Strona główna

Uchwała Nr 80/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowej instytucji kultury pn. „Teatr Praga” z samorządową instytucją kultury pn. „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki”


Pobieranie 18.2 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar18.2 Kb.
Uchwała Nr 80/11

Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie zamiaru połączenia samorządowej instytucji kultury pn. „Teatr Praga” z samorządową instytucją kultury pn. „Mazowieckie Centrum Kultury
i Sztuki”

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 3 i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca


1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590,
z późn. zm.1) oraz art. 18 ust.1 i art. 19 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13,
poz. 123, z późn. zm.2) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się zamiar połączenia samorządowej instytucji kultury pn. „Teatr Praga”
  z siedzibą w Warszawie, utworzonej uchwałą Nr XX/695/2007 Rady miasta
  st. Warszawy z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury Teatr Nowy i utworzenia samorządowej instytucji kultury – Teatru Nowego oraz samorządowej instytucji kultury – Teatru Praga i nadania im statutów,
  z samorządową instytucją kultury pn. „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki”.

 2. Po połączeniu samorządowa instytucja kultury będzie działała pod nazwą: „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki”.§ 2.
Akt połączenia samorządowej instytucji kultury pn. „Teatr Praga” z samorządową instytucją kultury pn. „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki” zostanie wydany po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego treści niniejszej uchwały wraz z informacją o przyczynach połączenia.


§ 3.
Treść uchwały wraz z uzasadnieniem o przyczynach połączenia instytucji kultury wymienionych w § 1 podana zostanie do publicznej wiadomości na terenie Województwa Mazowieckiego poprzez zamieszczenie na stronach internetowych BIP i www.mazovia.pl oraz poprzez informację w prasie lokalnej co najmniej na
3 miesiące przed wydaniem aktu o połączeniu instytucji kultury.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodnicząca Sejmiku

Województwa Mazowieckiego

Bożenna Pacholczak

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Organizator może dokonać połączenia lub podziału instytucji kultury przy czym Organizator jest zobowiązany na 3 miesiące przed wydaniem aktu o połączeniu lub podziale instytucji kultury podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze i przyczynach takiej decyzji. W tym celu wymagane jest podjęcie uchwały przez Sejmik Województwa Mazowieckiego
o zamiarze połączenia instytucji kultury. Następnie zgodnie z art. 19 połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji, w której skład wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegającej połączeniu.

Proponuje się połączenie samorządowej instytucji kultury pn. „Teatr Praga” utworzonej uchwałą Nr XX/695/2007 Rady miasta st. Warszawy z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury Teatr Nowy i utworzenia samorządowej instytucji kultury –Teatru Nowego oraz samorządowej instytucji kultury – Teatru Praga i nadania im statutów, następnie przekazanej na podstawie umowy


z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie przekazania przez m. st. Warszawa Województwu Mazowieckiemu instytucji kultury „Teatr Praga”, z samorządową instytucją kultury pn. Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki.

Przyczynami połączenia są: 1. Brak odpowiedniej siedziby dla Teatru w związku z wygaśnięciem umowy najmu
  z dniem 30 czerwca 2011 r. lokalu przy ul. Otwockiej 14 wynajmowanego od Centrum Artystycznego Fabryka Trzciny. Znalezienie odpowiedniej pod względem warunków użytkowania siedziby dla Teatru Praga okazało się trudne z uwagi na brak takich miejsc w dzielnicy. Rozważane były lokalizacje przy Placu Generała Hallera 5 oraz przy ul. Jagiellońskiej 56. Jednakże oba obiekty wymagają znaczących nakładów finansowych związanych z przystosowaniem którejś
  z lokalizacji do potrzeb Teatru. Ograniczona jest również powierzchnia użytkowa, która daje możliwość przygotowania sali na maksymalnie 100 osobową widownię.

 2. Wysokie koszty wynajmu lokalu, które wynoszą 600 tys. zł w skali roku i brak możliwości wynegocjowania lepszych warunków użytkowania lokalu. Pierwszeństwo w korzystaniu z pomieszczeń posiada Centrum, Teatr może z nich korzystać w terminach przez nie ustalonych i na warunkach niekorzystnych finansowo.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności zachodzi konieczność połączenia Teatru Praga z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki. Rozwiązanie to nie pogorszy oferty kulturalnej dla prawobrzeżnej Warszawy.Środki finansowe niezbędne do połączenia w/w instytucji kultury określone zostaną po sporządzeniu kosztorysu przez Główne Księgowe jednostek.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: DZ.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.364, z 2003 r.
Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i nr 261, poz. 2598, z 2005 r.
Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość