Strona główna

Tytuł i streszczenie referatu lub posteru


Pobieranie 22.28 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar22.28 Kb.

Tytuł i streszczenie referatu lub posteru


Tytuł

Streszczenie


Materiały konferencyjne


Organizatorzy proszą, aby streszczenie zaczynało się od wprowadzenia, w którym zostanie przedstawiony stan badań w danej dziedzinie. Główna część powinna zawierać kwestie dotyczące badanego zagadnienia, aspekty analityczne i zastosowaną metodykę oraz uzyskane rezultaty z odniesieniem do istniejącej na ten temat literatury. Wnioski powinny precyzyjnie wskazywać uzyskany postęp naukowy w danej dziedzinie lub aplikacyjne wartości prezentowanych badań.

Streszczenia w objętości nie większej niż 500 słów,


muszą być przygotowane na formacie A4 z pojedynczą spacją z 25 mm marginesami: górnym, dolnym, lewym i prawym. Tytuł, autorzy i instytucje, które reprezentują, powinny być wyśrodkowane u góry pierwszej strony. Należy używać czcionki Times New Roman 12 p. Streszczenia referatów
i posterów zaakceptowanych do prezentacji zostaną zamieszczone w materiałach sympozjalnych.

Publikacje


 1. Sprawozdanie, prezentacje multimedialne i nagrania wybranych referatów (*.pdf, *.ppt, *.doc, *.avi, *.mp3
  i in.) oraz materiały z warsztatów pt. „Redakcja map
  w geograficznych systemach informacji przestrzennej” zostaną wydane w formie CD-ROM w serii „Konferencje — multimedia” nr 3, Wydawnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

 2. Teksty referatów i teksty do posterów (w objętości do
  6 stron) zostaną opublikowane w Geoinformatia Poloniae lub Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji – po recenzji.

Zakwaterowanie


Hotel "Nasz Dom", ul. Cicha 1, 57–320 Polanica Zdrój

http://www.hotel-naszdom.pl/

Adres do korespondencji


Zgłoszenia listowne prosimy przesyłać na adres:

Biuro Organizacyjne Ogólnopolskiego Sympozjum Geoinformacji

ul. Śniadeckich 10, 51-604 Wrocław

Informacja: tel/fax (48 71) 348-39-66,


e-mail: wcp@poczta.onet.pl
Internetowy formularz zgłoszeniowy będzie dostępny od dnia 15.03.2003 r. na stronie: http://www.aqua.ar.wroc.pl/SKP

Adres poczty elektronicznej do przesłania zgłoszenia i informacje: skp@kgf.ar.wroc.pl

Organizatorzy proszą o rozpowszechnienie informacji
o Ogólnopolskim Sympozjum Geoinformacji.

Patronat:

GŁÓWNY GEODETA KRAJU

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Organizatorzy:

STOWARZYSZENIE KARTOGRAFÓW POLSKICH

AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i GeodezjiWspółorganizatorzy:

Sekcja Kartografii Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk

Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności

Klub Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji

Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Instytut Geodezji i Kartografii

Patronat merytoryczny:

VII Wydział Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych


Polskiej Akademii Nauk


Komunikat 2

OGÓLNOPOLSKIE
SYMPOZJUM GEOINFORMACJI

na temat

GEOINFORMACJA
ZINTEGROWANYM NARZĘDZIEM BADAŃ PRZESTRZENNYCH

Wrocław — Polanica Zdrój

15–17 września 2003 r.

Zaproszenie


Serdecznie zapraszamy na kolejne OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM GEOINFORMACJI. Poprzednie spotkanie, zorganizowane dwa lata temu w Wysowej, znakomicie spełniło rolę forum wymiany wiedzy praktycznej i teoretycznej oraz zacieśnienia kontaktów wielu środowisk zajmujących się geoinformacją, zarówno na polu zawodowym jak i prywatnym. Sympozjum było zorganizowane przez Klub Teledetekcji Środowiska PTG, Zakład Teledetekcji Środowiska WG i SR UW, Komisję Teledetekcji KBKiS PAN oraz współorganizatorów: PTFiT, KG PAU, SKP, PTIP, IGiK – OPOLIS, ZKiSIP IGiZP PAN, ZFiIT AGH, ZSIP IGiGP UJ , IA PK. Zgodnie z porozumieniem zawartym przez współorganizatorów kolejne sympozja mają być organizowane co dwa lata wspólnie, z jednym organizatorem głównym. Co drugi rok organizowane będą konferencje o zawężonej, specjalistycznej tematyce.

Wyrażamy przekonanie, że wielu z Państwa aktywnie zajmujących się zagadnieniami teoretycznymi, metodycznymi i praktycznymi geoinformatyki zechce podzielić się swoimi doświadczeniami na forum sympozjum. Skonfrontowanie wielu doświadczeń nad modelowaniem i prezentacją różnego rodzaju zagadnień przestrzennych przyczyni się do integracji osób wykorzystujących w swojej pracy teledetekcję i fotogrametrię, systemy informacji geograficznej i kartografię.

Do uczestnictwa zapraszamy pracowników nauki, praktyków i pracowników administracji, którzy na co dzień zajmują się problematyką związaną z tematyką sympozjum.

W ramach zajęć przewidujemy prezentowanie referatów monograficznych i naukowych. Organizatorzy chcieliby szczególnie zwrócić uwagę na rolę mapy w modelowaniu i prezentacji geoinformacji. Dlatego też przewidujemy sesje posterowe poprzedzone krótkimi wystąpieniami uczestników. Teksty do posterów będą drukowane na równi z referatami wygłoszonymi.

Liczymy na tradycyjne zainteresowanie sympozjum, zapewniamy jak zwykle przyjemną i koleżeńską atmosferę oraz dobre warunki pobytowe.

Komitet Naukowy i Organizacyjny


 prof. dr hab. Bogdan Ney  prof. dr hab. Andrzej Drabiński
 prof. dr hab. Andrzej Makowski  prof. dr hab. Janusz Kotlarczyk
 prof. dr hab. Józef Jachimski  prof. dr hab. Adam Linsenbarth
 prof. dr hab. Jan R. Olędzki  dr Marek Baranowski
 prof. dr hab. Aleksandra Bujakiewicz  dr inż. Joanna Bac-Bronowicz

Terminarz Organizacyjny Szkoły


 • 31.06.2003 — termin zgłoszenia uczestnictwa w Ogólnopolskim Sympozjum Geoinformacji

 • 31.07.2003 — termin zgłoszenia propozycji referatów
  i posterów wraz ze streszczeniami

 • 31.10.2003 — ostateczny termin nadsyłania materiałów do druku

Propozycje zgłoszonych referatów znajdują się na stronie internetowej: http://www.aqua.ar.wroc.pl/SKP

Wstępny program Sympozjum

15 września 2003 — Poniedziałek — Wrocław AR
godz. 11:00–13:00


1. Sesja Plenarna (PAU, VII WNoZiNG PAN, GUGiK, WIKŚiG AR).

godz. 14:00–18:00


Warsztaty: „Mapa topograficzna w Topograficznej Bazie Danych” i „Redakcja map w GIS” (Pracownia GIS AR Wrocław).

Przejazd autobusem, ognisko — Polanica Zdrój.


16 września 2003 — Wtorek — Polanica Zdrój
godz. 9:00-14:00


2. Sesja Plenarna (PAU, VII WNoZiNG PAN, GUGiK).

3. Rola fotogrametrii i teledetekcji w geoinformacji (PTFiT, KTŚ PTG).


godz. 15:00–18:00


4. Rola mapy w modelowaniu i prezentacji geoinformacji (SKP, SK KG PAN).

5. Sesja posterowa.

Spotkanie towarzyskie.

17 września 2003 — Środa — Polanica Zdrój
godz. 9:00–13:00


6. Fotogrametria bliskiego zasięgu (PTFiT, KTŚ PTG).

7. Sesja posterowa.


godz. 15:00-18:00


8. Atlasy elektroniczne (PTiP, SKP).

9. Sesja — podsumowanie.


Koszt uczestnictwa


Koszt uczestnictwa dla członków instytucji organizujących
i współorganizujących Sympozjum:


 • wpłaty do dnia 15 czerwca 2003 r.: 620,00 zł.

 • wpłaty po dniu 15 czerwca 2003 r.: 720,00 zł.

Koszt uczestnictwa dla pozostałych uczestników:

 • wpłaty do dnia 15 czerwca 2003 r.: 720,00 zł.

 • wpłaty po dniu 15 czerwca 2003 r.: 820,00 zł.

W kosztach tych mieszczą się:

Publikacja, materiały sympozjalne, dwa noclegi, wyżywienie, przejazd na trasie Wrocław–Polanica Zdrój, bankiet, ognisko.Płatność przelewem na konto:

Wrocławskie Centrum Promocji

ul. Śniadeckich 10, 51-604 Wrocław

BZ WBK S.A., VI Oddz. Wrocław,
66 10902398 0000000608029993

W dopisku prosimy wpisać również: OSG oraz podać nazwiska osób, za które wniesiono opłatę.


Jeśli chcecie Państwo otrzymać fakturę VAT, prosimy o podanie danych płatnika i oświadczenie o zgodzie na wystawienie faktury VAT bez podpisu.


Imię i Nazwisko

Firma


Adres do korespondencji

e-mail


Rezerwacja noclegu 17/18.09.2003 r. (opcja: 80,00 zł)

Dane Zgłaszającego / Autora©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość