Strona główna

Uchwała iv/38/03


Pobieranie 7.94 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar7.94 Kb.

UCHWAŁA IV/38/03


Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 29 stycznia 2003 roku


w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Spraw Społecznych

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz § 16 ust. 1 i § 65 ust.1 Statutu Gminy Krapkowice stanowiącego załącznik do uchwały nr II/4/2002 Rady Miejskiej w  Krapkowicach w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krapkowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 124 poz. 1621) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1
W skład Komisji Spraw Społecznych powołuje się radnych:


  1. Bryś Szczepan

  2. Januszkiewicz Aleksander

  3. Klemens Krystian

  4. Krajka Andrzej

  5. Kuc Janina

  6. Roszkowiak Jerzy

  7. Rowiński Sławomir

  8. Świstuń Tomasz

  9. Wywioł Adam§ 2
Przedmiotem działania Komisji jest problematyka związana szczególnie z: pomocą społeczną, podstawową opieką zdrowotną, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli, polityką prorodzinną, problematyką cmentarzy, współpracą z organizacjami pozarządowymi i ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw- partnerstwa miast, integracją z Unia Europejską na szczeblu gminy.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Andrzej Kulpa


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość