Strona główna

SzczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia projekt pn.,,Budowa baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w powiecie chełmskim”


Pobieranie 0.76 Mb.
Strona1/14
Data20.06.2016
Rozmiar0.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Załącznik Nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Projekt pn. ,,Budowa baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w powiecie chełmskim”

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
SPIS TREŚCI
Wstęp 3

1. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem‚ dodatkowego sprzętu oraz sprzęt i urządzenia
do sieci teleinformatycznej wraz z instalacją okablowania strukturalnego 8

1.1 Zaprojektowanie oraz budowa instalacji okablowania strukturalnego 8

1.2 Dostawa sprzętu i oprogramowania 18

1.3 Sprzęt serwerowy w posiadaniu Zamawiającego przeznaczony na cele projektu 232. Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP wraz z zasileniem systemu i przeprowadzeniem wdrożenia systemu 25

2.1 Wymagania dla architektury SIP w powiecie chełmskim 26

2.2 Wymagania ogólne 26

2.3 System zarządzania bazą danych 27

2.4 Serwer usług danych przestrzennych 30

2.5 Aplikacja zarządzania i obsługi metadanych – usługa wyszukiwania 32

2.6 Aplikacja zarządzania i obsługi metadanych – edytor metadanych 33

2.7 Aplikacja zarządzania systemem i użytkownikami 34

2.8 Aplikacja zarządzająca danymi GIS 37

2.9 Wymagania dla portalu mapowego wraz z modułami 443. Budowa nowych i dostosowanie istniejących baz danych do zasilenia systemu oraz informatyzacja rejestrów i ewidencji wraz z archiwizacją dokumentów PZGiK 63

3.1 Kontekst formalno-prawny przedmiotu zamówienia. 64

3.2 Wykaz materiałów źródłowych 66

3.3 Budowa podstawowych baz danych SIP: EGiB, BDOT500, GESUT. 66

3.4 Ogólne warunki opracowania danych podstawowych 67

3.5 Budowa pozostałych baz danych. Zakres i sposób dostosowania. 74

3.6 Metadane 81

3.7 Migracja istniejących danych do systemu SIP danymi podstawowymi 81

3.8 Dostawa systemu teleinformatycznego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego. 82

4. Szkolenia dla administratorów i użytkowników systemu SIP 92

8. Wymagania dotyczące licencjonowania 94

9. Bezpieczeństwo 95

10. Warunki gwarancji i rękojmi 97

7.1. Warunki serwisu i napraw prowadzonych w ramach gwarancji 97
Wstęp


Przedmiotem zamówienia jest „Budowa baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w powiecie chełmskim”.

Zamówienie udzielane jest w ramach realizacji przez Powiat Chełmski projektu


pn. „Budowa baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w powiecie chełmskim” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne.

Realizacja projektu dotyczy budowy w Starostwie Powiatowym w Chełmie infrastruktury systemu informacji przestrzennej (SIP) we wszystkich jego aspektach: informacyjnym (budowa i aktualizacja baz danych), funkcjonalnym (budowa


i wdrożenie dedykowanych aplikacji i portali) i technicznym (zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania podstawowego).

W wyniku realizacji projektu powstaną bazy danych wspomagające działania związane


z zarządzaniem Powiatem oraz zapewniające w świadczenie usług w formie elektronicznej wraz ze zwiększeniem ich zakresu, dostępności i jakości, szczególnie pod kątem wykorzystania informacji przestrzennej. 

Gromadzone w SIP dane przestrzenne i opisowe będą dostępne w postaci zintegrowanej dla użytkowników wewnątrz Starostwa (sieć lokalna), jak również dla użytkowników zewnętrznych: urzędów gmin, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, podmiotów gospodarczych, turystów, mieszkańców powiatu (za pośrednictwem Internetu, przy wykorzystaniu możliwości oferowanych przez przeglądarki www). System będzie wykorzystywany przez straże i służby odpowiedzialne za ład


i bezpieczeństwo publiczne, szczególnie w sytuacjach zagrożeń kryzysowych.

Celem bezpośrednim projektu jest wdrożenie nowoczesnego, zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w jednostce administracji samorządowej z dodatkowym uwzględnieniem realizacji publicznych usług elektronicznych, poprzez rozbudowę zasobów informacyjnych, informatycznych oraz technicznych Powiatu Chełmskiego.
Celami szczegółowymi projektu są:

 1. osiągnięcie kompletności i możliwie najwyższej jakości kluczowych
  dla wszystkich użytkowników danych przestrzennych poprzez informatyzację
  i aktualizację zasobów źródłowych;

 2. zwiększenie ilości i jakości usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe
  w Chełmie drogą elektroniczną jednostkom podległym, służbom i strażom, gminom powiatu chełmskiego, społeczeństwu, instytucjom i przedsiębiorstwom - poprzez wdrożenie nowych aplikacji i geoportali;

 3. uzyskanie interoperacyjności z innymi węzłami IIP poprzez utworzenie metadanych geoinformacyjnych i ich publikację w portalu metadanych oraz wdrożenie usług INSPIRE;

 4. zwiększenie świadomości i wiedzy mieszkańców powiatu chełmskiego i całego regionu w zakresie informacji przestrzennej, SIP, społeczeństwa informacyjnego oraz posługiwania się IIP poprzez budowę i wdrożenie portalu dedykowanego SIP;

 5. stworzenie odpowiednio wydajnej, skalowalnej i zapewniającej bezpieczeństwo
  w zakresie dostępu do danych (także wrażliwych) infrastruktury technicznej dla SIP powiatu chełmskiego poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej
  i modernizację sieci teleinformatycznej Starostwa.

Wskaźniki realizacji celów projektu

Wskaźniki produktu

Przedstawiona poniżej specyfikacja wskaźników produktu została tak dobrana


z katalogu wskaźników wymienionych w załączniku nr 4c do uszczegółowienia RPO WL, aby w jak najpełniejszy sposób przedstawiały charakter i zadania, jakie postawiono przed projektem.

Nr wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Źródło weryfikacji

Wartość początkowa

Wartość docelowa

rok

wartość

rok

wartość

KSI-P.11.1.1

Liczba utworzonych aplikacji lub udostępnionych usług teleinformatycznych

Szt.

faktury, protokoły odbioru, protokoły z testów akceptacyjnych sporządzone przez Beneficjenta

2012

0

2014

6

KSI-P.11.3.1

Liczba rejestrów publicznych udostępnionych on-line

Szt.

faktury, protokoły odbioru, protokoły z testów akceptacyjnych sporządzone przez Beneficjenta

2012

0

2014

11

KSI-P.13.3.1

Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 - Informacja

Szt.

faktury, protokoły odbioru, protokoły z testów akceptacyjnych sporządzone przez Beneficjenta

2012

0

2014

12

KSI-P.13.3.2

Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 - Interakcja

Szt.

faktury, protokoły odbioru, protokoły z testów akceptacyjnych sporządzone przez Beneficjenta

2012

0

2014

5

KSI-P.13.3.3

Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 – dwustronna interakcja

Szt.

faktury, protokoły odbioru, protokoły z testów akceptacyjnych sporządzone przez Beneficjenta

2012

0

2014

26

LSI-P.4.1.14

Liczba wdrożonych systemów elektronicznej archiwizacji dokumentów

Szt.

faktury, protokoły odbioru sporządzone przez Beneficjenta

2012

0

2014

1

LSI-P.4.1.19

Liczba zakupionych komputerów posiadających dostęp do Internetu

Szt.

faktury, protokoły odbioru sporządzone przez Beneficjenta

2012

0

2014

8

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki rezultatu zależą w dużej mierze od stopnia atrakcyjności i funkcjonalności wdrożonych aplikacji i portali. Projekt SIP Powiatu Chełmskiego zakłada nie tylko prezentację danych czy informacji przestrzennych, ale również ich stałą i bieżącą aktualizację.Nr wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Źródło weryfikacji

Wartość początkowa

Wartość docelowa

rok

wartość

rok

wartość

KSI-R.11.1.1

Liczba jednostek naukowych korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych

Szt.

umowa/porozumienie na użytkowanie aplikacji, raporty z logowania sporządzone przez Beneficjenta

2012

0

2015

1

KSI-R.11.1.2

Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych

Szt.

umowa/porozumienie na użytkowanie aplikacji, raporty z liczby założonych kont
i liczby logowań sporządzone przez Beneficjenta

2012

0

2015

22

KSI-R.11.3.1

Liczba użytkowników udostępnionych rejestrów publicznych

Osoby

raporty z liczby założonych kont i liczby logowań sporządzone przez Beneficjenta

2012

0

2015

285

KSI-R.13.3.1

Liczba osób korzystających z usług on-line

Osoby

raporty z liczby logowań sporządzone przez Beneficjenta

2012

0

2015

8500

LSI-R.4.1.5

Ilość portali umożliwiającej kontakt on-line

Szt.

faktury, protokoły odbioru sporządzone przez Beneficjenta

2012

0

2015

4

LIS-R.4.1.7

Ilość mieszkańców objętych systemem

Osoby

raporty z liczby odsłon stron portali sporządzone przez Beneficjenta

2012

0

2015

76 302

KSI-R.100

Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)

Szt.

-

2012

0

2015

0

Realizacja przedmiotu zamówienia musi gwarantować zgodność wdrażanych prac z:

 1. Wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 dotyczące kwalifikowania wydatków,

 2. zachowaniem zasad "neutralności technologicznej" i "otwartego dostępu",

 3. projektem realizowanym przez Województwo Lubelskie pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej" (nr umowy PK/10-UDA-RPLU.04.01.00-06-001/11 z dnia 31.05.2011) - pod kątem komplementarności,

 4. ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010, Nr 76, poz. 489), która dokonuje transpozycji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 r. INSPIRE ustanawiającej Infrastrukturę Informacji Przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej, wraz z:

 • rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 526);

 • rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 201 poz. 1333);

 1. ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zm.)

Wymagania w zakresie określonym ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Ze względu na trwający proces wprowadzania w życie zapisów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej wymaga się bezwzględnie zgodności budowanej infrastruktury informacji przestrzennej w powiecie chełmskim z działaniami, projektami i pracami realizowanymi w tej dziedzinie na zamówienie organów wiodących, o których mowa w artykule 3 punkt 7 ustawy, odpowiedzialnych za tematy danych przestrzennych, o których mowa w załącznikach do ustawy.

Niniejsze opracowanie zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmującego realizację czterech zadań ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w powiecie chełmskim”:


 1. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem‚ dodatkowego sprzętu oraz sprzęt i urządzenia do sieci teleinformatycznej wraz z instalacją okablowania strukturalnego.

 2. Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP wraz z zasileniem systemu i przeprowadzeniem wdrożenia system.

 3. Budowa nowych i dostosowanie istniejących baz danych do zasilenia systemu
  oraz informatyzacja rejestrów i ewidencji wraz z archiwizacją dokumentów PZGiK.

 4. Przeprowadzenie szkoleń dla administratorów i użytkowników systemu SIP.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość