Strona główna

Uchwała nr ciii/1388/14 zarządu dzielnicy włochy m st. Warszawy z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony I promocji zdrowia


Pobieranie 21.6 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar21.6 Kb.


UCHWAŁA NR CIII/1388/14

ZARZĄDU DZIELNICY WŁOCHY m.st. WARSZAWY

z dnia 10 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2014 roku

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 6, art. 5 ust. 4 pkt. 1, art. 11 ust. 1 pkt 2 , art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010. 234.1536 – j.t z późn. zm.¹), uchwały Nr LXVIII/1815/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy m. st. Warszawy w 2014 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz na podstawie § 27 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy, zmienionej uchwałą Nr XCIII/2729/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r. oraz Zarządzenia Nr 3463/2012 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 22 października 2012 r. w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i ogłaszania wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych finansowanych lub współfinansowanych ze środków z budżetu m. st. Warszawy w biurach Urzędu m. st. Warszawy i wydziałach dla dzielnic m. st. Warszawy oraz trybu rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań publicznych, uchwala się, co następuje:


§1

1. Dokonuje się wyboru oferty złożonej w pierwszym konkursie ofert ogłoszonym Uchwałą Nr XCIX/1308/14 Zarządu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia 26 lutego 2014 roku na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2014 roku

2. Oferta, która została wybrana w postępowaniu konkursowym, wraz z nazwą oferenta oraz wysokością przyznanych środków publicznych stanowi załącznik do uchwały.
§ 2

Środki na dotację w wysokości 10 000 zł określone są w budżecie m. st. Warszawy na rok 2014 w dziale 851 rozdziale 85154 § 2360.


§ 3

Uchwala podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ZASTĘPCA BURMISTRZA ZASTĘPCA BURMISTRZA BURMISTRZ

DZIELNICY WŁOCHY DZIELNICY WŁOCHY DZIELNICY WŁOCHY

/-/ Andrzej Krupiński /-/ Jerzy Kowaliszyn /-/ Michał Wąsowicz
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz.1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378


Załącznik do uchwały nr CIII/1388/14

Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 10 kwietnia 2014 r.


Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Rozdział

Paragraf
1

Fundacja Dzieci Niczyje

Dobry Rodzic – Dobry Start w dzielnicy Włochy – kontynuacja 2014

10 000 zł

85154

2360
Razem

10 000 złZASTĘPCA BURMISTRZA ZASTĘPCA BURMISTRZA BURMISTRZ

DZIELNICY WŁOCHY DZIELNICY WŁOCHY DZIELNICY WŁOCHY

/-/ Andrzej Krupiński /-/ Jerzy Kowaliszyn /-/ Michał Wąsowicz

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR……………/14

ZARZĄDU DZIELNICY WŁOCHY m.st. WARSZAWY

z dnia ………………………….. 2014 roku
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2014 roku

Powyższe zadanie mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w § 6 załącznika do uchwały Nr LXVIII/1815/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 października 2013 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i jest określone w dokumentach strategicznych: Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014 roku, Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016, Programie „Rodzina” na lata 2010-2020

Celem realizacji zadania konkursowego – Działania w zakresie profilaktyki krzywdzenia małych dzieci – jest przeciwdziałanie krzywdzeniu małych dzieci, osiągane poprzez podniesienie poziomu wiedzy na temat konstruktywnych metod wychowywania dzieci, sposobów sprawowania właściwej opieki nad dziećmi, stwarzania warunków do prawidłowego rozwoju dzieci oraz zwiększanie poziomu kompetencji rodzicielskich.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły dwie oferty z czego tylko jedna spełnia wymogi formalne.


Środki na ten cel określone są w budżecie m. st. Warszawy na rok 2014 w zadaniu B/VI/1/6 w dziale 851 rozdziale 85154 § 2360.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość