Strona główna

Test magisterski z chemii


Pobieranie 53.63 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar53.63 Kb.
Wersja B różni się od wersji A kolejnością pytań. Odpowiednie numery pytań dla wersji B podane są przy odpowiedziach.

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii ATEST MAGISTERSKI Z CHEMII

06.12.2008 r

Uwaga: 1. Dla każdego zadania, tylko jedna z czterech podanych odpowiedzi jest prawidłowa.

2. W karcie odpowiedzi należy zaznaczać odpowiednie pola wstawiając w nie znak X

(lub krzyżyk).

3. W celu anulowania odpowiedzi, wpisany znak (X lub krzyżyk) należy otoczyć kółkiem X i zakreślić inne pole.
1. Wskaż główny produkt reakcji aldehydu benzoesowego z propanalem zachodzącej w obecności rozcieńczonej zasady, w temperaturze pokojowej:

A B C D


2. W punktach A. B. C. i D przedstawione są właściwości chemiczne (lub strukturalne) pewnych związków organicznych. Wskaż, które z tych stwierdzeń NIE jest prawdziwe dla aldehydu cynamonowego:A. można go zobojętnić wodnym roztworem węglanu sodu;

B. może być utleniony roztworem Fehlinga;

C. może reagować z manganianem(VII) potasu w środowisku kwaśnym;

D. można wyróżnić izomery geometryczne tego aldehydu.
3. Jeden mol kwasu etanowego reaguje z jednym molem chloru w obecności światła jako katalizatora dając jeden mol substancji X.

CH3CO2H + Cl2 X + HClWskaż wzór substancji X.

A. CH3COCl B. CH2ClCO2H C. CHCl2CO2H D. CCl3CO2H
4. W wyniku łagodnego utleniania związku X powstaje związek Y, który reaguje z odczynnikiem Fehlinga. Produkt utlenienia związku Y reaguje z węglanem sodu. Zaznacz, który z niżej wymienionych związków może być związkiem X:

A. butan-1-ol

B. butan-2-ol

C. 2-metylopropan-2-ol

D. pentan-2-ol.

5. Spośród niżej przedstawionych reakcji wybierz tę, której produkt odbarwia roztwór bromu:

A. 2C2H5OH + 2Na 2C2H5O-Na+ + H2

B. C2H5OH + H2SO4 C2H4 + H2O

C. C2H5OH + HBr C2H5Br + H2O

D. 3C2H5OH + 2Cr2O7 2- + 16H+ 3CH3CO2H + 4Cr3+ + 11H2O
6. Wskaż, w którym z poniższych równań reakcji został prawidłowo przedstawiony główny produkt przemiany:

A B
C D7. Zaznacz schemat reakcji, w której powstaje drugorzędowa amina:


A BC D


8. Wskaż, który z poniższych związków jest najsilniejszą zasadą:

9. Znajdź w poniższym wzorze najbardziej kwasowy atom (atomy) wodoru i podaj literę, określającą jego pozycję.


10. Wskaż wzór związku, który najłatwiej ulega reakcji wg. mechanizmu SN1

A. (CH3)3C-OH B. (CH3)3C-I C. (CH3)3C-OTs D. (CH3)3C-Cl
11. Zaznacz wzór produktu, który powstanie w przewadze, w reakcji 2-nitrotoluenu z Br2/Fe:

A B C D12. Wskaż wzór, który przedstawia izomer Z (podstawionego okt-3-enu) o konfiguracji S.

A B C D


13. Spośród podanych struktur A, B, C i D wybierz tę, która przedstawia kwas L-glutaminowy:

A B C D


14. Konfiguracja elektronowa Cr i Cr2+ to odpowiednio:

A. [Ar] 4s23d4 [Ar] 4s23d2

B. [Ar] 4s13d5 [Ar] 4s13d3

C. [Ar] 3d6 [Ar] 3d4

D. [Ar] 4s13d5 [Ar] 3d4
15. Wartości energii jonizacji dla Cl-, Cl i Cl+ mają się do siebie następująco:

A. Są jednakowe;

B. Energia jonizacji Cl- jest najmniejsza, energia jonizacji Cl+ jest największa;

C. Energia jonizacji Cl- jest największa, energia jonizacji Cl+ jest najmniejsza;

D. Nie da się tego określić, gdyż tylko Cl- może ulec jonizacji;
16. Wskaż stwierdzenie, prawdziwe dla reakcji opisanej równaniem:

CO2(g) + OH-(aq) → HCO3-(aq)A. OH- jest zasadą Bronsteda;

B. OH- jest kwasem Bronsteda;

C. CO2 jest kwasem Lewisa;

D. CO2 jest zasadą Lewisa;17. Wybierz właściwe dokończenie zdania: Z termodynamicznego punktu widzenia napięcie na biegunach wodorowo-tlenowego ogniwa paliwowego...

A. rośnie ze wzrostem temperatury.

B. maleje ze wzrostem temperatury.


C. rośnie, osiągając maksimum dla 80oC, by następnie maleć.

D. jest niezależne od temperatury.
18. Sporządzono roztwory pewnych soli o stężeniu 0.1 mol/dm3. Wskaż wzór soli, której roztwór będzie miał najniższe pH.

A. KCl B. CH3COONa C. NaNO2 D. KF
19. Rozszczepienie energii orbitali d jonu centralnego o konfiguracji d5 w oktaedrycznym polu ligandów prowadzi do powstania:

A. kompleksów wysokospinowych w silnym polu ligandów;

B. kompleksów wysokospinowych w słabym polu ligandów;


C. kompleksów wysokospinowych niezależnie od siły pola ligandów;

D. Nie ma relacji między siłą pola ligandów a konfiguracją nisko- i wysokospinową kompleksów.
20. Która z wymienionych cząsteczek: H2O, SO2, czy SnCl2 ma kształt liniowy?

A. H2O B. SO2 C. SnCl2 D. Żadna

21. Wskaż wynik działania, przedstawiony zgodnie z regułami dotyczącymi cyfr znaczących.

26,6971/1,26 + 11,28 =A. 32 B. 32,5 C. 32,47 D. 32,4682

22. Potencjały redoks układów Fe3+/Fe2+ oraz Fe(CN)63-/Fe(CN)64- wynoszą odpowiednio +0,77 V i +0.36 V. Oznacza to, że cyjanki:


A. mocniej kompleksują Fe2+ niż Fe3+

B. mocniej kompleksują Fe3+ niż Fe2+

C. zwiększają właściwości utleniające Fe3+

D. zwiększają właściwości utleniające Fe2+
23. Stężenie roztworu pewnego związku wynosiło 1% a po 100-krotnym rozcieńczeniu wodą, jego pH wzrosło o jednostkę. Roztwór ten zawierał:

A. słaby kwas B. mocny kwas C. słabą zasadę D. mocną zasadę
24. Stosowanie buforu porównawczego w miareczkowaniu alkacymetrycznym jest zbędne, gdy:

A. punkt końcowy wyznaczamy na podstawie pomiaru pH roztworu;

B. miareczkowanie prowadzimy bardzo wolno;

C. używamy wskaźnika w dużym stężeniu;

D. zakres zmiany barwy wskaźnika obejmuje pH punktu równoważności;
25. Atomowa spektroskopia absorpcyjna znajduje zastosowanie głównie do oznaczania zawartości:

A. związków organicznych;

B. metali ciężkich;

C. niemetali;

D. związków nieorganicznych
26. Roztwór pewnej substancji zmieszano z wodą w stosunku objętościowym 1: 2. Wskaż zależność pomiędzy transmitancją roztworu po rozcieńczeniu (T2) i przed rozcieńczeniem (T1).

A. T2 = 2 T1 B. T2 = T13 C. T2 = T11/ 3 D. T2 = 3 T1
27. Wskaż metal, którego nie oznacza się metodą woltamperometrii inwersyjnej na elektrodzie rtęciowej.

A. Fe B. Pb C. Cu D. Zn
28. Równowagowe stężenie jonów wodorowych w roztworze słabego kwasu możemy wyznaczyć:
   1. mierząc pH roztworu;


 1. miareczkując roztwór zasadą;

 2. wytrącając i ważąc osad zawierający aniony tego kwasu;

 3. sprawdzając ile metalu, np. cynku, rozpuści się w kwasie.


29. Podczas przebiegu pewnego procesu jego efekt cieplny Q < 0 i wykonana praca W < 0. Jaki będzie znak zmiany energii wewnętrznej (U) tego układu?

 1. dodatni B. ujemny C. zero D. nie można przewidzieć


30. Dla reakcji syntezy metanolu z tlenku węgla(II) i wodoru:

CO(g) + 2H2(g) → CH3OH(c)

zmiana entalpii wynosi Ho = -128,2 kJ/mol a zmiana entropii So = -331,9 J/(mol K). Wskaż zależność, jaką spełnia stała równowagi (K) tej reakcji w temperaturze 25oC.

A. K>1 B. K<1 C. K=0 D. K<0

31. W procesie izotermicznym objętość n moli gazu o temperaturze T wzrosła s razy. Zakładając, że jest to gaz doskonały określ, czy energia wewnętrzna tego układu uległa zmianie, a jeżeli tak, to w jakim kierunku.


  1. U > 0 B. U < 0 C. U = 0 D. nie można tego określić


32. Równowagę rozkładu gazowego fosgenu (COCl2) opisuje równanie:

COCl2 (g) D CO (g) + Cl2 (g)

Wskaż wyrażenie, które poprawnie opisuje bezwymiarową ciśnieniową stałą równowagi tej reakcji.

A. B. C. D.
33. W 1 dm3 wody rozpuszcza się 104 mola soli o wzorze M2X3. Iloczyn rozpuszczalności (Kso) tej soli wynosi około:


 1. 104 B. 108 C. 1018 D. 1020

34. Wybierz poprawne dokończenie zdania: Wygaszenia systematyczne w metodzie dyfrakcji rentgenowskiej są wynikiem …..

A. braku symetrii badanych cząsteczek, czyli dla cząsteczek symetrycznych zjawisko to nie występuje.

B. występowania makroskopowych elementów symetrii w sieci danego kryształu.

C. występowania strukturalnych elementów symetrii w sieci danego kryształu lub centrowania komórki elementarnej.

D. występowania cząsteczek związku w pozycjach szczególnych.

35. Ozon występujący w stratosferze może być rozkładany w reakcji z tlenkiem azotu(II), który pochodzi z silników samolotowych. Zakładając, że szybkość reakcji pomiędzy O3 i NO jest pierwszego rzędu zarówno ze względu na O3 jak i ze względu na NO, wybierz mechanizm, który prawidłowo opisuje tę reakcję.

A. NO + O3 → NO3 + O (etap wolny)

NO3 + O → NO2 + O2 (etap szybki)B. O3 → O2 + O (etap wolny)

O + NO → NO2 (etap szybki)C. NO → N + O (etap wolny)

O3 + O → 2O2 (etap szybki)

N + O2 → NO2 (etap szybki)

D. NO D N + O (etap wolny)

N + O3 → NO2 + O (etap szybki)

O + O → O2 (etap szybki)
36. Pewna reakcja jest zerowego rzędu. Wskaż wyrażenie, które opisuje czas potrzebny do tego, aby stężenie substratu A zmalało do ½ wartości początkowej.


 1. t1/2 = ln2/k B. t1/2 = 1/k ·[A]o C. t1/2 = [A]o/2k D. t1/2 = ½[A]o


37. W ogniwie, którego standardowa siła elektromotoryczna εo = + 0,89 V, zachodzi reakcja opisana równaniem:

3Sn4+ + 2Cr → 3Sn2+ + 2Cr3+,Wartość zmiany standardowej entalpii swobodnej Go w temperaturze 25oC dla tej reakcji wynosi około:

A. -260 kJ/mol B. -520 kJ/mol C. -780 kJ/mol D. +520 kJ/mol
38. Wskaż parę równań reakcji, które opisują główne procesy zachodzące w wodorowo-tlenowym ogniwie paliwowym.

 1. katoda: O2 + 4H+ + 4e- D 2H2O

anoda: 2H2 → 4H+ + 4e-

 1. katoda: 2H2 → 4H+ + 4e-

anoda: O2 + 4H+ + 4e- D 2H2O

 1. katoda: O2 + H2O + 4e- → 4OH-

anoda: CH3OH + H2O D CO + 6H+ + 6e-

 1. katoda: H2O2 + 2H+ + 2e- → 2H2O

anoda: H2O2 → O2 + 2H+ + 2e-
39. Wybierz właściwe dokończenie zdania: Przemysłową metodą otrzymywania metalicznego sodu jest...

A. elektroliza stopionego NaOH.

B. elektroliza stopionego NaCl.

C. elektroliza roztworu NaOH.

D. elektroliza roztworu NaCl.

40. Wybierz właściwe dokończenie zdania: Reakcje termojądrowe polegają na...

A. rozszczepieniu ciężkich jąder.

B. syntezie ciężkich jąder.

C. rozpadzie promieniotwórczym z wydzieleniem dużych ilości ciepła.

D. syntezie lekkich jąder
41. Podczas wulkanizacji zachodzi następujący proces:

A. wytwarzają się grupy tiolowe;

B. siarka katalizuje wolnorodnikową polimeryzację izoprenu;

C. tworzą się mostki disiarczkowe, takie jak w białkach;

D. S8 tworzą łańcuchy [S]x>8 wypełniające przestrzeń między łańcuchami poliizoprenoidowymi.

42. Metoda wariacyjna polega na:

 1. założeniu funkcji falowej w postaci wyznacznika Slatera;

 2. minimalizacji wartości oczekiwanej hamiltonianu względem zmian w próbnej funkcji falowej;

 3. numerycznym rozwiązaniu równania Schrödingera;

 4. rozwiązaniu równania Schrödingera z pominięciem oddziaływań dwucząstkowych w hamiltonianie.


43. Wskaż rodzaj spektroskopii, w której stosuje się głównie promieniowanie mikrofalowe.

 1. NMR;

 2. EPR;

 3. rotacyjna Ramana;

 4. oscylacyjna Ramana.


44. Porównując widmo oscylacyjno-rotacyjne HCl i DCl, można stwierdzić, że

 1. podstawienie wodoru deuterem nie ma znacznego wpływu na to widmo;

 2. podstawienie wodoru deuterem znacznie podwyższa częstość oscylacji i obniża częstość rotacji;

 3. podstawienie wodoru deuterem znacznie obniża częstość oscylacji i obniża częstość rotacji;

 4. podstawienie wodoru deuterem znacznie podwyższa zarówno częstość oscylacji jak i rotacji.


45. Wskaż poprawne dokończenie zdania: Konwekcja (ciepła) jest procesem…

A. polegającym na przekazywaniu ciepła w postaci energii promieniowania.

B. wymiany ciepła związanej z ruchem gazów lub cieczy.

C. polegającym na przekazywaniu ciepła w próżni.

D. wymagającym zastosowania katalizatora.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość