Twórcze pisanie Sylabus na semestr zimowy 2015/2016 Dr Maciej Gorczyński opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus)Pobieranie 32.85 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar32.85 Kb.
Twórcze pisanie

Sylabus na semestr zimowy 2015/2016

Dr Maciej Gorczyński

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)


1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

Twórcze pisanie2.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

Creative Writing3.

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej4.

Kod przedmiotu/modułu

21-KPTPE-S1-E1- TwórczePis.I-Warsztaty5.

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny)

Obowiązkowy6.

Kierunek studiów

Kultura i praktyka tekstu. Twórcze pisanie i edytorstwo7.

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie)

I stopień8.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

I


9.

Semestr (zimowy lub letni)

semestr zimowy10.

Forma zajęć i liczba godzin

Warsztaty - 30 godz. w semestrze zimowym11.

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

dr Maciej Gorczyński12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów

brak


13.

Cele przedmiotu

Opanowanie podstawowych reguł pisania eseju i opowiadania


Zakładane efekty kształcenia

Student:


ma uporządkowaną wiedzę z zakresu genologii dotyczącą eseju, opowiadani, powieści

Posiada umiejętność tworzenia eseju, opowiadania, wstępne umiejętności w zakresie powieściSymbole kierunkowych efektów kształcenia

K_W08 (H1A_W04)

K_U08 (H1A_U08)


15.

Treści programowe

Budowa eseju i opowiadania.

Wprawki stylistyczne w formie eseju i opowiadania.

Poprawne formułowanie myśli.
16.

Zalecana literatura:

 1. Bartoszyński K., Kryzys czy trwanie powieści. Kraków 2004.

 2. Bartoszyński K., O badaniach układów fabularnych, „Pamiętnik Literacki” 1976 z. 1. Lub w: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa. Kraków 1976.

 3. Bartoszyński K., Problem konstrukcji czasu w utworach epickich. W: Problemy teorii literatury. Seria 2. Wyb. H. Markiewicz. Wrocław 1976.

 4. Głowiński M., Gry powieściowe. Warszawa 1973.

 5. M., Gry powieściowe: szkice z teorii i historii form narracyjnych. Warszawa 1973.

 6. Humphrey R., Strumień świadomości – techniki, „Pamiętnik Literacki” 1970 z. 4 . Lub w : Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”, t. 1. Pod red. M. Głowińskiego i H. Markiewicza. Wrocław 1977.

 7. Kundera M., Sztuka powieści, Warszawa 1998.

 8. Markiewicz H., Teorie powieści za granicą. Warszawa 1995.

 9. Markiewicz H., Wymiary dzieła literackiego. Kraków 1984.

 10. Sławiński J., O opisie. W: Próby teoretycznoliterackie. Kraków 2000.

 11. Słownik terminów literackich. Pod red. J. Sławińskiego. Wrocław 1998.

 12. Głowala W., Próba teorii eseju literackiego, „Prace Literackie” 1967, t. 7.

 13. Nowela ─ Opowiadanie ─ Gawęda. Red. K. Bartoszyński, Warszawa 1974.

 14. Pratt M.L., Nowela: gatunek mniejszy czy pomniejszy, „Pamiętnik Literacki” 1989, z. 2.17.

Forma zaliczenia:

Aktywność na zajęciach.

Terminowy zwrot i pozytywna ocena 3 tekstów:

1. Esej pt. Twórczość ─ zwrot do 13.11.2015

2. Opowiadanie (do 10 stron), którego akcja umieszczona jest we Wrocławiu ─ zwrot do 11.12.2015

3. Schemat/scenopis powieści, zawierający: kompletną akcję, charakterystykę fizyczną i psychologiczną bohaterów, opis miejsc oraz metatekstową informację o celu estetycznym/społecznym powieści i pożądanym sposobie odbioru ─ zwrot do 15.01.2016


Prace można oddawać na zajęciach, konsultacjach lub zostawić na półce – wersje elektroniczne nie będą przyjmowane.

18.

Język wykładowy

Polski


19.

Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- ćwiczenia:

30
Praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć


- pisanie

15

30

Suma godzin

75
Liczba punktów ECTS

3

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy