz wybitnych reżyserów filmowych, a także analizuje i interpretuje wybrane filmy pod kątem poetyki historycznej filmu.

c) kompetencje personalne (postawy)

Student jest aktywny w dążeniu do poszerzania zdobytej wiedzy, otwarty na inicjatywy organizacyjne w zakresie historii kina (np. organizacji retrospektyw wybranych gatunków filmowych, twórczości reżysera czy szkoły filmowej), zorientowany na pracę w instytucjach filmowych.

13.

Metody sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów

Rozmowa/test, która powinna zweryfikować zakres uzyskanej wiedzy oraz opisanych umiejętności i kompetencji.

14.

Spis zalecanych lektur

1. Kristin Thompson-David Bordwell, Film History. An Introduction, New York 1994.

2. Kino nieme, pod red. Tadeusza Lubelskiego, Iwony Sowińskiej i Rafala Syski, Kraków 2009.

3. Alicja Helman, Film faktów i film fikcji, Katowice 1974

4. Lotta Eisner, Ekran demoniczny, Gdańsk 2010.

5. Tadeusz Szczepański, Eisenstein. U źródeł twórczości, Warszawa 1986

6. Ryszard Kluszczyński, Film - sztuka Wielkiej Awangardy, Łódź 1990

7. Andrzej Kołodyński, Tropami filmowej prawdy, Warszawa 1981

8. Mirosław Przylipiak, Poetyka filmu dokumentalnego, Gdańsk 20009. Bogusław Drewniak, Teatr i film III Rzeszy, Gdańsk 1972


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy