Strona główna

Sytuacja ziem polskich po powstaniu listopadowym: w zaborze rosyjskim


Pobieranie 12.6 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar12.6 Kb.
Sytuacja ziem polskich po powstaniu listopadowym:

 • W zaborze rosyjskim:

  • Represje doraźne:

   • Wcielenie kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy polskich do armii carskiej i wysłanie ich na Syberię lub Kaukaz

   • Skazanie wybitnych uczestników powstania (Piotr Wysocki, Wincenty Niemojowski) na więzienie i ciężkie roboty

   • Nałożenie na Polskę kontrybucji w wysokości 22 mln rubli

   • Obowiązek utrzymania przez Królestwo 100-tysięcznej armii rosyjskiej

   • Zbudowanie twierdz w Modlinie i Dęblinie oraz Cytadeli w Warszawie

  • Represje polityczne:

   • Zniesienie konstytucji i zastąpienie jej Statutem Organicznym (1832)

   • Likwidacja sejmu i armii Królestwa Polskiego

   • Włączenie Królestwa do Cesarstwa Rosyjskiego

   • Likwidacja Rady Stanu (1842) – centralnego organu władzy w królestwie Polskim

   • Zmiana województw na gubernie (1837)

   • Zastąpienie polskiego kodeksu karnego rosyjskim

  • Represje gospodarcze:

   • Wprowadzenie bariery celnej (brak rynku dla polskiego przemysłu)

   • Wprowadzenie rosyjskiego systemu miar i wag (1841)

   • Wprowadzenie rosyjskiego systemu monetarnego (1841) – Bank Polski nie może emitować pieniędzy

  • Represje społeczno-kulturalne:

   • Utrata praw przez szlachtę „bez ziemi”

   • Wyższe urzędy Królestwa obsadzane Rosjanami

   • Podporządkowanie szkolnictwa władzom rosyjskim

   • Likwidacja klasztorów

 • W zaborze Pruskim

  • Król pruski nie odnowił konwencji z Rosją o wydawanie działaczy spiskowych – Wielkie Księstwo Poznańskie stało się przejściowo terenem aktywnej działalności niepodległościowej i społecznej

  • W 1833 zlikwidowano zakony

  • Ograniczono prawa języka polskiego w urzędach

  • W 1934 zniesiono odrębność sądową Wielkiego Księstwa Poznańskiego

  • Po 1848 Księstwo straciło wszelką odrębność i stało się „prowincją poznańską”

  • Żywo rozwijała się gospodarka – stopniowo uwłaszczono chłopów, szybko rozwijał się górnośląski okręg przemysłowy, hutnictwo żelaza i cynku stanowiło 30% produkcji światowej

  • Wrocław, ośrodek włókiennictwa i przemysłu metalurgicznego osiągnął w 1842 roku 90 tys. mieszkańców :-)))))))))))))))

  • Wzmożony napływ kolonistów niemieckich

 • W Krakowie i Galicji

  • W listopadzie 1831 do Krakowa wkroczyły wojska rosyjskie, ale pod naciskiem innych mocarstw wycofały się

  • Wprowadzono cenzurę prasy

  • Rezydenci zaborców sprawowali faktyczną władzę nad Rzeczpospolitą Krakowską

  • Po 1831 ograniczono rolę Senatu

  • Po 1831 przeprowadzono masowe aresztowania ludności

Powstanie Krakowskie ‘46

 • Przyczyny:

  • Pośrednie – niepowodzenie planów wywołania powstania we wszystkich trzech zaborach

  • Bezpośrednie – wkroczenie do Krakowa 18 II 1846 wojsk austriackich

 • Przebieg

  • 20-21 II 1846 – grupy spiskowców zaczęły strzelać do wojsk austriackich w Krakowie

  • 22 II – wycofanie się wojsk austriackich z Krakowa, w wolnym Krakowski powstaje Rząd Narodowy Rzeczypospolitej Polskiej (działacze: Ludwik Grzegorzewski, Aleksander Gorzkowski, Jan Tyssowski), ogłoszenie Manifestu do Narodu Polskiego

  • 24 II – usunięcie z Rządu Grzegorzewskiego i Gorzkowskiego, Tyssowski ogłasza się dyktatorem, do Krakowa przybywa na czele górników i rzemieślników Edward Dembowski

  • 27 II – śmierć Dembowskiego na czele bezbronnej procesji zamierzającej wyjaśnić chłopom przyczyny powstania

  • 3 III – Tyssowski rezygnuje z funkcji dyktatora i na czele 1500 żołnierzy opuszcza Kraków, przedostaje się do zaboru pruskiego i składa broń

  • 4 III – do Krakowa wkraczają wojska rosyjskie i austriackie

 • Skutki

  • Masowe ruchy chłopskie przeciw szlachcie („rabacja galicyjska”) sprowokowane przez Austriaków

  • Ostateczna likwidacja Wolnego Miasta Krakowa

  • Wzmożenie polityki germanizacyjnej w zaborze pruskim i austriackim oraz ostre represje we wszystkich zaborach

Przyczyny Wiosny Ludów (na przykładzie Niemiec):

 • Społeczne: dążenia burżuazji do eliminacji pozostałości feudalizmu, dążenia mieszczaństwa, chłopstwa i robotników do poprawy statusu materialnego

 • Polityczne: konfrontacja między siłami starego porządku a liberałami

 • Narodowe: dążenie do zjednoczenia Niemiec

 • Kulturowe: wpływ ideologii i literatury romantycznej

(monarchia habsburska):

 • Sprzeciw wobec monarchii absolutnej

 • Słaby rozwój przemysłowy, słaba pozycja ekonomiczna robotników

 • Problem chłopski (brak uwłaszczenia, pańszczyzna)

 • Kryzys ekonomiczny lat 1847-48

 • Kształtowanie się świadomości narodowej, przejawy solidaryzmu narodowościowego, narody bez własnej państwowości dążą do jej odzyskania (Polacy, Czesi, Węgrzy, Włosi) lub uzyskania (np. Ukraińcy)

© by Pablo®All rights reserved


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość