Strona główna

Tematy prac dyplomowych


Pobieranie 99.28 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar99.28 Kb.
TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

w Instytucie Informatyki

na rok akademicki 2009/2010


Lp.

Temat

Promotor

DyplomantMetody analizy dokładności algorytmów numerycznych


Prof. Krzysztof Sokalski


Symulator komputera kwantowego


Prof. Krzysztof Sokalski


Kolorowe ścieżki w grafach i ich zastosowanie w teorii sieci optycznych


Prof. Krzysztof Sokalski


Harmoniczne kolorowanie grafów i ich zastosowanie w optymalizacji sieci radiolatarni nawigacyjnych

Prof. Krzysztof Sokalski


Implementacja metody FMM (Fast Multipole Metod)


Prof. Krzysztof Sokalski


Implementacja MFMA (Multilevel Fast Multipole Algorithm) dla bardzo niskich częstotliwości

Prof. Krzysztof Sokalski


Fotorealistyczne obrazy – Programowanie VS.Net

http://www.efektognia.yoyo.pl/

dr hab. inż. Sławomir Iskierka, Prof. P.Cz.


Animacja obrazu – Programowanie środowiska Processing

http://www.processing.org/dr hab. inż. Sławomir Iskierka, Prof. P.Cz.


Programowanie gier z wykorzystaniem XNA Game Studio

dr hab. inż. Sławomir Iskierka, Prof. P.Cz.


Wykrywanie kolizji w grach komputerowych

Celem pracy jest opracowanie oraz implementacji wybranego algorytmu wykrywania kolizji. Wiodąca cechą algorytmu powinna być szybkość działaniu umożliwiająca efektywne wykorzystanie w grach komputerowychdr hab. inż. Sławomir Iskierka, Prof. P.Cz.


Wykorzystanie zaawansowanych modeli źródeł światła do oświetlania sceny – Programowanie VS.Net

Opracowanie oraz implementacja technik umożliwiających wykorzystanie złożonych modeli źródeł światła w systemach graficznych czasu rzeczywistego. Przykładami takich modeli są światła o charakterystykach zbliżonych do naturalnych źródeł światła (oświetlenia słonecznego, jarzeniówki, żarówek wolframowych, świece itp.)dr hab. inż. Sławomir Iskierka, Prof. P.Cz.


Interaktywne efekty 3D na stronach internetowych – Programowanie Flash

dr hab. inż. Sławomir Iskierka, Prof. P.Cz.


Rysowanie odcinków program dydaktyczny

Możliwość wyboru kąta nachylenia odcinka, Płynna zmiana rozdzielczości wyświetlanego odcinka. Tryb krokowy pokazujący kolejne kroki rysowania odcinka. Animacja pokazująca rysowanie odcinka. Dostępne pod przyciskiem wzory/ algorytmy rysowania prostych. Tryb kroków pokazujący kroki wyliczeń według algorytmów. Zaprezentowanie algorytmu anti-aliasingu. Możliwość wyboru algorytmu rysowania prostych (Bresenhama, funkcji liniowej). Tryb prezentacyjny umożliwiający wykorzystanie na lekcjach, pokazach, wykładach. Możliwość ręcznego wprowadzenia współrzędnych wierzchołków odcinka.dr hab. inż. Sławomir Iskierka, Prof. P.Cz.


Modelowanie oświetlenia pomieszczeń


dr hab. inż. Sławomir Iskierka, Prof. P.Cz.


Analiza porównawcza wydajności biblioteki OpenGL i DirectXdr hab. inż. Sławomir Iskierka, Prof. P.Cz.


Animacja obiektów 3D w programie T-Flex


dr hab. inż. Sławomir Iskierka, Prof. P.Cz.


Modele Markowa. Metody numeryczne i analityczne rozwiązywania

Prof dr hab. inż. Andrey Grishkevich,


Niezawodność urządzeń elektrycznych


Prof dr hab. inż. Andrey Grishkevich,


Algorytmy rozwiązywania problemu najkrótszych ścieżek (algorytm Dijkstry)


Prof dr hab. inż. Andrey Grishkevich,


Algorytmy rozwiązywania problemu maksymalnego przepływu (metoda Forda, Fulkersona)


Prof dr hab. inż. Andrey Grishkevich,


Algorytmy znajdowania przekrojów 1,2 i 3 elementowych


Prof dr hab. inż. Andrey Grishkevich,


Program znajdowania przekrojów 1,2 i 3 elementowych. Przykłady. Zbiór testów dla programu

Prof dr hab. inż. Andrey Grishkevich,


Wybrane metody komputerowe w elektronice (Visual Basic)


Prof dr hab. inż. Andrey Grishkevich,


Program do przeglądania zawartości CD/DVD ROM (wizytówka)


Prof dr hab. inż. Andrey Grishkevich,


Algorytmy wypisywania minimalnych przekrojów. Przegląd istniejących algorytmów znajdowania przekrojów

Prof dr hab. inż. Andrey Grishkevich,


Podwójna spójność. Trzyspójność


Prof dr hab. inż. Andrey Grishkevich,


Konfigurowanie systemu operacyjnego Windows Vista za pośrednictwem rejestru systemowego

Celem pracy jest napisanie programu który ułatwia procedurę konfiguracji SO Windows Vista za pomocą rejestru systemowego.Prof. dr hab. Andriy Kityk


Transformacja oraz analiza obrazow w środowisku Lab View – 8.0

Celem pracy jest napisanie programów do transformacji oraz analizy w środowisku LabView-8.0Prof. dr hab. Andriy Kityk


Komunikacja międzyprocesowa na przykładzie SO Linux

Celem pracy jest napisanie programów z wykorzystaniem semaforów w celu synchronizowania komunikacji międzyprocesowej w SO LinuxProf. dr hab. Andriy Kityk


Komunikacja międzyprocesowa na przykładzie SO Windows

Celem pracy jest napisanie programów z wykorzystaniem semaforów w celu synchronizowania komunikacji międzyprocesowej w SO WindowsProf. dr hab. Andriy Kityk


Urządzenia optoelektroniczne w teleportacji oraz kryptografii kwantowej

Celem pracy jest projektowanie układów optoelektronicznych dla telekomunikacji kwantowejProf. dr hab. Andriy Kityk


Inżynieria kwantowo-chemiczna w projektowaniu luminoforów dla ograniczonych diod elektroluminescencyjnych

Celem pracy jest obliczenie widmowych charakterystyk pochodnych pirazolochinoliny stosowanych w OLED z wykorzystaniem komercyjnego programu HyperChem-7.5Prof. dr hab. Andriy Kityk


Projektowanie diod elektroluminescencyjnych na podstawie dimerów pirazolochinoliny

Celem pracy jest obliczenie oraz pomiar widmowych charakterystyk dimerów pirazolochinoliny przeznaczonych do stosowania w OLEDProf. dr hab. Andriy Kityk


Obliczenie widm absorpcji i fotoluminescencji luminoforów z uwzględnieniem dynamiki molekularnej

Celem pracy jest obliczenie widmowych charakterystyk luminoforów z uwzględnieniem dynamiki molekularnejProf. dr hab. Andriy Kityk


Kryptograficzne metody kodowania informacji

Celem pracy jest przedstawienie kryptograficznych metody kodowania informacji oraz napisanie własnych programów w tym zakresie.Prof. dr hab. Andriy Kityk


Tworzenie aplikacji internetowych w języku PHP

Celem pracy jest przedstawienie sposobu tworzenia aplikacji internetowych przy użyciu języka PHP oraz projektowanie własnej strony internetowej z użyciem tego języka.Prof. dr hab. Andriy Kityk


Elektrooptyczne modulatory światła

Celem pracy jest przedstawienie zjawiska elektrooptycznego w szerokim kręgu materiałów (m.in. materiałów amorficznych, cieczy, kryształów) oraz projektowanie komór elektrooptycznych dla modulatorów światła.Prof. dr hab. Andriy Kityk


Zastosowanie optycznych parametrycznych efektów modulacji światła

Celem pracy jest przedstawienie parametrycznych zjawisk krystalooptyki (efekt elektrooptyczny, piezooptyczny, akustooptyczny i in.) w związku z zastosowaniem ich do modulacji światła.Prof. dr hab. Andriy Kityk


Efektywne zarządzanie projektami z wykorzystaniem MS Project


dr inż. Iwona Iskierka


Technologia .NET w realizacji systemów bazodanowych w wybranym przedsiębiorstwie X

dr inż. Iwona Iskierka


Zastosowanie technologii Flash z elementami ActionScript w programowaniu gier konstrukcyjnych

dr inż. Iwona Iskierka


Realizacja obliczeń inżynierskich i wizualizacji wyników w programie Scilabdr inż. Iwona Iskierka


Techniki realizacji aplikacji internetowych – rozwiązania w technologii PHP i zastosowanie szablonów w wybranym przedsiębiorstwie X

dr inż. Iwona Iskierka


Realizacja grafiki trójwymiarowej z wykorzystaniem ActionScript w programie Flash

dr inż. Iwona Iskierka


Systemy zarządzania treścią witryn internetowych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

dr inż. Iwona Iskierka


Technologie Flash i XML w procesie tworzenia stron internetowych


dr inż. Iwona Iskierka


Aplikacje webowe oparte na technologiach XML i PHP


dr inż. Iwona Iskierka


Zastosowanie technologii WAP w wybranej firmie X


dr inż. Iwona Iskierka


Wirtualizacja serwerów i stacji roboczych


dr inż. Zbigniew Weżgowiec


Administrowanie siecią za pomocą skryptów z wykorzystywaniem narzędzia PowerGUI

dr inż. Zbigniew Weżgowiec


Projekt laboratoryjnej sieci komputerowej posiadającej kilka programowych routerów

dr inż. Zbigniew Weżgowiec


Administrowanie komputerami współdzielonymi z wykorzystaniem narzędzia Windows StadyState

dr inż. Zbigniew Weżgowiec


Niezawodny transfer danych – Protokół TCP – prezentacja multimedialna


dr inż. Zbigniew Weżgowiec


Opracowanie algorytmu umożliwiającego sprawdzanie poprawności konfiguracji sieci oraz monitorowanie jej wydajności

dr inż. Zbigniew Weżgowiec


Instalacja i konfiguracja serwera terminali w laboratorium sieci komputerowych – projekt ćwiczenia laboratoryjnego

dr inż. Zbigniew Weżgowiec


Rejestrowanie zdarzeń i monitorowanie sieci w systemach Windows Server 2003 i Windows Server 2008 – projekt ćwiczeń laboratoryjnych

dr inż. Zbigniew Weżgowiec


Wykorzystanie systemów IDS (Intrusion Detection Systems) na przykładzie oprogramowania Snort do monitorowania niekontrolowanej aktywności w sieci

dr inż. Zbigniew Weżgowiec


Wykorzystanie IPSec (Internet Protocol Security) w systemach serwerów Windows w celu ochrony danych

dr inż. Zbigniew Weżgowiec


Zdalne zarządzanie inteligentną instalacją elektryczną


dr inż. Zbigniew Weżgowiec


Firewall – zapora w sieci


dr inż. Janusz Krzmiński


Programowe i sprzętowe zabezpieczanie danych


dr inż. Janusz Krzmiński


Portal W PHP


dr inż. Janusz Krzmiński


Strona internetowa z Flash, PHP i XML


dr inż. Janusz Krzmiński


Korzystanie z ADO.NET do obsługi baz SQL Server 2005, Access i XML


dr inż. Janusz Krzmiński


Tworzenie i używanie usług sieciowych w Visual Web Deweloper


dr inż. Janusz Krzmiński


Budowanie kompletnych rozwiązań sieciowych w Visual Web Deweloper


dr inż. Janusz Krzmiński


Internetowa baza danych firmy – aplikacja WWW


dr inż. Janusz Krzmiński


PHP i MySQL – obsługa baz danych


dr inż. Janusz Krzmiński


Przyspieszanie witryn za pomocą AJAX-a


dr inż. Janusz Krzmiński


Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe

Praca powinna zawierać przegląd podstawowych torii nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego oraz osiągnięć technicznych w tej dziedziniedr Marek Matusiewicz


Program do analizy szeregów czasowych

Na prace składać się będzie opis analizy szczegółów czasowych oraz program realizujący te analizy w oparciu o algorytmy klasycznedr Marek Matusiewicz


Program do analizy szeregów czasowych wykorzystujący wielowarstwowe sieci neuronowe

Praca powinna zawierać opis analizy szczegółów czasowych oraz program realizujący te analizy w oparciu o sieci neuronowedr Marek Matusiewicz


Program do analizy szeregów czasowych wykorzystujący rekurencyjne sieci neuronowe

Praca, podobnie do poprzedniej, powinna zawierać opis analizy szczegółów czasowych oraz program realizujący te analizy w oparciu o rekurencyjne sieci neuronowedr Marek Matusiewicz


Sieci neuronowe samoorganizujące się

Praca obejmuje opis teoretyczny sieci samoorganizujących się oraz utworzenie programu realizującego sieć.dr Marek Matusiewicz


Uniwersalna maszyna Turinga

Temat typowo teoretyczny. Praca powinna zawierać opis matematycznych podstaw maszyn Turinga oraz program realizujący wybraną przez dyplomanta maszynę.dr Marek Matusiewicz


Analiza porównawcza wybranych generatorów liczb losowych

W pracy powinny być opisane metody oceny algorytmów generatorów licz losowych oraz przeprowadzona analiza wybranych przez dyplomanta generatorów.dr Marek Matusiewicz


Program do analizy jakości generatora losowego

Temat pracy obejmuje utworzenie programu wykonującego podstawowe testy na generatorach liczb losowych.dr Marek Matusiewicz


Analiza porównawcza algorytmów całkowania numerycznego

Praca powinna zawierać przegląd podstawowych metod całkowania numerycznego. Należy napisać program do obliczania całek oparty na wybranym przez dyplomanta algorytmiedr Marek Matusiewicz


Całkowanie metodą Monte Carlo

Praca powinna zawierać teorię numerycznego obliczania całek wielokrotnych. Dyplomant powinien również stworzyć program i za pomocą tego programu obliczyć wybrane całkidr Marek Matusiewicz

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość