Strona główna

Temat: Reformacja i kontrreformacja w Europie. Przyczyna reformacji (ruch religijny dążący do zmian w Kościele) kryzys Kościoła katolickiego


Pobieranie 16.88 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar16.88 Kb.
Technikum uzupełniające Historia TU

Lekcja 23 Dział: Czasy nowożytne
Temat: Reformacja i kontrreformacja w Europie.
1. Przyczyna reformacji (ruch religijny dążący do zmian w Kościele) - kryzys Kościoła katolickiego

a. upadek autorytetu papiestwa - interesowanie się sprawami politycznymi i wojnami

b. Powiększanie dóbr kościelnych przez:

 • Ucisk fiskalny

 • dziesięcina

 • Świętopietrze – opłata od wyznawców z każdego państwa

 • Sprzedawanie odpustów – odpuszczenie grzechów za pieniądze

 • zeświecczenie wyższego duchowieństwa (biskupi, opaci)

  • gromadzenie dóbr ziemskich i licznych stanowisk kościelnych (diecezji i opactw)


2. Wystąpienie Marcina Lutra w 1517 roku –początkiem reformacji

a. Luter ogłasza 95 tez piętnuje sprzedaż odpustów i chce rozmów o złym stanie Kościoła

 • papież Leon X wezwał Lutra do odwołania swojej nauki

 • Luter publicznie spalił bullę papieską – za co został ekskomunikowany

 • W 1521r. cesarz Karol V potępił naukę Lutra

 • Luter schronił się na zamku w Wartburgu (tu przełożył Biblię na niemiecki)

b. Protestanci – nazwa pochodzi pod protestu Lateran na sejmie Rzeszy przeciw uchwale zabraniającej szerzenia haseł reformacji (1529 r.)
3. Główne nurty reformacji

Wyznanie /twórca

zasady wiary

Organizacja Kościoła

Luteranizm Marcin Luter


 • Wiara daje zbawienie, a uczynki są skutkiem wiary

 • Biblia jedynym źródłem wiary (odrzucenie tradycji) –potrzeba lektury

 • Chrystus prowadzi do zbawienia –odrzucenie kultu Maryi i świętych

 • Redukcja sakramentów do chrztu i komunii

 • Likwidacja zakonów i wyższego duchowieństwa – powstanie ubogiego Kościoła

 • Zniesienie celibatu

 • Komunia pod dwiema postaciami dla wiernych

 • Język narodowy w liturgii

 • Lektura Biblii w języku narodowym

 • Władcy opiekunami Kościoła

Kalwinizm

Jan Kalwin

 • -- II --

Nauka o predestynacji (przeznaczeniu) – człowiekowi pisane jest albo, zbawienie, albo potępienie

 • Zanegowanie przeistoczenia chleba w ciało, a wina w krew Chrystusa

 • -- II --

 • Demokratyczna struktura kościoła

Anglikanizm

Henryk VIII


 • Biblia jedynym źródłem wiary (odrzucenie tradycji) –

 • Utrzymanie początkowo dogmatów katolickich

 • Likwidacja zakonów

 • Utrzymanie hierarchii kościelnej

 • Władca głową kościoła (1534 Henryk VII akt supremacji)

4. Wojny Religijne

a. wojna chłopska w Niemczech (1524-1525)

 • Przywódca Tomasz Munzer powiązał hasła religijne z żądaniami zniesienie pańszczyzny

 • Ruch ten został krwawo stłumiony przy poparciu Lutra

b. wojna religijna w Niemczech – katolików z protestantami

 • Pokój religijny w Augsburgu w 1555 roku – na zadzie „Czyj kraj, tego religia


c. wojna katolików z hugenotów (kalwinistów) z katolikami we Francji

 • Noc Świętego Bartłomieja 1572 r. – „rzeź hugenotów

 • Po wygaśnięciu dynastii Walezjuszy królem został Henryk IV Burbon przywódca hugenotów, chcąc zyskać poparcie przeszedł na katolicyzm „Paryż wart jest mszy

 • edykt nantejski 1598 r. – hugenoci uzyskali swobodę kultu w wyznaczonych obszarach państwa


d. Polska państwem tolerancji religijnej – uchwalony akt konfederacji warszawskiej z 1573 gwarantował „pokój między różniącymi się w wierze”
5. Reforma Kościoła katolickiego – sobór trydencki (1545-1563)

 • Biskupi na stałe mają przebywać diecezjach (nie mogli łączyć kilku) i wizytować parafie

 • Utworzenie seminariów duchownych – kształcenie przyszłych księży

 • Proboszczowie zobowiązani do prowadzenia ksiąg metrykalnych (chrzty, śluby, pogrzeby)

 • Propaganda religijna – wykorzystując sztuki (obrazy, rzeźby, ambony), muzyki (organy) oraz słowa duchowni mieli dotrzeć do wiernych - „przez uszy i oczy do wiary


6. Kontrreformacja – walka Kościoła katolickiego z reformacją
a. inkwizycja – instytucja do zwalczania herezji (odstępstw od wiary) - zreformowania

 • Trybunał inkwizycyjny – organ państwowy działał w Hiszpanii


b. indeks ksiąg zakazanych – spis dzieł sprzecznych z nauką Kościoła katolickiego
c. zakon jezuitów założony przez Ignacego Loyolę (czyt. Lojolę) – do walki z reformacją.

 • w zakonie obowiązywała wojskowa dyscyplina

 • zakonnicy składali śluby bezwzględnego posłuszeństwa papieżowi

 • wysoki poziom intelektualny zakonników

 • jezuici mieli wpływ na rozwój szkolnictwa – zakładali szkoły

 • wpływ na władców – byli ich spowiednikami

 • misjonarze – ekspansja katolicyzmu na inne kontynenty


7. Skutki reformacji

 • Podział chrześcijaństwa i wojny religijne oraz wzajemne prześladowania

 • Rozwój kultury - awans języków narodowych, rozwój architektury, sztuki i muzyki (barok)

 • Rozwój oświaty – protestanckie gimnazja humanistyczne, jezuickie szkoły


Zadanie domowe str. 151

5. w jaki sposób Kościół katolicki zagregował na reformację? Oceń te działania. • Kontrreformacja, powstanie zakonu jezuitów, rozwój kultury

Pytania sprawdzające:

1. Opisz przebieg wojen religijnych w Europie w XVI wieku.

23
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość