Tematy na ustną maturę z języka polskiego rok szkolny 2012/13 literaturaPobieranie 103.71 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar103.71 Kb.
TEMATY NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO

ROK SZKOLNY 2012/13
LITERATURA 1. Portrety kobiet w literaturze romantycznej i współczesnej. Przedstaw i porównaj je, odwołując do wybranych utworów.

 2. Polacy a mniejszości narodowe i ich wzajemny stosunek w świetle wybranych utworów literackich.

 3. Warszawskie Łazienki w poezji i prozie. Omów temat na wybranych przykładach.

 4. Kondycja społeczeństwa polskiego w literaturze XIX i XXw. Przedstaw zagadnienie na wybranym materiale literackim uwzględniając kontekst historyczny.

 5. Udowodnij indywidualność twórczą W. Szymborskiej, zestawiając jej utwory z tekstami innych współczesnych autorów.

 6. Motyw pokory w Biblii i w wybranych utworach literackich. Przedstaw i omów jego funkcjonowanie.

 7. Magia i alchemia oraz ich wpływ na działania bohaterów literackich. Przedstaw na wybranych przykładach.

 8. Demitologizacja oraz burzenie stereotypów w wybranych utworach. Omów zagadnienie na przykładach.

 9. Omów rolę filozofii w kształtowaniu literatury i światopoglądu wybranej epoki.

 10. Paraboliczne znaczenie motywu labiryntu w literaturze wybranych epok. Omów zagadnienie na przykładach.

 11. Bohaterowie negatywni i ich funkcje w wybranych utworach literackich.

12. Konflikt pokoleń jako motyw literatury romantycznej i pozytywistycznej. Rozwiń temat, analizując wybrane utwory.

13. Na wybranych przykładach z różnych epok przedstaw cechy poezji hymnicznej.

14. Małe formy prozatorskie w literaturze polskiej. Omów ich cechy gatunkowe oraz znaczenie, odwołując się do wybranych przykładów.

15. Literatura pamiętnikarska. Przedstaw jej cechy gatunkowe i funkcje, odwołując się do wybranych przykładów.

16. Oświeceniowa myśl społeczno - polityczna w literaturze europejskiej a jej polskie ujęcia. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

17. Skandaliści swoich epok, czyli twórcy i dzieła budzące kontrowersje. Przedstaw na wybranych przykładach literackich.

18. Wizerunek artysty modernistycznego w literaturze europejskiej i polskiej. Porównaj jego ujęcie, odwołując się do analizy wybranych utworów.

19. Sarmata, fircyk, kosmopolita i patriota w literaturze staropolskiej. Przedstaw i porównaj kreacje bohaterów, posługując się wybranymi przykładami.

20. Omów różnorodne funkcje motywu świata - teatru w utworach literackich. Odwołaj się do wybranych dzieł różnych epok.

 1. Narodowe mity i ich rewizja w wybranych utworach literackich. Rozważ problem, odwołując się do analizy tekstów XX wieku.

 2. Powroty do lat dziecinnych w literaturze polskiej. Omów zagadnienie, porównując wybrane przykłady.

 1. Cechy powieści realistycznej na podstawie wybranych utworów literatury polskiej i obcej.

 2. Piekielne i arkadyjskie wizje świata. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej.

 3. „Czucie i wiara” oraz „szkiełko i oko” jako różne sposoby poznawania człowieka i świata. Rozważ zagadnienie, analizując teksty z dwóch wybranych epok.

 4. Różne odcienie heroizmu w utworach wybranych epok literackich. Przedstaw i oceń postawy bohaterów.

 5. Idealiści i „bezkompromisowcy” w literaturze. Przedstaw i porównaj bohaterów oraz określ ich funkcjonowanie w danej epoce.

 6. Obraz państwa w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich różnych epok.

 7. Literacki motyw pracy jako źródła odrodzenia człowieka i zdrowia moralnego społeczeństwa. Omów zagadnienie, odwołując się do analiz wybranych utworów literackich różnych epok.

 8. „Jakaż jest przeciw włóczni złego twoja tarcza, człowiecze końca wieku?..." Wykaż, że w utworach literatury współczesnej można odnaleźć odpowiedź na pytanie poety. Przeanalizuj dowolnie wybrane przykłady i porównaj je.

 9. Kreacje świata i bohatera w dramacie antycznym i współczesnym. Porównaj je, posługując się wybranymi przykładami.

 10. Ars moriendi w literaturze pięknej. Zanalizuj wybrane liryczne, epickie i dramatyczne realizacje motywu.

 11. Motyw pieniądza w literaturze i jego funkcje. Rozważ zagadnienie na podstawie analizy twórczości Honore Balzaca, Fiodora Dostojewskiego i Bolesława Prusa.

 12. Porównaj portrety bohaterów pozytywnych prozy realistycznej XIX w. Przedstaw temat w oparciu
  o analizę wybranych utworów.


 13. Przedstaw i porównaj literackie obrazy utopii. Określ ich funkcje. Wykorzystaj przykłady z różnych epok.

 14. Carpe diem - radość życia utrwalona w literaturze. Zilustruj zagadnienie, odwołując do wybranych przykładów z różnych epok.

 15. Przeanalizuj rozdźwięk między urodą życia a dramatem egzystencji ludzkiej w poezji i prozie dwudziestolecia międzywojennego. Omów i porównaj wybrane przykłady.

 16. Heroizacja i deheroizacja jako sposoby kreowania bohaterów w literaturze polskiej. Omów problem, analizując wybrane przykłady jednej epoki.

 17. Porównaj różne obrazy Polski i Polaków w dziełach prozaików dwudziestolecia międzywojennego. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych przykładów.

 18. Zwyczaje, obyczaje i obrzędy w literaturze wybranych epok. Przedstaw je i omów ich znaczenie w życiu człowieka, odwołując się do wybranego materiału literackiego.

 19. Tytuł jako klucz do interpretacji utworu. Przedstaw temat, wykorzystując wybrane teksty literackie.

 20. Bohaterowie biblijni w literaturze XX w. Omów temat na wybranych przykładach.

 21. Bohaterowie mitologiczni i ich funkcja w literaturze następnych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 22. Gatunki biblijne i ich funkcjonowanie w literaturze późniejszych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 1. Bohaterowie ukrywający swoją tożsamość. Przedstaw i porównaj ich sylwetki, odwołując do literatury XIX wieku. Omów przyczyny takiego postępowania.

 2. Symbol, alegoria, parabola jako sposoby mówienia o rzeczywistości. Rozwiń temat w kontekście wybranych utworów literackich.

 1. Wyjaśnij, na czym polega uniwersalny charakter pytań o wartości w arcydziełach literatury światowej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach..

 2. Motyw vanitas w utworach literackich. Przedstaw zagadnienie, posługując się wybranymi przykładami.

 3. Rozważ, w jaki sposób literatura ujmuje temat młodości człowieka. Omów zagadnienie, odwołując się do analizy wybranych utworów.

 4. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Porównaj różne sposoby portretowania. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 5. Przedstaw różne oblicza katastrofy w literaturze wybranych epok oraz określ ich funkcje.

 6. Motyw ofiary w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 7. Omów rolę konceptu w kreowaniu świata w poezji barokowej.

 8. „Żyć życiem innym niż większość”. Rozważania o wybranych bohaterach literackich, idących własnymi ścieżkami.

 9. Od opisu podróży do reportażu literackiego. Przedstaw ewolucję wybranych gatunków publicystycznych, odwołując się do przykładów z literatury polskiej.

 10. Marzyciele i fantaści w utworach literackich z różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach sposoby kreacji bohaterów i ich funkcje w literaturze.

 11. Motywy tyrtejskie w literaturze. Porównaj wybrane przykłady ich realizacji w kontekście wybranych utworów.

 12. Ekspiacja (odkupienie win) jako droga powrotu do człowieczeństwa. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej.

 13. Wskaż związki dramatu XX wieku z tradycją literacką. Rozwiń temat, odwołując się do utworów wybranego dramaturga polskiego lub/i obcego.

 14. Przedstaw na podstawie analizy wybranych przykładów, jaką funkcję spełniał w literaturze kostium historyczny.

 15. Dokumentaryzm i paraboliczność - dwa sposoby przedstawiania rzeczywistości. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów.

 16. Prekursorzy-twórcy literaccy, którzy wyprzedzili swoją epokę. Przedstaw ich sylwetki oraz omów sposób patrzenia na świat, analizując wybrane utwory.

 17. Wyobrażenia bohaterów o świecie a rzeczywistość. Zanalizuj pod kątem tematu trzy wybrane dzieła literackie z różnych epok.

 1. Porównaj obrazy kraju utraconego w twórczości polskiej emigracji kulturalnej XX wieku. Omów temat, analizując wybrane przykłady.

 2. Kobiety uległe i buntowniczki w literaturze wybranych epok. Przedstaw i porównaj ich kreacje, zwracając uwagę na przyczyny oraz konsekwencje ich uległości lub buntu.

 3. Przedstaw i porównaj kodeksy moralne wybranych postaci literackich.

 4. Bohater z książką w ręku, czyli o znaczeniu lektur w świecie postaci literackich. Porównaj postawy bohaterów, analizując wybrane przykłady z literatury polskiej i obcej.

 5. Patrioci i kosmopolici w literaturze oraz publicystyce wybranej epoki. Przedstaw i porównaj ich sylwetki, posługując się wybranymi przykładami.

 6. Tematyka sportowa w literaturze antycznej i dziełach XX wieku. Porównaj ujęcia tematu, analizując wybrane przykłady.

 7. Twórcy romantyczni wobec powstania listopadowego. Zaprezentuj ich stosunek do zrywu narodowowyzwoleńczego, wykorzystując ich biografie oraz twórczość.

 8. Pożegnanie i rozłąka jako temat literacki. Przeanalizuj dowolnie wybrane przykłady i porównaj je.

 9. Utwory literackie jako narzędzie polemiki ich autorów. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 10. Cenzura w literaturze polskiej, jej uwarunkowania i wpływ na wartość artystyczną dzieła. Przeanalizuj wybrane przykłady i porównaj je.

 11. Twórcy współczesnej literatury wobec baroku. Zanalizuj na wybranych przykładach literackie odniesienia i ich funkcje.

 12. Od „ Antygony" do „Tanga" - ewolucja dramatu. Omów temat posługując się wybranymi przykładami.

 13. Obraz powstania styczniowego w literaturze pozytywistycznej i młodopolskiej. Przedstaw i porównaj sposoby realizacji tego motywu, wykorzystując wybrane teksty.

 14. Inteligenci w literaturze polskiej i światowej. Zaprezentuj ich sylwetki i porównaj postawy oraz system wartości.

 1. Stół i biesiada jako motyw literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 1. Jak rozumiesz słowa A. Camusa: „W ludziach więcej zasługuje na podziw niż na pogardę”? Skomentuj myśl, odwołując do tekstów z różnych epok.

 2. Literackie wzorce osobowe a ideologia i światopogląd epoki. Przedstaw zależności, wykorzystując wybrane przykłady.

 1. Tyrani i despoci w wybranych utworach literatury polskiej i europejskiej. Omów różne ujęcia tego tematu na wybranych przykładach.

 1. Od herosa do... „pantoflarza” - literackie portrety mężczyzn. Przedstaw je i porównaj, wykorzystując literaturę polską i obcą.

 1. Scharakteryzuj ideał obywatela ukazany w literaturze staropolskiej i oceń jego aktualność, odwołując się do wybranych utworów.

 2. Literackie i publicystyczne dyskusje na temat kształtu państwa. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 3. Czasopisma literackie w epokach dawnych i współcześnie - porównaj i oceń ich użyteczność.

 4. Duma i pokora jako składniki ludzkiej natury. Omów na wybranych przykładach ich wpływ na kształtowanie osobowości i postaw bohaterów literackich.

 5. Najsłynniejsze kawiarnie literackie ( artystyczne) i ich związki z literaturą - formą, treścią, genezą tekstu literackiego. Omów zagadnienie, odwołując się do konkretnych przykładów.

 6. Przedstaw i porównaj literackie obrazy małżeństw na podstawie wybranych utworów.

 7. Archetyp altruizmu i przejawy tej postawy życiowej w literaturze polskiej lub powszechnej. Omów temat na wybranych przykładach.

 8. Krytyka filistra w literaturze polskiej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 9. Kaci i ich ofiary w literaturze polskiej i obcej. Omów temat na wybranych przykładach różnych epok.

 10. Poezja XX wieku jako świadectwo ludzkich tragedii z okresu II wojny światowej.

 1. „Człowiek - to brzmi dumnie”. Znajdź argumenty potwierdzające maksymę Gorkiego lub podejmij

z nią polemikę, wykorzystując przykłady literackie.

 1. Mimetyzm i kreacjonizm jako dwie koncepcje pisarstwa XX wieku – omów problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich..

 1. Omów sposób przedstawiania świata starożytnego w powieściach H.Sienkiewicza i B.Prusa, interpretując wybrane dzieła.

 1. Obraz zaświatów w literaturze. Porównaj ich wizerunki, analizując wybrane utwory z różnych epok.

 2. Scharakteryzuj i oceń metodę pisarską wybranego twórcy literatury.

 3. Poeci o mieście i jego mieszkańcach. Rozwiń zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

 4. Słynni felietoniści w literaturze polskiej - porównaj ich dzieła, oceń, scharakteryzuj.

 5. Motyw drzewa w literaturze polskiej i obcej. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych przykładów.

 6. Prawda a fikcja w prozie historycznej. Zbadaj problem, analizując wybrane przykłady z literatury polskiej.

 7. Człowiek wobec swoich obowiązków. Omów wizerunek lekarza ukazany w utworach literackich różnych epok.

 8. ’’Jestem bo Jesteś na tym stoi wiara/Wiary przemądrzałej szuka się u diabła’’ - piękno i prostota wiary. Omów temat na przykładzie wybranych wierszy Jana Twardowskiego.

 9. C.K. Norwid - romantyk czy twórca, który przerósł epokę? Rozważ problem, odwołując do jego utworów oraz biografii.

 10. Omów symbolikę akwatyczną w twórczości Adama Mickiewicza i K. Przerwy-Tetmajera.

 11. Jak rozumiesz określenie „pisarz zaangażowany”? Wyjaśnij, odwołując się do przykładów z literatury dawnej i współczesnej.

 12. Wybitne jednostki wobec niewoli ojczyzny. Omów temat na podstawie wybranych przykładów literackich.

 13. Przedstaw i porównaj różne realizacje motywu przyjaźni w literaturze wybranych epok.

 14. Liryka A. Mickiewicza i J. Słowackiego jako zapis doświadczeń poetów. Dokonaj analizy porównawczej wybranego materiału literackiego.

 15. Cierpienie - przekleństwem czy błogosławieństwem? Przedstaw i omów różnorodne postawy bohaterów literackich wobec cierpienia.

 16. Świat i ludzie widziani oczyma kobiet-autorek. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 17. Przedstaw i porównaj obrazy Petersburga utrwalone w tekstach z różnych epok literackich. Omów ich funkcje.

 18. Literatura faktu jako ważny dokument przeżyć współczesnego człowieka. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych dzieł.

 19. Polscy twórcy o sarmackich wadach-satyrycznie i całkiem poważnie. Omów temat na wybranych przykładach.

 20. Bohater narcystyczny w prozie i poezji. Omów zagadnienie, odwołując się do analizy wybranych dzieł.

 21. Epos w literaturze fantastycznej. Przedstaw zagadnienie i omów cechy gatunkowe na przykładzie ‘’Władcy pierścieni’’ i dzieł innych wybranych klasyków fantasy.

 22. Literackie kreacje rycerza, spiskowca i żołnierza. Omów funkcjonowanie tego typu postaci
  w wybranych tekstach .


 23. ’’Absurd rodzi się w tej konfrontacji: ludzkie wołanie i bezsensowne milczenie świata.’’ Motyw bohatera absurdalnego w prozie. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich.

 24. Parabola jako sposób mówienia o funkcjonowaniu społeczeństwa i jednostki w państwie totalitarnym.

 25. Poezja K. Przerwy-Tetmajera wobec dekadentyzmu. Omów zjawisko, przywołując utwory-„lekarstwa na dekadentyzm” w poezji Tetmajera.

 26. Pycha jako czynnik determinujący działania człowieka. Określ jej źródła i konsekwencje, analizując postawy wybranych bohaterów literackich.

 27. „Idź wyprostowany wśród tych co na kolanach...”.Omów wpływ tekstów Z. Herberta na system wartości i światopogląd współczesnego człowieka.

 28. Nauczyciele jako bohaterowie literatury polskiej i obcej. Przedstaw i porównaj ich kreacje na podstawie wybranych przykładów.

 29. „Legenda to skarb i siła, często potężniejsza niż historia, niż rzeczywistość”. Inspirująca rola legendy
  w polskim dorobku literackim. Omów temat na wybranych przykładach z różnych epok.


 30. Literackie portrety mieszczan -„straszni” czy fascynujący? Rozważ zagadnienie, posługując się wybranymi przykładami nie tylko z okresu międzywojnia.

 31. Obraz społeczeństwa we ‘’Władcy much’’ W.Goldinga i prozie G. Orwella. Omów zagadnienie na podstawie wybranych dzieł.

 32. Bohaterowie prometejscy w wybranych tekstach literackich. Określ przyczyny i skutki ich buntu.

 33. Dzieło literackie w oczach krytyki. Przedstaw dwie różne oceny wybranego utworu. Do głosu krytyków dołącz własne przemyślenia na temat tekstu.

 34. Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu wybranych bohaterów literackich. Omów zagadnienie na przykładach z różnych epok.

 35. Przedstaw i porównaj sposoby kreowania czarnych charakterów w literaturze fantasy. Omów temat na wybranych przykładach.

 36. Martyrologia i heroizm powstańców warszawskich. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich.

 37. Portrety cudzoziemców utrwalone w utworach Mickiewicza, Prusa i Szczypiorskiego. Przedstaw je
  i oceń stopień wnikliwości poszczególnych pisarzy.


 38. Przedstaw i porównaj różnorodne realizacje motywu kariery w literaturze wybranych epok.

 39. Zaprezentuj i porównaj literackie sylwetki bohaterów, w życiu których miłość musiała ustąpić innym wartościom. Wykorzystaj teksty z różnych epok.

 40. Naturalistyczne i symboliczne obrazy chłopskiej chaty w różnych utworach literackich. Porównaj wybrane przykłady.

 41. "Dziełami wielkimi i moralnymi są tylko dzieła prawdy" (Emil Zola). Skomentuj tę opinię, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 42. "Gdzieś tam na trzęsawiskach, na rozstajach małej jak atom ziemi umierają ludzie i konają nieszczęśliwie narody... Serce kosmosu bije na alarm”. Rozważ myśl autora w odniesieniu do literatury, ukazującej człowieka XX wieku w sytuacjach totalitarnych.

 43. "Społeczeństwo, któremu trudno wyzbyć się wad narodowych, buduje kolejne kaplice". Odnosząc się do wybranych epok, skomentuj zdanie księdza profesora Józefa Tishnera.

 44. Jacy jesteśmy naprawdę? Opinie młodego Polaka o naszych narodowych wizerunkach utrwalonych
  w literaturze.

 45. "Nowoczesność nie ma nic wspólnego z datą publikacji." Czy podzielasz tę opinię? Odpowiedź uzasadnij przykładami literackimi.

 46. Od afirmacji do kontestacji. Literackie sposoby prezentacji różnych postaw bohaterów literackich wobec Boga i świata.

 47. Od naśladownictwa rzeczywistości do jej deformacji - tradycja i nowoczesność w literaturze XX wieku.

 48. Ocena współczesnego świata w liryce W. Szymborskiej. Omów temat, zwracając uwagę na sposób wyrażania przez poetkę myśli oraz szczególną rolę ironii w jej wierszach.

 49. Piękne i szlachetne postacie kobiece w literaturze. Omów zagadnienie, rozpatrując teksty literackie
  z wybranych przez Ciebie epok.

 50. Literackie obrazy niepokojów egzystencjalnych. Zbadaj ich istotę, odwołując się do literatury awangardowej dwudziestolecia międzywojennego.

 51. Słowa Stachury "Chodzę tu, chodzę tam, z tłumem ludzi zawsze sam" uczyń mottem rozważań
  o bohaterach literackich, którzy doświadczyli samotności w tłumie.

 52. "Stał dwór szlachecki z drewna, lecz podmurowany." Rola tradycji szlacheckiej w kształtowaniu polskiej kultury narodowej. Omów zagadnienie przywołując utwory z różnych epok literackich.

 53. Hymn i jego rola w polskiej tradycji literackiej. Omów temat na wybranych przykładach.

 54. Przedstaw ewolucję wybranego gatunku liryki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 55. .Portrety ludzi przełomu wieków. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 56. Człowiek jako wielki budowniczy. Omów jego rolę w kreowaniu rzeczywistości na wybranych przykładach z literatury.

 57. „Po to są mity, aby ożywiała je wyobraźnia”/ A. Camus/. Przedstaw funkcjonowanie mitów
  w literaturze późniejszych epok.

 58. Omów na wybranych przykładach wpływ filozofii franciszkańskiej na literaturę polską.

 59. Duma i pokora jako składnik ludzkiej natury i ich wpływ na kształtowanie osobowości i postaw. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 60. W jakim celu literatura wykorzystuje narrację prowadzoną z perspektywy dziecka? Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 61. Tatrzańskie fascynacje nie tylko w literaturze młodopolskiej. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 62. „Jest się takim, jak myślą ludzie, nie jak myślimy o sobie my”. Rozważ prawdziwość tej tezy, wykorzystując materiał literacki z różnych epok.

 63. Na wybranych przykładach ukaż różne sposoby kreowania fikcji w literaturze.

 64. Poeta – mistrz, artysta, rzemieślnik, obrońca. Zaprezentuj różne koncepcje twórcy w literaturze polskiej XX wieku.

 65. „To jest teatr na miarę (...) naszych czasów” /T. Różewicz/.Omów zagadnienie: dwudziestowieczny dramat wobec problemów współczesności.

 66. Córki jako bohaterki literatury pięknej. Zaprezentuj ich różnorodne portrety, dokonując analizy porównawczej wybranych postaci.

 67. Przedstaw i porównaj różne odmiany postawy prometejskiej bohaterów literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 68. Świat bohaterów Prusa - intrygi, plotki, gry komunikacyjne. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 69. Eksperymenty poetyckie i zabawy słowem. Omów ich funkcjonowanie w literaturze współczesnej.

 70. Omów zagadnienie żywotności klasycyzmu jako jednego z głównych nurtów polskiej kultury.

 71. Motto, tytuł, scena jako klucz do interpretacji dzieła. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach różnych epok.

 72. Bohaterowie dynamiczni w literaturze wybranych epok. Omów temat, zwracając uwagę na przyczyny
  i skutki przemian postaci.

 73. Od Krasickiego do Młynarskiego. Polska literatura satyryczna w walce z wadami Polaków. Wskaż najbardziej charakterystyczne motywy tej twórczości, oceń środki artystyczne oraz jej oddziaływanie.

 74. Omów wpływ władzy na poczynania i osobowość człowieka, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 75. Wspomnienia o wielkich ludziach na kartach literatury. Przedstaw i porównaj ich sylwetki oraz omów znaczenie tych postaci w życiu następnych pokoleń.

 76. Bunt przeciw normom tworzenia - przedstaw motyw konfliktu pokoleń literackich na podstawie tekstów wybranych epok.

 77. Omów na wybranych przykładach rolę i znaczenie funkcjonowania „czarnych charakterów”
  w literaturze.

 78. „Największym szczęściem jest mieć wielką pasję”. Zaprezentuj i porównaj sylwetki bohaterów literackich, którzy tę pasję w sobie odnaleźli i pozostali jej wierni.

 79. Analizując prozę F. Dostojewskiego, M. Bułhakowa i A. Camusa, porównaj ich spojrzenie na rolę wiary w kształtowaniu systemu etycznego człowieka.

Tematy związane z konkursem o Bolesławie Prusie i jego twórczości:


 1. Biografia Bolesława Prusa w kontekście biografii innych pisarzy z pokolenia pozytywistów.

 2. Spotkania Prusa z doświadczeniem nowoczesności: „Ludzie czasu zmiany”.

 3. Warszawa Prusa-między realizmem a fantasmagorią (na podstawie Lalki, Emancypantek, Dusz

w niewoli, nowel z tomu Szkice warszawskie).

 1. „Kroniki” Prusa-obserwatorium (nie)spiesznego przechodnia (punkty obserwacyjne, główne tematy, bohaterowie, czytelnik).

 2. Lęki zbiorowości, niepokoje bohaterów w powieściach Prusa.


Tematy na XLII OLiJP
 1. Koncept w literaturze epok dawnych-kategoria estetyczna, zasada tworzenia, poetycki sposób poznania.

 2. Romantyk-człowiek, który pyta. Przestrzeń tajemnicy w liryce polskiego romantyzmu.

 3. „Ja” w obcym świecie. Bohater wobec społeczeństwa w powieści XIX-wiecznej.

 4. Pozytywizm i nowoczesność.

 5. Kobieta w podróży. Relacje XIX- i XX-wieczne.

 6. Waganci, „mędrki piśmienne”, przewodnicy narodu i dekadenci. Jak zmienia się wizerunek artysty

w literaturze w II poł. XIX i początku XX wieku?

 1. Dialog literatury z fotografią: przywołania, aluzje, użycia.

 2. Pośród masek.

 3. Losy aktora prowincjonalnego zapisane w pamiętnikach aktorów przełomu wieków XIX i XX.

 4. Awangarda w teatrze polskim XX wieku.

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
 1. Renesansowe fascynacje człowiekiem w literaturze i malarstwie tego okresu. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 2. Barokowe rozumienie piękna w sztuce i poezji. Omów temat na wybranych przykładach.

 3. Przedstaw los jednostki wybitnej w społeczeństwie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
  z literatury i filmu.


 4. Na wybranych przykładach przedstaw różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce.

 5. Bydgoszcz w literaturze, malarstwie i na pocztówce. Zaprezentuj jej portret, analizując wybrane przykłady.

 6. Literatura i muzyka. Zanalizuj wybrane teksty literackie, które stały się librettami lub tekstami ballad
  i piosenek.


 7. Naturalizm jako metoda twórcza. Przedstaw zagadnienie, odwołując do wybranych dzieł literackich
  i malarskich.


 8. Autoportret w malarstwie i literaturze. Omów sposoby kreacji własnego „ja” w dziełach różnych epok.

 9. Wieś i jej mieszkańcy jako inspiracja twórcza malarzy i pisarzy. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 10. Rzeczywistość PRL-u w literaturze i filmie. Przedstaw zagadnienie w oparciu o materiał literacki
  i filmowy.


 11. Na wybranych przykładach zaprezentuj oraz porównaj plastyczne i literackie obrazy Arkadii.

 12. Człowiek w obliczu zagrożenia. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich i filmowych.

 13. Przedstaw i omów różnorodne realizacje motywu biesiady w tekstach kultury wybranych epok.

 14. Rozważ wpływ nastrojów międzywojnia, jego prądów artystycznych na kształt twórczości malarskiej

i dramaturgicznej S.I. Witkiewicza.

 1. Najwybitniejsze realizacje dramatu romantycznego w dwudziestowiecznym teatrze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów romantycznych.

 2. Filmowe ekranizacje Andrzeja Wajdy („Wesele”, „Ziemia obiecana” lub „Pan Tadeusz”) w porównaniu z dziełami literackimi. Dokonaj analizy porównawczej dzieł i oceń je.

 3. Naśladowanie rzeczywistości i jej deformacja jako sposoby ukazywania współczesnego świata. Przedstaw zagadnienie, odwołując do wybranych dzieł malarskich i literackich.

 4. Kryteria piękna. Omów wybrane koncepcje estetyczne. Wypowiedź zilustruj przykładami z różnych dziedzin sztuki.

 5. Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie (np. Sienkiewicz i Matejko). Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 6. Wybitni twórcy polskiego teatru współczesnego i ich najważniejsze osiągnięcia w sztuce teatralnej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 7. Czy adaptacja filmowa zawsze jest dokładnym odzwierciedleniem dzieła literackiego? Odpowiedź uzasadnij, opierając się na ekranizacjach utworów Henryka Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego.

 8. Kobieta demoniczna w twórczości literackiej i malarstwie B. Schulza i S. I. Witkiewicza. Omów zagadnienie przywołując wybrane teksty kultury.

 9. Wpływ stalinizmu na literaturę i sztukę. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 10. Świat prowincji w opowiadaniach B. Schulza i obrazach M. Chagalla . Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.

 11. Przywołując wybrane przykłady, rozważ rolę inspiracji biblijnych we współczesnej literaturze

i w filmie.

 1. Totalitaryzm w literaturze, filmie i malarstwie. Przedstaw i porównaj sposoby jego kreacji

w wybranych tekstach kultury.

 1. Sceny z życia świętych w literaturze i malarstwie. Omów i porównaj wybrane teksty kultury polskiej
  i europejskiej.


 2. Symbol jako środek wyrazu w poezji i malarstwie. Omów jego funkcjonowanie na wybranych przykładach.

 3. Świat widziany przez artystę. Rozważ problem artystycznego odwzorowania rzeczywistości, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

 4. Przedstaw i omów różnorodne realizacje motywu starości w wybranych tekstach kultury.

 5. Kulturowa swoistość Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na tle literackich obrazów dobroczynności i akcji charytatywnych. Porównaj różne sposoby realizacji humanitarnych idei.

 6. Wizerunki błazna w literaturze i sztukach plastycznych. Porównaj sposoby przedstawiania tej postaci w tekstach kultury różnych epok.

 7. Literackie i filmowe nawiązania do mitu o Orfeuszu i Eurydyce. Omów zagadnienie na przykładach, zwracając uwagę na sposoby nawiązań.

 8. Mit o Ikarze, jego literackie i malarskie przetworzenia. Omów funkcjonowanie toposu, sposoby nawiązań i artystyczne efekty, odwołując się do wybranych przykładów.

 9. Obraz Bożego Narodzenia w literaturze i malarstwie wybranych epok. Przedstaw sposoby kreacji, dokonaj analizy porównawczej.

 10. Ekspresjonizm-jako „krzyk duszy”. Przedstaw sposoby wyrażania uczuć przez ekspresjonistów, odwołując się do różnych dzieł literackich i plastycznych.

 11. Portrety mężczyzn w tekstach kultury i literatury. Omów sposoby kreowania i funkcje na wybranych przykładach z dowolnej epoki.

 12. Metody budowania nastroju w literaturze i przedstawieniu teatralnym. Dokonaj analizy wybranych dzieł.

 13. Motywy epikurejskie i fascynacja nimi w literaturze i sztuce. Omów to zjawisko na podstawie przykładów literackich i kulturowych.

 14. Porównaj portrety polskiego i europejskiego szlachcica, korzystając z wybranych przykładów literackich oraz innych dziedzin sztuki.

 15. Warszawa oraz jej mieszkańcy w twórczości Bolesława Prusa i na obrazach Aleksandra Gierymskiego. Porównaj literackie i malarskie widzenie świata.

 16. Obraz getta warszawskiego w polskiej literaturze i filmie. Odwołując się do wybranych przykładów, porównaj sposoby ukazywania zagłady oraz moralną i poznawczą wartość utworów.

 17. Pejzaż w malarstwie i w literaturze jako odzwierciedlenie nastrojów bohaterów i autorów. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 18. Portret artysty w literaturze i w sztuce. Omów temat na wybranych przykładach.

 19. Literackie i malarskie realizacje motywu Deesis. Omów temat na wybranych przykładach.

 20. Obrazy macierzyństwa w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 21. Zaprezentuj i porównaj różnorodne postawy Niemców (lub/i Polaków)wobec holocaustu, posługując się przykładami literackimi i filmowymi.

 22. Plakat teatralny - kluczem do interpretacji utworu dramatycznego i jego teatralnej adaptacji. Omów temat na wybranym przykładzie.

 23. Barwa - jej istota, wartość i funkcja w modernistycznych dziełach literackich i malarskich. Omów temat na wybranych przykładach.

 24. Polska w alegorii i symbolice literackiej i malarskiej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 25. Etos żołnierza w literaturze i w filmie. Omów temat na wybranych przykładach.

 26. Dialog z tradycją romantyczną w literaturze i filmie XX wieku. Omów temat na wybranych przykładach.

 27. Ewolucja kreacji stróża prawa w literaturze kryminalnej i filmie. Dokonaj analizy porównawczej, posługując się wybranymi przykładami.

 28. Adaptacje teatralne dzieł epickich. Omów temat na wybranych przykładach.

 29. Twarz człowieka jako wyraz zainteresowania artystów różnych dziedzin sztuki (literatura, malarstwo, rzeźba, plakat, film). Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 30. Nawiązania i aluzje do dzieł malarskich w literaturze XIX i XX wieku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 31. Motyw paktu z diabłem w dziełach kultury. Zanalizuj różnorodne przykłady, zwracając uwagę na przyczyny i konsekwencje układania się z diabłem.

 32. Marność jako motyw malarski i literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 33. Autoportrety literackie i malarskie twórców. Omów temat na wybranych przykładach.

 34. Literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów temat na wybranych przykładach.

 35. Postaci karierowiczów w literaturze XIX i XX wieku oraz w filmie. Omów na wybranych przykładach.

 36. Analizując malarstwo M. Chagalla i pisarstwo B. Schulza przedstaw cechy sztuki awangardowej
  I połowy XX wieku.


 37. Obcy, inny, odmieniec w literaturze i filmie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 38. „Dziady” A. Mickiewicza w interpretacjach teatralnych i filmowych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 39. Szkoła w literaturze i filmie. Omów temat na wybranych przykładach.

 40. Współczesny kabaret - jego rodowód, korelacja sztuk w nim funkcjonujących. Omów zagadnienie na dowolnych przykładach.

 41. Analizując wybrane przykłady, przedstaw funkcje zwierząt w różnych tekstach kultury.

 42. Radość z odzyskanej niepodległości jako temat tekstów kultury międzywojnia.. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 43. Obraz rodzącego się w Polsce kapitalizmu. Omów zagadnienie, wykorzystując różne teksty kultury.

 44. Portret żony w różnych tekstach kultury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 45. Motyw zagłady w różnych tekstach kultury. Omów temat na wybranych przykładach.

 46. Nieszczęśliwa miłość w różnych tekstach kultury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 47. Życie i problemy warstw najuboższych w różnych tekstach kultury. Omów temat na wybranych przykładach.

 48. Portret córki w różnych tekstach kultury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 49. Obraz i ocena rewolucji w wybranych tekstach kultury z różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach.

 50. Tajemniczość kobiety w różnych tekstach kultury. Na podstawie wybranych utworów z różnych epok, dokonaj analizy wykreowanych obrazów kobiet.

 51. Satyra w życiu codziennym: dawniej i dziś. Zaprezentuj i oceń rolę tekstów satyrycznych, odwołując się do literatury i słuchowisk radiowych.

 52. Omów wizje piekła i nieba w różnych tekstach kultury. Wskaż ich związek z założeniami ideowymi epoki.

 53. Sport jako temat dla artystów różnych dziedzin sztuki. Omów temat na wybranych przykładach.

 54. Koniec i początek – wizja stworzenia świata i jego zagłady w literaturze, malarstwie i filmie. Omów problem, analizując wskazane przez siebie przykłady.

 55. Portret ojca. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich i dzieł sztuki.

 56. Epizody bitewne II wojny światowej w literaturze i filmie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 57. Motyw pijaństwa satyrycznie i dydaktycznie. Omów temat odwołując się do wybranych tekstów kultury.

 58. Omów na wybranych przykładach sposoby osiągania efektu grozy w literaturze i filmie.

 59. Dramaty W. Szekspira i ich współczesne interpretacje filmowe. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 60. Martyrologia Polaków w czasie II wojny światowej w literaturze i filmie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 61. Muzyka i poezja w twórczości Jacka Kaczmarskiego jako obraz oczekiwań i przemian społecznych w Polsce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 62. Noc w literaturze i w malarstwie. Omów funkcje motywu, odwołując się do wybranych przykładów.

 63. Prowokacja, skandal, eksces w literaturze i sztuce współczesnej. Omów temat na wybranych przykładach dzieł.

 64. Twórcy "o sobie samych do potomności". Autobiografizm w literaturze i sztuce albo subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze.

 65. Portret współczesnej kobiety oraz jego funkcje w kolorowych czasopismach oraz na plakacie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.


JĘZYK
 1. Język na usługach propagandy politycznej. Wyjaśnij na przykładach, czym jest nowomowa i określ jej funkcje.

 2. Omów pochodzenie nazw własnych różnych firm ( w Twoim mieście i najbliższym regionie ). Dokonaj analizy językowej, oceń poprawność językową.

 3. Łacińskie korzenie języka polskiego. Dokonaj analizy zgromadzonego materiału językowego
  i przedstaw łaciński rodowód wybranych wyrazów.


 4. Analiza kulturowa i językowa przysłów polskich. Swoje rozważania ogranicz do przysłów o wybranej przez siebie tematyce.

 5. Wpływ literatury na współczesną frazeologię polską. Analizując zgromadzony materiał, scharakteryzuj funkcje „skrzydlatych słów” w tekstach pisanych i mówionych.

 6. Scharakteryzuj język bohaterów współczesnej prozy polskiej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 7. Jak w polszczyźnie odzwierciedla się kultura naszych przodków? Dokonaj analizy zgromadzonego materiału językowego.

 8. Ekspresja i impresja – analizując zgromadzony materiał językowy, określ właściwości wypowiedzi świadczące o nadawcy i odbiorcy.

 9. Sztuka przemawiania a manipulacja językowa. Porównaj sposoby wykorzystania środków językowych we współczesnych polskich tekstach propagandowych.

 10. Język w funkcji ludycznej. Przedstaw analizę komizmu słownego i żartu językowego we współczesnych tekstach literackich i kabaretowych.

 11. Język środowiska uczniowskiego tworem oryginalnym, ale i niepokojącym. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. (np. prasa młodzieżowa, powieści młodzieżowe itp. )

 12. Słowa - klucze w literaturze. Określ ich funkcje w twórczości wybranego autora.

 13. Język „internetowy” jako jedna z odmian współczesnej polszczyzny . Dokonaj jego charakterystyki, posługując się przykładami.

 14. Żywotność gwar środowiskowych w języku ogólnopolskim. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 15. Omów na przykładach pochodzenie nazw miejscowych Twojego regionu.

 16. Związki frazeologiczne i mechanizm powstawania ich niepoprawnych form w prasie lokalnej. Omów na wybranych przykładach.

 17. Prześledź i omów karierę niektórych modnych ostatnio wyrazów i związków frazeologicznych. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 18. Funkcja gwary w wybranej powieści młodopolskiej. Przeanalizuj zjawisko.

 19. Językowe koncepty w poezji barokowej. Scharakteryzuj je, przywołując wybrane teksty tej epoki.

 20. Typowe błędy językowe w wypowiedziach dziennikarzy lub polityków. Zanalizuj i sklasyfikuj je, posługując się przykładami.

 21. Środki wyrazu w prasie młodzieżowej . Dokonaj analizy języka w wybranych pismach.

 22. Język ezopowy w literaturze polskiej czasów zaborów i PRL-u . Zanalizuj wybrane przykłady.

 23. Szlafrok a może podomka? Czy należy zastępować zapożyczenia neologizmami rodzimymi? Omów problemy zapożyczeń językowych na podstawie wybranych przykładów.

 24. Kunszt języka poetyckiego. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich Wisławy Szymborskiej.

 25. Ku uproszczeniom? Omów tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.

 26. Rodzaje neologizmów w wybranych utworach poetyckich. Przedstaw temat na wybranych przykładach.

 27. Style użytkowe współczesnej polszczyzny. Dokonaj charakterystyki na podstawie wybranych tekstów (np. pisma urzędowe, utwory literackie, itp. )

 28. Omów różne odmiany funkcji komunikatywnej języka. Podaj ich przykłady w wybranych tytułach notatek i artykułów prasowych.

 29. Wpływ „mody językowej” na kształtowanie się polszczyzny w różnych epokach literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 30. Gwara środowiskowa w wybranych tekstach literackich. Scharakteryzuj ją i określ jej funkcje.

 31. O sztuce przemawiania. Przedstaw zagadnienie na przykładzie wybranych tekstów literackich – renesans, barok, oświecenie.

 32. Rodowód i funkcja imion (nazwisk) znaczących w literaturze. Zanalizuj zjawisko z pogranicza językoznawstwa i kultury na wybranych przykładach.

 33. Stylizacje językowe we współczesnej literaturze polskiej. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 34. Stylizacje językowe w literaturze polskiej końca XIX wieku. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 35. Wielość w jedności – zjawisko synestezji w literaturze Młodej Polski. Omów temat na wybranych przykładach.

 36. Co i jak „ donoszą pismaki w szmatławcach” , czyli o języku współczesnej prasy. Wskaż najwyraźniej rysujące się tendencje rozwoju języka oraz najczęściej naruszane normy językowe.

 37. Indywidualizacja języka jako ważny element kreacji bohaterów literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 38. Wykorzystanie różnych środków językowych do budowania nastroju w literaturze. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 39. Rola autorytetu językowego w kształtowaniu norm i poprawności językowej. Wykaż kto oraz
  w jaki sposób może pełnić rolę autorytetu językowego i wpływać na kształt polszczyzny.


 40. Utwór literacki jako narzędzie perswazji. Analizując zagadnienie, zwróć uwagę na zależność między adresatem wypowiedzi a jej kształtem językowym.

 41. Porównanie jako środek stylistyczny i jego funkcje w wybranych utworach literackich. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 42. Wykaż wpływ kultury masowej na kształt współczesnej polszczyzny.

 43. Styl makaroniczny w piśmiennictwie staropolskim. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 44. Gwara podhalańska w literaturze polskiej. Omów jej funkcjonowanie na przykładach zgromadzonych tekstów.

 45. Język utworów groteskowych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 46. Futurystyczne zabawy słowem oraz lingwistyczne eksperymenty w poezji międzywojennej. Omów zagadnienie, posługując się wybranymi przykładami.

 47. Imię, nazwisko, przydomek, pseudonim. Omów różne typy i funkcje osobowych nazw własnych
  w literaturze i publicystyce.


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy