Tabela tematyczna zajęć z japońskiej kulturyPobieranie 50.84 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar50.84 Kb.
Tabela tematyczna zajęć z japońskiej kultury


L. p.

Temat

Liczba

godzin

Zakres treści

Plan wynikowy

1.

Wstęp. Japonia – jak ją postrzegamy, a jaka jest naprawdę? Geografia Japonii.

2

Krótki rys geograficzny Japonii. Przedstawienie i omówienie symboli Japonii. Dyskusja na temat postrzegania Japonii przez uczniów, przedstawienie tematyki zaplanowanej na cały rok.

Uczeń zna podstawowe wiadomości o geografii Japonii oraz rozumie znaczenie japońskich symboli. Rozumie pojęcie orientalizmu.

2.

Historia Japonii.

2

Krótki rys historyczny Japonii. Ciekawostki dotyczące pierwszych Polaków w Japonii.

Uczeń zna podstawy historii Japonii. Rozpoznaje nazwiska pierwszych Polaków w Japonii. Potrafi wymienić kolejno nazwy najważniejszych epok Japonii. Rozumie pojęcia: samurai, bushidō.

3

Góra Fuji – wizytówka Japonii.

1

Krótki opis geograficzno – historyczny góry Fuji oraz ukazanie jej kulturowego znaczenia.

Uczeń rozumie kulturowe znaczenie góry Fuji dla Japończyków i jej miejsce w japońskim społeczeństwie.

4.

Tradycyjne wierzenia japońskie.

2

Krótki zarys japońskich wierzeń, przedstawienie głównych informacji i podziału japońskich religii.

Uczeń zna ilość religii w Japonii i różnice między nimi. Rozumie pojęcia: shintō, buddyzm, konfucjanizm, jinja, otera, miko, omikuji, zen.

5.

Mitologia Japonii – jak wielką rolę mogą odgrywać zwierzęta w mitologii?

2

Charakterystyka japońskiej mitologii, przedstawienie poszczególnych postaci mitologicznych i ich znaczenia.

Uczeń rozumie rolę zwierząt i natury w japońskiej mitologii. Zna pojęcia: kitsune, tanuki, jizō, tengu, kappa, maneki neko, Amaterasu, Kojiki, Nihongi,.

6.

Japoński ubiór – kimono.

2

Rys historyczny kimona oraz jego znaczenie w kulturze. Charakterystyka tradycyjnego japońskiego ubioru.

Uczeń rozumie znaczenie kimona dla japońskiego społeczeństwa, zna pojęcia: kimono, yukata, kosode, obi.

7.

Tradycyjna muzyka i taniec japoński – czyli dowiedzmy się czegoś o bon-odori i taiko.

2

Rys historyczny japońskiego tańca oraz tradycyjnych instrumentów. Kulturowe znaczenie tańca bon-odori i tradycyjnej muzyki w Japonii.

Uczeń wie jak tańczą, jak wyglądają tradycyjne japońskie tańce oraz rozumie okoliczności, w jakich je się praktykuje. Zna pojęcia: bon-odori, awa-odori, taiko, biwa.

8.

Literatura japońska dla dzieci.

2

Charakterystyka japońskich bajek i ich miejsce w japońskiej literaturze. Opowiadanie wybranych baśni japońskich i wyciąganie wniosków. Charakterystyka i czytanie haiku.

Uczeń rozumie pojęcie dōwa. Potrafi wskazać różnice między polskimi a japońskimi baśniami i wie, skąd wynikają.

9

Komunikacja niewerbalna w Japonii – co oznaczają te wszystkie gesty?

2

Przedstawienie oraz wytłumaczenie gestów używanych w Japonii. Porównanie ich do polskich gestów. Znaczenie komunikacji niewerbalnej w japońskim społeczeństwie.

Uczeń zna podstawowe japońskie gesty. Rozumie ich znaczenie w japońskiej kulturze. Potrafi wskazać różnicę między polskimi, a japońskimi gestami. Potrafi porównać komunikację niewerbalną w Polsce i w Japonii.

10.

Japonia, a stosunek do natury.

2

Charakterystyka natury w japońskiej tradycji i wierzeniach. Stosunek współczesnych Japończyków do natury. Wskazanie i omówienie problemów związanych z naturą we współczesnej Japonii.

Uczeń potrafi opisać stosunek Japończyków do natury i rozumie skąd on wynika. Zna kataklizmy naturalne dotykające Japonię i rozumie ich mechanizm.

11.

Estetyka i architektura japońska – co jest sztuką w Japonii?

2

Charakterystyka podstawowych zagadnień z zakresu japońskiej sztuki i architektury.

Uczeń rozumie znaczenie ceremonii parzenia herbaty i istotę kaligrafii dla Japończyków. Zna pojęcia: tatami, ikebana, shōji, futon, sakura, hanami, geisha.

12.

Japonia od strony kulinarnej – tradycyjne potrawy.

2

Opis tradycyjnych potraw japońskich. Przedstawienie ich walorów zdrowotnych. Charakterystyka japońskiej etykiety przy stole.

Uczeń potrafi wymienić tradycyjne potrawy japońskie. Zna japońską etykietę spożywania posiłków. Dostrzega różnice między japońską a polską kuchnią. Rozumie walory zdrowotne japońskich dań. Rozumie, co kryje się pod nazwami: sushi, nori, kare raisu, tempera, okonomiyaki, hashi, otemoto, gohan.

13

Szkolnictwo, praca, sport, moda i rozrywka – życie codzienne we współczesnej Japonii.

2

Charakterystyka szkolnictwa, pracy, sportów i życia codziennego w Japonii.

Uczeń rozumie znaczenie pracy dla Japończyków. Potrafi wskazać różnice między japońskim, a polskim szkolnictwem. Rozumie pojęcia: sensei, gakusei, amae, karoshi, kyudo, kendo, karate.

14.

Tradycyjny teatr japoński.

2

Rys charakterystyczny trzech tradycyjnych teatrów japońskich.

Uczeń umie rozpoznać poszczególne teatry japońskie. Potrafi podać różnice między teatrem japońskim, a polskim. Zna pojęcia: kabuki, nō, takarazuka, bunraku.

15.

Przysłowia, przesądy i łamańce językowe w Japonii – skąd się biorą?

2

Przedstawienie przysłów, przesądów i japońskich łamańców językowych. Wytłumaczenie ich pochodzenia.

Uczeń umie porównać japońskie i polskie przysłowia i znajduje podobieństwa między nimi. Zna pochodzenie japońskich przesadów.

16.

Japońskie kino tradycyjne.

2

Przedstawienie czarnobiałych filmów japońskich ukazujących tradycję.

Uczeń zna wartości japońskiej tradycji ukazane w filmach. Rozumie pojęcia: jidai-geki, mono no aware.

17.

Warsztaty zakładania yukaty – czy jeden strój naprawdę można zakładać przez godzinę?

2

Nauka zakładania stroju japońskiego. Przedstawienie procesu ubioru kimona.

Uczeń umie samodzielnie założyć yukatę.

Rozumie, na czym polega proces ubioru kimona.18.

Nauka origami – najbardziej znana japońska sztuka.

2

Praktyczna nauka sztuki orgiami.

Uczeń rozumie pojęcie orgiami i zna jego pochodzenie. Potrafi samodzielnie wykonać orgiami z papieru.

19

Nauka japońskiego tańca bon-odori.

2

Praktyczna nauka japońskiego tańca bon-odori.

Uczeń zna japoński taniec bon-odori, potrafi go rozpoznać i zatańczyć.

20.

Nauka śpiewu tradycyjnej pieśni japońskiej Shima Uta.

2

Praktyczna nauka śpiewu japońskiej pieśni Shima Uta.

Uczeń rozumie treść i przesłanie historycznej pieśni japońskiej. Potrafi ją zaśpiewać.

21.

Warsztaty sushi – nauczmy się przygotować japońską potrawę.

2

Praktyczna nauka przyrządzania japońskiej potrawy – sushi.

Uczeń potrafi samodzielnie wykonać sushi. Wie, z jakich składa się składników.

22.

Warsztaty kaligrafii.

2

Praktyczna nauka kaligraficznego pisma japońskiego.

Uczeń potrafi samodzielnie wykaligrafować podstawowe znaki japońskie w prawidłowy sposób. Rozumie znaczenie tych znaków.

23.

Warsztaty japońskiego rysunku.

2

Praktyczna nauka japońskiego rysunku.

Uczeń rozumie różnicę miedzy europejskim komiksem a japońską sztuką komiksu. Potrafi samodzielnie narysować. obrazek w japońskim stylu.

24.

Ewolucja japońskiej sztuki na przestrzeni wieków.

2

Opis zmian w sztuce od najdawniejszych czasów do obecnych.

Uczeń rozumie związek sztuki z japońską kulturą i zna wpływ kultury europejskiej na kształtowanie się sztuki japońskiej.

25.

Podsumowanie informacji z całego roku.

2

Przypomnienie informacji z całego roku, podsumowanie zajęć i ewaluacja.

Uczeń potrafi porównać współczesną Japonię z tradycyjną. Potrafi wypowiedzieć się na wybrany temat dotyczący japońskiej tradycji.


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy