Uchwała Nr 164/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012 r w sprawie powierzenia Województwu Podlaskiemu zadania publicznego w zakresie planowaniaPobieranie 13.27 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar13.27 Kb.


Uchwała Nr 164/12

Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 25 czerwca 2012 r.
w sprawie powierzenia Województwu Podlaskiemu zadania publicznego
w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi w pięciu gminach Województwa Mazowieckiego poprzez ich ujęcie w „Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”

Na podstawie art. 18 pkt 12 w związku z art. 8 ust. 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U z 2001 r.


Nr 142, poz.1590, z poźn. zm.1)) oraz art. 14 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.2)) – uchwala się, co następuje:
§ 1.
Powierza się Województwu Podlaskiemu prowadzenie zadania publicznego
w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi w pięciu gminach Województwa Mazowieckiego: Andrzejewo, Boguty-Pianki, Nur, Szulborze Wielkie
i Zaręby Kościelne, poprzez ich ujęcie w „Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”.
§ 2.


  1. Szczegółowe zasady powierzenia zadania, o którym mowa w § 1, zostaną określone w porozumieniu, stanowiącym załącznik do uchwały.

  2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodnicząca Sejmiku

Województwa Mazowieckiego

Bożenna Pacholczak
Uzasadnienie

Pismem znak DIS-V.7011.5.17.2011 z dnia 16 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zwrócił się z prośbą o uzgodnienie zapisów projektu Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2017-2017,


w którym ze względu na uczestnictwo w projekcie budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Czerwonym Borze, gm. Zambrów, finansowanej ze środków Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”, uwzględniono pięć gmin z terenu województwa mazowieckiego tj.: Andrzejewo, Boguty Pianki, Nur, Szulborze Wielkie i Zaręby Kościelne.

Zgodnie z wymogami art. 14 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.


o odpadach
(Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.), w ww. dokumencie zostały określone regiony gospodarki odpadami komunalnymi, w których wskazano gminy wchodzące w skład regionu.

W dniach 10 i 23 stycznia br, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wpłynęły pisma Wójta Gminy Zaręby Kościelne oraz Wójta Gminy Andrzejewo, deklarujące chęć przekazywania odpadów komunalnych do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze (ZZO w Czerwonym Borze), położonego w województwie podlaskim w gminie Zambrów. Pisma dotyczące możliwości przynależności do regionu gospodarki odpadami


w województwie podlaskim wpłynęły także od Wójtów Gmin Szulborze Wielkie, Nur
i Boguty Pianki odpowiednio w dniach 16 lutego, 5 i 12 marca br.

Jednocześnie pismem z dnia 11 stycznia 2012 roku, znak: DGOop-022-3/1413/12/EK Ministerstwo Środowiska wystąpiło z prośbą aby przy opracowaniu wojewódzkich planów gospodarki odpadami uwzględniać projekty realizowane


w ramach Działania 2.1 „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Mając na uwadze trwałość realizowanego projektu budowy ZZO w Czerwonym Borze, finansowanej w ramach II priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko
jako inwestycja pn. Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, Gmina Zambrów, oraz uwzględniając prośby Wójtów gmin Andrzejewo, Nur, Szulborze Wielkie, Zaręby Kościelne i Boguty Pianki,
w zapisach Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 - 2023, ww. gminy zostały wyłączone
z ostrołęckiego - siedleckiego regionu gospodarki odpadami.

Porozumienie podpisane w wyniku podjecia niniejszej uchwały wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Nadzór nad aktem sprawuje Wojewoda Mazowiecki.
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz
z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz. 887, i Nr 217, poz. 1281.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 i Nr 203 poz. 1351 oraz z 2011 r. Nr 106, poz.622, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016.


: downloadStat -> gfx -> mazovia
mazovia -> Nazwa instytucji oraz kraj, z którego delegacja przybywa
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 1224/52/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 czerwca 2011 r. Uchwała Nr Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia w sprawie zamiaru połączenia samorządowej instytucji kultury pn
mazovia -> Uchwała Nr 80/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowej instytucji kultury pn. „Teatr Praga” z samorządową instytucją kultury pn. „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki”
mazovia -> Nazwa przedsiębiorstwa (organizacji)
mazovia -> 30 stycznia 2008 r., Warszawa, Pałac Chodkiewiczów, ul. Miodowa 14. 9: 30 – 10: 00– Rejestracja
mazovia -> Egipt 1022 osoby
mazovia -> Nie wyśmiewaj małego ziarenka, pewnego dnia będzie ono drzewem… przysłowie angolskie o rolnictwie ekologicznym dla nauczycieli
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 166/320/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego
mazovia -> Stowarzyszenie
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 210/6/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy