Strona główna

Szpital czerniakowski


Pobieranie 172.34 Kb.
Strona1/4
Data18.06.2016
Rozmiar172.34 Kb.
  1   2   3   4SZPITAL CZERNIAKOWSKI

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25

tel.: /22/318-63-59 ; fax.: /22/318-63-41

Poczta elektroniczna: bzp@szpitalczerniakowski.waw.pl

Adres internetowy: www.szpitalczerniakowski.waw.pl


NIP 521-293-24-55

Nr sprawy 31/2013
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Tryb:
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) zwaną dalej „ustawą Pzp”.


Przedmiot zamówienia:
Zakup wideoendoskopu intubacyjnego dla Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ ”I. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych w związku z regulacjami w/w ustawy.

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnegoII. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Zakup wideo endoskopu intubacyjnego przeznaczonego do intubacji dotchawicznej oraz diagnostyki drzewa oskrzelowego, umożliwiający wizualizację na ekranie monitora, wraz z monitorem zasilanym bateryjnie oraz kontenerem do sterylizacji urządzenia dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie - 1 komplet. zwanego dalej „Urządzeniem”.

 1. Miejsce dostawy przedmiotu: Szpital Czerniakowski SP ZOZ, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa – Oddział Intensywnej Terapii i Anestozjologii.

 2. Gwarancja min. 12 miesięcy liczona od daty uruchomienia Urządzenia w siedzibie Zamawiającego.

 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w okresie gwarancyjnym bezpłatne przeglądy techniczne oraz serwis oferowanego Urządzenia.

 4. Urządzenie dostarczone do siedziby Zamawiającego ma być sprawne technicznie i gotowe do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem bez dodatkowych nakładów inwestycyjnych czy kosztów eksploatacyjnych.

 5. Urządzenie objęte zostaną gwarancją na czas trwania Umowy tj. 12 miesięcy liczonych od daty zawarcia Umowy.

 6. Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania awarii w terminie do 24 godzin od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego.III. Termin wykonania zamówienia


Przewidywany termin realizacji zamówienia: 21 dni liczonych od daty zawarcia umowy.IV. Informacja o podwykonawcach

Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców – Załącznik nr 2.

V. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VI. Zamówienie uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.

VII. Oferta częściowa i wariantowa

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

VIII. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków


O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Spełniają warunki dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy


złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy
złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów oraz ich potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o kompletność oraz prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń jakich żąda Zamawiający. Ocena zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów, wg formuły spełnia/nie spełnia. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalno-prawnym, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego, w tym w zakresie zgodności ze stanem faktycznym. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił ww. warunki.

X. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu oraz pozostałe dokumenty ofertowe


 1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1.

 2. Wypełniony formularz dotyczący podwykonawców – załącznik nr 2.

 3. Wypełniony i podpisany opis przedmiotu zamówienia wraz z oferowanymi parametrami technicznymi – załącznik nr 6 do SIWZ.

 4. Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia osób podpisujących ofertę (pełnomocnictwa), o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.


Na potwierdzenie warunków o których jest mowa w rozdziale IX


 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3.

 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 4.

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 4. Oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub, zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 5. Oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 6. Oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Lista lub informacja o której jest mowa w zdaniu poprzedzającym musi zawierać oprócz treści wymaganych w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp co najmniej nazwę wykonawcy składającego dokument, datę i podpis osoby poświadczającej treść listy lub informacji, sporządzona według własnego wzoru.

UWAGA !!!


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:

1) ust. 6 , ust.7 oraz ust. 8 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,


Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych dla poszczególnych rodzajów dokumentów.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 5-10 niniejszego rozdziału SIWZ.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie, o którym jest mowa w zdaniu poprzedzającym powinno uwzględniać następujące informacje dotyczące:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,


przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Dokumenty są składne w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

„Formularz oferty”; dokumenty, o których mowa w ust. 2, 4 i 9 muszą być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.


W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania:

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,

b) potencjał ekonomiczny, finansowy, techniczny i kadrowy (z wyłączeniem warunku określonego w Roz. IX ust. 3) wykonawców w sumie musi spełniać wymagane od wykonawców warunki,

c) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,

d) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,

e) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych,

f) spełnienie warunku o którym jest mowa w Roz. IX ust. 3 dotyczy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie.
UWAGA!

Złożenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert jest możliwe jedynie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub nie złoży pełnomocnictwa albo złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub złożył wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie (za wyjątkiem sytuacji, kiedy mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania). Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.


XI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ

Zamawiający przewiduję dwie formy porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów przez Zamawiającego tj. pisemnie lub faksem.

Każdy faks, który wpłynie do Zamawiającego uważa się za dokument złożony w terminie, jeśli jego czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Każda Strona na żądanie drugiej zobowiązana jest potwierdzić fakt otrzymania faksu.

Korespondencja z Zamawiającym odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim.

Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytanie na piśmie lub na faks /22/ 318-63-41.
Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl) bez ujawniania źródła zapytania.

Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert.


Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

od spraw formalno – prawnych: Małgorzata Bauer-Dołęgowska

tel. /22/318-63-59, faks /22/ 318-63-41
od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1430XII. Tryb wprowadzenia ewentualnych zmian w SIWZ

 1. Zamawiający może w szczególnie uzasadnionym przypadku w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ.

 2. Dokonana w ten sposób zmiana przekazana zostanie niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

 3. W sytuacji , o której mowa w ust. 2 Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert uwzględniając czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ.

 4. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 5. W sytuacji o której mowa w pkt. 4 Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

 6. W sytuacji o której mowa w pkt. 4 i jeżeli zmiana jest istotna, a w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

 7. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert zostanie niezwłocznie przekazana do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

 8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

.


XIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia wadium.

XIV. Termin związania ofertą

 1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3 nie powoduje utraty wadium.

 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
XV. Opis sposobu przygotowania ofert
 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe lub alternatywne, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

 2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert.

 4. Oferta winna być przygotowana w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do SIWZ, napisana czcionką maszynową, na komputerze lub inną trwałą techniką
  i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy.

 5. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w niniejszej SIWZ. Dotyczy to również oferty składanej przez konsorcjum.

 6. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach pod warunkiem, że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 7. Każda ze stron oferty i złożonego przy niej załącznika powinna być opatrzona imienną pieczęcią oraz podpisem osoby uprawnionej o której jest mowa w pkt. 4.

 8. Załączniki będące kopiami muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez opatrzenie kopii imienną pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej oraz dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

 9. Załączone do oferty zaświadczenia, wypisy, odpisy, potwierdzenia itp. powinny być aktualne, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

 10. Wszystkie składane dokumenty załączone do niniejszej SIWZ w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 11. Załączniki wymagające wypełnienia powinny być wypełnione przez Wykonawców ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszej SIWZ. Jeżeli którykolwiek zapis wypełnianych załączników nie dotyczy Wykonawcy należy to zaznaczyć na dokumencie czyniąc dopisek nie dotyczy” opatrzony parafą osoby uprawnionej.

 12. Oferta i wszystkie załączniki powinny zostać złączone w sposób trwały, uniemożliwiający rozłączenie bez naruszenia integralności całości dokumentacji (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 14 niniejszego rozdziału). Każda wypełniona tekstem strona złożonego dokumentu stanowiąca ofertę powinna zostać opatrzona kolejnym numerem.

 13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

 14. Jeżeli oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć dokumenty zawierające takie informacje umieszczając je w oddzielnej kopercie z napisem „zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
  w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

 15. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualną kopertę „zastrzeżone” należy umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem:


Oferta na „Zakup wideoendoskopu intubacyjnego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ - sprawa nr 31/2013”.

(określić ile stron znajduje się w kopercie).


XVI. Miejsce oraz termin składania ofert
 1. Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w Rozdziale XV ust. 15 niniejszej SIWZ należy złożyć do dnia 18-09-2013 r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Czerniakowski SP ZOZ, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, pawilon administracyjny pok. 215 (sekretariat).

 2. Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty.

 3. Celem dokonania zmian bądź poprawek – Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.

 4. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

 5. Oferta złożona po terminie na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania jej na jawnym posiedzeniu Komisji Przetargowej po upływie terminu przewidzianego na wnoszenie środków ochrony prawnej.

 6. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta (określonych w roz. XV) tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” i nazwą postępowania którego zmiany dotyczą. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian i zostaną dołączone do oferty.

 7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
  z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”
  i nazwą postępowania którego wycofanie dotyczy. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

XVII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert


 1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej
  w dniu 18-09-2013 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Czerniakowski SP ZOZ, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, pawilon administracyjny pok. 117 (sekretariat). Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 2. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

 3. Informacje, o których mowa w ust. 3 zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XVIII. Opis sposobu obliczania ceny oraz informacje dotyczące walut

Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności transport zagraniczny i krajowy, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu, koszt załadunku i rozładunku u Zamawiającego, koszt odprawy celnej, cło, podatek VAT, a w szczególności koszty dostawy, instalacji, uruchomienia Urządzeń oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego, koszty związane z przeglądami technicznymi i serwisem gwarancyjnym Urządzenia oraz pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy.


UWAGA !!!

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innych obcych walutach.

Opis sposobu obliczania ceny oferty:

 1. wartość brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowymi

 2. wartość brutto przedmiotu umowy winno się liczyć na podstawie następującego wzoru: „wartość netto” + „podatek od towarów i usług” = „wartość brutto”
XIX. Opis kryteriów oceny ofert

Przyjęte kryteria oceny i ich ranga procentowa dla wszystkich pakietów:


100% cena
Wartość procentowa dla kryterium cena jest wyliczana według wzoru:

  1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość