Strona główna

Twórczość dziecka ma swoistą wartość, która może stanowić żyzne podłoże dla nauczania i wychowania. Celestyn Freinet


Pobieranie 160.43 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar160.43 Kb.
Twórczość dziecka ma swoistą wartość,

która może stanowić żyzne podłoże dla nauczania i wychowania".

Celestyn FreinetPROGRAM ROZWIJAJĄCY TWÓRCZĄ AKTYWNOŚĆ PLASTYCZNĄ

Przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym ze zdolnościami

i zainteresowaniami plastycznymi
Autor: mgr Alicja Dąbrowska

nauczycielka wychowania przedszkolnego

w Przedszkolu Gminnym w Sianowie

WSTĘP

Głównym celem wychowania dziecka w wieku przedszkolnym jest kształtowanie jego osobowości. Powinno się ono dokonywać i przejawiać we wszelkich możliwych formach aktywności. Wtedy właśnie uzewnętrzniają się jego emocje, przeżycia, nie do końca sformułowane i nazwane myśli, nie wypowiedziane słowa.

Poprzez działanie dziecko wyraża siebie; jest to niezwykle ważny i „drogocenny moment” informacji o nim samym, z którego każdy nauczyciel powinien korzystać jak najczęściej.

Jedną z najprzyjemniejszych i najchętniej podejmowanych form aktywności jest działalność plastyczna. Pozostawia ona na długo efekt działania w postaci obrazu, rzeźby, czegoś, co widać, można dotknąć, pokazać lub komuś podarować.

Aby zajęcia plastyczne spełniały swoją rolę niezbędne jest zapewnienie dziecku atmosfery ciepła i życzliwej aprobaty, całkowicie wykluczającej pośpiech, zniecierpliwienie, złośliwą krytykę i sugestywność,

a zapewniającej spokój i poczucie wolności. Bez tego nie może zaistnieć prawdziwe porozumienie między dorosłymi a dziećmi.

Tworząc, dziecko doznaje jednocześnie różnych wrażeń wywołanych samym tematem, barwami, różnorodnością materiału, kształtów i form. Aby dziecko chętnie podejmowało działania plastyczne, powinno się je do tego odpowiednio zachęcać poprzez stwarzanie ku temu odpowiednich warunków, takich gdzie samo stanie się twórcą.

Pozytywne przeżycia dopingują do działania, uaktywniają wszystkie funkcje twórcze, które są nieograniczone, a jednocześnie w sposób nieprzymuszony wzbogacają jego doświadczenia plastyczne, zachęcają do twórczych poszukiwań i niekonwencjonalnych rozwiązań.

Dzieci mają możliwość poznawania dzieł sztuki w różnych dziedzinach

( literatura, malarstwo, muzyka, teatr), a tworząc dzieła samodzielnie odczuwają namiastkę sztuki w sobie, czują się kimś bardzo ważnym.

Podnoszą w ten sposób poczucie własnej wartości. Uczą się wiary we własne siły, wyrozumiałości dla innych, współpracy i wzajemnej pomocy.

Cele ogólne:

- pobudzanie i rozwijanie umiejętności wypowiadania osobistego stosunku do rzeczywistości

- kształtowanie twórczej osobowości wrażliwego odbiorcy dzieła sztuki

- rozwijanie wyobraźni, zainteresowań i uzdolnień plastycznych

- rozwijanie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły.

Cele szczegółowe:


 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej i ekspresji twórczej

 • wyrażanie własnych obserwacji i doświadczeń w formie plastycznej

 • gromadzenie doświadczeń przez wykonywanie prac z zastosowaniem różnych technik

 • rozwijanie poczucia estetyki

 • doskonalenie sprawności manualnej

 • nazywanie podstawowych materiałów plastycznych

 • bezpieczne posługiwanie się narzędziami i przyborami

 • malowanie i rysowanie na różnego rodzaju powierzchniach

 • uwrażliwianie na piękno otoczenia

 • w zakresie wiadomości dotyczących środków wyrazu: nazywanie podstawowych barw, tworzenie barw pochodnych, rozróżnianie ich na ciepłe i zimne, tworzenie waloru barw

 • umiejętność wyrażania nastroju w dziełach plastycznych

 • nazywanie i rozróżnianie niektórych dziedzin sztuki takich jak ceramika, rzeźba, malarstwo

 • malowanie farbami akwarelami oraz farbami kryjącymi z zastosowaniem różnych narzędzi

 • wykonywanie kompozycji rytmicznych z zastosowaniem stempli

 • wydzieranie różnych kształtów z papieru

 • wykonywanie pół przestrzennych oraz przestrzennych prac z wykorzystaniem papieru

 • wycinanie, klejenie

 • rysowanie różnego typu kredkami

 • malowanie i rysowanie na różnego rodzaju powierzchniach

 • próby wykonywania dekoracji do sali

 • zwracanie uwagi na utrzymanie porządku w miejscu pracy

 • zapoznanie z tradycjami obchodzonych świąt w ciągu roku

 • czerpanie radości z własnej twórczości, integracja grupy.

METODY I FORMY REALIZACJI

Metody pracy:

- praca według wzoru

- zadań inspirujących

- swobodnej ekspresji

- aktywizujące

Formy pracy:

- zabawy twórcze

- zajęcia w grupach

- spotkania z artystami

- zwiedzanie wystaw

WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU

- sala do zajęć plastycznych wyposażona w: sztalugi, materiały papiernicze, tekstylne, przyrodnicze, narzędzia malarskie, wybrane reprodukcje obrazów, odzież ochronną dla dzieci.UWAGI O REALIZACJI

Program ma charakter otwarty, można go modyfikować i dostosować do potrzeb i możliwości dzieci, przewidziany jest dla pięciolatków.

Dziecko może osiągnąć dobre rezultaty w twórczości plastycznej wtedy, gdy jego wysiłek wypływać będzie z wewnętrznej potrzeby wyrażania swoich przeżyć emocjonalnych, wyobrażeń, spostrzeżeń, których często nie byłoby w stanie wyrazić słowami. Przeżycia te dopingują dziecko w czasie tworzenia, a także wzbogacają jego doświadczenia plastyczne.

W celu uzyskania jak najlepszych wyników w twórczej pracy dziecka, należy zwracać uwagę na to, aby: • zajęcia odbywały się w atmosferze zachęty, życzliwości, spokoju;

 • każde dziecko miało swobodę pracy, bez przymusu, ingerencji, narzucania woli nauczyciela;

 • nauczyciel, zarówno na początku, jak i w trakcie zajęć, powinien inspirować dziecko, wspierać je w pracy, dodawać pewności;

 • dziecko miało możliwość dokończenia swojej pracy bądź odpoczynku, jeśli tego potrzebuje.

Zatem planując zajęcia plastyczne należy uwzględnić fakt, że nie mogą one być oderwane od codziennego toku pracy, od tego co się wokół dzieje, od treści programowych i programu pracy szkoły. Techniki plastyczne stosowane podczas zajęć muszą być różnorodne, a pomoce do zajęć atrakcyjne, estetyczne, zaś same zajęcia muszą przypominać wspaniałą zabawę.

Aby uzyskać dobre wyniki w zaplanowanej dla dziecka działalności plastycznej, należy wybrać odpowiedni sposób wykonania pracy. Należy przewidzieć, ile czasu, potrzebne będzie na wykonanie zadania. Mali twórcy pracują w różnym tempie, zgodnie z ich własnymi potrzebami i możliwościami oraz chęcią tworzenia. Przyspieszanie i popędzanie prowadzi do zniechęcenia dziecka, do realizacji powierzchownych, nieoryginalnych działań, skłania do naśladowania. Dobrze, jeżeli dziecko i nauczyciel wspólnie uznają pracę za skończoną, bądź uzgodnią, że dziecko powróci do niej w innym czasie (jeżeli pracę można podzielić na kilka etapów).

Rola nauczyciela musi sprowadzać się do zachęcania wychowanka do tworzenia, odkrywania, wypowiadania się na swój dziecięcy sposób. Nauczyciel musi tak zaplanować pracę, aby miała miejsce swobodna działalność dziecka, by miało ono czas na doświadczenie i eksperymentowanie. Zostanie wówczas spełniony główny warunek twórczej ekspresji – potrzeba wolności. Wspierająca działania dzieci rola nauczyciela powinna polegać na:


 • budowaniu poczucia bezpieczeństwa;

 • budowaniu poczucia swobody pracy;

 • inspirowaniu do pracy twórczej poprzez wyzwalanie ciekawości i aktywności;

 • tworzeniu klimatu sprzyjającego pracy twórczej;

 • zaspokojeniu potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji, uznania, przynależności;

 • tworzeniu sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwiązywaniu problemów plastycznych w sposób twórczy;

 • organizowaniu miejsca pracy do działań plastycznych, zawierające różnorodne materiały;

 • zachęcaniu do samodzielnego myślenia i rozwiązywania zadań;

 • motywowaniu dzieci, rozbudzaniu ich ciekawości, wyobraźni, zachęcaniu do samodzielnego generowania oryginalnych pomysłów;

 • zapewnieniu dziecku pozytywnych przeżyć;

 • docenianiu wkładu pracy poszczególnych dzieci;

 • podążaniu za grupą w sensie bycia otwartym na potrzeby grupy.

Nauczyciel powinien mieć świadomość celu prowadzonych zajęć, być autentycznym w kontaktach z dziećmi, przez cały czas obserwować grupę, dobierać ćwiczenia umożliwiające nabywanie nowych doświadczeń w pracy, nowych wrażeń. Powinien być wrażliwy i empatyczny w stosunku do dzieci, mieć elastyczne podejście do proponowanych dzieciom zajęć.

PROPOZYCJE TECHNIK PLASTYCZNYCH

Program „Mały artysta” uwzględnia wybrane techniki plastyczne. Wykorzystanie ich, wzbogacanie, łączenie z innymi uzależnione jest od inwencji i pomysłowości tak nauczyciela, jak i dzieci. • rysowanie i malowanie na różnych formatach papieru, na kartonie i płótnie za pomocą różnych technik: • rysowanie kredką ołówkową, świecową, pastelową, mazakiem; • malowanie farbą akwarelową, plakatową. Komponowanie całej płaszczyzny, • rysowanie i malowanie inspirowane literaturą, własnymi przeżyciami, z zastosowaniem różnych form i technik, • kreatywne rysowanie (tworzenie z barwnej plamy, linii lub figury geometrycznej) – przekształcenie konturowego rysunku określonego przedmiotu w coś zupełnie innego przez dorysowanie wymyślonych elementów; • malowanie różnymi narzędziami: pędzlem, gąbką, palcami, • malowanie inspirowane wyobraźnią, wykorzystywanie zdolności do tworzenia analogii prostej personalnej, fantastycznej, symbolicznej, • eksperymentowanie z linią. Obserwowanie linii różnych grubości i uzyskanych różnym sposobem, tworzenie konturu, • eksperymentowanie z barwną plamą. Obserwowanie efektów mieszania kolorów i powstawania barw pochodnych i różnego stopnia nasycenia. Tworzenie waloru barwy poprzez dodanie bieli lub czerni (odcienie jednego koloru) • symetryczne odbijanie papierem barwnych plam z farby; • rozdmuchiwanie przez rurkę plam z tuszu lub farby; • tworzenie kompozycji rytmicznych, symetrycznych w różnych układach, tworzenie kompozycji tematycznych, dekoracyjnych, • lepienie z różnych mas plastycznych (glina, plastelina, masa solna, papierowa), rzeźby płaskiej i płaskorzeźby oraz całości skomponowanej z elementów, • wycinanie z papieru, kartonu, tkaniny różnych wycinanek tematycznych, dekoracyjnych i abstrakcyjnych, • wydzieranie z papieru różnych kształtów i form tematycznych i dekoracyjnych, • stemplowanie na papierze, kartonie kompozycji tematycznych i dekoracyjnych z samodzielnym wykonaniem prostych stempli, • wykonywanie prac z gazet, bibuły krepiny, szarego papieru. Łączenie za pomocą kleju, taśmy samoprzylepnej, sznurka, zszywaczy i spinaczy, • wykonywanie różnych prac z surowców wtórnych; • komponowanie kolażu inspirowanego wyobraźnią, literaturą, osobistymi wrażeniami i doświadczeniami, • projektowanie i wykonywanie elementów dekoracji np. do uroczystości szkolnych i akcesoriów np. do teatrzyków i inscenizacji, • ilustrowanie utworów literackich i własnych opowiadań; • wykonywanie prac zespołowych – wspólne uzgadnianie treści pracy, planowanie, podział pracy, wybór niezbędnych materiałów; • oglądanie albumów dzieł plastycznych znanych twórców; • wykonywanie prac z wykorzystaniem origami.

Program „Mali Artyści” dostosowany jest do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008 roku:

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 1. przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;

 2. umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;

 3. wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz). 1. PROCEDURA OSIĄGANIA CELÓW

Tematyka zajęć

Treści realizacji

Przewidywane osiągnięcia

1.Zabawy

kreską

Udostępnianie i poszerzanie doświadczeń


dziecka poprzez wykorzystywanie w pracach

różnorodnych narzędzi: • kredka świecowa

 • kredka ołówkowa

 • pastele suche i olejne

 • ołówek

 • flamastry

 • kreda

 • węgiel rysunkowy

 • świeca
Dziecko potrafi:

 • prawidłowo posługiwać się różnymi narzędziami

 • różnicować pracę za pomocą

kreski (odpowiedni nacisk)

- rozwija sprawność manualną2. Świat

barw

Nabywanie umiejętności rozpoznawania


i nazywania barw:

 • barwy podstawowe

 • barwy pochodne

 • barwy ciepłe i zimne

Poznawanie znaczenia barw przy wyrażaniu nastroju, przedstawianiu przedmiotów i zjawisk, zdarzeń i postaci.

Malowanie z wykorzystaniem:Poznawanie niektórych trudniejszych technik plastycznych:

 • malowanie mokre na mokrym

 • colage

 • batik

 • gwasz

Wykorzystywanie do malowania farbami narzędzi innych niż pędzle:

 • palce

 • szczoteczki do zębów

 • gąbka

 • nitka

 • patyczki

 • firanka

 • gaza

 • piórka

 • folia


 • prawidłowo rozpoznaje i nazywa kolory

 • dobiera odpowiednią barwę do przedstawiania zjawisk i przedmiotów

 • potrafi mieszać kolory i nazywać je

 • stosuje bogatą gamę kolorystyczną w swoich pracach

 • potrafi wyrażać barwą nastrój, doznania i uczucia • rozpoznaje i nazywa techniki plastyczne w zależności od stosowanych środków artystycznego wyrazu • wykonuje prace według instrukcji nauczyciela • wykonuje prace według pomysłów własnych • posługuje się różnorodnymi narzędziami

3. Cuda

z papieru
Poznawanie właściwości różnych gatunków papieru poprzez wykonywanie różnorodnych prac:


 • rzeźby z papieru

 • wycinanki

 • wydzieranki

 • mozaiki z kolorowych i czarno-białych gazet

 • origami • umie nazwać różne gatunki papieru: karton, szary papier, kolorowy, tektura, bibuła, gazety

 • umie zastosować odpowiedni gatunek papieru w swoich pracach

 • poznaje właściwości papieru poprzez: darcie, gięcie, składanie, wycinanie
4. Jesteśmy

rzeźbiarzami


Wykonywanie rzeźb i płaskorzeźb z:

 • plasteliny

 • gliny modeliny

 • masy solnej

 • masy papierowej

 • rzeźbienie w klejówce z trocinami

 • rzeźby ze śniegu, piasku


 • potrafi tworzyć rzeźby z różnorodnych materiałów

 • dobiera właściwe do swojej pracy materiały
5.Techniki

graficznePoszerzanie doświadczeń plastycznych dziecka poprzez stosowanie prostych technik graficznych:

 • stemplowanie

 • kalkowanie

 • odbijanie różnych faktur na papierze( materiał przyrodniczy, tektura falista, tkaniny)

 • monotypia pozytywowa i negatywowa

 • malowanie na szablonach ( napisy, kwiaty, zwierzęta)


 • nazywa i stosuje proste techniki graficzne

 • potrafi zastosować odpowiednie narzędzia

 • posługuje się przyborami w bezpieczny sposób
6.Malowanie

muzyki


Kształtowanie umiejętności tworzenia obrazów inspirowanych muzyką :

 • przedstawianie krajobrazu, pejzaży z najbliższego otoczenia

 • wyrażanie emocji związanych ze słuchaną muzyką • potrafi tworzyć obraz pod wpływem słuchanej muzyki

 • przedstawia świat widziany we własnej wyobraźni

 • właściwie dobiera materiały i technikę do swojej pracy

 • określa nastrój muzyki za pomocą środków plastycznych
7.Elementy

dekoracyjneWykonywanie różnorodnych prac dekoracyjnych służących zarówno dekoracji pomieszczeń, jak i przeznaczonych na upominki dla najbliższych:

 • pisanki

 • ozdoby choinkowe

 • biżuteria ( z modeliny, koralików, makaronu, materiałów tekstylnych)

 • bukiety- ikebany z materiału przyrodniczego, papieru, drutu, włóczki, sznurka

 • flakony: z gliny, modeliny, oklejane plasteliną, materiałem przyrodniczym, sznurkiem


 • umie stosować różnorodne techniki podczas wykonywania prac użytecznych

 • rozumie potrzebę dbania o estetykę najbliższego otoczenia

 • potrafi zastosować w swojej pracy różnorodne materiały

 • potrafi wykonywać upominki dla najbliższych
8.Zwiedzamy

galerie


Wzbudzanie zainteresowań sztuką, stwarzanie warunków do bezpośredniego kontaktu ze sztuką poprzez:

 • zwiedzanie ekspozycji malarstwa

 • oglądanie prac w galeriach

 • oglądanie rzeźb i pomników znajdujących się w pobliżu przedszkola

 • oglądanie reprodukcji obrazów znanych mistrzów

 • przybliżanie wiadomości na temat wybranych malarzy i rzeźbiarzy

 • zapoznanie z etapami powstawania obrazów olejnych


 • potrafi określić rodzaj oglądanego dzieła

 • zna wybrane techniki malarskie ( obraz olejny, akwarela, gwasz)

 • rozróżnia niektóre gatunki malarskie: portret, pejzaż, martwa natura

 • zna nazwiska niektórych artystów i określa ich zawód ( malarz, rzeźbiarz)

 • zna technikę malowania na płótnie

9.Nasza

wystawa


Kształcenie potrzeby eksponowania wytworów własnej sztuki poprzez:

 • organizowanie na terenie placówki galerii sztuki dziecięcej eksponującej prace dzieci z zakresu różnorodnej tematyki zajęć koła plastycznego

 • eksponowanie wytworów dzieci w środowisku lokalnym

 • zachęcanie do udziału w różnych konkursach organizowanych na terenie miasta

 • wystawianie prac na aukcji podczas „Festynu rodzinnego” • odczuwa zadowolenie z możliwości prezentowania swoich prac dla szerszego grona

 • dostrzega rozwój własnych umiejętności
10.Nasza

pracowniaZorganizowanie na terenie placówki pracowni plastycznej:

 • gromadzenie wyposażenia pracowni

 • wzbogacanie bazy: narzędzi i przyborów

 • gromadzenie materiału naturalnego i przyrodniczego

 • gromadzenie odzieży ochronnej dla dzieci • aktywnie uczestniczy w tworzeniu pracowni

 • wzbogaca zasoby materialne pracowni

 • rozumie potrzebę wspólnego dbania o pracownię
Bloki tematyczne zajęć plastycznych

Treści programowe zostały ujęte w bloki tematyczne. Łączą się one z tematyką realizowaną w przedszkolu, a inspiracją do rozwijania tej tematyki w kierunku plastycznym są: pory roku, kalendarz świąt i uroczystości, utwory literackie, muzyczne, spacery i wycieczki oraz poznane dzieła artystyczne.1. Inspiracja porami roku:

• „Jesienne spotkania z przyrodą”

~ barwy jesieni

~ dary jesieni

~ odloty ptaków

~ jesienne krajobrazy

• Zimowe obrazki”

~ zimowa zawierucha

~ bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie

~ kolorowy śnieg

~ zimowe krajobrazy

• „W poszukiwaniu wiosny”

~ przyloty ptaków

~ wiosenne porządki

~ kwiaty w ogrodzie

~ wiosenne krajobraz

• „Na powitanie lata”

~ lato w ogrodzie i na łące

~ lato w parku i w lesie

~ barwy letnich kwiatów

~ letnie krajobrazy
2. Inspiracja uroczystościami, świętami i tradycjami ludowymi:

• „W oczekiwaniu na święta”

~ podzielmy się radością z okazji Świąt Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych

~ wykonanie kartek i dekoracji świątecznych

• Dzień Babci i Dziadka, Mamy i Taty

~ wykonanie zaproszeń i upominków z tych okazji

• Tradycje ludowe

~ „Święto pieczonego ziemniaka” (tworzenie ziemniaczanych stworków)

~ „Andrzejkowe wróżby” (tworzenie woskowych figurek)

~ „Topienie marzanny” (tworzenie słomianej kukły)3. Inspiracja utworami literackimi:

• Poznajemy podstawowe „litery” alfabetu wypowiedzi plastycznej

~ punkt: „Siała baba mak”, „Kropelka” J. Kulmowej, „Deszczowa muzyka” J. Kulmowej, „Idzie Grześ” J. Tuwima, „Kropki biedronki” J. Sztandynger

~ linia: „Tańcowała igła z nitką” J. Brzechwy, „Rzeczka” J. Tuwima, „Gałązka” A. Natorff

• Poznajemy pojęcia specyficzne dla plastyki

~ plama: „Złote plamki” H. Ożogowskiej, „Plama” A. Natorff

~ kolor: „Tęcza” M. Konopnickiej, „Tęcza” K. Czukowskiego, „Tęcza” A. Natorff, „Schowek na kolory” T. Ference, „Mydlane bańki” H. Łochockiej

~ barwy podstawowe: „Barwa żółta” A, Natorff, „Barwa czerwona”

A.Natorff, „Barwa niebieska” A. Natorff

~ barwy pochodne: „Barwa pomarańczowa” A. Natorff, „Barwa zielona” A. Natorff, „Gramy w zielone” W. Broniewskiego, „Barwa fioletowa” A. Natorff, „Świat na różowo” K. Ponińskiej,

~ światło: „Pstryk” J. Tuwima, „Cień” A. Natorff, „Słoneczko” A. Natorff

~ faktura: „Jeż” J. Brzechwy, „Ptaszki” E. Szelburg-Zarembiny4. Inspiracja utworami muzycznymi:

• „Nasze muzykowanie”

~ muzykuję i maluję

~ kolory muzyki5. Inspiracja wycieczkami i spacerami:

• „Co słychać wokół nas?”

~ architektura zieleni i architektura wnętrz

• „Dbamy o zdrowie”

• „Jesteśmy artystami”

~ malarskie plenery6. Inspiracja dziełami sztuki:

• Świat malarstwa

• Wokół rzeźby

• Portrety


EWALUACJA PROGRAMU

Realizacja programu umożliwia nauczycielowi dokonywanie systematycznej ewaluacji, której można dokonać przez: • zbadanie opinii rodziców- przeprowadzenie ankiety, dotyczącej wpływu na rozwój dziecka udziału w zajęciach plastycznych

 • analizę osiągnięć dzieci

 • udział w konkursach plastycznych

 • zdobyte wyróżnienia i nagrody

Nauczyciel na podstawie dokonanej ewaluacji ma możliwość dokonania samooceny swojej pracy z dziećmi oraz okazję do refleksji nad swoimi kompetencjami, wiedzą merytoryczną dotyczącą twórczości plastycznej dziecka przedszkolnego. Zebrane wnioski posłużą do dalszej pracy nad rozwojem twórczej aktywności plastycznej dziecka w naszym przedszkolu.

ANKIETA EWALUACYJNA

WYWIAD DLA DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE 1. Czy lubisz chodzić na zajęcia plastyczne?

1. TAK 2. NIE

 1. Jakiego typu zajęcia lubisz najbardziej?

a) malowanie

b) rysowanie

c) lepienie

d) wycinanie

e) wydzieranki

f) wyklejanie

g) inne...............................................................


 1. W
  skaż odpowiednią mimikę, która najczęściej towarzyszy ci na zajęciach plastycznych.
NIETYPOWE ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

Obrazki malowane kasztanami

Przygotowujemy:

Kasztany, kartki formatu A4, pudełka (np. po butach), rozwodnione farby plakatowe.Przebieg:

Na dno pudełka wkładamy kartkę papieru, robimy kilka kolorowych plam rozwodnioną farbą, wrzucamy parę kasztanów i ruszamy pudełkiem na różne strony. W zależności od gęstości farby wyjdą kropki, mazy, plamy.Uwagi:

Bardzo dobrze jest wcześniej przygotować w miseczkach rozwodnioną farbę i łyżeczki do jej nakładania na kartkę.

Zabawa nie może trwać zbyt długo, ponieważ po zmieszaniu się barw plamy będą miały nieciekawy kolor.

Obrazki malowane krepiną

Przygotowujemy:

Kartki papieru, taśmę klejącą, miskę z wodą i gąbką, pocięte na paski kolorowe bibułki marszczone, spryskiwacz do kwiatów.Przebieg:

Kartkę papieru przyklejamy taśmą klejącą do stołu. Moczymy papier i układamy na nim kolorowe paski bibułki marszczonej. Na koniec można jeszcze spryskać całość wodą. Bibułę zdejmujemy przed wyschnięciem.Uwagi:

Przyklejenie kartki do stołu jest gwarancją, że po wyschnięciu będzie ona idealnie płaska (nie pomarszczona i falista ).

W zajęciu można wykorzystać bibułkę – na przykład pozostałości z dekoracji sali na bal przebierańców.

Obrazek malowany farbą klejową I

Przygotowujemy:

Mąkę pszenną, pigmenty malarskie lub farby plakatowe, miseczki, brystol szeroką taśmę do przyklejenia papieru, patyczki lub kredki (rysujemy nie zaostrzoną stroną), arkusze białego brystolu.Przebieg:

Gotujemy klej („klajster”) z mąki i wody. Po wystygnięciu dodajemy pigment. Najlepiej przygotować kilka kolorów farby klejowej w małych miseczkach.

Arkusz brystolu przyklejamy szeroką taśmą klejącą do stołu a następnie rozmieszczamy w kilku miejscach na papierze i rozmazujemy dłońmi. Po pokryciu całego arkusza farbą za pomocą patyczka rysujemy dowolny wzór. Pracę pozostawiamy przyklejoną do stołu do całkowitego wyschnięcia!!! (około 10 godz.)

Uwagi:

Praca bardzo długo schnie. Przez cały ten czas musi być przyklejona do stołu, w przeciwnym razie w trakcie wysychania zroluje się.

Najciekawsze są prace, w których wykorzystujemy 3 kolory farby klejowej w następujących zestawieniach:


 • żółta, pomarańczowa, czerwona

 • zielona, jasna niebieska, ciemna niebieska.Obrazek malowany farbą klejową II

Przygotowujemy:

Mąkę pszenną, pigmenty malarskie lub farby plakatowe, miseczki, brystol lub jasną tapetę o wyczuwalnej fakturze (najlepiej tapetę do malowania), szeroką taśmę do przyklejenia papieru i kąpiel najlepiej pod prysznicem !!!Przebieg:

Przygotowujemy farbę jak wyżej. Arkusz brystolu lub kawałek tapety naklejamy na podłogę. Rozmieszczamy z dzieckiem za pomocą rąk farbę (grube kleksy). Dziecko ubrane w kąpielówki wchodzi na czworakach na kartkę i rozmazuje farbę. Papier pozostawiamy przyklejony do podłogi aż do wyschnięcia.Uwagi:

Zabawę należy przeprowadzić w pobliżu łazienki.

Konieczna jest stała asekuracja osoby dorosłej, ze względu na możliwość poślizgnięcia się dziecka.

Jeśli chcemy, żeby obrazek był piękny kończymy zabawę zanim dokładnie pomieszają się wszystkie kolory.Deszczowy obrazek

Przygotowujemy:

Arkusz brystolu (może być kolorowy), kilka par kaloszy, duże pojemniki z rozwodnioną farbą plakatową w kilku kolorach, taśmę klejącą.Przebieg:

Przyklejamy brystol do podłogi. Przygotowujemy kalosze i duże pojemniki z farbą plakatową w różnych kolorach. Dzieci wchodzą w kaloszach do farby i spacerują po papierze pozostawiając po sobie ślady..Uwagi:

Kalosze powinny być większe od rozmiaru jakie nosi dziecko ponieważ łatwiej można będzie je ubierać. Mogą to być kalosze starszego rodzeństwa.

Najlepiej przygotować tyle pojemników z farbą ile jest par kaloszy.

Kolorowe plamy

Przygotowujemy:

Tusze w różnych kolorach, karki papieru.Przebieg:

Na kartce papieru robimy plamy kolorowymi tuszami i dmuchamy. W ten sposób powstają fantazyjne kształty.Uwagi:

Zajęcie to jest często wykonywane z użyciem farb wodnych. Dzięki wykorzystaniu tuszu o wiele łatwiej rozbryzgują się plamy po kartce. Jest to szczególnie pomocne w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, które nie potrafią wystarczająco silnie dmuchać.Malowanie na ścianie

Przygotowujemy:

Piankę do golenia.Przebieg:

Wyciskamy dzieciom na dłonie piankę do golenia. Cała zabawa polega na mazaniu nią po lamperii, kafelkach lub po brzegu wanny w dowolnych kierunkach całymi dłońmi lub palcami.Uwagi:

Jest do doskonałe ćwiczenie rozmachowe. Zamiast pianki można użyć kisiel lub klajster (klej z mąki i wody). Starsze dzieci mogą na rozmazanej pianie rysować palcem wzory.Tło z suchych pasteli

Przygotowujemy:

Suche pastele, nożyk, duży arkusz jasnego papieru, kawałki gąbki, kredki.Przebieg:

WERSJA I


Na stole rozkładamy duży arkusz papieru. Za pomocą nożyka rozdrabniamy pastele na proszek rozmieszczając je punktowo w różnych częściach kartki. Następnie gąbką rozcieramy pastele wykonując przy tym ruchy kołowe. Na tak wykonanym tle rysujemy dowolny obrazek najlepiej miękkimi kredkami

WERSJA II

Rysujemy suchymi pastelami obrazek. Po zakończeniu za pomocą gąbki delikatnie przecieramy obrazek i tak powstaje tło.

Uwagi:

Bardzo ładnie obrazki z pastelowym tłem prezentują się na jasno beżowych papierach.Mozaika

Przygotowujemy:

Dwa arkusze papieru najlepiej formatu A3 z narysowaną szachownicą, farby akwarelowe, nożyczki, klej.Przebieg:

Jedną z kartek odwracamy na czystą stronę i w dowolny sposób zamalowujemy, stosując jak najszerszą gamę kolorów, jednocześnie zwracając uwagę, żeby nie było białych plam. Po wyschnięciu tniemy kartkę zgodnie z narysowaną szachownicą. Mieszamy papierki i w dowolnej kolejności przyklejamy na drugą kartkę z kratkami.Uwagi:

Pola szachownicy mają kształt kwadratów!!!

Najlepiej wychodzą prace, jeśli na pierwszej kartce zostaną namalowane nieokreślone mazy i wzory.

Malowanie wałkami

Przygotowujemy:

Zestawy wałków z podstawkami (do kupienia w sklepach z artykułami do remontów), rozwodnione farby plakatowe lub klejowe, arkusze szarego papieru lub brystolu, szeroka taśma samoprzylepna.Przebieg:

Przyklejamy papier do podłogi lub stołu za pomocą taśmy i malujemy wałkami w dowolnych kierunkach.Uwagi:

Proszę przygotować tyle zestawów podstawek i wałków ile jest kolorów farb. Ja do tego zajęcia wykorzystałam stare komplety, które służyły do malowania farbami olejnymi mebli przedszkolnych. Zakupiłam tylko kilka wymiennych gąbek, które po zajęciach plastycznych wystarczy dobrze umyć i mogą służyć do następnych zajęć lub do remontu.Kolorowanka dla pani

Przygotowujemy:

Arkusz papieru, czarny niezmywalny mazak typu „marker”, farby.Przebieg:

Prosimy dziecko, żeby narysowało dla nas kolorowankę ale taką nietypową - z samych kresek. Mazakiem rysuje linie z jednej strony kartki na drugą, w różnych kierunkach, przecinające się i nie koniecznie proste. Następnie zabieramy pracę do domu i malujemy powstałe pola różnymi kolorami, tak żeby sąsiadujące ze sobą pola były w różnych kolorach.Uwagi:

Nietrudno wyobrazić sobie, jaką frajdę sprawimy dziecku, jeśli to ono dla nas przygotuje pracę. Z ciekawością i zniecierpliwieniem będzie czekało na efekt końcowy. Pracę taka najlepiej przygotować z jednym dzieckiem na przykład podczas zajęć indywidualnych. W przypadku grupy można poprosić każde z dzieci o narysowanie jednej linii.

Najciekawsze wychodzą obrazki w jednej tonacji kolorystycznej lub w kilku odcieniach tej samej barwy.

Obrazek – układanka

Technikę tą wykorzystuję w pracy z dziećmi, które samodzielnie nie potrafią rysować nawet najprostszych obrazków, ani zamalowywać wyznaczonych powierzchni.Przygotowujemy:

Farby, pędzel, rysunek do malowania, kilka białych kartek, naczynie z woda, czarny niezmywalny mazak (cienki), klej i nożyczki.Przebieg:

Przebieg pracy wytłumaczę na podstawie obrazka zamieszczonego poniżej. Najpierw wybrałam obrazek, który miał być wykonany na zajęciach – w naszym przypadku obrazek z bałwanem. Następnie ustaliłam, ile kolorów będziemy używać (2 odcienie zieleni, pomarańczowy, ugier, czerwony, brązowy, niebieski jasny). Za pomocą mazaka przerysowałam na białą kartkę wszystkie te elementy, które mają być czerwone (sweter, buty, opaska, garnek), na następną kartkę wszystkie części, które chciałam, żeby były pomarańczowe (szalik, rajstopy nos bałwana) itd. Zadanie dziecka polegało na zamalowaniu tych pojedynczych karteczek zgodnie w odpowiednimi kolorami. Po wyschnięciu wycięłam poszczególne elementy i na następnych zajęciach razem z dzieckiem dopasowywaliśmy je do obrazka jak układankę i przyklejaliśmy. W przypadku omawianej pracy, dodatkowo wycięłam obrazek równo z konturami drzew i nakleiliśmy go na granatowy brystol.Uwagi:

Zajęcie najlepiej przeprowadzić na zajęciach indywidualnych lub w małych kilkuosobowych zespołach.Kolorowy motylek

Przygotowujemy:

Kartki papieru, miseczki z farbami wodnymi, pędzel, ołówek.Przebieg:

Za pomocą pędzelka dzieci robią kleksy na kartce. Następnie składamy kartkę na pół (pomalowaną stroną do środka) i przecieramy dłonią. Otwieramy i odkładamy do wyschnięcia. Kiedy praca jest sucha na czystej stronie rysujemy motyla, kwiatek, balonik itp. a następnie wycinamy. Prace najładniej prezentują się przyklejone do kolorowej kartki.Uwagi:

Ponieważ pracę trzeba wykonać szybko najlepiej przygotować rozwodnione farby w miseczkach. Zamiast pędzla można dać dzieciom łyżeczki.Zabawa w stemplowanie

Przygotowujemy:

Kartki papieru z narysowanymi elementami obrazka. Kawałki materiałów o różnej fakturze, watę, sznurek. Miseczki z rozwodnioną farba klejową w kilku kolorach. Kolorowy arkusz papieru (tło), nożyczki i klej. Przygotowujemy prostokątne kawałki materiałów, pośrodku kładziemy watę i zawiązujemy sznurkiem (jak sakiewkę).Przebieg:

Stemplujemy sakiewkami zanurzanymi w miseczkach z farbą zapełniając kontury obrazka. Po wyschnięciu wycinamy prace i naklejamy na kolorowy papier.Uwagi:

Starsze dzieci mogą same zaplanować obrazek i narysować na kartkach elementy do stemplowania. Przygotowana farba nie może być zbyt gęsta. Warto też przygotować po kilka sakiewek z każdego z materiału, żeby nie mieszać kolorów. Ja do tej pracy wykorzystałam kawałek sztruksu, firanki, folii bąbelkowej, futerka.Jak malować wełną

Przygotowujemy:

Kawałki mocnej włóczki, kolorowe kartki i miseczki z rozwodnioną farbą klejową w dwóch kolorach.Przebieg:

Włóczkę wkładamy do miseczki i przenosimy na kartkę układając w dowolny sposób ale tak, żeby jeden koniec wystawał poza brzeg kartki. Składamy kartkę na pół. Jedną rękę kładziemy na kartce a drugą wyciągamy wełnę. Rozkładamy pracę. Czynności powtarzamy ale z wykorzystaniem innego koloru farby.Uwagi:

Farba powinna być gęsta. Prace najlepiej wykonywać w pobliżu łazienki, ponieważ kilkakrotnie trzeba będzie myć ręce.Czarodziejski obrazek I

Przygotowujemy:

Kartka, kredki woskowe, czarny tusz, pędzel.Przebieg:

Rysujemy kredkami dowolny obrazek. Po zakończeniu zamalowujemy całą powierzchnię czarnym tuszem.Uwagi:

Dzieci powinny rysować jasnymi kolorami mocno naciskając.

Warto wcześniej spróbować przygotowane kredki i tusz. Może zdarzyć się tak, że tusz będzie zbyt gęsty (wystarczy dolać odrobinę wody) albo kredki nie będą wystarczająco tłuste.

Czarodziejski obrazek II

Przygotowujemy:

Kartkę papieru, białą świeczkę, farby akwarelowe, miseczkę z wodą i pędzel.Przebieg:

Przed zajęciami rysujemy świeczką obrazki. Dzieci zamalowują całą kartkę jednym lub kilkoma kolorami. W trakcie malowania pojawia się na kartce wzór namalowany świeczką.Uwagi:

Starsze dzieci mogą samodzielnie rysować wzór świeczką. Do malowania najlepiej wykorzystać farby akwarelowe o intensywnych barwach (polecam farby z Astry).

Dzieciom niepełnosprawnym można przygotować rozwodnioną farbę w miseczkach a zamiast pędzlem można malować kawałkami gąbki lub wacikiem.

Wszystkim można malować

Przygotowujemy:

Arkusz brystolu w jasnym kolorze, rozwodnione farby plakatowe w miseczkach (kilka kolorów), gąbkę, szczotkę do mycia naczyń lub do rąk, pędzel, kawałek folii bąbelkowej itp.Przebieg:

Kartkę przyklejamy do stołu szeroką taśmą klejącą. Dziecko maluje zgromadzonymi przez nas przyborami i przedmiotami, przy czym zachęcamy do wykorzystania wszystkiego co jest przygotowane. Można także malować dłońmi lub palcami.Uwagi:

Jest to doskonały pomysł na zajęcie plastyczne dla dzieci, które nie potrafią rysować.Słoneczko

Przygotowujemy:

Pojemnik z żółtą farbą plakatową z dodatkiem niewielkiej ilości wody, żółte kółko wycięte z brystolu z narysowaną z obu stron uśmiechniętą buzią.Przebieg:

Na szybie zaznaczamy małe kółko. Dzieci malują promienie maczając palec w pojemniku z farbą. Po wyschnięciu naklejamy na szybę przygotowane kółko z uśmiechem.Uwagi:

Malując z dziećmi na oknie należy zwrócić uwagę na ich bezpieczeństwo!LITERATURA

- Dziamska D., Kropki, kreski, owale, wiązki,WSiP, Warszawa 2004

- Dorance S., Zajecia twórcze w przedszkolu, wyd Cyklady, Warszawa 1997

- Fleck – Bangert R., O czym mówią rysunki dzieci, wyd. Jedność, Kielce 2001

- Gordon T., Wychowanie bez porażek, Warszawa 1991

- Grodzicka – Łada A., ABC…Program wychowania przedszkolnego XX wieku, WSiP, Warszawa 2000

- Jąder M., Techniki plastyczne rozwijające wyobrażnię, Impuls 2005

- Komorowska H., O programach prawie wszystko, MEN Warszawa 1991

- Leżańska W., Przedszkole jako środowisko wychowania estetycznego, WSiP, Warszawa 1990

- Limont W., Synektyka a zdolności twórcze, UMK, Toruń 1994

- Marcinkowska K., Barwne fantazje, WSiP, Warszawa 1993

- Marcinkowska K., Wydzieranki, wycinanki, WSiP, Warszawa 1993

- Michejda – Kowalska., O dziecięcej wyobraźni plastycznej, WSiP, Warszawa 1993

- Misiurka A., Kalendarz plastyczny w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1993

- Nęcka E., Trening twórczości, PTP, Olsztyn 1992

- Read H., Wychowanie przez sztukę, Ossolineum, Wrocław 1996

- Wojciechowska I., Twórcza aktywność plastyczna dziecka w : Edukacja w przedszkolu, Raabe 2001

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH KOŁA PLASTYCZNEGO „MALI ARTYŚCI” NA ROK SZKOLNY 2013/2014Termin

Zadania

Tematyka

Sposób realizacji

październik

Używanie ciepłych barw- łączenie kolorów, tworzenie kolorów pochodnych
Poznajemy barwy jesienne.

Nazywanie podstawowych barw.   


 

Przedstawienie kompozycji płaskiej.   Malowanie farbami na temat „Barwy jesieni”
 

„Taniec jesiennych liści”


„Kwiaty”  
 
„Drzewo w czterech porach roku” Tworzenie kompozycji za pomocą techniki mieszanej.

Wypełnianie konturów liści małymi kawałkami papieru.


Wydzieranka z kolorowego papieru.

Malowanie, naklejanie gotowych elementów.Listopad

 Obserwowanie i przedstawianie barwną plamą jesiennego krajobrazu.  

Kompozycja inspirowane słuchaniem wiersza.


Poszerzanie twórczej wyobraźni plastycznej.

Kompozycja inspirowana słuchaną piosenką. „Spacer w jesiennym deszczu”  

„Jesienne drzewa”


 

 „Kształty”  


„Kot”


Malowanie akwarelami. Technika „mokre w mokrym”.   
Wydzieranie z gazet czarnobiałych. 

Lepienie z masy solnej różnych kształtów. Malowanie po wyschnięciu, wybieranie odpowiedniego koloru farb.


Naklejanie z gotowych elementów, dorysowywanie.


grudzień

Własne rozwiązania twórcze.  
Kompozycja inspirowana słuchaniem piosenki pt. „Zima, zima, zima”
Budzenie zainteresowań sztuką ludową.

„Mikołajkowe prezenty”

„Zimowy krajobraz”


„Ozdoby choinkowe” 
Techniki łączone.  
 

Malowanie pastą do zębów na kolorowym tle.


Papieroplastyka, ozdoby ze słomy.

styczeń

Przedstawianie postaci fantastycznej, inspirowane treścią baśni.  
Zagospodarowanie przestrzeni.
Operowanie różną grubością linii.

„Królowa śniegu”  
 
 
„Tkanina”

„Noc i dzień”Collage  
 
 
 

Stemplowanie stempelkami z ziemniaków na dużych arkuszach szarego papieru.

Malowanie węglem drzewnym


Luty


Wyrażanie postaci w ruchu.  

Rozwijanie wyobraźni.
„Bałwanki”  
 
„Domek Baby- Jagi”


Lepienie ze śniegu różnych stworków, ozdabianie materiałem przyrodniczym.
Tworzenie rysunku z figur geometrycznych.


marzec

Kompozycja na podstawie obserwacji. 

Rytm, jako powtarzanie tych samych elementów.

Określanie różnic w widoku tego samego przedmiotu w zależności od jego położenia.   
 
Doświadczenie możliwości projektowania.


,,Wiosna”
 
 
„Serwetka”  
 
„Podwodny świat”  
 
 
 
 ”Wiosna”

Wyrażanie za pomocą różnych technik plastycznych zaobserwowanych zjawisk atmosferycznych.
 

Ozdabianie sylwety z kolorowego papieru.  

Technika mieszana. Malowanie barwnych plam na zwilżonym papierze i dorysowywanie  lub doklejanie dowolnych kształtów.  

Projektowanie i wykonywanie z pomocą nauczycielki dekoracji w sali.kwiecień

Kolory pastelowe i nasycone.  

Budzenie zainteresowań dorobkiem kulturalnym własnego narodu.

Oglądanie albumów ze sztuką ludową


„Wiosenny bukiet”  

„Wielkanocne pisanki”


„Sztuka ludowa”

Collage.  
 

Wyklejanie papierem kolorowym i plasteliną.


Podziwianie piękna wykonanych prac przez twórców ludowych.

maj

Faktura. Poszukiwanie nowych możliwości wyrazowych materiałów.  
Techniki łączone.  
 
Kompozycja rytmiczna – układ otwarty.  
Rysowanie postaci.


„Wiosenne drzewo” 
 
 

,,Niebo i obłoki”


 
„Dekoracyjny papier do prezentu”  
„Moje zabawy na dworze”

Modelowanie z serwetek.
 
 
Rysowanie kredką świecową i malowanie farbą wodną. 
Kompozycja z kolorowego papieru.  
Rysowanie kredkami ołówkowymi i świecowymi.

czerwiec

Symetria jednoosiowa.  
 

Przedstawianie zjawisk i postaci fantastycznych.  


Doświadczanie możliwości uzyskiwania ekspresji za pomocą barwy.  
Składanie papieru w/g wzoru.

„Wiosenny motyl” 
 

„Kraina wiecznej zabawy” 


„Melodia barwnych plam”  
 

 ,,Statek”
Kompozycja z wykorzystaniem kredek świecowych, kalki technicznej oraz gorącego żelazka.
Malowanie kredą na płytkach chodnikowych.  
Malowanie akwarelami  
 
 
 

Kolorowanie wykonanych prac w/g własnego pomysłu.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość