Strona główna

Treści nauczania (temat lekcji)


Pobieranie 162.05 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar162.05 Kb.


L
Propozycja rozkładu materiału nauczania
p.


Treści nauczania

(temat lekcji)


Liczba godzin na realizację

Umiejętności – wymagania szczegółowe


(pismem półgrubym zostały zaznaczone wymagania obowiązujące na egzaminie gimnazjalnym)

Doświadczenia/pokazy

/przykłady/zadania

Wprowadzane pojęcia


Węgiel i jego związki z wodorem (10 godzin lekcyjnych) Uczeń:

71.

Poznajemy naturalne źródła węglowodorów


1


 • wyjaśnia pojęcia związki organiczne i związki nieorganiczne

 • podaje przykłady nieorganicznych związków węgla

 • definiuje pojęcie węglowodory

 • wymienia naturalne źródła węglowodorów

 • opisuje właściwości i zastosowania ropy naftowejW

 • wyjaśnia, na czym polega destylacja frakcyjna ropy naftowej i jakie są jej produktyW

 • opisuje właściwości i zastosowania gazu ziemnego

 • opisuje właściwości i zastosowania gazu świetlnego

Doświadczenie 61. Wykrywanie węgla w substancji organicznejW


 • związki organiczne

 • związki nieorganiczne

 • węglowodory

 • ropa naftowa

 • gaz ziemny (CNG)

 • gaz świetlny

 • gaz rafineryjnyW

 • gaz płynny (LPG)W
72.

Szereg homologiczny alkanów


1


 • definiuje pojęcie węglowodory nasycone

 • wyjaśnia, co to są alkany i tworzy ich szereg homologiczny

 • tworzy wzór ogólny szeregu homologicznego alkanów (na podstawie wzorów trzech kolejnych alkanów)

 • układa wzór sumaryczny alkanu o podanej liczbie atomów węgla

 • zapisuje wzory strukturalne i półstrukturalne alkanów

 • wyjaśnia, na czym polega izomeria łańcuchowa i podaje przykłady izomerówW

 • przedstawia budowę cząsteczek związków chemicznych za pomocą modeli czaszowych i pręcikowo-kulkowych

Ustalanie wzoru sumarycznego alkanu o podanej liczbie atomów węgla w cząsteczce:

Przykład 48. Ustalanie wzoru sumarycznego alkanu o trzech atomach węgla w cząsteczce: n = 3

Przykład 49. Ustalanie wzoru sumarycznego alkanu o trzydziestu czterech atomach wodoru w cząsteczce


 • związki nasycone

 • węglowodory nasycone

 • metan

 • etan

 • alkany

 • szereg homologiczny

 • izomeria łańcuchowaW

 • izomerW

 • model czaszowy cząsteczki

 • model pręcikowo- kulkowy cząsteczki

73.

Metan i etan


1


 • podaje miejsca występowania metanu

 • opisuje właściwości fizyczne i chemiczne (reakcje spalania) metanu i etanu

 • definiuje pojęcie spalaniaP

 • wyjaśnia, jaka jest różnica między spalaniem całkowitym a niecałkowitym

 • zapisuje równania reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego metanu oraz etanu

 • planuje doświadczenie umożliwiające zbadanie rodzajów produktów spalania metanu

 • wymienia zastosowania metanu i etanu

 • wyjaśnia pojęcia: gaz błotny, mieszanina wybuchowa, czadW

Doświadczenie 62. Badanie rodzajów produktów spalania metanu

 • spalanie całkowite

 • spalanie niecałkowite

 • gaz błotnyW

 • mieszanina wybuchowaW

 • czadW
74.

Właściwości i zastosowanie alkanów


1


 • wyjaśnia zależność między długością łańcucha węglowego a stanem skupienia, lotnością i palnością alkanów

 • zapisuje równania reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego alkanów

 • określa właściwości i zastosowania produktów destylacji ropy naftowejW

 • projektuje i opisuje doświadczenie badające właściwości benzyny

 • podaje przykłady zastosowań alkanów

 • wyjaśnia pojęcie krakingW

 • wyjaśnia pojęcie katalizatorW

Doświadczenie 63. Obserwacja procesu spalania gazu z zapalniczki (butanu)

Doświadczenie 64. Badanie właściwości benzyny • benzyna

 • krakingW

 • katalizatorW
75.

Szeregi homologiczne alkenów i alkinów


1


 • definiuje pojęcie węglowodory nienasycone

 • wyjaśnia budowę cząsteczek alkenów oraz alkinów i na tej podstawie klasyfikuje je jako węglowodory nienasycone

 • tworzy szeregi homologiczne alkenów i alkinów

 • podaje wzory ogólne szeregów homologicznych alkenów i alkinów

 • podaje zasady tworzenia nazw alkenów i alkinów na podstawie nazw alkanów

 • zapisuje wzory strukturalne i półstrukturalne alkenów i alkinów

 • wyjaśnia pojęcie izomeria położeniowaW
 • związki nienasycone

 • węglowodory nienasycone

 • alkeny

 • eten (etylen)

 • alkiny

 • etyn (acetylen)

 • wiązanie wielokrotne

 • izomeria położeniowaW
76.

Eten i etyn

1

 • projektuje doświadczenia, w których wyniku można otrzymać eten lub etyn

 • zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny oraz podaje nazwę zwyczajową węglika wapnia

 • opisuje właściwości (spalanie, przyłączanie bromu i wodoru) etenu i etynu

 • zapisuje równania reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego etenu i etynu

 • projektuje doświadczenie umożliwiające odróżnienie węglowodorów nasyconych od nienasyconych

 • zapisuje równania reakcji przyłączania bromu, chlorowodoru i wodoru do etenu i etynu

 • opisuje zastosowania etenu i etynu

 • wyjaśnia pojęcie reakcja substytucjiW

 • wyjaśnia, na czym polega reakcja polimeryzacji

 • zapisuje równanie reakcji polimeryzacji etenu

 • opisuje właściwości i zastosowania polietylenu

 • definiuje pojęcia: polimer, monomer, katalizator

 • wyjaśnia, na czym polega piroliza metanuW

Doświadczenie 65. Otrzymywanie etenu i badanie jego właściwości

Doświadczenie 66. Otrzymywanie etynu i badanie jego właściwości • reakcja przyłączania (addycji)

 • reakcja substytucjiW

 • reakcja polimeryzacji

 • polimer

 • monomer

 • katalizator

 • polietylen

 • karbid (węglik wapnia)

 • piroliza metanuW
77.

Właściwości alkenów i alkinów

1

 • określa właściwości alkenów i alkinów

 • wyjaśnia, jaką rolę w przyrodzie odgrywają węglowodory nienasycone78. W

Tworzywa sztuczneW

1

 • charakteryzuje tworzywa sztuczneW

 • wymienia rodzaje polimerów (naturalne, sztuczne i syntetyczne)W

 • wyjaśnia pojęcia: tworzywa biodegradowalne, wulkanizacjaW

 • podaje właściwości i zastosowania wybranych tworzyw sztucznychW
 • tworzywa sztuczneW

 • polimery naturalne, sztuczne i syntetyczneW

 • tworzywa biodegradowalneW

 • wulkanizacjaW

79.

Podsumowanie wiadomości o węglowodorach

1


80.

Sprawdzian wiadomości z działu Węgiel i jego związki z wodorem

1


Pochodne węglowodorów (13 godzin lekcyjnych) Uczeń:

81.

Szereg homologiczny alkoholi


1


 • opisuje budowę cząsteczki alkoholu

 • wskazuje grupę funkcyjną alkoholi i podaje jej nazwę

 • wyjaśnia, co to znaczy, że alkohole są pochodnymi węglowodorów

 • tworzy nazwy prostych alkoholi

 • zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne prostych alkoholi

 • tworzy szereg homologiczny alkoholi na podstawie szeregu homologicznego alkanów

 • zapisuje wzór ogólny szeregu homologicznego alkoholi

 • wyjaśnia pojęcie tiolW
 • alkohole (alkanole)

 • grupa funkcyjna

 • grupa hydroksylowa

 • alkil

 • metanol (alkohol metylowy)

 • etanol (alkohol etylowy)

 • tiole (merkaptany)W

82.

Metanol i etanol

1


 • opisuje właściwości i zastosowania metanolu oraz etanolu

 • zapisuje równania reakcji spalania metanolu i etanolu

 • wyjaśnia pojęcia formalina, spirytus drzewnyW

 • projektuje doświadczenie umożliwiające zbadanie właściwości etanolu

 • bada właściwości etanolu

 • opisuje negatywne skutki działania etanolu na organizm ludzki

 • wyjaśnia pojęcia: fermentacja alkoholowa, enzym, kontrakcja

 • definiuje pojęcie fermentacja mlekowa

 • określa wpływ etanolu na białko

 • projektuje doświadczenie, w którego wyniku można wykryć obecność etanolu w roztworze

Doświadczenie 67. Badanie właściwości etanolu

Doświadczenie 68. Wykrywanie obecności etanolu • formalinaW

 • spirytus drzewnyW

 • fermentacja alkoholowa

 • enzym (biokatalizator)

 • fermentacja mlekowa

 • kontrakcja

 • spirytus

 • alkoholizm

83.

Glicerol jako przykład alkoholu polihydroksylowego1


 • wyjaśnia różnicę w budowie alkoholi monohydroksylowych i polihydroksylowych

 • zapisuje wzory sumaryczny i strukturalny glicerolu

 • wyjaśnia znaczenie nazwy systematycznej glicerolu (propanotriol)

 • projektuje doświadczenie umożliwiające zbadanie właściwości glicerolu

 • zapisuje równania reakcji spalania glicerolu

 • bada i opisuje właściwości glicerolu

 • wymienia zastosowania glicerolu

 • zapisuje wzór sumaryczny i strukturalny etanodioluW

 • wyjaśnia pojęcie nitroglicerynaW

Doświadczenie 69. Badanie właściwości glicerolu

 • alkohole monohydroksylowe

 • alkohole polihydroksylowe

 • glicerol (gliceryna, propanotriol)

 • etanodiolW

 • nitroglicerynaW
84.

Właściwości alkoholi

1

 • wyjaśnia zależność między długością łańcucha węglowego a stanem skupienia i reaktywnością chemiczną alkoholi

 • zapisuje równania reakcji spalania alkoholi85.

Szereg homologiczny kwasów karboksylowych


1


 • podaje przykłady kwasów organicznych występujących w przyrodzie i wymienia ich zastosowania

 • opisuje budowę kwasów karboksylowych

 • wskazuje grupę funkcyjną kwasów karboksylowych i podaje jej nazwę

 • wyjaśnia, co to znaczy, że kwasy karboksylowe są pochodnymi węglowodorów

 • tworzy szereg homologiczny kwasów karboksylowych na podstawie szeregu homologicznego alkanów

 • zapisuje wzór ogólny szeregu homologicznego kwasów karboksylowych

 • tworzy nazwy prostych kwasów karboksylowych i zapisuje ich wzory sumaryczne oraz strukturalne

 • podaje nazwy zwyczajowe i systematyczne kwasów karboksylowych

 • wyjaśnia pojęcie kwasy dikarboksylowe i podaje przykłady takich kwasówW
 • kwas metanowy (mrówkowy)

 • kwas etanowy (octowy)

 • kwas dikarboksylowyW86.

Kwas metanowy i kwas etanowy jako przykłady kwasów karboksylowych


2


 • bada i opisuje właściwości oraz zastosowania kwasów: metanowego (mrówkowego) i etanowego (octowego)

 • wyjaśnia pojęcia: dysocjacja jonowa kwasów, reakcja zobojętnianiaP

 • projektuje doświadczenie umożliwiające zbadanie właściwości kwasu etanowego (reakcja spalania, reakcja dysocjacji elektrolitycznej, reakcje z: zasadami, metalami i tlenkami metali)

 • zapisuje równania reakcji spalania, dysocjacji jonowej (elektrolitycznej), reakcji z: zasadami, metalami i tlenkami metali kwasów metanowego i etanowego (octowego)

 • wyjaśnia pojęcie fermentacja octowa

Doświadczenie 70. Badanie właściwości kwasu octowego

Doświadczenie 71. Reakcja kwasu octowego z magnezem

Doświadczenie 72. Reakcja kwasu octowego z zasadą sodową

Doświadczenie 73. Reakcja kwasu octowego z tlenkiem miedzi(II)

Doświadczenie 74. Badanie palności kwasu octowego


 • dysocjacja jonowa kwasówP

 • reakcja zobojętnianiaP

 • fermentacja octowa

 • sól kwasu karboksylowego

87.

Wyższe kwasy karboksylowe


1


 • wyjaśnia budowę cząsteczek wyższych kwasów karboksylowych

 • podaje nazwy wyższych kwasów karboksylowych nasyconych (palmitynowy, stearynowy) i nienasyconych (oleinowy)

 • zapisuje wzory sumaryczne i półstrukturalne kwasów palmitynowego, stearynowego i oleinowego

 • opisuje właściwości długołańcuchowych kwasów karboksylowych

 • projektuje doświadczenie umożliwiające zbadanie właściwości wyższych kwasów karboksylowych (właściwości fizyczne, spalanie, reakcja z zasadą sodową)

 • zapisuje równania reakcji spalania wyższych kwasów karboksylowych oraz równania reakcji z zasadą sodową

 • projektuje doświadczenie umożliwiające odróżnienie kwasu oleinowego od palmitynowego lub stearynowego

 • wymienia zastosowania wyższych kwasów karboksylowych

Doświadczenie 75. Badanie właściwości wyższych kwasów karboksylowych

Doświadczenie 76. Reakcja kwasu stearynowego z zasadą sodową • wyższe kwasy karboksylowe

 • kwasy tłuszczowe

 • kwas palmitynowy

 • kwas stearynowy

 • kwas oleinowy

 • stearyna

 • mydło

 • stearynian sodu
88.

Właściwości kwasów karboksylowych

1

 • wyjaśnia zależność między długością łańcucha węglowego a stanem skupienia i reaktywnością chemiczną kwasów karboksylowych

 • wymienia podobieństwa i różnice w budowie oraz właściwościach niższych i wyższych kwasów karboksylowych

 • wyjaśnia pojęcia hydroksykwasy, kwas askorbowy (askorbinowy)W
 • hydroksykwasyW

 • kwas askorbowy (askorbinowy)W

89.

Estry


1


 • wyjaśnia, na czym polega reakcja estryfikacji

 • zapisuje ogólne równanie reakcji estryfikacji

 • zapisuje równania reakcji prostych kwasów karboksylowych z alkoholami monohydroksylowymi

 • wskazuje grupę funkcyjną we wzorze estru i podaje jej nazwę

 • zapisuje wzór ogólny estrów

 • tworzy nazwy estrów pochodzących od podanych nazw kwasów i alkoholi

 • projektuje doświadczenie umożliwiające otrzymanie estru o podanej nazwie

 • opisuje właściwości estrów w aspekcie ich zastosowań

 • wymienia miejsca występowania estrów w przyrodzie

 • wyjaśnia, na czym polega hydroliza estrówW

 • zapisuje równania reakcji hydrolizy estrówW

Doświadczenie 77. Reakcja etanolu z kwasem octowym

Przykład 50. Hydroliza metanianu propyluW • estry

 • reakcja estryfikacji

 • grupa estrowa

 • hydrolizaW

 • hydroliza estrówW
90.

Aminy i aminokwasy  pochodne węglowodorów zawierające azot


1


 • opisuje budowę amin na przykładzie metyloaminy

 • wskazuje grupę funkcyjną amin i podaje jej nazwę

 • wyjaśnia, co to znaczy, że aminy są pochodnymi węglowodorów

 • opisuje właściwości fizyczne i chemiczne amin na przykładzie metyloaminy

 • wyjaśnia pojęcia: amina pierwszorzędowa, amina drugorzędowa i amina trzeciorzędowaW

 • określa zastosowania amin

 • opisuje budowę aminokwasów na przykładzie glicyny

 • wskazuje grupy funkcyjne aminokwasów i podaje ich nazwy

 • wyjaśnia mechanizm powstawania wiązania peptydowego

 • opisuje właściwości fizyczne i chemiczne aminokwasów na przykładzie glicyny

 • wyjaśnia pojęcia: peptydy, wiązanie peptydowe, białka

 • wyjaśnia pojęcie aminokwasy białkoweW
 • aminy

 • grupa aminowa

 • metyloamina

 • zasady organiczne

 • amina pierwszorzędowaW

 • amina drugorzędowaW

 • amina trzeciorzędowaW

 • aminokwasy

 • glicyna

 • peptydy

 • wiązanie peptydowe

 • białka

 • aminokwasy białkoweW
91.

Podsumowanie wiadomości o pochodnych węglowodorów

1


92.

Sprawdzian wiadomości z działu Pochodne węglowodorów

1


Substancje o znaczeniu biologicznym (10 godzin lekcyjnych) Uczeń:

93.P

Poznajemy składniki żywnościP

2

 • wymienia składniki chemiczne żywności oraz przykłady ich występowaniaP

 • wyjaśnia rolę składników żywności w prawidłowym funkcjonowaniu organizmuP

 • definiuje pojęcia: makroelementy, mikroelementy, sole mineralne, witaminyP
 • składniki żywnościP

 • makroelementyP

 • mikroelementyP

 • sole mineralneP

 • witaminyP

94.

Tłuszcze
– otrzymywanie, właściwości i rodzaje

 • wyjaśnia charakter chemiczny tłuszczów

 • klasyfikuje tłuszcze ze względu na pochodzenie, stan skupienia i charakter chemiczny

 • opisuje właściwości fizyczne tłuszczów

 • projektuje doświadczenie umożliwiające odróżnienie tłuszczu nienasyconego od nasyconego

 • wyjaśnia, na czym polega utwardzanie tłuszczówW

 • opisuje, na czym polega próba akroleinowaW

 • zapisuje równanie reakcji otrzymywania tłuszczu w wyniku estryfikacji glicerolu z wyższym kwasem tłuszczowymW

 • zapisuje równanie reakcji zmydlania tłuszczówW

 • opisuje, na czym polega metaboliczna przemiana tłuszczówW

 • wyjaśnia pojęcie lipazyW

Przykład 51. Otrzymywanie tłuszczu – tristearynianu

glicerolu

Doświadczenie 78. Badanie rozpuszczalności tłuszczów

Doświadczenie 79. Odróżnianie tłuszczów roślinnych od zwierzęcych

Doświadczenie 80. Odróżnianie tłuszczu od substancji tłustejW

Doświadczenie 81.

Reakcja zmydlania tłuszczówW

Przykład 52. Otrzymywanie mydła – stearynianu soduW • tłuszcze

 • cząsteczka tłuszczu

 • tłuszcze zwierzęce

 • tłuszcze roślinne

 • tłuszcze nasycone

 • tłuszcze nienasycone

 • emulgatorW

 • utwardzanie tłuszczówW

 • akroleinaW

 • próba akroleinowaW

 • zmydlanie tłuszczówW

 • hydroliza tłuszczówW

 • lipazyW
95.

Białka

– występowanie, budowa i właściwości
2


 • definiuje białka jako związki chemiczne powstające z aminokwasów

 • wyjaśnia pojęcia białka proste, białka złożone

 • planuje doświadczenie umożliwiające zbadanie składu pierwiastkowego białekW

 • wymienia pierwiastki chemiczne, których atomy wchodzą w skład cząsteczek białek

 • bada zachowanie się białka pod wpływem ogrzewania, stężonego roztworu etanolu, kwasów i zasad, soli metali ciężkich (np. CuSO4) oraz soli kuchennej

 • wyjaśnia, na czym polega reakcja ksantoproteinowaP

 • definiuje pojęcie reakcja biuretowa

 • opisuje właściwości białek

 • planuje doświadczenie umożliwiające zbadanie właściwości białek

 • opisuje różnice w przebiegu denaturacji i koagulacji białek

 • wylicza czynniki, które wywołują procesy denaturacji i koagulacji białek

 • wykrywa obecność białka w różnych produktach spożywczych

 • opisuje, na czym polega efekt TyndallaW

Doświadczenie 82. Badanie składu pierwiastkowego białekW

Doświadczenie 83. Reakcje charakterystyczne białek

Doświadczenie 84. Wykrywanie białek w różnych substancjach

Doświadczenie 85. Badanie właściwości białek • białka (proteiny)

 • białka proste

 • białka złożone

 • reakcja ksantoproteinowaP

 • insulinaW

 • reakcja biuretowa

 • koagulacja

 • denaturacja

 • wysalanie białka

 • zol

 • żel

 • peptyzacja

 • efekt TyndallaW
96.

Skład pierwiastkowy i rodzaje sacharydów. Monosacharydy


1


 • wymienia pierwiastki chemiczne, których atomy wchodzą w skład cząsteczek sacharydów (cukrów)

 • dokonuje podziału sacharydów na: monosacharydy, oligosacharydy i polisacharydy (cukry proste i złożone)

 • zapisuje wzory ogólne cukrów prostych i złożonych

 • podaje wzór sumaryczny monosacharydów: glukozy i fruktozy

 • definiuje pojęcie izomer

 • wyjaśnia, na czym polega proces fotosyntezy

 • planuje doświadczalne badanie właściwości fizycznych glukozy

 • bada i opisuje właściwości fizyczne, występowanie oraz zastosowania glukozy

 • planuje doświadczenie umożliwiające zbadanie składu pierwiastkowego sacharydów

 • przeprowadza reakcje charakterystyczne glukozy: próbę Trommera i próbę TollensaW

 • wyjaśnia pojęcia hipoglikemiaW, hiperglikemiaW

Doświadczenie 86. Badanie składu pierwiastkowego sacharydów

Doświadczenie 87. Badanie właściwości glukozy

Doświadczenie 88. Próba TrommeraW

Doświadczenie 89. Próba Tollensa (próba lustra srebrnego) W • cukry (sacharydy, węglowodany)

 • cukry proste (monosacharydy)

 • cukry złożone (oligosacharydy, polisacharydy)

 • glukoza

 • fruktoza

 • izomery

 • fotosynteza

 • galaktozaW

 • biozyW

 • triozyW

 • tetrozyW

 • pentozyW

 • heksozyW

 • próba TrommeraW

 • próba TollensaW

 • hipoglikemiaW

 • hiperglikemiaW

97.

Disacharydy


1


 • podaje wzór sumaryczny sacharozy

 • bada i opisuje właściwości fizyczne, występowanie i zastosowania sacharozy

 • wyjaśnia, na czym polega reakcja hydrolizy sacharozy i jakie jest jej znaczenie w organizmie podczas trawienia

 • zapisuje równanie reakcji sacharozy z wodą za pomocą wzorów sumarycznych

 • wyjaśnia pojęcia: maltoza, laktozaW

Doświadczenie 90. Badanie właściwości sacharozy

 • dwucukry (disacharydy)

 • sacharoza (cukier trzcinowy, cukier buraczany)

 • maltozaW

 • laktozaW
98.

Polisacharydy


1

 • opisuje miejsca występowania skrobi i celulozy w przyrodzie

 • podaje wzory sumaryczne skrobi i celulozy

 • opisuje właściwości fizyczne skrobi i celulozy oraz wymienia różnice w tych właściwościach

 • wykrywa obecność skrobi w różnych produktach spożywczych

 • bada doświadczalnie właściwości skrobi

 • opisuje znaczenie oraz zastosowania skrobi i celulozy

 • zapisuje schemat reakcji hydrolizy skrobi

 • wyjaśnia pojęcie glikogenW

Doświadczenie 91. Badanie właściwości skrobi

Doświadczenie 92. Wykrywanie obecności skrobi • cukry złożone (polisacharydy)

 • skrobia

 • glikogenW

 • kleik skrobiowy

 • reakcja charakterystyczna skrobi

 • celuloza (błonnik)

 • dekstryny

99.W

Substancje silnie działające na organizm człowiekaW

1


 • wymienia rodzaje uzależnieńW

 • opisuje substancje powodujące uzależnieniaW

 • wyjaśnia, jakie są skutki uzależnieńW
 • farmakologiaW

 • uzależnienieW

 • lekozależnośćW

 • nikotynizm, nikotyna, bierni palaczeW

 • narkomania, narkotyki (kokaina, morfina, heroina, amfetamina)W

 • placeboW

 • kofeinaW

100.

Podsumowanie wiadomości o substancjach i ich znaczeniu biologicznym

1
101.

Sprawdzian wiadomości z działu Substancje o znaczeniu biologicznym

1

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość