Strona główna

Uchwa ł a nr xvii/233/ 11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 września 2011 r


Pobieranie 9.19 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar9.19 Kb.
U C H W A Ł A Nr XVII/233/ 11

Rady Miejskiej w Stalowej Woli

z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Stalowej Woli.

Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz § 27 Statutu Miasta Stalowej Woli Rada Miejska w Stalowej Woliu c h w a l a c o następuje:

§ 1

  1. Powołuje Doraźną Komisję Rady Miejskiej w składzie:

1/ Jerzy Augustyn

2/ Andrzej Barwiński

3/ Jacek Czech

4/ Elżbieta Komsa

5/Joanna Grobel Proszowska

6/Małgorzata Ignarska

7/ Jadwiga Jankiewicz

8/ Zbigniew Paszkiewicz

9/ Alfred Rzegocki

10/ Jan Sibiga

11/ Franciszek Zaborowski.


  1. Wybiera Franciszka Zaborowskiego na Przewodniczącego Komisji.


§ 2

  1. Komisję powołuje się w celu opracowania Ramowego Programu Działania Rady Miejskiej w Stalowej Woli na kadencję 2010-2014.

  2. Komisja przy opracowaniu Programu o którym mowa w ust. 1 uwzględni potrzeby mieszkańców miasta planowane do realizacji przez Gminę Stalowa Wola.


§ 3
Komisja przedłoży Radzie Miejskiej do dnia 30 listopada 2011r. opracowany Ramowy Program Działania Rady Miejskiej w Stalowej Woli na kadencję 2010-2014 wraz

z projektem uchwały w sprawie jego uchwalenia.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Stalowej Woli.

U Z A S A D N I E N I E

Stosownie do § 27 Statutu Miasta Stalowej Woli Rada Miejska w Stalowej Woli


uchwala Ramowy Program Działania na kadencję, określając w nim główne kierunki pracy i sposób realizacji. Ramowy Program uwzględnia potrzeby wspólnoty samorządowej mieszkańców Miasta należące do zadań własnych.

W związku z powyższym powołuje się doraźną komisję celem opracowania programu i przedłożenia go Radzie Miejskiej do uchwalenia.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość