Strona główna

Tuszów Narodowy, dnia 28. 04. 2004 (miejscowość) Uwaga: Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z


Pobieranie 28.26 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar28.26 Kb.
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1

                            Tuszów Narodowy, dnia 28.04.2004

                             (miejscowość)

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z

   prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym

   przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić

   przynależność poszczególnych składników majątkowych,

   dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku

   objętego małżeńską wspólnością majątkową.4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności

   pieniężne.6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w

   części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

   zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca

   położenia nieruchomości.CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Bogdan Andrzej Tomecki       

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

 

urodzony(a) 23.12.1964 r. w Mielcu 

Zatrudniony : Szkoła Podstawowa im Ks. Kardynała StefanaWyszyńskiego w Maliniu, dyrektor

          (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez

osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z

1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49,

poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.

984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z

2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr

153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej

ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej

wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 
I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy

II.

 1. Dom o powierzchni: 100 m2, o wartości: 200.000zł

    tytuł prawny: małżeńska wspólnota majątkowa

 2. Mieszkanie o powierzchni: ... m2, o wartości: ...... tytuł prawny:...........

 3. Gospodarstwo rolne:

    rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy........................  

    powierzchnia:...........................................       

    o wartości:................................................

    rodzaj zabudowy:

tytuł prawny:...........................   

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i

    dochód w wysokości: .......................................

4. Inne nieruchomości:

    powierzchnia: .............................................

    o wartości: ...............................................

    tytuł prawny: .............................................

 

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

wysokości:

nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i

emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:........

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

wysokości:.................V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia

przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,

innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej

następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -

należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

 1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę

    prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

    - osobiście ...............................................

      .........................................................

    - wspólnie z innymi osobami ...............................

      .........................................................

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód

    i dochód w wysokości: .....................................

 2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem

    przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy

    podać formę prawną i przedmiot działalności):  nie dotyczy

    - osobiście ...............................................

      .........................................................

    - wspólnie z innymi osobami ...............................

      .........................................................

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód

    w wysokości: ..............................................

    ...........................................................

VII.

 1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):  nie dotyczy

    - jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....................

      .........................................................

    - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ............

      .........................................................

    - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........

      .........................................................

   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód

   w wysokości: ...............................................

 2. W spółdzielniach: nie dotyczy

    - jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....................

      .........................................................

      .........................................................

    - jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ...........

      .........................................................

      .........................................................

    - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........

      .........................................................

   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

   wysokości: .................................................

   ............................................................

 3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

    nie dotyczy

    - jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....................

      .........................................................

    - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ............

      .........................................................

      .........................................................

    - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........

      .........................................................

   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

   wysokości: .................................................

   ............................................................


VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej

działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych

z każdego tytułu: z tytułu zatrudnienia – 54.519,71 zł

                 

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych

( w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model  

i rok produkcji): FIAT UNO 2000r.X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym

zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały

udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokości): nie dotyczy

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:

...............................................................

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II

części A (adres):

1. ............................................................

2. ............................................................

3. ............................................................

4. ............................................................

 

 Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.

233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie

prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

  ....................... ....................

    (miejscowość, data)                        (podpis)

_____________1 Niewłaściwe skreślić.

2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie

  produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie  gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość