Strona główna

Tematy prac licencjackich kierunek ochrona środowiska rok akademicki 2014/2015


Pobieranie 92.28 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar92.28 Kb.
Tematy prac licencjackich

kierunek ochrona środowiska

rok akademicki 2014/2015


Lp.

Wykładowca

Temat

1.

Prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz

Analiza flory synantropijnej wybranego obiektu na obszarze Torunia.

2.

Prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz

Sztuka miniaturyzacji drzew i krzewów i jej wpływ na żywotność wybranych gatunków.

3.

Prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz

Rośliny o zastosowaniach leczniczych we florze ziemi chełmińskiej.

4.

Prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz

Zrównoważona gospodarka rolna.

5.

Prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz

Ocena stopnia zrównoważenia krajobrazu podmiejskiego.

6.

dr hab. Adam Czarnecki, Prof. UMK

Robotyzacja przemysłu a systemy zarządzania środowiskiem

7.

dr hab. Adam Czarnecki, Prof. UMK

Inteligentne miasto (smart city), spodziewane efekty środowiskowe

8.

dr hab. Adam Czarnecki, Prof. UMK

Wykorzystanie potencjału rzeki w zrównoważonym rozwoju miasta

9.

dr hab. Adam Czarnecki, Prof. UMK

Kształtowanie krajobrazu dla potrzeb rekreacji

10.

dr hab. Anna Goc, Prof. UMK

Profilaktyczne badania populacji młodzieży szkolnej pod kątem ryzyka cukrzycy typu II.

11.

dr hab. Andrzej Przystalski, Prof. UMK

Zanieczyszczenia środowiska zaburzające funkcje endokrynne organizmu

12.

dr hab. Krzysztof Szpila, prof. UMK

Czy wysokość ekspozycji źródła pokarmu różnicuje zespoły muchówek nekrofagicznych?

13.

dr hab. Krzysztof Szpila, prof. UMK

Zespoły muchówek nekrofagicznych w środowiskach leśnych.

14.

dr hab. Anna Filbrandt-Czaja

Porosty jako źródło substancji wykorzystywanych w przemyśle kosmetycznym – przegląd literatury.

15.

dr hab. Anna Filbrandt-Czaja

Wykorzystanie wtórnych metabolitów porostów w przemyśle farmaceutycznym – przegląd literatury.

16.

dr hab. Anna Filbrandt-Czaja

Wybrane zastosowania lichenometrii.

17.

dr hab. Anna Filbrandt-Czaja

Przegląd metod lichenoindykacyjnych.
dr hab. Anna Filbrandt-Czaja

Kierunki badań lichenologicznych w Polsce – analiza źródeł literaturowych.

18.

dr hab. Małgorzata Jefimow

Wpływ zanieczyszczenia światłem na fizjologię i ekologię zwierząt.

19.

dr hab. Tomasz Kakareko

Projekt zestawu eksperymentalnego do testowania zdolności ryb do lokalizowania ofiar za pomocą bodźców wzrokowych w promieniowaniu elektromagnetycznym bliskim podczerwieni.

20.

dr hab. Tomasz Kakareko

Znaczenie Zbiornika Włocławskiego w rozprzestrzenianiu się obcych gatunków ryb w dolnej Wiśle.

21.

dr hab. Tomasz Kakareko

Ocena przydatności oprogramowania do śledzenia ruchu obiektów na obrazach filmowych w badaniach eksperymentalnych behawioru ryb.

22.

dr hab. Andrzej Kentzer

Ocena stanu trofii starorzeczy za pomocą zooplanktonowych wskaźników stanu trofii (ZWST).

23.

dr hab. Andrzej Kentzer

Zooplankton skorupiakowy jako potencjalny pokarm dla narybku w starorzeczu Port Drzewny. Badania stadiów przetrwalnych z osadów starorzecza.

24.

dr hab. Andrzej Kentzer

Okrzemki jako narzędzie do oceny jakości wód.

25.

dr hab. Andrzej Kentzer

Różnorodność biologiczna w środowisku wodnym na przykładzie zbiorowisk organizmów pelagicznych.

26.

dr hab. Andrzej Kentzer

Możliwości przeprowadzenia zabiegów rekultywacji na przykładzie jeziora hypertroficznego.

27.

dr hab. Andrzej Kentzer

Parametry morfometryczne a dynamika wody wybranych jezior.

28.

dr hab. Andrzej Kentzer

Efektywność zabiegów biomanipulacji.

29.

dr hab. Andrzej Kentzer

Sposoby rekultywacji jezior polegające na stosowaniu różnych zabiegów w toni wodnej.

30.

dr hab. Agnieszka Piernik

Porosty zagrożone – polska czerwona lista

31.

dr hab. Agnieszka Piernik

Porosty zagrożone w Polsce – regionalne czerwone listy

32.

dr hab. Agnieszka Piernik

Struktura flory wybranych starorzeczy na obszarze Torunia.

33.

dr Michał Wojciechowski (z puli dr hab. Małgorzata Jefimow)

Stres w środowisku i jego znaczenie w ochronie

34.

dr Michał Wojciechowski (z puli dr hab. Małgorzata Jefimow)

Znaczenie zmienności fenotypowej w migracji zwierząt

35.

dr Michał Wojciechowski (z puli dr hab. Małgorzata Jefimow)

Biologiczne skutki globalnych zmian klimatu


Tematy prac licencjackich

kierunki biologia lub ochrona środowiska

rok akademicki 2014/2015


Lp.

Wykładowca

Temat

1.

Prof. dr hab. Jarosław Buszko

Parazytoidy owadów

2.

Prof. dr hab. Jarosław Buszko

Co wiemy o wachlarzoskrzydłych (Strepsiptera)

3.

Prof. dr hab. Jarosław Buszko

Ważki (Donata) jako owady dwuśrodowiskowe

4.

Prof. dr hab. Eugenia Tęgowska

Subkomórkowe podłoże demencji.

5.

Prof. dr hab. Eugenia Tęgowska

Metale ciężkie, a zdrowie człowieka.

6.

Prof. dr hab. Werner Ulrich

Czy ekosystemy naprawdę istnieją?

7.

Prof. dr hab. Werner Ulrich

Dlaczego jest więcej gatunków tropikalnych? Przegląd hipotez i aktualny stan wiedzy.

8.

Prof. dr hab. Werner Ulrich

Konserwatyzm filogenetyczny. Fakt czy fikcja?

9.

Prof. dr hab. Werner Ulrich

Estymacja liczby gatunków na podstawie zbiorów? Jak duży powinien być zbiór?

10.

dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK

Endofity środowisk arktycznych

11.

dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, prof. UMK

Bakteryjne endofity roślin halofilnych

12.

dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska, prof. UMK

Zanieczyszczenia środowiska a metabolizm roślin

13.

dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska, prof. UMK

Ekologiczne, fizjologiczno-biochemiczne i genetyczne uwarunkowania plonowania roślin

14.

dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska, prof. UMK

Hormonalna i środowiskowa regulacja wzrostu i rozwoju roślin

15.

dr hab. Ryszard Wiśniewski, Prof. UMK

Metody rekultywacji jezior – zgodność z teorią.

16.

dr hab. Ryszard Wiśniewski, Prof. UMK

Wpływ globalnych zmian klimatycznych na funkcjonowanie jezior płytkich.

17.

dr hab. E. Żbikowska prof. UMK

Dirofilarioza i angiostrongyloza zwierząt domowych i ludzi w krajach umiarkowanej strefy klimatycznej

18.

dr hab. E. Żbikowska prof. UMK

Ptasie schistosomy (Digenea: Schistosomatidae) w Europie i na świecie - realne zagrożenie zdrowia człowieka?

19.

dr hab. E. Żbikowska prof. UMK

Parazytologiczne aspekty migracji zwierząt na nowe tereny.

20.

dr hab. Krzysztof Jaworski

Światło jako źródło energii i informacji

21.

dr hab. Krzysztof Jaworski

Sygnalizacja wewnątrzkomórkowa u roślin

22.

dr hab. J.Kobak

Tworzenie agregacji przez małża racicznicę zmienną Dreissena polymorpha

23.

dr hab. J. Kobak

Wpływ temperatury na behawior rodzimych i inwazyjnych gatunków kiełży

24.

dr hab. M. Szczepanik

Naturalne patogeny owadów – mechanizm działania i praktyczne znaczenie.

25.

dr hab. M. Szczepanik

Parazytoidy i ich rola w zwalczaniu szkodliwych owadów

26.

dr hab. M. Szczepanik

Naturalne związki roślinne jako insektycydy

27.

dr hab. M. Szczepanik

Charakterystyka szkodników wybranych roślin uprawnych

28.

dr hab. M. Szczepanik

Charakterystyka szkodników sosny zwyczajnej, Pinus silvestris

29.

dr hab. Maciej Walczak

Alkaliczne celulazy pochodzenia mikrobiologicznego, ich  zastosowanie w przemyśle i ochronie środowiska

30.

dr hab. Maciej Walczak

Przeciwdrobnoustrojowe zastosowania ekstraktów roślinnych

31.

dr hab. Maciej Walczak

Możłiwości wykorzystania genów mikroorganizmów środowisk ekstremalnych

32.

dr hab. Maciej Walczak

Bioróżnorodność na poziomie molekularnym mikroorganizmów w środowikskach ekstramalnych

33.

dr hab. Janusz Żbikowski

Pokarm wybranych taksonów niedrapieżnych larw Chironomidae.

34.

dr hab. Janusz Żbikowski

Udział najdrobniejszej frakcji piasku w osadach dennych różnych stref zbiorników wodnych.

35.

dr hab. Janusz Żbikowski

Wpływ składu jakościowego i biomasy sestonu na tempo wzrostu Oligochaeta.

36.

dr hab. Janusz Żbikowski

Natlenianie osadów dennych jako czynnik umożliwiający rozwój najmłodszych stadiów larw Chironomidae.

37.

dr hab. Janusz Żbikowski

Wpływ składu jakościowego i biomasy sestonu na tempo wzrostu larw Chironomidae.

38.

dr Magdalena Czarnecka (z puli dr hab. Ryszard Wiśniewski, Prof. UMK)

Rumosz drzewny w litoralu jezior – implikacje dla różnorodności biologicznej i funkcjonowania sieci troficznych.

39.

dr Magdalena Czarnecka (z puli dr hab. Ryszard Wiśniewski, Prof. UMK)

Introdukcja rumoszu drzewnego jako metoda odbudowy utraconych siedlisk w litoralu jezior.

40.

dr Magdalena Czarnecka (z puli dr hab. Ryszard Wiśniewski, Prof. UMK)

Złożoność strukturalna siedlisk w litoralu jezior a interakcje drapieżnik-ofiara.

41.

dr Magdalena Czarnecka (z puli dr hab. Ryszard Wiśniewski, Prof. UMK)

Rola makrobezkręgowców bentosowych w funkcjonowaniu sieci troficznych jezior.

42.

dr Magdalena Czarnecka (z puli dr hab. Ryszard Wiśniewski, Prof. UMK)

Koncepcja zdrowia ekosystemu jeziornego („ecosystem health”) i metody jego diagnozy.

43.

dr T. Napiórkowska (z puli dr hab. E. Żbikowskiej prof. UMK)

Ekologia i zróżnicowanie morfologiczne Cheliceromorpha

44.

dr M. Poznańska (z puli dr hab. J. Kobaka)

Badania laboratoryjne nad przeżywalnością i możliwościami migracji u skąposzczeta Potamothrix moldaviensis pod wpływem przesuszania podłoża piaszczystego.

45.

dr M. Poznańska (z puli dr hab. J. Kobaka)

Wpływ odsłonięcia dna na faunę denną – obserwacje terenowe.

46.

dr M. Poznańska (z puli dr hab. J. Kobaka)

Ekotony słodkowodne i ich znaczenie dla funkcjonowania zbiorników wodnych.

47.

dr Joanna Wyszkowska (z puli Prof. dr hab. M. Stankiewicz)

Pole elektromagnetyczne jako „zanieczyszczenie” środowiska©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość