Strona główna

Tekst jednolity statutu stowarzyszenia sportowego


Pobieranie 32.96 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar32.96 Kb.
TEKST JEDNOLITY STATUTU STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO

Klubu Siatkarskiego Warta Zawiercie

ROZDZIAŁ I


POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Klubu Siatkarskiego Warta Zawiercie

w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

 1. Siedzibą stowarzyszenia jest : Zawiercie

 2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.

 5. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z dn. 24 kwietnia 2003r z późniejszymi zmianami) oraz ustawy 25 czerwiec 2012 o Sporcie ( Dz.U.2010.127.857 z dnia 15 lipca 2010 z późniejszymi zmianami)

 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.


ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA


 1. Celem Stowarzyszenia jest propagowanie siatkówki, jako sportu masowego, a w szczególności

    integracja środowiska siatkarskiego,

     popularyzacja gry w piłkę siatkową halową i plażową wśród młodzieży

     aktywizacja byłych zawodników i sympatyków piłki siatkowej
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:


 • organizację otwartych turniejów i meczy w siatkówkę halową i plażową

 • uczestnictwo w zawodach organizowanych przez inne organizacje krajowe lub

zagraniczne

 • reprezentowanie członków stowarzyszenia na zewnątrz

 • współpracę z innymi organizacjami o podobnym charakterze działania

 • organizację szkoleń, wykładów i imprez integrujących środowisko

 • organizację zajęć sportowych dla młodzieży oraz osób niepełnosprawnych

 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI


 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,

 2. małoletnich,

 3. wspierających,

 4. honorowych.

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych niepozbawiona praw publicznych która:

 1. złoży deklarację członkowską na piśmie,

 2. przedstawi pozytywną opinię, co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.

 1. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 2. Członkiem małoletnim może być każda osoba fizyczna która:

a) złoży deklarację członkowską małoletnich /dzieci/

b) nie ukończyła 18 roku życia

c) uzyskała pisemną zgodę opiekuna ustawowego

d) członkiem małoletnim staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych niepozbawiona praw publicznych, osoba prawna krajowa lub zagraniczna, która popiera cele Stowarzyszenia i aktywnie współpracuje w realizacji tych celów oraz deklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych niepozbawiona praw publicznych, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 4. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

 5. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

 4. zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

 3. regularnego opłacania składek.

 1. 1. Członkowie małoletni maja prawo do:

a) korzystania z dorobku Stowarzyszenia,

b) udziału w imprezach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie,

2. Członkowie małoletni nie mają obowiązku:

a) opłacania składek członkowskich do momentu osiągnięcia pełnoletniości,

b) uczestniczenia czynnego lub biernego w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia

c) nie posiadają prawa głosu wyborczego. 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 4. Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

 2. wykluczenia przez Zarząd:

 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

 • z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,

 • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

 2. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA


 1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja władz.

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym bezwzględną większością głosów

 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 2. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na trzy lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

 3. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 4. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

 5. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

 2. uchwalania zmian statutu,

 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 6. uchwalanie budżetu,

 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

 2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz 1-2 wiceprezesów i skarbnika. Prezesa i wiceprezesa/ów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 4. Do kompetencji Zarządu należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,

 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,

 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

 8. przyjmowanie i skreślanie członków.

 1. Komisja Rewizyjna stanowi organ kontroli i nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający ma w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

 3. Członkowie komisji rewizyjnej:

 • nie mogą być członkami zarządu Stowarzyszenia;

 • nie mogą pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu,

 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,

 4. składanie wniosków, o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 1. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE


 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich,

 2. darowizn, spadków, zapisów,

 3. dotacji i ofiarności publicznej,

 4. sponsoringu

 5. działalności gospodarczej

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 5. Zakazuje się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych „osobami bliskimi”

 6. Zakazuje się przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 7. Zakazuje się wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

 8. Zakazuje się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.


ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość