Strona główna

Uchwała nr 115/xii/11


Pobieranie 19.98 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar19.98 Kb.

Uchwała nr 115/XII/11


Rady Gminy Brzeziny

z dnia 15 grudnia 2011 r.

w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny dla części obszaru w miejscowości Aleksandria

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) w związku z uchwałą Nr 251/XXXV/10 Rady Gminy Brzeziny z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny dla części obszaru w miejscowości Aleksandria


uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny dla części obszaru w miejscowości Aleksandria.
§ 2. Ustalenia studium zawarte są w następujących załącznikach do niniejszej uchwały:

  1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny stanowiący tekstowy załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, składający się z uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego i kierunków zagospodarowania przestrzennego – tekst jednolity.

  2. rysunek studium składający się z trzech plansz: NR 1.„Uwarunkowania rozwoju przestrzennego; NR 2.„Kierunki zagospodarowania i polityki przestrzennej”; NR 3. „Kierunki rozwoju rekreacji” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – rysunek jednolity.


§ 3. Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały jest rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany studium.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 115/XII/11

Rady Gminy Brzeziny

z dnia 15 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny dla części obszaru w miejscowości Aleksandria.
W dniu 09 listopada 2010 roku Brzeziny podjęła Uchwałę Nr 251/XXV/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny dla części obszaru w miejscowości Aleksandria. W zmianie studium wyznaczono teren przeznaczony pod lokalizację elektrowni wiatrowej.

Zmiana studium została sporządzona zgodnie z procedurą przewidzianą art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami).

W trakcie prowadzonej procedury planistycznej zawiadomiono w miejscowej prasie oraz poprzez obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium.
Pismem UAN.6720.01.2011 z dnia 10.02.2011 roku powiadomiono zainteresowane instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu zmiany studium oraz wystąpiono pismem nr UAN.6720.02.2011 z dnia 10.02.2011 r. o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do właściwych organów.

Po zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w Brzezinach kolejno projekt został: uzgodniony z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w zakresie jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz z Wojewodą Wielkopolskim w zakresie jego zgodności z ustaleniami programów zawierających zadania rządowe. W dalszych etapach procedury nastąpiło uzgadnianie i zaopiniowanie projektu zmiany studium przez właściwe organy i instytucje.

W związku z wejściem w życie w dniu 15 listopada 2008 roku ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), została przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium w ramach, której wykonana została prognoza oddziaływania na środowisko. Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został pozytywnie uzgodniony i zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu. Następnie w dniach od 19.09.2011 roku do 20.102011 roku wyłożono do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny dla części obszaru w miejscowości Aleksandria wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz w dniu 17.10.2011 roku przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zamiany studium. Do ww. dokumentów podczas etapu wyłożenia uwagi nie wpłynęły.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem planistycznym określającym politykę zagospodarowania przestrzennego gminy. W odróżnieniu od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie stanowi prawa miejscowego, jest zobowiązaniem władz gminy do działań zgodnie z wyznaczonymi kierunkami. W dokumencie tym formułuje się zasady polityki przestrzennej, integruje dokumenty programowe i wizje związane z rozwojem gospodarczym i społecznym, stanowi zbiór zapisów ustalonych i uzgodnionych jako uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przyjęte za podstawę do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Bezpośrednim powodem podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny była potrzeba wyznaczenia nowego terenu przeznaczonego pod lokalizację elektrowni wiatrowej. W dotychczasowym dokumencie teren przeznaczony był pod funkcję rolniczą.

Przy zachowaniu ustaleń w/w. zmiany studium oraz warunków wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących m. in. gospodarki przestrzennej, budownictwa, ochrony środowiska, przyrody, planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko oraz istniejące zagospodarowanie terenów sąsiednich w tym zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. Przyniesie natomiast Gminie korzyści:  • czyste źródło generacji energii (zero-emisyjne). Taka energia zastępuje energię dostarczaną do sieci z konwencjonalnych źródeł wytwarzania, które są o wiele bardziej szkodliwe dla środowiska i przez to przyczynia się do uniknięcia emisji gazów cieplarnianych – co przyczynia się z kolei do poprawy jakości powietrza,

  • promowanie regionu jako nowoczesnego i proekologicznego,

  • generuje przychody dla gminy - przychody dla budżetu lokalnego z tytułu podatku od nieruchomości i podatku dochodowego,

  • daje możliwość wykorzystania funduszy UE przeznaczonych na energię odnawialną.

W związku z powyższym podjęcie przez Radę Gminy Brzeziny przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik nr 3

do uchwały Nr 115/XII/11


Rady Gminy Brzeziny

z dnia 15 grudnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany studium.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zmianami), Rada Gminy Brzeziny rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium:  1. Przedmiotowy projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 19.09. 2011 r. do 20.10.2011 r. W dniu 17.10.2011 r. odbyła się dyskusja publiczna.  1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) uwagi były przyjmowane do dnia 28.11.2011 r.  1. W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag, w związku z czym Rada Gminy Brzeziny nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość