Strona główna

Temat lekcji


Pobieranie 242.09 Kb.
Strona1/3
Data17.06.2016
Rozmiar242.09 Kb.
  1   2   3
WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY
W KLASIE III GIMNAZJUM NR 7 W BYTOMIUTEMAT LEKCJI

Poziom konieczny –

ocena dopuszczająca

Poziom podstawowy –

ocena dostateczna

Poziom rozszerzający – ocena dobra

Poziom dopełniający –

ocena bardzo dobra

Poziom wykraczający – ocena celująca

1. Wiek rozumu

Uczeń zna:

- postacie: Kartezjusza, Jeana Jacques’a Rousseau, Monteskiusza, Woltera,

- najważniejsze postulaty filozofów oświecenia.

Uczeń rozumie:

- pojęcia: nowożytna nauka, oświecenie, filozofowie, prawa człowieka, umowa społeczna, trójpodział władzy.Uczeń potrafi:

- umiejscowić oświecenie w czasie i przestrzeni,

- wymienić idee oświecenia i rozpoznać je w nauce, literaturze, architekturze i sztuce.


Uczeń zna:

- postacie: Immanuela Kanta, Denisa Diderota.Uczeń potrafi:

- wymienić wynalazki XVIII w.,

- wyjaśnić, na czym polegał porządek panujący w Europie w XVII i XVIII w.,

- scharakteryzować zasadę trójpodziału władzy Monteskiusza i zasadę umowy społecznej Rousseau,

- wymienić te idee oświecenia, które przetrwały do czasów współczesnych.


Uczeń zna:

- postacie: braci Montgolfier.Uczeń rozumie:

- pojęcia: racjonalizm, deizm, klasycyzm, Wielka encyklopedia francuska, encyklopedyści, cenzura.Uczeń potrafi:

- przedstawić stan wiedzy XVIII-wiecznych Europejczyków o świecie,

- określić stosunek filozofów oświecenia do religii i Kościoła.


Uczeń rozumie:

- rolę, jaką przypisywano Wielkiej encyklopedii francuskiej,

- proces przemian cywilizacyjnych, które zaszły w epoce oświecenia.

Uczeń potrafi:

- przedstawić poglądy Woltera,

- dostrzec rodzącą się ideę praw człowieka.


Uczeń potrafi:

- porównać średniowieczny, renesansowy i oświeceniowy pogląd na świat i człowieka jako element postępu cywilizacyjnego.2. Nowe potęgi w Europie

Uczeń zna:

- daty: 1700–1721, 1701, 1709,

- postacie: Piotra I Wielkiego, Katarzyny II Wielkiej, Fryderyka II Wielkiego, Marii Teresy, Józefa II,

- zasadnicze cele, do których realizacji dążyli władcy Rosji, Prus i Austrii.Uczeń rozumie:

- pojęcie: absolutyzm oświecony.Uczeń potrafi:

- wskazać na mapie europejskie oświecone monarchie absolutne i kierunki ich ekspansji.Uczeń rozumie:

- pojęcia: trzecia wojna północna, militaryzm,

- wpływ idei oświecenia na przemiany ustrojowe w XVIII w.

Uczeń potrafi:

- porównać reformy oświeceniowe wprowadzone w Rosji, Prusach i Austrii.

Uczeń zna:

- postać: Fryderyka Wilhelma,

- lata panowania Piotra I Wielkiego, Katarzyny II Wielkiej, Fryderyka II Wielkiego, Marii Teresy i Józefa II.

Uczeń rozumie:

- proces przemian cywilizacyjnych, które zaszły w Rosji, Prusach i Austrii.Uczeń potrafi:

- przedstawić proces powstawania państwa pruskiego,

- scharakteryzować funkcjonowanie absolutyzmu oświeconego na przykładzie Rosji, Prus i Austrii,

- omówić przebieg ekspansji terytorialnej Rosji i Prus.Uczeń rozumie:

- pojęcie: wielki elektor.Uczeń potrafi:

- dostrzec rosnącą potęgę sąsiadów Rzeczypospolitej i wynikające stąd zagrożenia.Uczeń potrafi:

- ocenić działalność absolutnych władców Rosji, Prus i Austrii.3. „My, naród Stanów Zjednoczonych”

...


Uczeń zna:

- daty: 4 VII 1776, 1787,

- postać: Jerzego Waszyngtona,

- główne instytucje ustrojowe Stanów Zjednoczonych.Uczeń rozumie:

- pojęcia: kolonia, Indianie, konstytucja.Uczeń potrafi:

- wskazać na mapie zasięg kolonii angielskich w Ameryce Północnej w II połowie XVIII w.,

- przedstawić przyczyny konfliktu między kolonistami a Wielką Brytanią.Uczeń zna:

- daty: 1775, 1783,

- postacie: Tadeusza Kościuszki, Kazimierza Pułaskiego,

- najważniejsze treści zawarte w Deklaracji niepodległości i Karcie Praw.Uczeń rozumie:

- pojęcia: opłata stemplowa, system prezydencki.Uczeń potrafi:

- opisać warunki życia i zajęcia kolonistów europejskich w Ameryce Północnej,

- wyjaśnić, w jaki sposób konstytucja amerykańska realizowała w praktyce zasadę trójpodziału władzy.


Uczeń zna:

- daty: 1765, 1773, 1777, 1779, 1781, 1791.Uczeń rozumie:

- pojęcie: „bostońska herbatka”.Uczeń potrafi:

- wymienić najważniejsze różnice między koloniami na Północy i na Południu,

- scharakteryzować relacje między koloniami amerykańskimi a Wielką Brytanią,

- omówić przebieg i następstwa amerykańskiej wojny o niepodległość,

- przedstawić wkład Polaków


Uczeń potrafi:

- dostrzec w Deklaracji niepodległości i Karcie Praw realizację oświeceniowej idei praw człowieka.Uczeń potrafi:

- ocenić wkład Polaków w walkę o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
4. „Ludzie rodzą się i pozostają wolni i równi”...

Uczeń zna:

- daty: 1789–1799, 14 VII 1789, VIII 1789, IX 1791,

- postać: Ludwika XVI,

- treść najważniejszych dokumentów wydanych w czasie rewolucji francuskiej (w latach 1789–1791).Uczeń rozumie:

- pojęcia: stan trzeci, burżuazja, rewolucja francuska, Bastylia.Uczeń potrafi:

- wyjaśnić główne przyczyny rewolucji,

- wskazać przyczyny niezadowolenia stanu trzeciego z panującej we Francji sytuacji.Uczeń zna:

- datę: 4/5 VIII 1789,

- strukturę społeczeństwa francuskiego przed rewolucją.

Uczeń rozumie:

- pojęcia: stary ład, Stany Generalne,

Zgromadzenie Narodowe, monarchia konstytucyjna,

- do czego dążyła burżuazja francuska biorąca udział w rewolucji.Uczeń potrafi:

- przedstawić okoliczności zwołania Stanów Generalnych i utworzenia Zgromadzenia Narodowego.Uczeń zna:

- daty: V 1789, 17 VI 1789.Uczeń rozumie:

- pojęcie: wielka trwoga,

- wpływ idei oświecenia na wybuch rewolucji francuskiej oraz na treść Deklaracji praw człowieka i obywatela i konstytucji z 1791 r.

Uczeń potrafi:

- opisać główne zasady ideowe rewolucji francuskiej zawarte w Deklaracji praw człowieka i obywatela,

- omówić ustrój Francji na podstawie konstytucji uchwalonej w 1791 r.


Uczeń zna:

- datę: 1790,

- postać Emmanuela Sieyèsa.

Uczeń potrafi:

- omówić działalność Zgromadzenia Narodowego (w latach 1789–1791),

- scharakteryzować relacje między Kościołem a państwem w czasie rewolucji francuskiej (w latach 1789–1791).


Uczeń potrafi:

- ocenić znaczenie Deklaracji praw człowieka i obywatela dla realizacji oświeceniowej idei praw człowieka.5. „Rewolucja pożera własne dzieci”
Część I. Francja republiką
Część II. Wielki terror

Uczeń zna:

- daty: 21 IX 1792, 1793–1794,

- postać Maksymiliana Robespierre’a.

Uczeń rozumie:

- pojęcia: jakobini, wielki terror.Uczeń potrafi:

- wskazać charakterystyczne cechy dyktatury jakobińskiej.Uczeń rozumie:

- daty: IX 1792, I 1793,

- pojęcia: sankiuloci, Konwent, Komitet Ocalenia Publicznego, dekret o podejrzanych, trybunał rewolucyjny.

Uczeń potrafi:

- wymienić postulaty sankiulotów i wyjaśnić, w jaki sposób dążyli oni do ich realizacji,

- opisać reakcję władców europejskich na wydarzenia w rewolucyjnej Francji,

- przedstawić okoliczności, w których doszło do przekształcenia się Francji w republikę,

- przedstawić skutki wielkiego terroru.


Uczeń rozumie:

- pojęcia: prawica, lewica, centrum, Marsylianka.Uczeń potrafi:

- omówić przebieg wojny Francji z Austrią i Prusami,

- opisać działania podejmowane przez Konwent w celu ratowania republiki francuskiej,

- scharakteryzować relacje między Kościołem a władzami rewolucyjnej Francji (w okresie wielkiego terroru).
Uczeń zna:

- postać: Georges’a Dantona.Uczeń rozumie:

- pojęcie: kontrrewolucja,

- proces przemian świadomości Francuzów w dobie rewolucji.

Uczeń potrafi:

- omówić i ocenić skutki rewolucji francuskiej.Uczeń rozumie:

- różnorodność postaw społecznych w warunkach zagrożenia na przykładzie rewolucyjnej Francji.
6. Od dyrektoriatu do cesarstwa
Część I. Od dyrektoriatu do konsulatu
Część II. Cesarz Francuzów

Uczeń zna:

- daty: 1799–1804, XII 1804,

- postać: Napoleona Bonaparte.

Uczeń rozumie:

- pojęcia: dyrektoriat, zamach stanu, konsulat.Uczeń potrafi:

- przedstawić sytuację panującą we Francji w okresie rządów dyrektoriatu,

- wyjaśnić okoliczności, w których Napoleon został pierwszym konsulem,

- wymienić główne cele, do których realizacji dążył Napoleon.Uczeń zna:

- daty: 1795–1799, 1803–1815,

- najważniejsze przepisy zawarte w Kodeksie Napoleona.

Uczeń rozumie:

- pojęcia: konkordat, Kodeks Napoleona, prawo cywilne, blokada kontynentalna.Uczeń potrafi:

- omówić dokonania Napoleona w okresie konsulatu,

- wskazać na mapie państwa, z którymi walczył Napoleon, oraz miejsca najważniejszych bitew stoczonych w latach 1805–1806.


Uczeń zna:

- daty: 1801, 1804, 1805, 1806.Uczeń rozumie:

- pojęcie: liceum,

- proces przemian ustrojowych we Francji w latach 1799–1804,

- powody, dla których państwa europejskie podjęły walkę z Napoleonem.Uczeń potrafi:

- omówić przebieg wojen napoleońskich w latach 1803–1806,

- wyjaśnić przyczyny sukcesów politycznych i militarnych Francji w okresie wojen napoleońskich.


Uczeń rozumie:

- przyczyny przywiązania Francuzów do Napoleona.Uczeń potrafi:

- opisać zmiany w Europie w okresie napoleońskim w zakresie stosunków społeczno-gospodarczych i politycznych,

- dostrzec wpływ jednostki na dzieje.


Uczeń potrafi:

- dostrzec znaczenie Kodeksu Napoleona jako podstawy nowoczesnego prawa cywilnego,

- ocenić dokonania Napoleona w polityce wewnętrznej i jako dowódcy wojskowego.


7. Upadek Napoleona
Część I. Napoleońska Europa
Część II. Upadek Napoleona


Uczeń zna:

- daty: 1807, 1812, 1813, 1814, 1815,

- postanowienia pokoju w Tylży.

Uczeń rozumie:

- pojęcie: Wielka Armia.Uczeń potrafi:

- wskazać na mapie terytorium cesarstwa francuskiego i kraje, które znajdowały się w strefie jego wpływów,

- wyjaśnić przyczyny wybuchu wojny Francji z Rosją.


Uczeń rozumie:

- pojęcia: bitwa narodów, cesarstwo 100-dniowe, kongres.Uczeń potrafi:

- wskazać na mapie szlak wyprawy Wielkiej Armii i miejsca najważniejszych bitew stoczonych w latach 1807–1815,

- opisać przebieg stu dni Napoleona.


Uczeń rozumie:

- pojęcie: nacjonalizm,

- powody wzrostu nastrojów nacjonalistycznych w krajach europejskich.

Uczeń potrafi:

- dostrzec słabe strony imperium stworzonego przez Napoleona,

- omówić przebieg działań wojennych w latach 1812–1815 i ich skutki.


Uczeń zna:

- datę: 1821,

- postać: Ludwika XVIII.

Uczeń rozumie:

- złożoność przyczyn upadku Napoleona.Uczeń potrafi:

- opisać zmiany w Europie w okresie napoleońskim w zakresie stosunków społeczno-gospodarczych i politycznych.
Uczeń potrafi:

- ocenić dokonania Napoleona jako dowódcy wojskowego,

- dokonać całościowej oceny epoki napoleońskiej.


Czasy rozumu i rewolucji (lekcja powtórzeniowa)

Uczeń zna:

- najważniejsze postacie i wydarzenia z historii Europy i Ameryki Północnej w XVIII i na początku XIX w.

Uczeń potrafi:

- przedstawić poglądy najważniejszych filozofów oświecenia.

Uczeń potrafi:

- wskazać na mapie najważniejsze zmiany terytorialne w XVIII i na początku XIX w.,

- scharakteryzować przemiany ustrojowe, jakie dokonały się pod wpływem idei oświecenia.


Uczeń rozumie:

- związek między ideami oświeceniowymi a głównymi wydarzeniami politycznymi i przemianami społecznymi, jakie zaszły na przełomie XVIII i XIX w.

Uczeń potrafi:

- dostrzec wzrastającą rolę burżuazji jako siły politycznej,

- określić, jak na przełomie XVIII i XIX w. zmieniło się położenie chłopów.

Uczeń potrafi:

- wyjaśnić, jak zmieniał się układ sił w Europie w XVIII i na początku XIX w.,

- wyjaśnić przyczyny utraty pozycji i znaczenia Kościoła,

- omówić zmiany w organizacji wojska i sposobie prowadzenia wojen na przełomie XVIII i XIX w.,

- wskazać pozytywne i negatywne strony wydarzeń, które nastąpiły na przełomie XVIII i XIX w.

Uczeń potrafi:

- uzasadnić twierdzenie, że przemiany XVIII i początku XIX w. wciąż wywierają wpływ na współczesność.


Upadek starego ładu (sprawdzian wiadomości)8. Ostatni król PolskiUczeń zna:

- daty: 1764, 1768–1772, 1772,

- postać: Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Uczeń rozumie:

- pojęcie: konfederacja barska.Uczeń potrafi:

- wyjaśnić przyczyny I rozbioru Polski oraz podać jego skutki,

- sytuować w czasie I rozbiór Rzeczypospolitej i wskazać na mapie zmiany terytorialne po tym rozbiorze,

- wyjaśnić przyczyny zawiązania konfederacji barskiej.Uczeń zna:

- datę: 1768,

- zasady ustrojowe państwa polskiego zawarte w prawach kardynalnych.

Uczeń rozumie:

- pojęcia: „Familia”, Szkoła Rycerska, „Monitor”, prawa kardynalne.Uczeń potrafi:

- rozróżnić wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku Rzeczypospolitej,

- określić wpływ państw ościennych na wydarzenia w Polsce w latach 1764–1772.


Uczeń zna:

- datę: 1765.Uczeń rozumie:

- pojęcie: protektorat.Uczeń potrafi:

- przedstawić okoliczności elekcji Stanisława Poniatowskiego na króla Polski,

- opisać działalność reformatorską króla Stanisława Augusta Poniatowskiego,

- opisać przebieg konfederacji barskiej,

- łączyć w związki przyczynowo-skutkowe wydarzenia związane z konfederacją barską i I rozbiorem Polski.


Uczeń zna:

- dane liczbowe dotyczące terytoriów i ludności utraconych przez Polskę w wyniku I rozbioru.Uczeń potrafi:

- wyjaśnić okoliczności, w których doszło do zawiązania konfederacji przez innowierców i katolików,

- wyjaśnić zmiany w międzynarodowym położeniu Rzeczypospolitej w XVIII w.


Uczeń potrafi:

- wyjaśnić, na czym polegają różnice zdań w ocenie konfederacji barskiej.
9. Wiwat 3 maja!
Część I. Po rozbiorze
Część II. Sejm Wielki

Uczeń zna:

- daty: 1764–1795, 1773, 1788–1792, 3 V 1791,

- postacie: Hugona Kołłątaja, Stanisława Staszica,

- stronnictwa polityczne Sejmu Wielkiego,

- postanowienia Konstytucji 3 maja.

Uczeń rozumie:

- pojęcia: Komisja Edukacji Narodowej, czasy stanisławowskie, Sejm Wielki (Czteroletni).Uczeń potrafi:

- przedstawić okoliczności powstania, zadania i osiągnięcia Komisji Edukacji Narodowej,

- sytuować w czasie obrady Sejmu Wielkiego oraz uchwalenie Konstytucji 3 maja.


Uczeń zna:

- postacie: Tadeusza Rejtana, Juliana Ursyna Niemcewicza, Ignacego Krasickiego,

- najważniejsze postanowienia sejmu rozbiorowego i reformy Sejmu Wielkiego.

Uczeń rozumie:

- pojęcia: Rada Nieustająca, styl klasycystyczny, Ustawa rządowa.Uczeń potrafi:

- omówić dokonania wybitnych twórców polskiego oświecenia,

- przedstawić okoliczności zwołania Sejmu Wielkiego i uchwalenia Konstytucji 3 maja.


Uczeń zna:

- daty: 1789, 1790, 1773–1775,

- postacie: Marcella Bacciarellego, Bernarda Bellotta (Canaletta), Stanisława Małachowskiego.

Uczeń rozumie:

- pojęcia: Kuźnica Kołłątajowska, czarna procesja,

- na czym polegał oświeceniowy charakter Konstytucji 3 maja.

Uczeń potrafi:

- omówić przebieg obrad sejmu rozbiorowego,

- rozpoznać charakterystyczne cechy polskiego oświecenia i scharakteryzować przykłady sztuki okresu klasycyzmu z uwzględnieniem własnego regionu.


Uczeń rozumie:

- wpływ idei oświecenia na przemiany świadomości Polaków w II połowie XVIII w.,

- znaczenie Konstytucji 3 maja jako próby ratowania państwa polskiego.

Uczeń potrafi:

- ocenić różne postawy posłów szlacheckich uczestniczących w obradach sejmu rozbiorowego.
Uczeń potrafi:

- ocenić reformy Sejmu Wielkiego i Konstytucję 3 maja.10. Koniec Polski?
Część I. Targowica
Część II. Insurekcja kościuszkowska


Uczeń zna:

- daty: 1792, 1793, 24 III 1794, 1794, 1795,

- postać: Tadeusza Kościuszki.

Uczeń rozumie:

- pojęcia: konfederacja targowicka, wojna w obronie Konstytucji 3 maja, insurekcja kościuszkowska.Uczeń potrafi:

- wyjaśnić okoliczności zawiązania konfederacji targowickiej,

- sytuować w czasie II i III rozbiór Rzeczypospolitej i wskazać na mapie zmiany terytorialne po tych rozbiorach,

- przedstawić cele i następstwa powstania kościuszkowskiego.Uczeń zna:

- postać: Józefa Poniatowskiego.Uczeń rozumie:

- pojęcia: Naczelnik powstania, kosynierzy, Uniwersał połaniecki,

- symboliczne znaczenie pojęcia: targowica.

Uczeń potrafi:

- omówić przebieg wojny w obronie Konstytucji 3 maja i przebieg powstania kościuszkowskiego,

- wskazać na mapie miejsca najważniejszych bitew stoczonych w czasie wojny w obronie Konstytucji 3 maja i podczas powstania kościuszkowskiego.


Uczeń zna:

- postacie: Ksawerego Branickiego, Szczęsnego Potockiego, Seweryna Rzewuskiego, Jana Kilińskiego.Uczeń rozumie:

- pojęcie: order Virtuti Militari,

- znaczenie wydania Uniwersału połanieckiego.

Uczeń potrafi:

- ocenić postawę króla Stanisława Augusta podczas wydarzeń 1792 r.,

- omówić stosunek chłopów i mieszczan do powstania.


Uczeń zna:

- datę: 1798,

- dane liczbowe dotyczące terytoriów i ludności utraconych przez Polskę w wyniku II i III rozbioru.

Uczeń potrafi:

- omówić stosunek społeczeństwa polskiego oraz państw ościennych do reform Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 maja.
Uczeń potrafi:

- ocenić następstwa zawiązania konfederacji targowickiej,

- dostrzec znaczenie insurekcji kościuszkowskiej jako pierwszego powstania narodowego.


11. „Jeszcze Polska nie umarła”...

Uczeń zna:

- datę: 1797,

- postacie: Jana Henryka Dąbrowskiego, Józefa Wybickiego,

- przyczyny upadku państwa polskiego,

- okoliczności powstania i słowa pieśni legionowej Jeszcze Polska nie umarła... .

Uczeń rozumie:

- pojęcie: Legiony Polskie.Uczeń potrafi:

- wyjaśnić okoliczności utworzenia Legionów Polskich.Uczeń rozumie:

- pojęcie: Galicja,

- ponadczasową wartość pieśni Jeszcze Polska nie umarła... .

Uczeń potrafi:

- rozróżnić wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku Rzeczypospolitej,

- omówić organizację Legionów Polskich,

- omówić plany Napoleona co do Polaków,

- wyjaśnić, dlaczego Polacy wiązali z osobą Napoleona nadzieje na odzyskanie niepodległości.


Uczeń rozumie:

- istotę sporu historyków na temat przyczyn upadku państwa polskiego.Uczeń potrafi:

- omówić zmiany, jakie zaszły w życiu poszczególnych warstw społeczeństwa polskiego po rozbiorach.
Uczeń potrafi:

- scharakteryzować i ocenić różne postawy Polaków w stosunku do zaborców,

- ocenić politykę Napoleona wobec sprawy polskiej oraz postawę Polaków wobec Napoleona.


Uczeń potrafi:

- opisać i ocenić działalność Legionów na terenie Włoch i Santo Domingo.


  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość