Strona główna

Tytuł artykułu (Times, 14, pogrubiony, wyśrodkowany) Wprowadzenie


Pobieranie 24.76 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar24.76 Kb.


Imię i nazwisko* (Times, 12, do lewej)

Imię i nazwisko drugiego autora**Tytuł artykułu (Times, 14, pogrubiony, wyśrodkowany)

1. Wprowadzenie (Times, 12, pogrubiony, do lewej, bez numeru)

Wprowadzenie powinno zawierać m.in. cel artykułu i opis zastosowanych metod badawczych. (Times, 12, wyjustowany)


2. Tytuł rozdziału (Times, 12, pogrubiony, do lewej, numeracja 1., 2., 3., ...)

Treść artykułu (Times, 12, odstęp pojedynczy, wyjustowany).

Wyboru stylu, w którym ma być pisany akapit można dokonać z paska narzędzi Formatowanie lub z menu Format/Styl. Dla ułatwienia pracy wszystkim stylom stosowanym w szablonie edytorskim zostały przypisane skróty klawiaturowe1.

W tabela 1 zostały wymienione style oraz przypisane im skróty klawiaturowe.


Tabela 1. Zdefiniowane style w szablonie edytorskim

Nazwa stylu

Skrót klawiaturowy

standardowy

Alt+s

autor

Alt+a

tytuł artykułu

Alt+t

tytuł rozdziału

Alt+1

tytuł podrozdziału

Alt+2

tytuł tabeli; wykresu

Alt+3

tekst tabeli

Alt+5

źródło

Alt+z

wzór

Alt+w

tytuł literatura; streszczenie

Alt+4

tekst streszczenia

Alt+6

tekst streszczenia ang

Alt+7

Wyliczenia po kropce z numerem

Alt+n

Wyliczenia po symbolu wypunktowania

Alt+r

Źródło: Opracowanie własne.

Posługując się skrótami klawiaturowymi można w łatwy sposób sformatować wklejony fragment artykułu napisany w innym dokumencie. W tym celu przechodzimy kursorem do kolejnego akapitu (lub zaznaczamy cały akapit) i naciskając skrót klawiaturowy zmienimy styl i tym samym formatowanie bieżącego akapitu.Wyjaśnienia wymaga korzystanie ze zdefiniowanego stylu „wzór”. Styl ten służy wyłącznie do akapitów, w których znajduje się numerowany wzór. Zawiera on w swoim formacie dwa tabulatory, jeden środkowy i jeden z wyrównaniem do prawej. Po sformatowaniu akapitu wstawiamy jeden znak tabulacji przed wzorem i drugi między wzorem a numerem wzoru, co spowoduje wyrównanie wzoru do środka i dosunięcie numeru wzoru do prawego marginesu, np.:

(1)
Przypisy źródłowe należy umieszczać w tekście zasadniczym, w nawiasie kwadratowym podając nazwisko autora lub autorów, rok wydania publikacji i ewentualnie numer strony, np. [Borkowska, 1998, s. 163]. Wzór innych przypisów np. rozszerzającego, znajduje się na dole strony2.
Prosimy także o zastosowanie się do następujących zasad formatowania dokumentu:

 • prosimy nie zmieniać formatowania stylów w dokumencie oraz ustawień strony (menu "Plik" okno "Ustawienia strony"),

 • rysunki i tablice czarno-białe, bez zbędnego cieniowania, nie mogą wychodzić poza obszar tekstu. Ich wzory znajdują się poniżej,

 • w przypadku umieszczania w tekście rysunków prosimy o wybranie opcji "Brak" dla "Styl otaczania". W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na rysunku i z menu wybrać opcję "Formatuj obiekt" lub "Formatuj rysunek", a następnie na zakładce "Otaczanie" ustawić "Styl otaczania": "Brak". Prosimy także na zakładce "Położenie" odznaczyć opcję "Przenoś nad tekstem",

 • numeracja stron jest już wstawiona, prosimy nie wykonywać tej operacji ponownie. Prosimy także o niedokonywanie żadnych zmian w nagłówku i stopce,

 • odstępy przed oraz po akapicie są ustawione na 0, prosimy o nie zmienianie tych ustawień podczas formatowania tekstu,

 • wzory wypośrodkowane i ponumerowane, wielkość czcionki 11, w edytorze równań, w trakcie edycji wzoru w menu "Rozmiar", okno "Definiuj" należy wstawić kolejno wielkości: 11, 7, 5, 15, 11. Przykład wzoru podano poniżej. Styl "wzór" posiada ustawione dwa znaki tabulacji, pierwszy znak tabulacji wypośrodkowuje wzór, drugi dosuwa do prawej numer wzoru,

(1)
Wyliczenia (po kropce za numerem z wielkiej litery):

 1. Xxx.

 2. Xxx.

 3. Xxx.

 4. Xxx.

Lub (po symbolu wypunktowania z małej litery):

 • zxx,

 • zxx,

 • zxx,

 • zxx.


Tabela 1. Tytuły tabel – numeracja 1, 2, 3,..., np. tabela 1. (Times, 10, pogrubiony, do lewej)

tekst w tablicy (Times, 10)


ew. legenda (Times, 9)

Źródło: Opracowanie własne. (Times, 10)


Umieszczając tabele prosimy o zachowanie względnej jednolitości w określaniu obramowania i pozostałych elementów formatowania. Do obramowania stosujemy jednolitą linię szerokości ½ pkt zarówno dla krawędzi zewnętrznych jak i wewnętrznych.

W artykule nie należy stosować podziałów stron i sekcji. Tym samym nie należy wstawiać poziomych tablic.


Tytuły rysunków (które obejmują wykresy, diagramy, schematy, rysunki techniczne) – numeracja 1, 2, 3,..., np. Rysunek 1. (Times, 10, pogrubiony, do lewej)
Rysunki i wykresy powinny być edytowalne. Proszę je przysyłać w wersji oryginalnej, np. w Excelu.Rysunek 1. Tytuł rysunku

Źródło: [Kowalski 1997, s. 10].


3. Podsumowanie (Times, 12, pogrubiony, do lewej, bez numeru)

Tekst podsumowania (Times, 12, wyjustowany)


Bibliografia (Times, 12, pogrubiony, do lewej)

Kowalewski K. [1991], Zarządzanie, PWS, Kraków.

Malinowski J. [2002], Zatrudnienie i bezrobocie, „Polityka Społeczna” nr 6.

Krzesiński P. [2004], Wynagradzanie pracowników, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Skawiński Z. (red.), WN PWN, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2005 [2005], GUS, Warszawa.

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, Dz.U. Nr 4, poz 28 z późn. zm.

(Times, 11, do lewej)
Summary, Tytuł w języku angielskim (Times, 11, pogrubiony, do lewej)

Ok. 1/2 strony, tj. do 1 tys. znaków ze spacjami (Times, 10, wyjustowany)

* Tytuł (z dużej litery) lub stopień naukowy, katedra lub instytut, wydział, uczelnia, adres e-mail

** Tytuł lub stopień naukowy, katedra lub instytut, wydział, uczelnia, adres e-mail drugiego autora

1 Skróty klawiaturowe w aktualnym pliku są nadrzędne w stosunku do zdefiniowanych dla całego Worda (standardowo umieszczonych w szablonie normal.dot). Stąd też w przypadku zdefiniowania pod jednym skrótem dwóch różnych stylów czy makropoleceń wykonywane będą te, które zdefiniowano w aktywnym dokumencie.

2 Treść przypisu (Times, 10, wyjustowany).©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość