Strona główna

„Synteza, struktura, stereochemia oraz właściwości katalityczne nowych, optycznie czynnych borowych pochodnych rezorcynoarenu”


Pobieranie 6.96 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar6.96 Kb.
Alicja Wzorek Kielce, 5 luty 2009 r.

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UJK

Zakład Fizycznej Chemii Organicznej
Streszczenie rozprawy doktorskiej pt.:

„Synteza, struktura, stereochemia oraz właściwości katalityczne nowych, optycznie czynnych borowych pochodnych rezorcynoarenu”


Promotor: prof. UJK Waldemar Iwanek
Celem przedłożonej rozprawy doktorskiej była synteza borowych pochodnych rezorcynoarenu z udziałem chiralnych aminoalkoholi, L-aminokwasów i wybranych związków borowych, ustalenie struktury przestrzennej, a następnie zastosowanie otrzymanych pochodnych jako chiralnych ligandów w wybranych reakcjach asymetrycznych.

W części literaturowej przedstawiłam możliwie aktualny stan wiedzy na temat syntezy chiralnych pochodnych rezorcynoarenu, zasady nomenklatury stereochemicznej w tego typu połączeniach (chiralność aksjalna), a także informacje na temat ich zastosowania.

Rozdział poświęcony badaniom własnym podzieliłam na pięć podrozdziałów. Pierwszy - dotyczy syntezy borowych pochodnych rezorcynoarenu z udziałem aminoalkoholi i trietyloboranu:


  • opracowałam wysoce diastereoselektywną metodę syntezy tego typu połączeń;

  • ustaliłam budowę przestrzenną otrzymanych połączeń w oparciu o dostępne metody spektralne (1H i 13C NMR, 1H1H-COSY, 1H1H-NOESY i MS-ESI);

Badania strukturalne miały na celu ustalenie: 1) rodzaju tworzącego się w reakcji konformeru; 2) typu chiralności aksjalnej (P-M); 3) orientacji pierścienia okazynowego względem wnęki rezorcynoarenu; 4) konfiguracji nowo wygenerowanych centrów asymetrii na atomach: boru i azotu, powstałych na skutek zamykania pierścieni oksazyno-oksazolidynowych.

W drugim podrozdziale opisałam metody syntezy bora-oksazyno-oksazolidynowych pochodnych z udziałem chiralnych aminoalkoholi i kwasu fenyloboronowego, a także ich strukturę, którą ustaliłam w oparciu o analizę spektralną i rentgenograficzną. W trzecim i czwartym podrozdziale przedstawiłam syntezę borowych pochodnych z udziałem L-aminokwasów. Ponadto opisałam wpływ wiązania wodorowego na rodzaj tworzącego się chiralnego liganda w przypadku rekcji Mannicha z udziałem L-proliny. Ostatni podrozdział dotyczy zastosowania zsyntezowanych połączeń jako katalizatorów w asymetrycznej addycji dietylocynku do benzaldehydu, jako reakcji modelowej. Podjęłam również próbę wyjaśnienia otrzymanych wyników na podstawie zaproponowanego mechanizmu katalizy.W części eksperymentalnej opisałam wykorzystane w poszczególnych etapach pracy procedury uwzględniając stosowany sprzęt i odczynniki. Podałam również dane analityczne wszystkich otrzymanych związków. Bibliografia zawiera 105 pozycji.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość