Strona główna

Sylabusy 2012-2013 (semestr zimowy)


Pobieranie 23.3 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar23.3 Kb.

Sylabusy 2012-2013 (semestr zimowy)1

nazwa jednostki

Katolicki Uniwersytet Lubelski /Wydział Nauk Humanistycznych

2

nazwa kierunku (specjalności)

filologia romańska

3

nazwa przedmiotu


Kultura Hiszpanii z elementami historii, konwersatorium

4

przedmioty wprowadzające & wymagania wstępne

Ogólna wiedza dotycząca kultury i historii Hiszpanii.

Wystarczająca do konwersacji na zadany temat znajomość języka hiszpańskiego.

Umiejętność posługiwania się współczesnymi narzędziami gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych.

5

liczba godzin zajęć dydaktycznych

30

6

liczba punktów ECTS
7

założenia i cele przedmiotu

Zdobycie i utrwalenie wiedzy dotyczącej cywilizacji i kultury Hiszpanii od czasów starożytnych do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem procesów zachodzących w XX i XXI wieku (faktografia i problemy).

Umiejętność analizy tekstów źródłowych oraz ikonografii ilustrujących najważniejsze problemy i procesy zachodzące w hiszpańskiej cywilizacji i kulturze.

Umiejętność porównania procesów zachodzących w Hiszpanii w kontekście europejskim.

8

metody dydaktyczne

Lektura tekstów, konwersacja, dyskusja. Projekcje multimedialne. Zajęcia o charakterze praktycznym (np. wywiady przeprowadzane drogą internetową z Hiszpanami).

9

forma & warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach, aktywność, lektury

10

treści programowe

1. Geograficzne i przyrodnicze determinanty cywilizacji iberyjskich

2. Hiszpania w czasach prehistorycznych i starożytności

3. Od inwazji muzułmańskiej do zjednoczenia Hiszpanii

4. Hiszpania u szczytu potęgi - Habsburgowie

5. Burbońska Hiszpania : XVIII i XIX wiek

6. Hiszpania w wieku XX: wojna domowa, epoka frankistowska, transformacja, demokracja

7. Hiszpańska tożsamość i charakter

8. Życie duchowe i religijne Hiszpanów

9. Camino de Santiago

10. Inkwizycja hiszpańska : pytanie o relacje państwo – Kościół

11. Conquista – hiszpański model ekspansji, typ imperium

12. Hiszpański absolutyzm i hiszpańskie swobody

13. Hiszpanie a obcy

14. Hiszpanie poza Hiszpanią

15. Rola armii w dziejach państwa i społeczeństwa

11

literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa
Comellas J.L., Suárez L., Historia de los españoles, Barcelona, Editorial Ariel, 2003.
Literatura uzupełniająca
Adame de Heu W., Cuatro cuestiones sobre la consolidación del liberalismo histórico en España en el siglo XIX, Lublin, Promotor, 2003.

Aszyk U., Współczesny teatr hiszpański w walce o… teatr, Warszawa, PIW, 1988.

Calvo Castellón, Historia del arte español, Madrid, EDI ‚ 6, 1987.

Contreras J., Historia de la Inquisición Española (1478-1834), Madrid, Arco Libros, 2004.

Correa P., Historia de la literatura española, Madrid, EDI – 6, 1987.

Díaz Plaja F., El español y los siete pecados capitales, Barcelona, Círculo de Lecores, 1969.

Fernández R., La España de la Ilustración, Madrid, Grupo Anaya, 2009.

Lévi-Provencal E., Cywilizacja arabska w Hiszpanii, Warszawa, Dialog, 2006.

Queralt de Hierro M., Historia de España, Madrid, Tikal, 2006.

Taracha C., Ojos y oídos de la Monarquía Borbónica, Madrid, Ministerio de Defensa, 2011.We wspólnej Europie. Polska-Hiszpania XVI-XX wiek, red. C. Taracha, Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL, 2001 (wybrane teksty).

Publikacje i materiały własne prowadzącego zajęcia

12

osoba prowadząca zajęcia

Dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL (współpraca María Ibáñez Cánovas)

9. forma & warunki zaliczenia:

- określić warunki uzyskania zaliczenia, ew. elementy składowe oceny końcowej (obecność na zajęciach, aktywność, prace domowe, prace kontrolne, etc.);
- forma: Z-zaliczenie/E- egzamin/ Zbo-zaliczenie bez oceny wg zatwierdzonego przez SENAT KUL programu studiów (w załączeniu)
10. treści programowe: punkty 1-15: wykaz tematyki 15 kolejnych zajęć w semestrze

(NB. docelowo, w terminie późniejszym niż 15.10.09: szczegółowy opis treści każdych kolejnych zajęć z podaniem przykładowych ćwiczeń, tekstów do opracowania, poruszanych zagadnień, poziomu trudności, zamierzonej progresji, docelowych kompetencji, stosowanych testów kontrolnych i pytań egzaminacyjnych, obowiązującej literatury, etc.)
11 . wykaz literatury podstawowej & uzupełniającej: pozycje obowiązkowe dla studentów w celu realizacji założeń i celów dydaktycznych przedmiotu oraz uzyskania zaliczenia & tzw. lektury nadobowiązkowe

(NB. docelowo, w terminie pówniejszym niż 15.10.09: szczegółowy wykaz literatury do każdych kolejnych zajęć)
12. osoba prowadząca: imię, nazwisko, stopień, tytuł naukowy (zawodowy) osoby prowadzącej przedmiot w I semestrze roku 2009/2010


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość