Strona główna

Tematy oraz streszczenia kursów przewidzianych do realizacji w ramach Wszechnicy Informatycznej (poziom podstawowy) I Kuźni Talentów Informatycznych


Pobieranie 62.04 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar62.04 Kb.

Tematy oraz streszczenia kursów przewidzianych do realizacji w ramach Wszechnicy Informatycznej (poziom podstawowy)

i Kuźni Talentów Informatycznych (poziom zaawansowany)

w poszczególnych modułach tematycznych

MODUŁ - Algorytmika i programowanie

Maciej M Sysłosyslo@ii.uni.wroc.pl
Poziom podstawowy – Wszechnica Informatyczna

Kurs (24 godz.) jest prowadzony dla 20 uczniów i ma charakter zajęć mieszanych, teoretyczno-praktycznych – na przemian prowadzący objaśnia nowy materiał posługując się np. prezentacją, a następnie uczniowie wykonują część praktyczną, polegającą na demonstracji lub symulacji gotowych rozwiązań lub na otrzymaniu własnego rozwiązania komputerowego. Do otrzymania własnego rozwiązania stosowany będzie jeden z wybranych języków programowania: Pascal, C/C++, Java.

Kurs 1.

Algorytmy poszukiwania i porządkowania. Elementy języka programowania.

Ten kurs będzie łagodnym wprowadzeniem do tematu zajęć z jednoczesnym wprowadzaniem podstawowych poleceń i instrukcji oraz typów danych w wybranym języku programowania (Pascal, C++). Język programowania będzie służył głównie do zapisywania i testowania rozwiązań rozważanych problemów, a nie będzie celem zajęć samym w sobie. Przedmiotem pierwszych zajęć będą podstawowe algorytmy przeszukiwania liniowego, porządkowania zbioru liczb. Poza konstrukcjami języka, umożliwiającymi napisanie przez ucznia własnego programu, zostaną wprowadzone typy danych umożliwiające wykonywanie obliczeń na ciągach liczb oraz na prostokątnych tablicach liczb.

Dalsza część zajęć będzie poświecona bardziej zaawansowanym algorytmom przeszukiwania i porządkowania zbioru liczb, wykorzystującym m.in. rekurencję. Z zakresu języka programowania zostaną wprowadzone konstrukcje programistyczne, umożliwiające realizację rekurencji, jak również typy danych służące do przechowywania danych niejednorodnych – rekordy.

Ostatnia część kursu będzie rozszerzeniem zakresu tematycznego kursu (części wykładowej) o bardziej złożone algorytmy poszukiwania i porządkowania, jak i doskonaleniem poznanego języka programowania przy komputerowej realizacji algorytmów i porównywania ich praktycznej efektywności. Kurs zakończy się utworzeniem przez każdego z uczestników biblioteki własnych komputerowych realizacji poznanych algorytmów.Kurs 2.

Różnorodne algorytmy i ich komputerowe realizacje.

Komputery nie przestały być maszynami matematycznymi – jak kiedyś je nazywano – i obecnie są również wykonywane na nich różne obliczenia. W pierwszej części zajęć zostaną omówione m.in. algorytmy wyznaczania binarnej reprezentacji liczb i obliczania: wartości wielomianu, największego wspólnego dzielnika dwóch liczb (algorytm Euklidesa), wartości potęgi. Motywacją dla wprowadzenia tych algorytmów jest chęć przedstawienia metody szyfrowania informacji z kluczem publicznym RSA, powszechnie stosowanej w kryptografii komputerowej. Przypomniane zostaną także podstawowe instrukcje i typy danych w wybranym języku programowania, by możliwe było zaprogramowanie poznanych algorytmów.

W drugiej części kursu zostaną przedstawione wybrane sposoby rozwiązywania problemów za pomocą komputera, np. podejście zachłanne (do wydawania reszty), przeszukiwanie z nawrotami (do ustawiania królowych na szachownicy), programowanie dynamiczne (do optymalnego pakowania plecaka), metoda dziel i zwyciężaj, oraz rekurencja w realizacji wybranych algorytmów. Zajęcia praktyczne będą poświęcone komputerowej realizacji wybranych technik algorytmicznych na odpowiednio dobranych przykładach problemów.

Kurs 3.

Grafy, algorytmy grafowe i ich komputerowe realizacje.

Kurs rozpocznie się wprowadzeniem na elementarnym poziomie do tematyki zajęć, czyli do grafów. Wprowadzone zostaną podstawowe pojęcia i omówione najważniejsze własności grafów. Zastosowania grafów zostaną zilustrowane problemami z różnych dziedzin i praktycznymi zastosowaniami. Przypomniane zostaną także podstawowe instrukcje i typy danych w wybranym języku programowania. Grafy, ich komputerowe reprezentacje oraz algorytmy będą ilustrowane za pomocą specjalnego programu edukacyjnego. Pierwsze algorytmy dotyczące grafów będą korzystać z ich macierzowej reprezentacji i dotyczyć będą m.in. obliczania stopni wierzchołków i porządkowania ciągu stopni.

Następnie zostaną wprowadzone drzewa – specjalne rodzaje grafów, które mają wiele zastosowań praktycznych, jak również występują często w informatyce. Drzewa mogą służyć m.in. do porządkowania i wyszukiwania elementów, obliczania wartości wyrażeń (ONP), tworzenia krótkich kodów (drzewo i kod Hoffmana). Dla reprezentacji drzew, a ogólnie – grafów, zostaną wprowadzone rekordy i typ wskaźnikowy.

Ostatnia część kursu będzie poświęcona wybranym algorytmom na grafach, służącym m.in. do przeszukiwania grafu (metodą w głąb i wszerz), określania macierzy osiągalności w grafie, znajdowania najkrótszych dróg w grafie obciążonym i znajdowania najkrótszego drzewa, które spina wszystkie wierzchołki grafu. Kurs zakończy się utworzeniem przez każdego z uczestników biblioteki własnych komputerowych realizacji poznanych algorytmów grafowych.


Bartosz Górski, Błażej Osiński, Tomasz Kulczyński (UW)

tk262964@students.mimuw.edu.pl
Poziom zaawansowany – Kuźnia Talentów Informatycznych

Tematem przewodnim wszystkich kursów będzie Zaawansowana algorytmika w praktyce. Kursy są przeznaczone dla uczniów zainteresowanych udziałem w konkursach programistycznych, jak i tych którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w programowaniu w małej skali. Językiem programowania na kursach będzie C++. Zagadnienia będą omawiane na przykładach (zadaniach) pochodzących z konkursów i olimpiad informatycznych.Kurs 1.

Przegląd podstawowych algorytmów

Zakres tematyczny:

1. Programowanie dynamiczne, niezmienniki

2. Sortowanie i wyszukiwanie binarne, analiza złożoności

3. Algorytmy zachłanne: metoda „dziel i zwyciężaj"

4. Rekurencja i przeszukiwanie z nawrotami

5. Grafy -- reprezentacja, przeszukiwania

6. Grafy c.d. -- cykl Eulera, algorytm Dijkstry

7. Algorytmy tekstowe -- KMP

8. Algorytmy geometryczne, pole wielokąta, wypukła otoczkaKurs 2.

Struktury danych i ich wykorzystanie

Zakres tematyczny:

1. Listy 1- i 2- kierunkowe, kolejki, stosy – wskaźniki

2. Kopiec, wykorzystanie w algorytmie Dijkstry

3. Zbiory rozłączne – problem najkrótszego drzewa rozpinającego, koszt zamortyzowany

4. BST, Splay

5. Drzewa przedziałowe

6. Zamiatanie

7. TRIE, Aho-Corasick

8. Podzbiory, maski bitowe, programowanie dynamiczne na maskach, „meet in the middle"Kurs 3.

Zaawansowane algorytmy

Zakres tematyczny:

1. STL i taktyka

3. KMR i haszowanie

4. Przepływy w sieciach i skojarzenia

5. Zaawansowana geometria -- punkt w wielokącie, przecinanie


MODUŁ Bazy danych
Zenon Gniazdowski

zgniazdowski@poczta.wwsi.edu.pl

Andrzej Ptasznikaptaszni@wwsi.edu.pl
Poziom podstawowy – Wszechnica Informatyczna

Kursy (24 godz.), po 2 każdym z każdego o rosnącym poziomie zaawansowania przez 3 lata, czyli 6 kursów z każdego modułu tematycznego. Kurs jest prowadzony dla 20 uczniów i ma charakter zajęć mieszanych, teoretyczno-praktycznych – na przemian prowadzący objaśnia nowy materiał, a następnie uczniowie wykonują część praktyczną, polegającą na demonstracji lub symulacji gotowych rozwiązań lub na otrzymaniu własnego rozwiązania komputerowego. W ramach kursu wykorzystywany będzie MS SQL Server 2008 Express Edition.

Kurs 1.

Podstawy projektowania i implementacji baz danych.

Kurs wprowadzający do problematyki projektowania baz danych. Omówiona zostanie metodologia tworzenia diagramów ERD. W trakcie kursu realizowany będzie projekt bazy danych oraz implementacja wykonanego projektu. Do zaprojektowanej bazy danych zdefiniowane zostaną reguły i ograniczenia danych.Kurs 2.

Język SQL.

W ramach kursu słuchacze zapoznają się z elementami języka SQL. Omówione zostaną polecenia języka definiowania danych (CREATE, ALTER, DROP). W ramach ćwiczeń zdefiniowana zostanie przykładowa baza danych z wykorzystaniem omawianych poleceń. Omówione zostaną polecenia języka manipulacji danymi (INSERT, UPDATE, DELETE). W ramach ćwiczeń zostaną wprowadzone dane do zdefiniowanej bazy z wykorzystaniem wcześniej omawianych poleceń. Omówione zostanie tworzenie zapytań z wykorzystaniem polecenia SELECT. Szczególny nacisk położony będzie na tworzenie zapytań do bazy danych. W ramach ćwiczeń tworzone będą zapytania do jednej tabeli, zapytania wykorzystujące łączenie wielu tabel, wykorzystanie funkcji agregujących oraz zapytania złożone w wersji skorelowanej i nieskorelowanej.Kurs 3.

Procedury, funkcje, wyzwalacze – programowanie w języku T-SQL.

W ramach kursu słuchacze zapoznani zostaną z elementami języka T-SQL a następnie realizowane będą procedury, funkcje skalarne, funkcje użytkownika oraz wyzwalacze typu DML i DDL. Słuchacze zapoznani zostaną z praktycznymi aspektami wykorzystania programowanych obiektów w bazach danych. Duży nacisk położony zostanie na obsługę dokumentów XML w procedurach i funkcjach.


Poziom zaawansowany – Kuźnia Talentów Informatycznych (KIT)

Kurs 1.

Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.

Kurs poświecony będzie szeroko rozumianym aspektom wykorzystania dokumentów XML w bazach danych. Słuchacze będą realizowali ćwiczenia polegające na wykorzystaniu danych relacyjnych łącznie z danymi zapisanymi w dokumentach XML. Przedstawione zostaną aspekty praktyczne i korzyści wynikające z zastosowania typu danych XML w definicji tabel. Wprowadzone zostaną także pojęcia związane z walidacja dokumentów XML (schematy XSD). Dodatkowo omówione zostanie wykorzystanie dokumentów XML przy budowie interfejsu z wykorzystaniem technologii ADO.NET.Kurs 2.

Zaawansowany kurs języka SQL.

Oprócz podstawowych (standardowych) elementów SQL omówione zostaną wyrażenia CTE i ich wykorzystanie, polecenie Merge oraz wykorzystanie obiektowych typów danych i XML. Zaprezentowane zostanie wykorzystanie wyrażeń CTE do pisania zapytań rekurencyjnych. W trakcie realizowanych zadań zaprezentowane zostanie wykorzystanie technologii ADO.Net do tworzenia interfejsów do baz danych.Kurs 3.

Optymalizacja zapytań SQL.

Kurs poświęcony zagadnieniom optymalizacji zapytań SQL. Omówiona zostanie fizyczna organizacja przechowywania danych i struktury indeksów. Problemy mechanizmu transakcyjnego i blokad. Słuchacze zapoznani zostaną z elementami analizy planów wykonania zapytań. W ramach ćwiczeń analizowane będą problemy wydajnościowe i sposoby ich eliminowania.


MODUŁ Multimedia, grafika i technologie internetowe
Andrzej Majkowski

Piotr Kopciałpiotrkopcial@gmail.com
Poziom podstawowy – Wszechnica Informatyczna

Kurs 1.

Nagrywanie i odtwarzanie dźwięku

Scenariusz kursu obejmuje: • odkrywanie dźwięku, czyli nauka słuchania: analiza dźwięku kształtowanego w różnych systemach odsłuchowych – od jednego kanału do systemów 5.1 i dalej, przy różnych metodach kodowania dźwięku – mp3, ac-3, aac, vorbis i inne;

 • nagrywanie dźwięku, czyli wierność zapisu wrażeń: jak zachować pełne brzmienie, jak regulować pogłosem, jak rozstawić mikrofony (charakterystyki kierunkowe i widmowe, czułość) by zbierały całą muzykę, dlaczego lepiej nagrywać osobno niż razem, nagrać więcej, by ukształtować dźwięk w studiu, jak manipulować efektami, by usłyszeć głębię dźwięku;

 • zarządzanie dźwiękiem: jak ukształtować cyfrową reprezentację dźwięku (kodowanie stratne, selekcja i kształtowanie danych z eksponowaniem treści), by zmieścić się w paśmie przekazu lub domowym archiwum.

Kurs 2.

Techniki pozyskiwania, opisywania i przekazywania obrazów

Scenariusz kursu obejmuje: • tworzenie obrazów cyfrowych: obrazów naturalnych z aparatów fotograficznych i kamer, obrazów przestrzennych za pomocą technik grafiki komputerowej oraz obrazów treści ukrytych (medycznych, satelitarnych, przemysłowych), zasady próbkowania, ustalania formatów, reprezentowania treści dostosowanej do naszej zdolności postrzegania;

 • reprezentowanie informacji obrazowej: wyłuskiwanie informacji z danych, złudny urok nadmiarowości, matematyka w sporze z intuicją, progresja czyli od dużego do małego, standardy kompresji czyli hierarchia w służbie wolności, jak mieć wpływ na to co zobaczę, jak na płaskim zobaczyć wypukłe;

 • przekazywanie obrazów: redukcja błędów transmisji, metody redukcji danych przekazywanych przy bogatszej treści, ukrywanie informacji jawne i niejawne – kontrola dostępu do informacji (znaki wodne, szyfrowanie, steganografia).

Kurs 3.

GIMP – edycja grafiki i zdjęć

Celem kursu jest poznanie możliwości i opanowanie umiejętności wykorzystania programu graficznego GIMP do komputerowej obróbki grafiki i zdjęć, przydatnej w codziennym życiu. Podczas ćwiczeń uczestnicy kursu poznają w praktyce metody i techniki retuszu fotografii (poprawa jakości) oraz tworzenia grafiki na potrzeby stron internetowych. Tematyka kursu obejmuje praktyczną naukę możliwości programu GIMP. Część wstępna obejmuje zagadnienia teoretyczne dotyczące cyfrowego przetwarzania obrazów. Ćwiczenia pozwalają na nabycie umiejętności posługiwania się tym programem przy tworzeniu własnych projektów graficznych. Kurs obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Część teoretyczna:


 • reprezentacja obrazu w postaci cyfrowej;

 • formaty plików graficznych;

 • operacje na obrazach;

 • jak robić dobre zdjęcia;

 • cechy dobrego projektu graficznego;

 • grafika i animacje dla WWW.

Część praktyczna:

 • przekształcanie obrazów;

 • korygowanie nieudanych zdjęć;

 • zabawy ze światłem i kolorem;

 • narzędzia profesjonalnego fotoretuszu;

 • atrakcyjne portrety;

 • bajeczne krajobrazy;

 • stylizacja;

 • tworzenie zdjęć panoramicznych;

 • tworzenie obiektów graficznych (w tym grafika 3D);

 • tworzenie animacji.

Poziom zaawansowany – Kuźnia Talentów Informatycznych

Kurs 1.

Obróbka i wizualizacja obrazów

Scenariusz kursu obejmuje: • metody przetwarzania obrazów: redukcja szumów, wykrywanie i podkreślanie krawędzi, histogramowa korekcja kontrastu, ekstrakcja treści niewidocznych, interpolacja do większych rozmiarów, wygładzanie obiektów, czyli opowieść o brzydkim kaczątku

 • metody analizy obrazów: modelowanie treści obrazowej (geometryczne, probabilistyczne, obiektowe, funkcjonalne), segmentacja obszarowa i konturowa, opis cechami i grupowanie, czyli robienie porządku na wyświetlaczu,

 • metody rozpoznawania obrazów: charakterystyka obiektów w obrazie, składanie i rozkładanie elementów (budowanie z klocków), klasyfikacja (decydowanie co jest czym), czyli jak rozróżnić jabłko dobre od zgniłego,

 • metody wizualizacji obrazów: pokazywanie rozpoznanej treści (nadawanie obiektom cech widoczności, ustalanie ich wzajemnych relacji ważności, eksponowanie zależności przestrzennych, naturalność widoku), czyli kto najlepiej wychodzi na fotografii.

Kurs 2.

Analiza i rozumienie treści multimedialnych

Scenariusz kursu obejmuje: • zasady strumieniowania informacji multimedialnej, czyli pojęcia synchronizacji, komplementarności, zależności treści, różnych prędkości jednego przekazu, a zróżnicowania kierunku przekazu, czyli dlaczego tak kochamy multimedia,

 • charakterystyka treści multimedialnych: obrazu, dźwięku, filmu, telewizji, telekonferencji, koncertu, animacji, tekstu, grafiki, żądań odbiorcy i ich wzajemnych relacji, co stanowi istotę, specyfikę każdej z form przekazu, jakie są uwarunkowania skutecznego łączenia strumieni,

 • zarządzanie treścią multimedialną, czyli wszystko sprowadza się do dobrej wyszukiwarki (koncepcja nowoczesnej wyszukiwarki jako serca systemów multimedialnych), przykłady za i przeciw, kształtowanie własnej oceny rozwoju świata multimediów.

Kurs 3

Tworzenie dynamicznych stron internetowych

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami projektowania stron internetowych. Uczestnicy nabywają umiejętności tworzenia statycznych oraz dynamicznych stron internetowych oraz poznają podstawy języka HTML, CSS oraz PHP i potrafią zastosować go w praktycznych zadaniach. Potrafią również tworzyć dynamiczne strony internetowe.

Wynikiem kursu jest strona internetowa wykonana samodzielnie przez uczestnika kursu. Strona jest atrakcyjna wizualnie (kolory, kroje tekstu), zawiera łącza do innych stron oraz elementy graficzne (tabele, listy, i inne). Oprócz elementów statycznych utworzona witryna zawiera elementy interaktywne (powitanie zalogowanego użytkownika jego imieniem, wyświetlanie zawartości zgodnie z preferencjami użytkownika).

Część pierwsza • zapoznanie się z zasadami projektowania i tworzenia witryny internetowej;

 • skonfigurowanie środowiska tworzenia stron internetowych, serwer WWW, edytor języka programowania;

 • utworzenie prostej strony w języku HTML, użycie podstawowych znaczników HTML, dodanie odnośników do innych stron, umieszczanie obrazów na tworzonej stronie.

Część druga:

 • zdefiniowanie wyglądu strony przy użyciu kaskadowych arkuszy stylów, tworzenie menu witryny i podstron, tworzenie nagłówka i stopki;

 • nawigacja pomiędzy stronami i podstronami witryny.

Część trzecia:

 • utworzenie elementów interaktywnych:

 • obsługa formularzy wypełnianych przez użytkownika;

 • przetwarzanie danych wprowadzanych przez użytkownika;

 • obsługa logowania użytkownika;

 • obsługa sesji użytkownika.

Część czwarta:

 • udostępnianie stworzonej witryny w sieci;

 • testowanie działania stworzonej witryny.


MODUŁ Sieci komputerowe
Dariusz Chaładyniak

dchalad@wwsi.edu.pl

Józef Wacnikj_wacnik@poczta.wwsi.edu.pl
Poziom podstawowy – Wszechnica Informatyczna

Kurs 1.

Budowa i działanie sieci komputerowych.

Historia sieci komputerowych i Internetu. Dokumenty RFC. Standardy sieciowe. Model odniesienia ISO/OSI. Model TCP/IP. Topologie fizyczne i logiczne. Aktywne i pasywne urządzenia sieciowe. Podstawy działania wzmacniaków, koncentratorów, przełączników i routerów. Przewodowe i bezprzewodowe media transmisyjne. Okablowanie strukturalne poziome i pionowe. Główne i pomocnicze punkty dystrybucyjne. Podstawowe usługi sieciowe.Warsztaty: Celem warsztatów jest wprowadzenie podstawowych koncepcji i technologii sieciowych na których coraz bardziej opierają się nasze relacje społeczne i biznesowe. Prezentowany materiał zawiera podstawową wiedzę niezbędną, aby poznać usługi, technologie i problemy, z którymi spotykają się użytkownicy infrastruktury sieciowej. Praktyczne stosowanie rozwiązań sieciowych w podstawowych konfiguracjach sprzętowych i aplikacyjnych.

 • komunikacja poprzez sieć

 • protokół Ethernet

 • zasady projektowania sieci komputerowych

 • dobór pasywnych i aktywnych elementów infrastruktury sieciowej

 • osprzęt sieciowy

 • weryfikacja poprawności działania, rozwiązywanie podstawowych problemów sieciowych

Kurs 2.

Komunikacja w sieciach komputerowych.

Adresowanie IPv4. Adresowanie klasowe i bezklasowe. Maski podsieci o stałej i zmiennej długości. Metoda CIDR. Technologia statyczna i dynamiczna NAT i PAT. Dynamiczne przydzielanie adresów z serwera DHCP. System nazw DNS. Adresowanie IPv6.Warsztaty: Adresacja odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu protokołów warstwy sieciowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy hostami (urządzeniami) znajdującymi się w tej samej lub różnych sieciach. Protokół Internetowy (ang. Internet Protocol) w wersji 4 (IPv4) i w wersji 6 (IPv6) zapewnia hierarchiczny sposób adresowania pakietów zawierających przesyłanie danych. Celem warsztatów jest wprowadzenie do podstawowych operacji wykonywanych na protokołach sieciowych.

 • konwersja pomiędzy systemami binarnym, dziesiętnym i szesnastkowym

 • działania na przestrzeni adresowej IPv4

 • określanie adresów sieci oraz adresów hostów

 • operacje dzielenia sieci na podsieci oraz grupowania sieci w supersieci

 • działania na przestrzeni adresowej IPv6

 • podstawowe sposoby weryfikacji działania protokołu IP

Kurs 3.

Podstawy działania routerów i routingu.

Budowa, działanie i zastosowanie routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Wprowadzenie do routingu i przekazywania pakietów. Podstawowa konfiguracja routerów. Konfiguracja interfejsów ethernetowych i szeregowych. Podstawy routingu statycznego. Wprowadzenie do protokołów routingu dynamicznego. Protokoły wektora odległości. Protokoły stanu łącza. Algorytmy wyznaczania najlepszej ścieżki. Tablice routingu.Warsztaty: Dzisiaj sieci komputerowe mają ogromny wpływ na nasze życie. Rozumiane także w kontekście Internetu, pozwalają, jak nigdy dotąd, ludziom na komunikację, współpracę oraz interakcję. Używamy sieci na wiele różnych sposobów i dla różnych zastosowań. Centralnymi elementami architektury sieciowej są routery i przełączniki, które łącza ze sobą komputery i sieci. Celem prowadzonych warsztatów jest praktyczne poznanie budowy, konfiguracji i weryfikacji działania routerów i przełączników oraz protokołów wykorzystywanych przez te urządzenia.

 • funkcje i miejsce w infrastrukturze

 • podstawy systemów operacyjnych stosowanych w aktywnych urządzeniach sieciowych

 • konfiguracja interfejsów sieciowych

 • konfiguracja i weryfikacja działania routingu statycznego

 • konfiguracja i weryfikacja działania routingu dynamicznego

 • konfiguracja podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa oraz sterowania ruchem


Poziom zaawansowany – Kuźnia Talentów Informatycznych

Kurs 1.

Zarządzanie sieciami LAN.

Technologie sieci LAN (Ethernet, Tonek Ring, FDDI). Podstawy konfiguracji przełączników sieciowych. Wirtualne sieci LAN. Protokół VTP. Protokół STP. Routing pomiędzy wirtualnymi sieciami lokalnymi. Rozwiązywanie problemów w sieciach LAN.Warsztaty: Do prowadzenia jakiejkolwiek działalności związanej w wymianą informacji niezbędne jest prawidłowe funkcjonowanie sieci LAN (Local Area Network). Zrozumiane muszą być zasady projektowania, budowania i utrzymania architektury sieciowej. Celem warsztatów jest pokazanie sposobów budowy i utrzymania, hierarchicznej i w pełni konwergentnej, sieci komputerowej.

 • zasady projektowania sieci LAN

 • zasady przełączników działania i sposobu użycia aktywnych urządzeń sieciowych

 • konfiguracja i weryfikacja działania sieci VLAN

 • konfiguracja i weryfikacja działania protokołu VTP

 • konfiguracja i weryfikacja działania protokołu STP

 • Monitorowanie działania sieci LAN oraz konfigurowanie podstawowych usług sieciowych

Kurs 2.

Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego.

Wprowadzenie do routingu statycznego i dynamicznego. Konfiguracja protokołu routingu dynamicznego wektora odległości RIPv1 i RIPv2. Konfiguracja protokołu routingu dynamicznego IGRP i EIGRP. Konfiguracja protokołu routingu dynamicznego stanu łącza OSPF. Rozwiązywanie problemów z routingiem dynamicznym.Warsztaty: Dynamika zmian o sieciach komputerowych wymusza stosowanie w pełni skalowalnych i wysoce wydajnych protokołów routingu, służących do wymiany informacji pomiędzy urządzeniami oraz określeniu optymalnej ścieżki do sieci docelowej. W tym module, w ramach warsztatów, prezentujemy przegląd różnych rodzajów protokołów wraz z praktycznymi sposobami ich implementacji i weryfikacji.

 • różne sposoby adresowania w sieciach komputerowych

 • operacje związane z określaniem optymalnej ścieżki do sieci docelowej. Tablice routingu

 • działania na systemach operacyjnych aktywnych urządzeń sieciowych. Podstawowe funkcje i możliwości

 • konfiguracja i weryfikacja działania protokołu routingu dynamicznego RIPv2

 • konfiguracja i weryfikacja działania protokołu routingu dynamicznego EIGRP

 • konfiguracja i weryfikacja działania protokołu routingu dynamicznego OSPF

Kurs 3.

Zarządzanie sieciami WAN.

Technologie w sieciach rozległych (PSTN, ISDN, xDSL, ATM, Frame Relay). Połączenia sieci WAN. Projektowanie sieci WAN. Sterowanie ruchem w sieciach komputerowych. Konfiguracja sieci rozległych. Zdalny dostęp do zasobów sieciowych. Wybrane usługi sieciowe.Warsztaty: Wraz ze wzrostem różnego typu działalności związanej z przesyłaniem informacji, zwiększaniem się ilości usług sieciowych, konieczna stała się komunikacja pomiędzy sieciami odległymi od siebie i korzystającymi z różnych protokołów. Istnienie sieci WAN (Wide Area Network) stwarza dodatkowe obszary zainteresowania i odpowiedzialności takie jak bezpieczeństwo sieciowe, zarządzanie adresacją, sterowanie ruchem. Celem warsztatów jest wprowadzenie do technologii WAN wraz z praktyczną implementacją usług sieciowych.

 • projektowanie sieci WAN

 • praktyczne aspekty implementacji protokołów WAN na interfejsach routera

 • mobilne sieci WAN

 • sterowanie ruchem w sieciach komputerowych. Zapewnienie gwarantowanej jakości usług

 • implementacja mechanizmów bezpieczeństwa

 • konfiguracja i korzystanie z wybranych usług sieciowych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość