Strona główna

Tematy zajęć z przedmiotu: Procesy kierowania w systemie administracji publicznej, prawo V rok, rok akademicki 2015/2016


Pobieranie 12.49 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar12.49 Kb.
Tematy zajęć z przedmiotu: Procesy kierowania w systemie administracji publicznej,

prawo V rok, rok akademicki 2015/2016:

 1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć: pojęcie kierowania, zarządzania, administrowania i rządzenia wg R. Rutki, kierowanie rozumiane czynnościowo i rezultatowo wg R. Rutki [7]

 2. Specyfika zarządzania publicznego: różnica między tradycyjnym a nowym zarządzaniem publicznym [np. 11]

 3. Kierowanie a władza: pojęcie władzy, warunki podporządkowania się ośrodkom sprawowania władzy wg R. Rutki [7], 3 typy prawomocnego panowania wg M. Webera, źródła władzy wg K. Piotrkowskiego [6]

 4. Czym zajmują się kierownicy [8]

 5. Funkcje organiczne stanowisk kierowniczych (pojęcie funkcji organicznych, rodzaje funkcji, funkcje organiczne a zakres obowiązków, dopuszczalne sytuacje wykonywania przez kierownika pracy należącej do funkcji organicznych stanowisk pracy jego podwładnych) [4]

 6. Efektywność kierownika i organizacji: pojęcie skuteczności i sprawności [8], prawidłowa organizacja pracy kierownika, w tym dyrektywa zachowania swobody manewru, metody przeciwdziałania sytuacji nawału pracy, czynnik strategiczny [4], czas pracy kierownika i problemy pokrewne [4]

 7. Rodzaje kierowników ze względu na szczebel zarządzania i zakres działań [8]

 8. Umiejętności kierownicze: rodzaje umiejętności, wpływ szczebla zarządzania na rodzaje potrzebnych kierownikowi umiejętności [8]

 9. Role kierownicze: 10 tradycyjnych wymienianych przez H. Minztberga [8 ,11] + 5 potrzebnych w służbie publicznej [11]

 10. Model kierowniczy: pojęcie modelu kierowniczego wg K. Zimniewicza [13], funkcje kierownicze [np. 5, 13], etapy procesu kierowania (planowanie, organizowanie, przewodzenie, kontrola) [6], style kierowania (teoria x, y i zasobów ludzkich [4], styl autokratyczny i demokratyczny, siatka stylów kierowania, skrzynka stylów kierowania Reddina, trójkąt zarządzania Lebela [np. 3]), techniki zarządzania na podstawie K. Zimniewicza [13], w tym zwłaszcza techniki zarządzania: przez cele i przez delegowanie uprawnień

 11. Wprowadzenie do zarządzania jakością w administracji publicznej (jakość w administracji publicznej, system zarządzania jakością w oparciu o normy ISO, w tym korzyści i ograniczenia stosowania w administracji publicznej, TQM – założenia filozofii) przykładowo na podstawie: M. Bugdol, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Warszawa 2011, R. Batko, Zarządzanie jakością w urzędach gminy, Kraków 2009; A. Potoczek, S. Jachowicz, Administracja publiczna w procesie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Toruń-Warszawa 2005, K. Szczepańska, Kompleksowe zarządzanie jakością. Przeszłość i teraźniejszość, Warszawa 2010

 12. Planowanie na podstawie Stonera i Wankela [8]: rodzaje planów, etapy planowania, podział na plany strategiczne i operacyjne, 3 sposoby opracowania strategii wg Minzberga

 13. Planowanie strategiczne w administracji publicznej: pojęcie strategii i planowania strategicznego [np. 8], analiza SWOT [2, 1], pojęcia: budżet zadaniowy, wieloletnie plany inwestycyjne i finansowe [10]

 14. Proces decyzyjny: rozwiązywanie problemów – pojęcie i etapy [6], etapy procesu podejmowania decyzji [12], pojęcie i rodzaje decyzji [6, 12]

 15. Organizowanie: pojęcie organizacji, projektowanie stanowisk pracy (w tym specjalizacja stanowisk pracy i jej alternatywy wg R. Griffina [2]), projektowanie struktur (w tym główne wyznaczniki struktury organizacyjnej wg Stonera i Wankela [8], pojęcie rozpiętości kierowania i jej rodzaje, podział struktur organizacyjnych ze względu na więzi organizacyjne oraz ze względu na kształt struktury organizacyjnej, nowoczesne struktury organizacyjne (macierzowe i wirtualne) [np. 6]),

 16. Zarządzanie zasobami ludzkimi: proces kadrowy (etapy wg Stonera i Wankela [8], uwarunkowania prawne procesu kadrowego w administracji publicznej), formy oddziaływań kierowniczych: motywowanie (pojęcie, teorie motywacji wg Stonera, Freemana i Gilberta Jr. [9], techniki motywacyjne, w tym zarządzanie przez partycypację, komunikację i konflikt [13, 6], oddziaływania formalne: jednostkowe – polecenie służbowe, rozkaz i zbiorowe – akty kierownictwa wewnętrznego [5])

Literatura:

 1. Brol R., Sztando A., Dlaczego i jak należy wzbogacać procedurę SWOT w procesie terytorialnego planowania strategicznego [w:] Problemy zarządzania w działalności samorządu terytorialnego, red. S. Dolata, Opole 2002

 2. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, przekład M. Rusiński, red. naukowy przekładu Z. Mikołajczyk, Warszawa 2007

 3. Knosala E., Zacharko L., Matan A., Nauka administracji, Kraków 1999

 4. Kowalewski S., Przełożony-podwładny w świetle teorii organizacji, Warszawa (różne wydania)

 5. Łukasiewicz J., Zarys nauki administracji, Warszawa

 6. Piotrkowski K. , Organizacja i zarządzanie, Warszawa 2006

 7. Rutka R., Rozdział II [w:] Alfred Czermiński, Małgorzata Czerska, Bogdan Nogalski, Ryszard Rutka, Organizacja i zarządzanie, Gdańsk 1998

 8. Stoner J.A.F., Wankel C., Kierowanie, Warszawa (różne wydania)

 9. Stoner, Freeman, Gilbert Jr., Kierowanie, Warszawa (różne wydania)

 10. Stuglik J., Budżet zadaniowy a strategia rozwoju gminy w kontekście zarządzania strategicznego, Dąbrowa Górnicza 2008

 11. Supernat J., Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management [w:] Jednostka, państwo, administracja – nowy wymiar. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Olszanica 23-26 maja 2004 r., Rzeszów 2004

 12. Supernat J., Techniki decyzyjne i organizatorskie, Wrocław 2000

 13. Zimniewicz K., Techniki zarządzania, Warszawa 1991


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość