Strona główna

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb wojewódzkiego szpitala chorób płuc im dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim w zakresie: medycyna pracy


Pobieranie 28.21 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar28.21 Kb.
WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB PŁUC

im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

ul. Bracka 13

44-300 Wodzisław Śląski

tel. 32-45 37 110 tel./fax 32-45 55 325

NIP 647-21-80-171

REGON 000297690

KRS 0000033408Szczegółowe warunki konkursu ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA CHORÓB PŁUC

im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

w zakresie: medycyna pracy

Wodzisław Śl., dnia 17.12.2014 r.


Zatwierdził
Dyrektor

dr n. med. Norbert Prudel
Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb

Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim ogłoszono na podstawie

art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 217) w związku z art. 146 ust. 1

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)
PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne w zakresie:

profilaktyka zdrowotna na rzecz pracowników Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, która obejmuje w szczególności: 1. a) przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników Zleceniodawcy: wstępnych, okresowych, kontrolnych;

 2. b) orzekanie o zdolności do pracy w określonym zawodzie i na określonym stanowisku pracy;

 3. c) przeprowadzanie badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych niezbędnych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy;

 4. d) wizytowanie zakładu pracy Zleceniodawcy przez lekarza medycyny pracy celem sprawdzenie prawidłowego zabezpieczenia warunków zdrowotnych stanowisk pracy;

 5. e) udział w zakładowych komisjach BHP;

 6. f) monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka;

 7. g) prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników, w szczególności w celu ustalenia przyczyn chorób zawodowych i wypadków przy pracy.Okres realizacji umowy: od 01.01.2015 r. do 31.12.2016r.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić pod rygorem nieważności w języku polskim z możliwością wyłączenia pojęć medycznych. 1. Ofertę oraz każdą z jej stron podpisuje osoba(y) uprawniona(e) do reprezentacji lub posiadająca pełnomocnictwo, które należy dołączyć do oferty.

 2. Każdą stronę oferty należy opatrzyć kolejnym numerem.

 3. Strony oferty oraz miejsca, w których oferent naniósł poprawki, podpisuje osoba(y), która podpisała ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez wyraźne przekreślenie błędnego zapisu i umieszczenie obok niego zapisu poprawnego. Oferta nie powinna zawierać żadnych dopisków między wierszami, fragmentów wymazanych ani napisanych poza niezbędnymi do poprawy.

 1. Oferta winna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny.

 2. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli w formie pisemnej powiadomi zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu składania ofert.

 1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty oznacza się jak ofertę zgodnie z postanowieniami punktu - Zasady składania ofert z dopiskiem „Zmiana oferty" lub „Wycofanie oferty”.


ZASADY SKŁADANIA OFERT


 1. Dokumenty konkursowe należy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim do dn. 23.12.2013 r. do godz. 11:00 w zamkniętej kopercie, opatrzonej danymi Oferenta oraz napisem:

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - konsultacjeDostarczyć do dn. 23.12.2014 r. do godz. 11.00.

Nie otwierać przed dn. 23.12.2014 r. godz. 11.40”

Otwarcie ofert nastąpi 23.12.2014 r. o godzinie 11.40 w budynku Administracji Szpitala. 1. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.

 2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed ustalonym terminem składania ofert zamawiający może zmienić lub zmodyfikować treść wymagań dotyczących składania ofert.

 4. O każdej zmianie lub modyfikacji zamawiający zawiadamia niezwłocznie każdego
  z uczestników konkursu, który poinformował o pobraniu dokumentacji konkursowej.

5. W przypadku, gdy wymagana zmiana lub modyfikacja dokumentów składających się na ofertę będzie istotna, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

6. Wszelka korespondencja (w tym zapytania) do Zamawiającego powinna być kierowana przez Oferentów pisemnie na adres: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski, tel. 32-45 37 110 lub 105, tel./fax 32-45 55 325 lub e-mail: przetargi@wscp.wodzislaw.pl

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania i unieważnienia konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem właściwej oferty, w szczególności gdy: nie wpłynęła żadna oferta, wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia lub gdy wystąpiła zmiana okoliczności uniemożliwiająca zawarcie umowy, której nie można było wcześniej przewidzieć.

ZAWARTOŚĆ OFERT

Dla uznania ważności oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę do reprezentowania oferenta: 1. oferta – Załącznik Nr 1,

 2. formularz cenowy – Załącznik Nr 2,

 3. oświadczenie – Załącznik Nr 3,

 4. wzór umowy — Załącznik Nr 4 (podpisany, a także parafowany na każdej stronie),

 5. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

 6. wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 7. polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z rozszerzeniem na choroby zakaźne (w tym WZW i HIV),
  w wysokości nie niższej niż wynikająca z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729).

Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy załączyć ważne pełnomocnictwo.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczonego za zgodność z oryginałem) skutkować będzie odrzuceniem oferty.
KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja Konkursowa będzie się kierowała następującym kryterium: cena – 100%.
ŚRODKI ODWOŁAWCZE
1. Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym może wnieść do dyrektora zakładu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie ulega rozpatrzeniu.

2. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od daty jego złożenia. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielenie świadczenia medycznego objętego konkursem do czasu jego rozpatrzenia.

3. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.
5. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest.
6. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
7. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.
8. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.
POWIADOMIENIE O WYNIKACH

O rozstrzygnięciu konkursu oferent ogłosi na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej w terminie 2 dni od zakończenia postępowania konkursowego.


UMOWA

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym oferentem w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyniku konkursu o ile od rozstrzygnięcia konkursu nie zostało złożone odwołanie. 1. Zaoferowana cena za świadczenie nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania umowy.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość