Strona główna

Szanowni Państwo ! Problematyka uwzględniana w składanych przez Zarząd dorocznych sprawozdaniach z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy”


Pobieranie 464.39 Kb.
Strona1/7
Data18.06.2016
Rozmiar464.39 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Sprawozdanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2013 rok


Szanowni Państwo !
Problematyka uwzględniana w składanych przez Zarząd dorocznych sprawozdaniach z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” jest zawsze wynikiem kompromisu pomiędzy dążeniem do przekazania Państwu wyczerpującej informacji o sytuacji gospodarczej i finansowej naszej Spółdzielni, a obawą, by nie zanudzić czytelników nadmierną ilością liczb i faktów. Nie mogąc zadowolić wszystkich zainteresowanych, zmuszeni jesteśmy dokonywać selekcji informacji, z reguły ustalając hierarchię ważności wykonanych zadań na podstawie kryteriów finansowych.

I. Tym razem uczynimy wyjątek od tej reguły i w pierwszej kolejności omówimy zaangażowanie się Spółdzielni w realizację przedsięwzięcia, które w 2013 roku ani nie przyczyniło się do poprawy stanu technicznego naszych zasobów mieszkaniowych, ani nie spowodowało obniżenia kosztów działalności Spółdzielni. Mamy tu na myśli bałagan organizacyjno – prawny, okrzyknięty przez prasę „rewolucją śmieciową”. Mimo, iż opadły już nieco emocje, jakie sprawa ta budziła w połowie ubiegłego roku, trudno przejść do porządku dziennego nad bezmyślnością ustawodawcy, który uchwalił w roku 2011 bubel legislacyjny i żył w błogim przekonaniu, że uregulował nową politykę ekologiczną państwa. Dopiero interwencje zarządów rozmaitych gmin, skargi do Trybunału Konstytucyjnego itp. działania uświadomiły Senatowi RP, że ustawa ta wymaga pilnej nowelizacji, która weszła w życie 5 marca 2013 r., czyli praktycznie tuż przed terminem wprowadzenia nowych reguł gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych. Przepisy ustawowe musiały następnie zostać „przetworzone” na prawo miejscowe, dlatego Rada Miasta Krakowa działała w pośpiechu, co sprawiło, że uchwały regulujące system wywozu śmieci na terenie Krakowa zawierają wiele postanowień nie w pełni przemyślanych. Gdy już nowy system ruszył (formalnie od 1 lipca ubiegłego roku), okazało się, że zadania nałożone na Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania przerosły organizacyjnie kierownictwo tej spółki i przez ponad 3 miesiące infolinia MPO została zablokowana. Mieliśmy również problemy z wyegzekwowaniem podstawiania zadeklarowanej ilości pojemników na odpady segregowane. System „ustabilizował” się pod koniec roku, jednakże od czerwca do września 2013 r. zaangażowanych w jego wdrażanie w Spółdzielni było wielu pracowników, zarówno przy zbieraniu oświadczeń od mieszkańców, przy opracowywaniu i korygowaniu zbiorczych deklaracji do MPO, jak i przy pilnowaniu, czy firma A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. Oddział Eko-Smok w Krakowie, której w ramach zawiązanego konsorcjum przypadła obsługa Osiedla Kurdwanów wypełnia obowiązki Gminy, za których realizację pobierana jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. A efekty ?1. Pierwszym i odczuwalnym w Państwa budżetach domowych efektem jest wzrost kosztów wywozu nieczystości. O ile w roku 2012 koszty te wyniosły w Spółdzielni 1.022.985,41 zł, to za rok ubiegły koszty gromadzenia i odbioru śmieci wynoszą 1.308.883,09 zł, a więc o 285.897,68 złotych więcej, a pamiętać należy, że nowy system działał tylko przez pół roku.

2. Spółdzielnia, w celu wywiązania się z nałożonego na nią obowiązku płatnika opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmuszona jest co miesiąc angażować własne środki („kredytować” użytkowników lokali), gdyż pomiędzy ustalonym w uchwale Nr LXIII/919/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. terminem uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (14 dzień miesiąca), a obowiązującym w Spółdzielni terminem wnoszenia opłat czynszowych (20 dzień miesiąca) występuje 6-cio dniowa rozbieżność, a ponadto część użytkowników lokali opóźnia się z wnoszeniem opłat.

3. Wszystkie czynności organizacyjne i rachunkowe związane z przyjmowaniem od użytkowników lokali opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ich odprowadzaniem na rachunek Wydziału Podatków i Opłat Gminy Miasta Krakowa wykonywane są przez pracowników Spółdzielni, w ciężar ogólnych kosztów zarządu. Dzieje się tak pomimo, iż nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości z 25 stycznia 2013 r. dodała w art. 6l tej ustawy nowy ust. 2, stanowiący, że rada gminy może zarządzić pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. Rada Miasta Krakowa z uprawnienia tego nie skorzystała, zadowalając się „darmową” obsługą poboru opłat przez spółdzielnie mieszkaniowe i innych zarządców nieruchomości.

4. W założeniu ustawodawcy, nowy system odbioru odpadów ma oddziaływać wychowawczo (proekologicznie) na obywateli. Czy tak się stanie, czas pokaże. Na przykładzie naszego osiedla możemy stwierdzić, że część mieszkańców rygorystycznie przestrzega zasad segregacji odpadów. Niestety, są grupy, które nie potrafią się nawet przyzwyczaić do zamykania altan śmietnikowych. W rezultacie są one nieustannie przeszukiwane przez bezdomnych, co wiąże się z rozrywaniem worków na śmieci i zanieczyszczaniem tych pomieszczeń. Inna część mieszkańców postanowiła „utajnić” niektórych (nie zameldowanych) domowników, dlatego z oświadczeń składanych w czerwcu ubiegłego roku wynika, że populacja mieszkańców „zmalała” na papierze o około 2.000 osób w stosunku do poprzedniego stanu ewidencyjnego. Jest to przykład, w jaki sposób obywatele wykorzystują luki w ustawie, nie stwarzającej zarządcom jakichkolwiek mechanizmów weryfikacji liczby mieszkańców w budynkach wielomieszkaniowych, od której to liczby zależy wysokość pobieranych opłat. Problem w tym, że pojemniki zamówione proporcjonalnie do deklarowanej liczby mieszkańców nie były w stanie pomieścić wszystkich odpadów, Spółdzielnia zmuszona była zamówić kolejne pojemniki, a koszty wywozu ponieśli użytkownicy lokali uczciwie deklarujący liczbę osób zamieszkujących.

II. O ile następstwa wdrażania „reformy śmieciowej” zapisać należy na „minusie” działalności Spółdzielni w 2013 roku, to zdecydowanie dodatnimi efektami możemy się pochwalić w zakresie modernizacji sieci tzw. wody wysokiej na terenie osiedla Kurdwanów. Historię starań Spółdzielni o nakłonienie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie do przejęcia tej sieci, a następnie do współuczestniczenia w montażu hydroforni kompaktowych w budynkach zasilanych w wodę z hydroforni osiedlowych, przypomnieliśmy w sprawozdaniu za rok ubiegły. Ostatecznie przyjęliśmy rozwiązanie kompromisowe, w ramach którego Spółdzielnia zrealizowała montaż hydroforni kompaktowych i przebudowę wewnętrznej instalacji wody zimnej w 14 budynkach wysokich, położonych przy ul. Wysłouchów 22, 24, 26, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46 oraz przy ul. Bojki 1, 3 i 5, natomiast MPWiK podjęło się wykonania montażu hydroforni kompaktowych w 6 budynkach przy ul. Witosa nr 15, 21, 29 i 35 oraz przy ul. Halszki nr 1 i 5, zasilanych z hydroforni przy ul. Witosa 23. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że inwestycja ta jest już na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, a zatem wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku firma ta wywiąże się ze składanych obietnic, co umożliwi Spółdzielni definitywną likwidację sieci wody „wysokiej” i przejście na nowy system rozliczeń wody, obejmujący koszty dostawy wody powstające w obrębie poszczególnych budynków. Jeżeli MPWiK przejmie hydrofory w budynkach Spółdzielni oraz będzie je konserwowało i remontowało na własny koszt (co kilkakrotnie obiecywało), to również te wydatki nie odciążyłyby użytkowników lokali.

III. Sprawnie i przed terminem wyłączenia nadajników analogowych (01.06. i 31.07.2013 r.) zdołaliśmy również dokonać w roku ubiegłym dostosowania instalacji AZART do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w budynkach mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni. Modernizacji istniejących urządzeń instalacji AZART dokonała firma BP SYSTEMS w Krakowie, z którą zawarliśmy również umowę serwisową o wykonywanie bieżącej konserwacji i utrzymywania sprawności instalacji AZART. Wspomnieć też należy, że już po uruchomieniu cyfrowego nadawania programów telewizyjnych zmienione zostały parametry techniczne emisji sygnału cyfrowego, co spowodowało konieczność przestrojenia naszych urządzeń odbiorczych.

Oprócz realizacji przedstawionych zadań o charakterze „nadzwyczajnym”, działania Spółdzielni koncentrowały się na wypełnianiu „rutynowych” obowiązków związanych z utrzymaniem i eksploatacją zasobów mieszkaniowych pozostających w jej zarządzie oraz na wykonaniu zadań remontowych. Raz osiągnięty dobry stan techniczny budynków nie oznacza bowiem, że uda się go utrzymać bez dalszych nakładów. Dlatego to właśnie remonty i konserwacja posiadanych zasobów pozostają stałym przedmiotem troski władz Spółdzielni. W tych przypadkach, gdy jest to technicznie możliwe, staramy się jednak wykonywać – zamiast zwykłych remontów „odtworzeniowych” – modernizację urządzeń i instalacji oraz przebudowę elementów budynków, tak, by efektem tych prac była zarówno poprawa stanu technicznego zasobów mieszkaniowych, jak i obniżanie kosztów działalności (np. przez montowanie w korytarzach budynków mniejszych i energooszczędnych okien). Spełniając zaszczytny obowiązek przedstawienia Państwu informacji o sytuacji gospodarczej i finansowej naszej Spółdzielni w roku 2013, rozpoczynamy część sprawozdawczą od omówienia zagadnień związanych z realizacją zadań przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie rzeczowo - finansowym remontów, na których skupiała się aktywność Zarządu i znacznej części pracowników Spółdzielni. Nie zaniedbywaliśmy także zagadnień dotyczących eksploatacji zasobów, sytuacji finansowej i gospodarczej Spółdzielni oraz, tradycyjnie już, działalności społeczno – kulturalnej, której symbolem są organizowane na Kurdwanowie festyny. Stałym przedmiotem troski władz Spółdzielni pozostawało też utrzymywanie czystości i estetycznego wyglądu budynków oraz ich otoczenia.

Szczegółowe omówienie zadań realizowanych w okresie sprawozdawczym oraz sytuacji finansowej i gospodarczej Spółdzielni zawarte zostało w przedkładanym Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” za 2013 rok.

Remonty budynków

  1   2   3   4   5   6   7


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość