Strona główna

Szkola Zima Fotografia przedstawiająca szkołę w Niedzicy zimą Szkola Zima


Pobieranie 24.75 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar24.75 Kb.


Szkola Zima

Fotografia przedstawiająca szkołę w Niedzicy zimą

Szkola Zima

Fotografia przedstawiająca szkołę w Niedzicy zimąREGULAMIN SALI SPORTOWEJ

Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich im. księcia Sambora II w Tczewie

1. Sala sportowa jest administrowana przez Dyrektora Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich im. księcia Sambora II w Tczewie.

2. Sala sportowa otwarta jest:

· od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-22.00

· w soboty w godz. 9.00-21.00

· w niedzielę w godz. 10.00-20.00

3. W godzinach od 8.00 do 16.00 sala sportowa nieodpłatnie udostępniona jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Rzemieślniczej i Kupieckiej w Tczewie.

4. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym i firmom.

5. Korzystanie z sali odbywa się po uzgodnieniu z administratorem w oparciu o harmonogram.

6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny bezwzględnie podporządkować się wskazówkom i uwagom administratora obiektu.

7. Za korzystanie z sali sportowej pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem.

8. Z sali sportowej korzystać mogą:

· grupy zorganizowane

· dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela

· kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera

· zakłady pracy, instytucje, organizacje

· osoby fizyczne

· dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich

· kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych z udziałem publiczności

· osoby uczestniczące w innych imprezach organizowanych za zgodą administratora.

9. Do sali sportowej nie mogą wchodzić osoby których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających.

10. Obowiązkiem osób korzystających z sali sportowej jest:

· pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni

· założenie właściwego obuwia sportowego tzw. "halówek" lub z białą podeszwą (czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania sali sportowej zabrudzeń, rys itp.)

· na terenie płyty głównej obowiązuje zakaz wnoszenia i żucia gumy

· przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu sali

· utrzymanie czystości i porządku na terenie sali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych

· podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.

· zgłaszanie wszelkich uszkodzeń sprzętu, urządzeń i wyposażenia osobie prowadzącej zajęcia.

11. Prowadzący zajęcia obowiązany jest sprawdzić stan techniczny sprzętu i wyposażenia przed przystąpieniem do zajęć.

12. Przebywającym na terenie sali sportowej nie wolno:

· palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających

· wnosić i używać sprzętu nie sportowego, materiałów i narzędzi niebezpiecznych.

· wprowadzać psów i innych zwierząt

· wieszać się na obręczach, konstrukcjach do gier zespołowych i bramkach

· wychodzić na drabinki bez polecenia prowadzącego zajęcia

· korzystać ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na sali sportowej

13. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z sali sportowej.

14. Zajęcia grup szkolnych korzystających z sali sportowej powinny odbywać się w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na salę powinno odbywać się za jego zgodą.

15. Prowadzący zajęcia (opiekun grupy) zobowiązany jest do zapoznania swoich podopiecznych z regulaminem oraz zasadami korzystania z obiektu, odpowiada także za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych sali po każdych zajęciach.

16. Udostępnienie sprzętu i wyposażenia oraz kluczy do pomieszczeń odbywa się wyłącznie za wiedzą i zgodą administratora obiektu.

17. Osoby niszczące sprzęt, urządzenia sali sportowej oraz dewastujące obiekt ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

18. Administrator obiektu sportowego może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z sali sportowej.

19. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

20. Na terenie sali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

21. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

22. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.

23. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu sali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.

24. Administrator i obsługa sali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie sali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

25. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Dyrektora Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie.

26. Wynajmu sali sportowej dokonuje się na podstawie przedstawionych informacji:

27. Warunkiem zorganizowania imprezy w obiekcie jest podpisanie umowy o wynajem obiektu oraz bezwzględne przestrzeganie jej postanowień.

28. Regularne, długotrwałe korzystanie z sali odbywa się na podstawie umowy najmu zawartej z Dyrektorem Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie

29. W pozostałych przypadkach należy kontaktować się z administratorem sali.

Numery kontaktowe: tel./fax 58/531-05-17

30. Osoba indywidualna wynajmująca pomieszczenia sportowe powinna przedstawić następujące dane:

· imię i nazwisko osoby wynajmującej

· aktualny adres zamieszkania

· numer dowodu osobistego

· numer telefonu kontaktowego

· szczegółowy termin wynajmu (należy podać konkretny dzień lub dni tygodnia, w których odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć)

31. Kluby, instytucje czy zakłady pracy powinny zwrócić się z podaniem, w którym należy szczegółowo zaznaczyć:

· imię i nazwisko osoby wynajmującej

· pełną nazwę wynajmującego

· adres klubu, instytucji czy zakładu pracy

· szczegółowy termin wynajmu

· należy podać konkretny dzień lub dni tygodnia, w których odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć

· należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za grupę korzystającą z sali wraz z numerem telefonu kontaktowego .

32. Odpłatność za korzystanie z sali sportowej wynosi 100,- zł brutto za godzinę zegarową, nie mniej niż 15 minut - płatne proporcjonalnie.

33. Kierownictwo sali sportowej zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania sali sportowej oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.34. Zmiana stawek oraz harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron oraz podania zmian do wiadomości publicznej.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość