Strona główna

Uchwała nr 10 / XIV /2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art


Pobieranie 51.68 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar51.68 Kb.
UCHWAŁA Nr 10 / XIV /2008

Rady Miasta Włocławek

z dnia 3 marca 2008 roku

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2008”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr. 102, poz, 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337 oraz z2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ) oraz art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r Nr 96 poz.873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr. 94, poz. 651)uchwala się, co następuje:

§ 1 Uchwala się „Program Współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2008 ”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały .

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez

ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta

Włocławek.
Przewodniczący

Rady Miasta
/-/ Rafał Sobolewski

UZASADNIENIE

Program Współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowi uszczegółowienie przedmiotu współpracy z Miastem w roku 2008.

Wymienione w uchwale zadania mieszczą się w poszczególnych obszarach działalności pożytku publicznego, które wymienia się w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotowa uchwała oznacza również realizację zasad partnerstwa i jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych.

Redagowanie treści programu było wynikiem konsultacji, przeprowadzanych z przedstawicielami organizacji pozarządowych działającymi na terenie miasta Włocławek.

Mając na celu poprawę warunków życia społeczności lokalnej oraz wsparcie mieszkańców w działalności społecznej wnoszę o podjęcie przez Radę Miasta Włocławka przedłożonej uchwały.Program współpracy Gminy Miasta Włocławek z organizacjami

pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2008.


Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1
Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 2. programie – rozumie się przez to roczny program współpracy Gminy Miasta Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2008,

 3. organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

 4. konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy,

 5. dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. d, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 249, poz. 2104 z późn. zm.),

 6. stronie Miasta – rozumie się przez to adres internetowy www.wloclawek.pl,

 7. Komisji – rozumie się przez to komisję opiniującą do rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie lub powierzenie realizacji zadań publicznych

 8. wydziały merytoryczne – rozumie się przez to wydziały Urzędu Miasta Włocławek realizujące działania z określonej sfery współpracy,

 9. Mieście – rozumie się przez to Gminę Miasta Włocławek

§ 2
Program określa zakres i formy współpracy, a także zadania priorytetowe w zakresie współpracy Miasta z organizacjami w 2008r.

§ 3
Cele programu obejmują:


 1. kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomagania rozwoju społeczności lokalnych, w tym:

 1. organizowanie i wspieranie działań społecznych i inicjatyw obywatelskich na rzecz Miasta i rozwoju więzi lokalnych,

 2. rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej Miasta,

 3. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną,

 4. promocję postaw obywatelskich i prospołecznych,

 5. zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,

 6. tworzenie warunków do wyrównywania szans życiowych niepełnosprawnych członków społeczności Miasta, w każdym aspekcie życia społeczności i rozwoju osobistego,

 7. przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu,

 8. tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Miasta,

 9. wspieranie tworzenia infrastruktury społecznej,

 1. podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych,

 2. wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans w realizacji zadań publicznych, przez wspieranie oraz powierzenie im zadań, z jednoczesnym zapewnieniem środków na realizację,

 3. realizacje zadań publicznych określonych w ustawie, wymienionych w § 17 Programu,

 4. prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz Miasta oraz tworzenie systemowych rozwiązań dla ważnych problemów społecznych,

 5. uzupełnienie działań Miasta w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe.

§ 4


Miasto współpracuje z organizacjami w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy.

§ 5
 1. Współpraca Miasta z organizacjami, mająca charakter finansowy lub pozafinansowy, odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności i uczciwej konkurencji oraz transparentności.

Rozdział II

Formy współpracy finansowej Miasta z organizacjami

§ 6
 1. Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w następujących formach:

 1. powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji,

 2. wspierania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 1. Miasto może zawierać z organizacjami umowy o wspieranie lub powierzenie zadań publicznych na czas realizacji zadania lub na czas określony.

§ 7 1. Realizacja zadań publicznych następuje w trybie określonym przepisami ustawy.

§ 8 1. W celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Prezydent Miasta powołuje Komisje.

 2. Skład i organizację prac Komisji określi Prezydent Miasta.

 3. W skład Komisji nie mogą wchodzić:

 1. przedstawiciele organizacji, których oferta opiniowana jest przez Komisje,

 2. osoby, których udział w opiniowaniu ofert może powodować konflikt interesów.

 1. Ocena ofert odbywa się na podstawie karty oceny wniosku, której wzór określi Prezydent Miasta.

 2. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja będzie kierowała się w szczególności:

 1. zgodnością oferty z zadaniem określonym szczegółowo w konkursie,

 2. oceną możliwości realizacji zadania przez organizację,

 3. zadeklarowaną przez organizację jakością działania, w tym kwalifikacjami osób, przy udziale których zadanie ma być realizowane,

 4. kalkulacją kosztów realizacji zadania, w tym zadeklarowanym udziałem innych środków w realizacji zadania; poprzez inne środki rozumie się: środki finansowe pozyskane z innych źródeł lub wkład własny organizacji ( w tym wkład finansowy lub pozafinansowy w realizację zadania),

 5. realizacją zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w poprzednim okresie, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków ( o ile podmiot realizował już zadania ze środków Miasta),

 6. wysokością środków przeznaczonych na realizację zadania,

 7. w uzasadnionych przypadkach możliwościami kontynuacji programu.

§ 9


 1. Wyniki konkursów podawane są do publicznej wiadomości.

 2. W okresie 30 dni po rozstrzygnięciu konkursu, jednak nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem realizacji zadania, zostaną podpisane umowy z organizacjami, których oferty zostały przyjęte do realizacji. Umowy zostaną podpisane, o ile realizujący zadanie dostarczy w wymaganym terminie wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy.

§ 10 1. Dotacje mogą być udzielane wyłącznie na finansowanie lub dofinansowanie realizacji tych zadań, które mieszczą się w zadaniach priorytetowych, o których mowa w § 17 Programu.

 2. Środki finansowe pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystywane na:

 1. zadania i zakupy inwestycyjne,

 2. zakup gruntów,

 3. działalność gospodarczą,

 4. pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji starającej się o przyznanie dotacji ( w tym także wydatków na wynagrodzenia pracowników niezaangażowanych w realizację zadania), chyba, że stanowią one niezbędny element realizacji projektu,

 5. działalność polityczną i religijną.

Rozdział III

Formy współpracy pozafinansowej Miasta z organizacjami

§ 11 1. Miasto w celu ułatwienia organizacjom nawiązywania kontaktów oraz wzmocnienia współpracy może zapraszać przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w organizowanych przez siebie spotkaniach, wyjazdach, konferencjach lub seminariach związanych ze współpracą samorządu z organizacjami.

 2. Miasto jest zainteresowane rozwojem kontaktów partnerskich pomiędzy organizacjami a miastami partnerskimi Miasta. Organizacje mogą za pośrednictwem właściwej komórki organizacyjnej Urzędu nawiązywać kontakty z przedstawicielami organizacji i instytucji z miast, z którymi Miasto ma zawarte porozumienia o współpracy.

 3. Miasto może wspomagać technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe realizujące na jego terenie swoje zadania statutowe, o ile są one zgodne z zadaniami Miasta.

§ 12
Prezydent Miasta może objąć honorowym patronatem działania lub programy prowadzone przez organizacje.

§ 13 1. Organizacje pozarządowe mają prawo zgłaszać projekty aktów dotyczących organizacji oraz innych spraw ważnych dla mieszkańców Miasta.

§ 14 1. Miasto w miarę możliwości, będzie zamieszczało informacje o organizacjach w wydawanych przez siebie materiałach informacyjno-promocyjnych i na stronie Miasta.

 2. Organizacje współpracujące z Miastem są zobowiązane do:

 1. promowania Włocławka poprzez umieszczanie na wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych dotyczących zadań finansowanych ze środków Miasta informacji o zaangażowaniu Miasta w realizację wspólnego projektu,

 2. informowania w trakcie wykonywania zadania o jego wsparciu finansowym ze strony Miasta.


Rozdział IV

Podmioty realizujące współpracę Miasta z organizacjami

§ 15
Organizacje uczestniczą w działaniach programowych Miasta w szczególności poprzez opiniowanie kierunków działań władz Miasta w zakresie współpracy z organizacjami.


§ 16 1. Komórki organizacyjne Urzędu prowadzą bezpośrednią współpracę z organizacjami.

 2. Współpraca w szczególności polega na:

 1. prowadzeniu konsultacji z organizacjami w sprawach ważnych dla mieszkańców Miasta oraz sprawach tworzonych dokumentów, będących w zakresie działalności danej organizacji;

 2. podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami statutowo prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

 3. przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań finansowanych ze środków Miasta.


Rozdział V

Zadania priorytetowe
§ 17
Zadaniami priorytetowymi w zakresie współpracy Miasta z organizacjami w 2008r. są zadania:

  1. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

a) wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności w organizowaniu pomocy rzeczowej i żywnościowej oraz przygotowaniu spotkań okolicznościowych np. wigilii dla osób ubogich, bezdomnych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych.

2) w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych:

a) propagowanie problematyki osób niepełnosprawnych,

b) wspieranie organizacji imprez i spotkań integracyjnych umożliwiających osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu Miasta,

c) świadczenie kompleksowego poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

3) w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

a) wspieranie programów popularyzujących wiedzę o chorobach cywilizacyjnych, propagujących celowość dbania o własne zdrowie, a także podejmowania działań na rzecz zdrowia,

b) wspieranie czynnego uczestnictwa w festynach, mityngach i innych imprezach o charakterze zdrowotnym,

c) realizacja programów profilaktycznych,

d) działania mające na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania epidemii HIV/AIDS,

e) działalność szkoleniowa w zakresie problematyki HIV/AIDS.

4) w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym:

a) realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2008.

5) w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

a) wspieranie grup mieszkańców, instytucji i organizacji w rozwiązywaniu lokalnych problemów i integracji,

b) wspomaganie techniczne, szkoleniowe i informacyjne organizacji pozarządowych,

c) wspieranie współpracy organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i administracji publicznej.

6) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

a) wspieranie środowisk kulturotwórczych, przyczyniających się do tworzenia i

rozwoju kultury,

b) umożliwianie prezentowania dorobku kulturowego, kultywowanie tradycji

Miasta oraz regionu poprzez udział w festiwalach, przeglądach, konkursach,

turniejach, jubileuszach, koncertach, wystawach,

c) gromadzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, które posiadają wartość

historyczną, naukową, artystyczną i popularyzatorską,

d) kultywowanie tradycji, zwyczajów i obyczajów oraz wspieranie inicjatyw

twórców ludowych,

e) kształtowanie umiejętności, rozwijanie talentów oraz tworzenie warunków dla

rozwoju amatorskiej działalności w dziedzinie kultury dzieci i młodzieży Miasta

poprzez edukację plastyczną, muzyczną, ludową, literacką, teatralną, taneczną,

f) upowszechnianie wiedzy historycznej i propagowanie walorów Miasta i

regionu poprzez wydawanie publikacji i wydawnictw,

g) organizacja konferencji, seminariów i sesji naukowych,

h) pomoc w prezentacji dorobku i upowszechnianie kultury wśród osób

niepełnosprawnych,

i) gromadzenie, ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego Miasta, w tym

zbiorów bibliotecznych,

j) wspieranie inicjatyw mieszkańców, szczególnie osób starszych w

kultywowaniu i przekazywaniu tradycji oraz dorobku kulturowego,

k) organizacja imprez okolicznościowych związanych ze świętami miejskimi i

państwowymi oraz ważnymi rocznicami historycznymi i kulturalnymi,

l) wspieranie i propagowanie twórczości lokalnych artystów,

ł) realizacja programów rewitalizacji Miasta.

7) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

a) rozwój sportu młodzieżowego i szkolnego

- szkolenie dzieci i młodzieży

- udział w zawodach sportowych

- organizacja zawodów sportowych na szczeblu gminy

- zakup niezbędnego sprzętu sportowego

b) organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych

c) utrzymanie i rozwijanie bazy sportowo-rekreacyjnej

d) organizacja czasu wolnego.

8) w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój

przedsiębiorczości:

a) szybszego obiegu informacji i efektywnych konsultacji pomiędzy Miastem i

przedsiębiorcami,

b) stworzenia bardziej przyjaznego klimatu dla rozwoju lokalnej

przedsiębiorczości,

c) wspólnych projektów dotyczących działań promocyjnych Miasta,

inicjatyw informacyjnych skierowanych do przedsiębiorców,d) propagowanie prospołecznych postaw wśród przedsiębiorców.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość