Strona główna

U dzieci ? mgr Małgorzata Bazyl


Pobieranie 18.59 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar18.59 Kb.
JAK ROZPOZNAĆ ZABURZENIA ZACHOWANIA

U DZIECI ?

mgr Małgorzata Bazyl


pedagog korekcyjny

ŹRÓDŁO:Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.DSM-IV,Fourth Edition.Washington D.C., 1994 American Psychiatric Association./Tłum.J. Kostrzewski./

Istotnym objawem zaburzeń zachowania się jest powtarzający się i utrzymujący wzorzec zachowania, w którym podstawowe prawa innych i ważne, stosowne do wieku życia normy społeczne i reguły / zasady, prawa, nakazy / są łamane./ DSM-IV(1994) /

Te zaburzenia zachowania można podzielić na cztery kategorie:


 • Zaburzenia agresywne, które powodują zagrożenie fizyczne lub wyrządzają krzywdę innym ludziom lub zwierzętom,

 • Zachowania nieagresywne , które powodują utratę własności lub szkodę,

 • Oszustwa lub kradzieże,

 • Poważne łamanie reguł, zasad, nakazów, praw.

Trzy lub więcej charakterystycznych zachowań / kryteriów / musi wystąpić w ciągu ostatnich 12 miesięcy ,z przynajmniej jednym z zachowań, które musi wystąpić w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Zachowania te powodują obserwowalne klinicznie zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym i szkolnym.

Zaburzenia zachowania ujawniają się w różnych miejscach, takich jak dom , szkoła środowisko społeczne. Ponieważ jednostki z zaburzeniami zachowania są skłonne do minimalizowania swoich zaburzeń, dlatego trzeba opierać się na dodatkowych źródłach informacji. Niestety , wiedza osoby udzielającej informacji dotyczących zaburzeń zachowania może być uboga z racji niedostatecznej opieki wychowawczej.

Dzieci ujawniające zaburzenia zachowania często inicjują agresywne zachowania i agresywnie reagują w stosunku do innych. Mogą oni tyranizować lub manifestować groźne, zastraszające innych zachowania, często inicjują walki fizyczne, używają broni, która może spowodować poważne skaleczenie fizyczne / np. posługują się kijem, cegłą, nożem itp./Są fizycznie okrutni w stosunku do ludzi lub zwierząt.

Zamierzone niszczenie cudzej własności jest charakterystycznym objawem tych zaburzeń./ wandalizm szkolny, rozbijanie szyb w samochodach /.

Zwykle występuje oszustwo lub kradzież, częste kłamstwa oraz łamanie przyrzeczeń w celu uzyskania dóbr lub przysługi i życzliwości lub uniknięcia długów lub zobowiązań.

Charakterystyczne jest również poważne łamanie reguł, przepisów szkolnych, nakazów i zakazów rodzicielskich. Dzieci z tym zaburzeniem często ujawniają przed 13 r.ż. takie zachowania, jak przebywanie poza domem do późnej nocy, mimo zakazów rodziców. Mogą wystąpić ucieczki z domu na noc. Żeby uznać ucieczki z domu za symptom zaburzeń zachowania, muszą one wystąpić przynajmniej dwukrotnie / lub tyko raz, jeśli nie wraca do domu przez długi okres czasu /. Dzieci przed 13 r.ż. mogą wagarować.TYPY ZABURZEŃ ZACHOWANIA

Możemy wyróżnić dwa typy zaburzeń zachowania: 1. typ dziecięcy zaburzeń

 2. typ adolescencyjny zaburzeń

Typy te różnią się między sobą pod względem występujących charakterystycznych cech zaburzeń zachowania, przebiegu i prognozy, oraz występowania u chłopców i dziewcząt.
Typ dziecięcy zaburzeń.
Ten typ zaburzeń może być rozpoznany na podstawie jednego charakterystycznego zachowania, które wystąpiło przed 10 r.ż. Dziećmi ujawniającymi ten typ zaburzeń są najczęściej chłopcy, którzy często ujawniają agresję fizyczną w stosunku do innych, mają zaburzone stosunki rówieśnicze. Jednostki te przejawiają bardziej uporczywe zaburzenia zachowania oraz w wieku dorosłym ujawniają Antyspołeczne Zaburzenia Osobowości.
Typ adolescencyjny zaburzeń.
Ten typ może być rozpoznany wówczas, gdy nie występuje żadne zaburzenie charakterystyczne dla Zaburzeń Zachowania przed 10 r.ż. Jednostki te rzadziej ujawniają zachowania agresywne i mają bardziej prawidłowe stosunki rówieśnicze. Przejawiają mniej uporczywe zaburzenia zachowania.
Stopnie nasilenia.

 • Lekki-zaburzenia powodują niewielkie szkody / kłamstwo, wagary/;

 • Umiarkowany-ilość zaburzeń zachowania i ich wpływ na innych są pośrednie między lekkim a znacznym / kradzież bez konfrontacji z ofiarą, wandalizm/;

 • Znaczny-znacznie więcej zaburzeń zachowania, niż jest to wymagane do rozpoznania lub zachowania te powodują wyjątkowo duże szkody / okrucieństwo fizyczne, użycie broni, kradzież w konfrontacji z ofiarą /.Towarzyszące objawy i zaburzenia.
Dzieci z zaburzeniami zachowania mogą być mało empatyczne i w małym stopniu zwracać uwagę na uczucia, życzenia i dobro innych osób. Często błędnie odczytują intencje innych osób, jako bardziej wrogie i zagrażające, niż faktycznie i reagują agresją, która ich zdaniem jest zrozumiała i usprawiedliwiona. Mogą one być nieczułe, gruboskórne, bez właściwego poczucia winy, nie mieć wyrzutów sumienia. Może być trudne do oceny, czy brak wyrzutów sumienia ma charakter pierwotny, czy jest autentyczny, ponieważ dzieci te uczą się, że wyrażenie, ujawnienie poczucia winy, może zredukować karę lub zapobiec ukaraniu. Jednostki z tym zaburzeniem mogą chętnie informować osoby pytające o swoim towarzystwie, towarzystwie swoich kompanach oraz próbują winić innych za swoje karygodne czyny. Ich samoocena jest zazwyczaj niska, chociaż jednostka może tworzyć obraz „twardego człowieka”. Słaba tolerancja na frustrację, irytowanie się, wybuchy gniewu, lekkomyślność, są to często towarzyszące objawy.

Zaburzenia zachowania są często związane z wczesnymi symptomami zachowań seksualnych, piciem alkoholu, paleniem papierosów, przyjmowaniem narkotyków, lekkomyślnością, ryzykanctwem. Zaburzenia zachowania mogą prowadzić do zawieszenia w obowiązkach szkolnych lub do usunięcia ze szkoły. Problemy te mogą uniemożliwić uczęszczanie do szkół publicznych, jak też pobyt w domu rodzinnym.Zaburzenia zachowania mogą się wiązać z niższym niż przeciętnym poziomem inteligencji. Osiągnięcia szkolne, szczególnie umiejętność czytania i zdolności werbalne są często poniżej oczekiwanego poziomu przewidywanego w stosunku do wieku życia i inteligencji i mogą usprawiedliwić dodatkowe rozpoznanie Zaburzeń w Uczeniu się lub Zaburzeń w Komunikacji. U dzieci z zaburzeniami zachowania często występują Zaburzenia w Koncentracji Uwagi / Nadruchliwość. Do rozwoju Zaburzeń Zachowania mogą predysponować: postawy rodzicielskie/ odrzucenie, zaniedbanie / trudny temperament dziecka, niekonsekwentne metody wychowania dziecka, z surowym sposobem wychowania, wykorzystanie fizyczne lub seksualne, brak nadzoru, wczesny pobyt w zakładzie wychowawczym, częste zmiany opiekunów, liczna rodzina, kontakty z grupą nieletnich przestępców niektóre postacie rodzinnej psychopatologii.

KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE ZABURZEŃ ZACHOWANIA
/Muszą wystąpić 3 spośród następujących zachowań w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z przynajmniej 1 rodzajem zachowań występującym w ciągu ostatnich 6 miesięcy. / 1. Często tyranizuje, grozi lub zastrasza innych.

 2. Często inicjuje walki fizyczne.

 3. Używał broni, która może spowodować poważne fizyczne uszkodzenie / np. kija, cegły, noża itp. /.

 4. Przejawiał okrucieństwo fizyczne wobec ludzi.

 5. Przejawiał okrucieństwo fizyczne wobec zwierząt.

 6. Dokonał kradzieży bezpośrednio od ofiary / np. napad, kradzież kieszonkowa, wymuszenie pieniędzy, napad z bronią w ręku. /

 7. Wymusił na kimś kontakt fizyczny.

 8. Brał świadomy udział w podpaleniu z intencją spowodowania poważnej szkody.

 9. Świadomie zniszczył cudzą własność / w inny sposób niż podpalenie /

 10. Włamał się do czyjegoś domu, budynku lub samochodu.

 11. Często kłamał w celu uzyskania dóbr, przysługi lub uniknięcia zobowiązań.

 12. Ukradł rzeczy niebagatelnej wartości bez konfrontacji z ofiarą / np. kradzież towarów w sklepie bez włamania się, fałszerstwo./

 13. Często przebywa w nocy poza domem wbrew zakazowi rodziców, wystąpiło to przed 13 r.ż.

 14. Uciekł z domu na noc przynajmniej dwa razy w czasie, gdy mieszkał w domu rodziców lub opiekunów / lub uciekł raz i już nie wrócił /.

 15. Często wagarował ze szkoły; wystąpiło to przed 13 r.ż.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość