Strona główna

Tytuł referatu – bez cudzysłowu I bez kropki na końcu [styl „Tytuł”] Streszczenie [styl „Abstrakt”] Streszczenie referatu (do 100 słów): teza (tezy) artykułu lub lista poruszanych zagadnień. [styl „Abstrakt tekst”


Pobieranie 23.39 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar23.39 Kb.


Tytuł/Stopień naukowy Autora [STYL „Autor”; na końcu wiersza naciśnij Ctrl-Enter]
Imię i NAZWISKO Autora [STYL „Autor”]


Tytuł referatu – bez cudzysłowu i bez kropki na końcu [STYL „Tytuł”]

Streszczenie [STYL „Abstrakt”]

Streszczenie referatu (do 100 słów): teza (tezy) artykułu lub lista poruszanych zagadnień. [STYL „Abstrakt tekst”]Słowa kluczowe [STYL „Abstrakt”]

Od 4 do 6 słów kluczowych (słów, fraz lub wyrażeń najbardziej reprezentatywnych dla tematyki poruszanej w artykule), oddzielonych od siebie przecinkami


1. Tytuł rozdziału – bez kropki na końcu [STYL „Nagłówek 1”]


Tak wygląda tekst zwykłego akapitu. Tak wygląda tekst zwykłego akapitu. Tak wygląda tekst zwykłego akapitu. [Styl „Tekst podstawowy”]

1.1. Tytuł podrozdziału – bez kropki na końcu [STYL „Nagłówek 2”]


Tak wygląda tekst zwykłego akapitu. Tak wygląda tekst zwykłego akapitu. Tak wygląda tekst zwykłego akapitu. [Styl „Tekst podstawowy”]

Fragmenty tekstu, które mają zostać wyróżnione, piszemy pogrubioną kursywą.


1.1.1. Tytuł podrozdziału niższego poziomu [STYL „Nagłówek 3”]


Przypisy należy umieszczać u dołu strony1, jak na przykładzie poniżej. Tabele i grafiki powinny być ponumerowane (oddzielnie grafiki i tabele) i trwale osadzone w dokumencie. Nie stosujemy ramek ani zawijania tekstu. Przykład opisu tabeli poniżej (dla rysunku zasady są takie same):

Tabela 1. Rozkład preferencji dla kanałów telewizji kablowej wśród miłośników amerykańskich kreskówek. [STYL „Legenda”]

Źródło: opracowanie własne. [STYL „Źródło”]

Pod rysunkami i tabelami, jeżeli nie są wytworami własnymi Autora, wskazujemy precyzyjnie ich źródło, stosując te same standardy opisu bibliograficznego, jakie odnoszą się do przypisów. Jeżeli rysunek lub tabela została samodzielnie stworzona przez Autora, zapisujemy jak w przykładzie powyżej.


1.1.2. Układ strony


Prosimy używać formatu strony A4, a wszystkie marginesy ustawić w całym dokumencie w odległości 2,5 cm od krawędzi strony. Nagłówki i stopki powinny natomiast być ustawione 1,25 cm od krawędzi.

1.1.3. Numeracja stron


Numerujemy wszystkie strony z wyjątkiem pierwszej – należy użyć automatycznej numeracji dostępnej w Microsoft Word (Wstaw – Numery stron…). Numery umieszczamy u dołu strony przy prawym marginesie (Położenie: Dół strony (stopka); Wyrównanie: Do prawej; odznaczamy „Pokaż numer na pierwszej stronie”).

Literatura [STYL „Nagłówek inny”]


Pozycje bibliograficzne układamy w porządku alfabetycznym, dlatego w tej sekcji nazwisko autora (inaczej niż w przypisach) podajemy przed inicjałem (inicjałami) imienia (imion). Jeżeli praca ma kilku autorów, ta reguła ma zastosowanie tylko do pierwszego z nich. Poniżej przykładowe formy opisu bibliograficznego. Szczegółowa instrukcja na temat form opisu bibliograficznego znajduje się w „Wytycznych dla autorów referatów”. [STYL „Literatura”]

Arndt, H., Globalisation, „Pacific Economic Paper” 1998, nr 275 [online], dostępny w Internecie: http://www.crawford.anu.edu.au/pdf/pep/pep-275.pdf, dostęp: 17 maja 2008 r.

Balicki, W., Bezrobocie a długookresowa stagnacja transformacyjna, [praca niepublikowana], [b.m.] 2003, [powielony wydruk komputerowy].

Cornwall, W., The rise and fall of productivity growth, w: The Capitalist Economies. Prospects for the 1990s, ed. J. Cornwall, Edward Elgar, Aldershot-Brookfield 1991, s. 40-62. [w tym przypadku dopuszczalne jest pominięcie stron i krótszy zapis miejsca wydania: Aldershot 1991.]Foreign Direct Investment, CNB, Praha 2003 [online], dostępny w Internecie: http://www.cnb.cz/en/statistics/ bop_stat/bop_publications/pzi_booksPZI_2003_EN.pdf, dostęp: 25 października 2005 r.

International Financial Statistics Yearbook 2000, IMF, Washington D.C. 2000.

Multinational Firms. The Global–Local Dilemma, ed. J. H. Dunning, J.-L. Mucchielli, Routledge, London–New York 2002. [w tym przypadku dopuszczalny jest krótszy zapis miejsca wydania: London 2002.]

Narodowy Bank Polski, Raport Roczny 2007, NBP, Dep. Komunikacji Społecznej, Warszawa 2008.NBPortal.pl. Portal wiedzy ekonomicznej [CD-ROM], edycja Banknot, NBP, Warszawa 2005.

Orłowski, W., Wielki wybuch, czyli giełdy w panice, „Gazeta Wyborcza”, 13 października 2008 r. [zamiast daty można podać numer wydania gazety.]

Pioterek, B., B. Zieleniecka, Technika pisania prac dyplomowych, wyd. 3 zm. i uzup., Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004.

Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, red. nauk. E. Oziewicz, PWE, Warszawa 2006.

Sitnik, D., Inflacja polska w latach 1990-1998 w świetle sporu między keynesizmem a monetaryzmem, [praca doktorska], Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Poznań 2003, [wydruk komputerowy].Soaring buildings, sliding dollars, „The Economist”, 3 listopada 2007 r.

Stefański, A., Istota i znaczenie ryzyka kredytowego w działalności banku, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2000, nr 13, s. 21-42. [W tym przypadku dopuszczalne jest pominięcie stron.]

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, Dz.U. nr 101, poz. 1178 z późn. zm.

Title in English [STYL „Tytuł”]

Summary in English [STYL „Abstrakt”]

Streszczenie referatu w języku angielskim [STYL „Abstrakt tekst”]Keywords in English [STYL „Abstrakt”]

Od 4 do 6 słów kluczowych w języku angielskim, oddzielonych od siebie przecinkami [STYL „Abstrakt tekst”]Keywords in English [STYL „Abstrakt”]

Od 4 do 6 słów kluczowych w języku angielskim, oddzielonych od siebie przecinkami [STYL „Abstrakt tekst”]


Informacje o autorze [STYL „Nagłówek 3”]


Na samym końcu tekstu dołączamy garść informacji o autorze [STYL „Bio”]:


tytuł (stopień) naukowy (zawodowy)
imię i nazwisko
macierzysta organizacja (w przypadku uczelni wyższej: wydział/instytut, katedra)
adres e-mail
opcjonalne dane do zamieszczenia w publikacji (np. identyfikator grantu)
telefon kontaktowy1 Tak właśnie powinien być umieszczony przypis. Formy zapisu bibliograficznego różnią się od tych stosowanych w sekcji Literatura tym jedynie, że inicjały autorów umieszczamy przed nazwiskiem, nie stawiając po nich przecinka. W przypadku odwołań do dzieł cytowanych wcześniej stosujemy skróty „dz. cyt.” oraz „tamże”, np.:

Por. A. Stefański, Istota i znaczenie ryzyka…, dz. cyt., s. 25.Tamże, s. 26.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość