Strona główna

Uchwała Nr iv/32/2007 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 marca 2007 r w sprawie przekazania w użytkowanie sołectwom Gminy Lubniewice nieruchomości oraz uchwalenia regulaminu korzystania z sal I świetlic wiejskich na terenie gminy


Pobieranie 15.64 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar15.64 Kb.
Uchwała Nr IV/32/2007

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 28 marca 2007 r.

w sprawie przekazania w użytkowanie sołectwom Gminy Lubniewice nieruchomości oraz uchwalenia regulaminu korzystania z sal i świetlic wiejskich na terenie gminy Lubniewice.

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami), uchwala się:REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAL I ŚWIETLIC WIEJSKICH

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Rada Miejska przekazuje poszczególnym sołectwom do dysponowania poniżej wymienione nieruchomości:

 1. Sala Wiejska w Gliśnie nr działki 186,

 2. Świetlica Wiejska w Jarnatowie nr działki 10/10,

2. Przekazanie nieruchomości, o których mowa w ust. 1 następuje protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez sołtysa i upoważnionego przez Burmistrza pracownika Urzędu.

3. Nieruchomości, o których mowa w ust. 1 przekazane są z przeznaczeniem na lokal sali i świetlicy wiejskich.


§ 2. 1. Sala i świetlica wiejska, o których mowa w § 1, działają w celu umożliwienia wspólnotom samorządowym poszczególnych sołectw:

 1. stworzenia bazy do integracji środowiska lokalnego,

 2. prowadzenia statutowej działalności sołectw oraz rozwoju samorządowych inicjatyw lokalnych,

 3. prowadzenia działalności kulturalnej, opiekuńczej, edukacyjnej i socjalnej.§ 3. 1. Uchwala się Regulamin Świetlic Wiejskich na terenie Gminy Lubniewice.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 określa zasady zarządzania majątkiem świetlic wiejskich.


Rozdział II

Zarządzanie majątkiem sali i świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Lubniewice
§ 4. 1. Sala i świetlica wiejska, o których mowa w § 1, stanowią własność Gminy Lubniewice, która ponosi koszty ich utrzymania w zakresie:

 1. remontów i modernizacji,

 2. ogrzewania, dostaw energii elektrycznej i wody,

 3. odbioru ścieków i śmieci.

2. W sprawach przekraczających zwykły zarząd, o którym mowa w § 5 ust. 3, o majątku Sali i świetlicy decyzje Rada Miejska lub Burmistrz, po uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania wiejskiego wsi, na terenie której leży sala lub świetlica. Opinia musi być wyrażona w formie uchwały.

3. W zakresie organizacji działalności sala i świetlica wiejska podlegają sołectwom, na terenie, których działają.

4. Sposób finansowania sali i świetlicy wiejskiej określony jest w rozdziale IV niniejszej uchwały.
§ 5. 1. W granicach określonych niniejszą uchwałą, zebranie wiejskie określa kierunki działania i sposób wykorzystania majątku sali i świetlicy wiejskiej.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 podejmowane są w formie pisemnej uchwały zebrania wiejskiego.

3. Majątkiem sali i świetlicy, w ramach zwykłego zarządu, dysponuje sołtys, który:


 1. odpłatnie wynajmuje pomieszczenia na wesela i inne uroczystości okolicznościowe;

2) nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia na potrzeby działalności statutowych organów sołectwa, organizacji i stowarzyszeń działających na terenie sołectwa oraz organizacji uroczystości i imprez na rzecz mieszkańców sołectwa;

3) administruje nieruchomością;

4) współpracuje z Gminą w zakresie działań opisanych w § 4 ust. 1.

4. Sołtys składa na zebraniu wiejskim, w terminie do 28 lutego każdego roku, pisemne sprawozdanie z działalności, o której mowa w ust. 3.


§ 6. 1. Wynajęcie sali i świetlicy wiejskiej na cele wymienione w § 5 ust.3 pkt. 1 może nastąpić w przypadku, gdy nie jest ona niezbędna dla realizacji innych celów, wynikających z bieżącej działalności prowadzonej na rzecz środowiska lokalnego.

§ 7. 1. Wynajęcie sali i świetlicy na cele, o których mowa w § 5 ust 3 pkt. 1 jest możliwe jedynie na podstawie pisemnej umowy zawartej przez sołtysa z osobą ubiegającą się o wynajęcie. Umowa musi zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres osoby wynajmującej,

 2. rodzaj i charakter imprezy, na którą jest wynajmowana świetlica,

 3. datę, planowany czas korzystania ze świetlicy,

 4. wysokość opłaty za korzystanie ze świetlicy oraz termin i sposób zapłaty a także ewentualną kaucję.

2. Wysokość stawki za najem określona jest przez zebranie wiejskie, w formie pisemnej uchwały.

3. Poza opłatami, o których mowa w ust. 2, wynajmujący zobowiązany jest zapłacić koszty wszystkich mediów, z których korzystał, wg wskazania liczników lub obowiązujących ryczałtów.

4. Środki uzyskane z wynajęcia nieruchomości stanowią dochód Gminy i muszą być pobrane przez sołtysa i przelane na konto Gminy nie później niż w 7 dni od dnia wynajęcia świetlicy.

5. Dochody Gminy uzyskane z wynajmu mogą być przekazywane są na konta sołectw, na terenie, których są położone te nieruchomości.

6. Sołtys może odmówić wynajęcia pomieszczeń na cele określone w § 5 ust. 3 pkt 1 i 2. Odmowa musi być poparta pisemnym uzasadnieniem.
§ 8. Wynajęcie pomieszczeń na cele określone w § 5 ust. 3 pkt 1 i 2 następuje na podstawie pisemnego podania o wynajęcie.
§ 9. Wszelką dokumentację związaną z zarządzaniem nieruchomościami w ramach działań opisanych w § 5, 6, 7, 8 gromadzi, przechowuje a następnie przekazuje do archiwizacji do Urzędu Miejskiego, sołtys wsi.

2. Przekazanie dokumentów za rok miniony, o którym mowa w ust. 1 następuje do 30 kwietnia.


Rozdział III

Finansowanie świetlic i sal wiejskich.
§ 10. Utrzymanie sal i świetlic wiejskich, w zakresie o którym mowa w § 4 ust.1 finansowane jest bezpośrednio z budżetu gminy.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość