Strona główna

Synteza 2 recenzji przygotowanych przez ekspertów – członków Komisji Certyfikacyjnej oceniających uczelnię w IV edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”


Pobieranie 12.34 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar12.34 Kb.


Wrocław, 12 czerwca 2014 r.Synteza 2 recenzji przygotowanych przez ekspertów – członków
Komisji Certyfikacyjnej oceniających uczelnię w IV edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”


Collegium Civitas
Collegium Civitas jest uczelnią o siedemnastoletniej tradycji, założoną z inicjatywy akademików związanych z najbardziej prestiżowymi ośrodkami naukowymi w Polsce, w tym z Polską Akademią Nauk. Od momentu powstania w 1997 roku uczelnia konsekwentnie buduje swoją tożsamość, kulturę organizacyjną i markę na bazie dwóch filarów: wysokiej jakości kształcenia oraz silnej orientacji praktycznej przekazywanej wiedzy.

Misją uczelni jest oferowanie studiów społecznych i politycznych na najwyższym poziomie, poszerzanie horyzontów intelektualnych młodych ludzi, a jednocześnie umożliwianie im zdobywania praktycznych umiejętności oraz nabywanie dojrzałych postaw społecznych, umożliwiających świadomą i pełną partycypacje w procesach tworzenia społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki opartej na wiedzy. Uczelnia stanowi wzorcowy przykład instytucji akademickiej otwartej na otoczenie, elastycznie reagującej na wyzwania współczesności, zdolnej do adaptacji swojej kultury organizacyjnej i zasobów do zmieniających się warunków społecznych i rynkowych w dobie „uogólnionej niepewności”. Uczelnia priorytetowo traktuje kwestie urynkowienia wykształcenia, przy jednoczesnym przestrzeganiu najwyższych standardów jakościowych w kształceniu studentów.

Swoje cele naukowe, dydaktyczne i społeczne Collegium Civitas osiąga m.in. poprzez rozwijanie wielowymiarowej współpracy ze środowiskiem lokalnym (zwłaszcza organizacjami pozarządowymi i sektorem publicznym – m.in. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Fundacją Koncept Europa, Connectmedica, CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją dla Somalii, Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza), uruchamianie partnerskich przedsięwzięć z udziałem interesariuszy zewnętrznych, poszerzanie oferty kształcenia, w tym kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz rozwijanie zdywersyfikowanych form przedsiębiorczości drogą promowania inicjatyw i kreatywności w procesie kształcenia oraz kształtowania postaw i zdolności innowacyjnych. W toku certyfikacji zidentyfikowano rozliczne mechanizmy i metody kształtowania innowacyjnych i przedsiębiorczych zachowań studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników uczelni – obejmujące niemal wszystkie dostępne formy. Collegium Civitas jest uczelnią, która potrafi wypracowywać oraz z powodzeniem wdrażać autorskie, najnowocześniejsze rozwiązania edukacyjne zorientowane na pogłębianie umiejętności i kompetencji zawodowych swoich interesariuszy wewnętrznych. Czyni to w sposób konsekwentny i systemowy, a wprowadzane przez nią mechanizmy i metody mają charakter trwały. Dzięki temu pozycja rynkowa Collegium Civitas z roku na rok ulega umocnieniu (mimo niekorzystnych tendencji demograficznych), a opinie na temat uczelni w środowiskach pracodawców niezmiennie należą do najlepszych w całym polskim sektorze szkół niepublicznych (co potwierdzają m.in. wyniki badań Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, wysokie pozycje w rankingach uwzględniających oceny pracodawców, jak również opinie zgromadzone w toku tegorocznej certyfikacji Programu „Uczelnia Liderów”).

Uczelnia gwarantuje swoim studentom możliwość kształcenia u najwybitniejszych przedstawicieli polskiej nauki, zwłaszcza socjologii, politologii, filozofii i medioznawstwa. Kadra Szkoły składa się w przeważającej większości z luminarzy nauk społecznych i humanistycznych – wykładowców o niepodważalnym, międzynarodowym dorobku oraz – co szczególnie istotne z punktu widzenia certyfikacji w Programie „Uczelnia Liderów” – znaczącym doświadczeniu praktycznym (warto w tym kontekście wymienić takie nazwiska jak prof. Paweł Dobrowolski, prof. Edmund Wnuk-Lipiński, prof. Andrzej Friszke, prof. Tadeusz Gadacz, prof. Jerzy Holzer, prof. Hubert Izdebski, prof. Jadwiga Koralewicz, prof. Lena Kolarska-Bobińska, prof. Stanisław Mocek, prof. Ewa Nalewajko i wiele innych). Oferta dydaktyczna szkoły jest stale poszerzana i dostosowywana do potrzeb otoczenia. Uczelnia wzorcowo wykorzystuje możliwości, jakie otworzyło wdrożenie w polskim systemie szkolnictwa wyższego Krajowych Ram Kwalifikacji – projektuje i uruchamia innowacyjne kierunki i specjalności, znakomicie rozumiejąc i odpowiadając na wyzwania cywilizacyjne (przykładem kierunek „dziennikarstwo i nowe media” wyróżniony w konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub uczelni nieposiadających podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji, a także specjalności utworzone w ramach realizowanego aktualnie projektu „Studia społeczno-polityczne z pracodawcą”). Uczelnia umożliwia również podjęcie studiów w formie łączącej kilka obszarów tematycznych (Indywidualne Studia Interdyscyplinarne) oraz wprowadza inne rozwiązania służące indywidualizacji procesu kształcenia (duża liczba modułów do wyboru, zajęcia w nielicznych grupach, możliwość wyboru dedykowanej ścieżki studiów etc.). Wyrażona w materiałach marketingowych Szkoły ocena iż „tryb studiowania, który na innych uczelniach jest przywilejem nielicznych, w Collegium Civitas stanowi standard studiowania”, nie jest promocyjnym sloganem, ale stwierdzeniem faktu – opisem rzeczywistego, stale pogłębianego i modernizowanego modelu edukacji akademickiej, który warszawska uczelnia uczyniła jednym ze swoich najważniejszych atutów i czynników budowania przewagi konkurencyjnej.

W opinii recenzentów do innych mocnych stron Collegium Civitas należy działalność naukowa i zbudowany dzięki niej potencjał Szkoły (jeden z najsilniejszych wśród wszystkich polskich uczelni niepublicznych), aktywna i zdywersyfikowana działalność akademickiego centrum karier, skuteczność w pozyskiwaniu funduszy europejskich (zwłaszcza w obszarze tzw. projektów „miękkich”), aktywność międzynarodowa (tak w zakresie projektów B+R, jak i dydaktyki) oraz działalność w dziedzinie społecznej odpowiedzialności uczelni, która może stanowić wzór dla innych instytucji akademickich, także publicznych.

Collegium Civitas jest uczelnią dynamiczną, modelowo zarządzaną, posiadającą międzynarodową markę i osiągnięcia w pełni uzasadniające uznanie Szkoły za lidera rynku polskiego szkolnictwa wyższego.


Syntezę recenzji przygotował
Przemysław Ruta

Sekretarz Programu „Uczelnia Liderów”©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość