Strona główna

Twórcze pisanie Sylabus na semestr zimowy 2015/2016 Dr Maciej Gorczyński opis przedmiotu/modułu kształcenia (sylabus)


Pobieranie 32.85 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar32.85 Kb.
Twórcze pisanie

Sylabus na semestr zimowy 2015/2016

Dr Maciej Gorczyński

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)


1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim

Twórcze pisanie2.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim

Creative Writing3.

Jednostka prowadząca przedmiot

Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej4.

Kod przedmiotu/modułu

21-KPTPE-S1-E1- TwórczePis.I-Warsztaty5.

Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny)

Obowiązkowy6.

Kierunek studiów

Kultura i praktyka tekstu. Twórcze pisanie i edytorstwo7.

Poziom studiów (I lub II stopień lub jednolite studia magisterskie)

I stopień8.

Rok studiów (jeśli obowiązuje)

I


9.

Semestr (zimowy lub letni)

semestr zimowy10.

Forma zajęć i liczba godzin

Warsztaty - 30 godz. w semestrze zimowym11.

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

dr Maciej Gorczyński12.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów

brak


13.

Cele przedmiotu

Opanowanie podstawowych reguł pisania eseju i opowiadania


Zakładane efekty kształcenia

Student:


ma uporządkowaną wiedzę z zakresu genologii dotyczącą eseju, opowiadani, powieści

Posiada umiejętność tworzenia eseju, opowiadania, wstępne umiejętności w zakresie powieściSymbole kierunkowych efektów kształcenia

K_W08 (H1A_W04)

K_U08 (H1A_U08)


15.

Treści programowe

Budowa eseju i opowiadania.

Wprawki stylistyczne w formie eseju i opowiadania.

Poprawne formułowanie myśli.
16.

Zalecana literatura:

 1. Bartoszyński K., Kryzys czy trwanie powieści. Kraków 2004.

 2. Bartoszyński K., O badaniach układów fabularnych, „Pamiętnik Literacki” 1976 z. 1. Lub w: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa. Kraków 1976.

 3. Bartoszyński K., Problem konstrukcji czasu w utworach epickich. W: Problemy teorii literatury. Seria 2. Wyb. H. Markiewicz. Wrocław 1976.

 4. Głowiński M., Gry powieściowe. Warszawa 1973.

 5. M., Gry powieściowe: szkice z teorii i historii form narracyjnych. Warszawa 1973.

 6. Humphrey R., Strumień świadomości – techniki, „Pamiętnik Literacki” 1970 z. 4 . Lub w : Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”, t. 1. Pod red. M. Głowińskiego i H. Markiewicza. Wrocław 1977.

 7. Kundera M., Sztuka powieści, Warszawa 1998.

 8. Markiewicz H., Teorie powieści za granicą. Warszawa 1995.

 9. Markiewicz H., Wymiary dzieła literackiego. Kraków 1984.

 10. Sławiński J., O opisie. W: Próby teoretycznoliterackie. Kraków 2000.

 11. Słownik terminów literackich. Pod red. J. Sławińskiego. Wrocław 1998.

 12. Głowala W., Próba teorii eseju literackiego, „Prace Literackie” 1967, t. 7.

 13. Nowela ─ Opowiadanie ─ Gawęda. Red. K. Bartoszyński, Warszawa 1974.

 14. Pratt M.L., Nowela: gatunek mniejszy czy pomniejszy, „Pamiętnik Literacki” 1989, z. 2.17.

Forma zaliczenia:

Aktywność na zajęciach.

Terminowy zwrot i pozytywna ocena 3 tekstów:

1. Esej pt. Twórczość ─ zwrot do 13.11.2015

2. Opowiadanie (do 10 stron), którego akcja umieszczona jest we Wrocławiu ─ zwrot do 11.12.2015

3. Schemat/scenopis powieści, zawierający: kompletną akcję, charakterystykę fizyczną i psychologiczną bohaterów, opis miejsc oraz metatekstową informację o celu estetycznym/społecznym powieści i pożądanym sposobie odbioru ─ zwrot do 15.01.2016


Prace można oddawać na zajęciach, konsultacjach lub zostawić na półce – wersje elektroniczne nie będą przyjmowane.

18.

Język wykładowy

Polski


19.

Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- ćwiczenia:

30
Praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć


- pisanie

15

30

Suma godzin

75
Liczba punktów ECTS

3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość