Strona główna

Uchwała Nr lv/783/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości I porządku na terenie miasta Siedlce


Pobieranie 112.26 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar112.26 Kb.


Uchwała Nr LV/783/2010

Rady Miasta Siedlce

z dnia 30 kwietnia 2010 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku

na terenie miasta Siedlce

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008) Rada Miasta Siedlce uchwala, co następuje:§1
Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Traci moc Uchwała Nr XLVII/720/2006 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce.


§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący

Rady Miasta

Mariusz Dobijański


Załącznik

do Uchwały LV/783/2010

Rady Miasta Siedlce

z dnia 30 kwietnia 2010 roku

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE MIASTA SIEDLCE
Rozdział 1

Postanowienia Ogólne
§l

Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce, a w szczególności: 1. wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta,

 2. rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

 3. częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości,

 4. maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów,

 5. innych wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej,

 6. wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.


§2

Ilekroć w szczegółowych zasadach utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce jest mowa o: 1. ustawie bez dodatkowego oznaczenia - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008);

 2. właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi,
  w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 89, poz.903 z późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeśli zarząd nie został wybrany;

 3. posiadaczu odpadu – należy przez to rozumieć każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną), domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów, znajdujących się na nieruchomości;

 4. odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

 5. górnych stawkach opłat – należy przez to rozumieć zgodne z treścią art.6 ust.2 ustawy górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi podmiotów uprawnionych w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych;

 6. stawkach opłat – należy przez to rozumieć wysokość opłat uiszczanych przez właściciela nieruchomości podmiotowi uprawnionemu za odbieranie odpadów komunalnych, przeliczonych na jedną zamieszkałą osobę w skali roku lub miesiąca, których wysokość skalkulowana została z uwzględnieniem: ilości wytwarzanych przez jedną osobę odpadów, kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku, recyklingu, kompostowania, składowania, spalania i innych form unieszkodliwiania odpadów, nie wyłączając kosztów budowy instalacji, urządzeń i obiektów, kosztów ich eksploatacji, zamknięcia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozorowania oraz ewentualnych odszkodowań wynikłych z faktu realizacji obiektu lub kosztów zabezpieczenia roszczeń; podmiot uprawniony zobowiązany jest do pomniejszenia stawek opłat o wpływy uzyskiwane z opłat produktowych z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wpływy uzyskane na mocy umów podpisanych z organizacjami odzysku, wpływy uzyskane ze sprzedaży niektórych surowców wtórnych oraz wpływy uzyskane od samorządu z tytułu dopłat do selektywnej zbiórki i odbioru, stawka opłaty jest naliczana na każdą z osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość; ustalenie faktu zamieszkania dokonywane jest w oparciu o ewidencję ludności, a gdy stan faktyczny lub deklarowany odbiega od jej zapisów, w oparciu o oświadczenie właścicieli nieruchomości weryfikowane wywiadem środowiskowym;

 7. stawkach opłat za m3 – należy przez to rozumieć stawki opłat odniesione do jednostki objętości odpadów; w oparciu o nie oraz o objętość koniecznych do ich zebrania urządzeń, a więc pojemników na odpady, naliczane będą opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości nie będących mieszkalnymi, których właścicielami są podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz inne podmioty nie prowadzące działalności, instytucje, niebędące mieszkańcami;

 8. odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nawet po rozdrobnieniu nie mogą być swobodnie umieszczone
  w typowych pojemnikach, ze względu na swoje rozmiary lub masę np. stare meble, zużyty sprzęt AGD, materace, itp. co mogłoby spowodować uszkodzenie pojemnika, utrudnienie użytkownikom swobodnego korzystania z pojemnika,
  a wywożącemu opróżnienia pojemnika;

 9. odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady kuchenne, odpady zielone, papier i makulaturę nieopakowaniową, opakowania z papieru i tektury, tekstylia oraz część odpadów wielkogabarytowych i budowlanych - z drewna;

 10. odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium;

 11. odpadach budowlanych – rozumie się przez to odpady pochodzące z budów i remontów, prowadzonych we własnym zakresie;

 12. odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez odpady w rozumieniu ustawy o odpadach np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki;
 1. odpadach przemysłowych – rozumie się przez to odpady będące produktami ubocznymi powstającymi w procesach produkcyjnych i niepożądane w miejscu ich powstawania;

 2. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – rozumie się przez to sprzęt określony w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz.1495), stanowiący odpad w rozumieniu art.3 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628 z późniejszymi zmianami), pochodzący z gospodarstw domowych lub innych źródeł, w przypadku gdy ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych;

 3. pojazdach wycofanych z eksploatacji – rozumie się przez to pojazd stanowiący odpad w rozumieniu przepisów o odpadach;

 4. ściekach bytowych – rozumie się przez to ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenów usługowych, powstające w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych;

 5. nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki bytowe gromadzone tymczasowo w zbiornikach bezodpływowych;

 6. zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania,;

 7. pojemnikach do zbierania odpadów – należy przez to rozumieć znormalizowane pojemniki, przystosowane do opróżnienia przez pojazdy służące do wywozu odpadów komunalnych;

 8. surowcach wtórnych – należy przez to rozumieć odpady wyodrębnione z odpadów komunalnych, nadające się do gospodarczego wykorzystania;

 9. selektywnej zbiórce odpadów – należy przez to rozumieć wyodrębnienie z ogólnego strumienia odpadów komunalnych, odpadów przeznaczonych do powtórnego wykorzystania;

 10. podmiocie uprawnionym – należy przez to rozumieć gminne jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorców, osoby fizyczne, posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

 11. zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę budynkami wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi, o wielu wejściach, liczącymi więcej niż trzy kondygnacje mieszkalne (parter, pierwsze i drugie piętro) plus poddasze użytkowe;

 12. zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć budynki wolnostojące z jednym wejściem, mieszczące co najwyżej kilka lokali mieszkalnych, budynki w zabudowie szeregowej, budynki wolnostojące z dwoma wejściami, mieszczące co najwyżej kilkanaście lokali mieszkalnych, liczące do trzech kondygnacji mieszkalnych (parter, pierwsze i drugie piętro) plus poddasze użytkowe;

 13. skoncentrowanej zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę określoną w punkcie 24 położoną na nieruchomościach nie większych niż 800 m2;

 14. zakładzie utylizacji odpadów – należy przez to rozumieć legalnie działający obiekt, służący do prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
  w szczególności wysypiska (składowiska), kompostownie, spalarnie, sortownie, zakłady przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, surowców wtórnych;

 15. stacjach zlewnych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków, służące do przyjmowania nieczystości ciekłych, dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc ich gromadzenia;

 16. zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające z człowiekiem w jego domu lub w innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze towarzysza, a w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie ryby i żółwie hodowane w akwarium oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w domach w celach niehodowlanych;

 17. rasach psów uznawanych za agresywne – należy przez to rozumieć rasy określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz.687) tj.: amerykański pit bull terier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski;

 18. zwierzętach gospodarskich – należy przez to zrozumieć zwierzęta w rozumieniu przepisów ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz.1762 z późn. zm.) oraz gołębie;

 19. zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką pozostawały.Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3

 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:

  1. prowadzenia w opisanym poniżej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru następujących strumieni odpadów komunalnych:

  1. szkło,

  2. tworzywa sztuczne,

  3. papier, tektura,

  4. drobny złom i puszki aluminiowe,

  5. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

  6. odpady wielkogabarytowe,

  7. odpady budowlane,

  8. niebezpieczne,

  9. odpady ulegające biodegradacji: odpady zielone powstające w wyniku pielęgnacji zieleni,

  10. zużyte baterie i zużyte akumulatory,

  1. wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub kontenery służące do zbierania odpadów komunalnych poprzez zakup lub wydzierżawienie,

  2. utrzymywania pojemników lub kontenerów służących do zbierania odpadów komunalnych, będących ich własnością, we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, umożliwiającym korzystanie z nich bez przeszkód i bez stwarzania zagrożeń dla zdrowia użytkowników; w przypadku dzierżawy pojemników i kontenerów wykonawcę obowiązku określa umowa dzierżawy,

  3. przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona należy wyposażyć nieruchomość w szczelny bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe bądź w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone odrębnymi przepisami. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe w przypadku, gdy nieruchomość wyposażona jest w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,

  4. przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 9 miesięcy od dnia przekazanie jej do eksploatacji,

  5. niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości,

  6. niezwłocznego usuwania z terenu nieruchomości materiału z rozbiórki budynku i pozostałości materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków.

  1. Z obowiązku wymienionego w ust.1 pkt 1) i 2) zwalnia się właścicieli niezabudowanych działek, nie wykorzystywanych gospodarczo lub w inny sposób, do czasu rozpoczęcia na nich budowy lub działalności. Zwolnienie nie dotyczy obowiązku właściciela nieruchomości do utrzymania jej w czystości poprzez usuwanie odpadów znajdujących się na jej terenie.

  2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na nich koszy na odpady i systematycznego ich opróżniania.

  3. Obowiązek określony w ust.3 dotyczy również zarządzającego drogą, znajdującą się na obszarze zabudowanym w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.).

  4. Kosze uliczne na odpady, ustawiane na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, muszą być ustawiane w miejscach nie powodujących utrudnień w ruchu pieszym i kołowym i w takiej licznie, aby ich łączna pojemność była dostosowana do potrzeb.

 1. Obowiązek uprzątnięcia chodnika ze śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń powinien być realizowany przez:

 1. odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów,

 2. podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, wyłącznie przy użyciu środków określonych w §2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230, poz.1960), tj. piaskiem lub kruszywem naturalnym lub sztucznym o uziarnieniu do 4 mm lub chlorkiem sodu (NaCl), chlorkiem magnezu (MgCl2), chlorkiem wapnia (CaCl2) lub mieszaniną ww. środków niechemicznych i chemicznych, przy czym środki chemiczne stosuje się po usunięciu śniegu. Środki użyte do tych działań, należy uprzątnąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.

 1. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu i błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

 2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania z budynków i ich części oraz urządzeń infrastruktury technicznej sopli i nawisów śniegu stwarzających zagrożenie dla przechodniów, a także do oznakowania w sposób widoczny tego miejsca.

 3. Właściciel nieruchomości publicznie dostępnych, na których znajdują się piaskownice zobowiązany jest do corocznej wymiany piasku przed sezonem wiosenno-letnim oraz w okresie użytkowania piaskownic: w sytuacji widocznego zanieczyszczenia, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

 4. Właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, na terenie której w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady roślinne może dokonywać kompostowania odpadów roślinnych we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia.

 5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych i przekazania ich do punktów zbierania lub przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

 6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa.


§ 4

Usunięcie śliskości oraz uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń oraz usunięcie śliskości z przystanków komunikacyjnych należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.


§ 5

Do obowiązków zarządcy drogi należy: 1. utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych,

 2. zbieranie i pozbywanie się odpadów powstających przy utrzymaniu czystości i porządku na drogach publicznych, zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych
  oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym,

 3. pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej,

 4. usuwanie śliskości oraz uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, na których pobiera się opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych.


§ 6

 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych osób fizycznych, nie będących przedsiębiorcami, na terenie własnej nieruchomości, pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie, w szczególności ścieki nie mogą być odprowadzone do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub do ziemi.

 2. Zakazuje się mycia pojazdów samochodowych na brzegu rzeki i innych cieków wodnych.

 3. Dopuszcza się doraźne naprawy i regulacje własnych pojazdów samochodowych osób fizycznych, nie będących przedsiębiorcami, pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych.

 4. Zakazuje się prowadzenia napraw blacharsko-lakierniczych poza zakładami usługowymi prowadzącymi usługi w tym zakresie.


§ 7

Na terenie miasta, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się: 1. niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, roślinności, deptania trawników oraz zieleńców;

 2. niszczenia urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat przystanków,

 3. umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.;

 4. malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami;

 5. zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt.


Rozdział 3

Zasady usuwania odpadów z nieruchomości.

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości

oraz na drogach publicznych
§ 8

 1. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne należy zbierać w:

 1. pojemnikach

 2. kontenerach

spełniających wymagania Polskich Norm1 lub posiadających deklarację zgodności wystawioną przez producenta zgodne z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późniejszymi zmianami).

 1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Siedlce:

 1. kosze uliczne o pojemności od 10 l do 100 l.

 2. pojemniki na odpady o pojemności od 110 l do 5500 l

 3. kontenery przeznaczone na odpady wielkogabarytowe lub budowlane o pojemności od 2,5 m3 do 10 m3.

 1. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający z jej korzystania.

 2. Koszty wywozu odpadów wielkogabarytowych przez podmiot uprawniony ponosi właściciel nieruchomości.

 3. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

 1. mieszkaniec miasta Siedlce rocznie zbiera do pojemników odpady o masie około 299 kg i objętości około 1,66 m3, przy tygodniowym cyklu wywozu potrzebuje on 32 l pojemności pojemnika na odpady, przy dwutygodniowym cyklu wywozu potrzebuje on 64 l pojemności pojemnika na odpady,

 2. przy cyklu tygodniowym wywozu odpadów komunalnych:

 1. jedno- lub dwuosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności minimalnej do 110 l,

 2. trzy- lub czteroosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności minimalnej 110 l,

 3. pięcioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w pojemnik lub pojemniki o pojemności minimalnej 160 l,

 4. sześcio- lub siedmioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w dwa pojemniki o pojemności minimalnej 110 l każdy lub jeden pojemnik o pojemności minimalnej 240 l,

 5. rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania według normy zapisanej w punkcie 1), obliczonego według wzoru: ilość osób zamieszkujących na danej nieruchomości x 32 l:

 1. przy cyklu dwutygodniowym wywozu odpadów komunalnych:

 1. jednoosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności minimalnej do 110 l,

 2. dwuosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności minimalnej 120 l,

 3. trzyosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w dwa pojemniki o pojemności minimalnej 110 l każdy ,

 4. czteroosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności minimalnej 240 l,

 5. pięcioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w pojemniki o łącznej pojemności minimalnej 320 l,

 6. sześcio- lub siedmioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w dwa pojemniki o pojemności minimalnej 240 l każdy,

 7. rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania według normy zapisanej w punkcie 1), obliczonego według wzoru: ilość osób zamieszkujących na danej nieruchomości x 64 l:

 1. cykl miesięczny wywozu odpadów komunalnych jest wyłącznie dostępny dla rodzin jedno- lub dwuosobowych, gdzie przy cyklu miesięcznym:

 1. jednoosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności 120 l,

 2. dwuosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności 240 l,

 1. Prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy dostosowane do tygodniowego cyklu odbioru odpadów komunalnych:

 1. dla szkół wszelkiego typu – 3 l dla każdego ucznia, studenta i pracownika,

 2. dla żłobków i przedszkoli – 3 l na każde dziecko i pracownika,

 3. dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal,

 4. dla punktów handlowych poza lokalem – 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt,

 5. dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,

 6. dla ulicznych punków szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l,

 7. dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników,

 8. dla domów opieki, koszar, szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. – 20 l na jedno łóżko,

 9. dla ogródków działkowych – 20 l na każdą działkę w okresie sezonu tj. od 1 marca do 31 października każdego roku, i 5 l poza tym okresem,

 10. w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady o pojemności minimalnej 110 l.

  1. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki komunikacji, parki muszą być przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne zgodnie z następującymi zasadami:

  1. odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie może przekraczać 150 m,

  2. na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma, to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku,

  3. na peronach odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać 50 m.

   1. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości gromadzonych odpadów, jednak nie może być mniejsze niż dwa razy na tydzień.

   2. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin, jeśli jest on dłuższy – liczby te należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy; organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie.

   3. Odpady komunalne zmieszane, wytwarzane w trakcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

 1. mieszkaniec miasta Siedlce rocznie zbiera do pojemników odpady komunalne zmieszane o masie około 199 kg i objętości około 1,10 m3 oraz około 100 kg odpadów komunalnych segregowanych o objętości około 6,33 m3.

 2. mieszkaniec, przy tygodniowym cyklu wywozu potrzebuje 23 l pojemności pojemnika na odpady zmieszane, przy dwutygodniowym cyklu wywozu potrzebuje on 46 l pojemności pojemnika na odpady zmieszane, przy cyklu miesięcznym potrzebuje 92 l pojemności pojemnika na odpady zmieszane,

 3. przy cyklu tygodniowym wywozu zmieszanych odpadów komunalnych:

 1. trzyosobowa rodzina zobowiązane jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności minimalnej do 110 l,

 2. czteroosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności minimalnej 110 l,

 3. pięcioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności minimalnej 120 l

 4. sześcioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności minimalnej 120 l,

 5. siedmioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w pojemniki o łącznej pojemności minimalnej 160 l,

 6. rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania według normy zapisanej w punkcie 1), obliczonego według wzoru: ilość osób zamieszkujących na danej nieruchomości x 23 l:

 1. przy cyklu dwutygodniowym wywozu zmieszanych odpadów komunalnych:

 1. jednoosobowa rodzina zobowiązana jest do wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności minimalnej do 110 l,

 2. dwuosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności minimalnej 110 l,

 3. trzyosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności minimalnej 110 l

 4. czteroosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w pojemniki o łącznej pojemności minimalnej 190 l,

 5. pięcioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności minimalnej 240 l,

 6. sześcioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w pojemniki o łącznej pojemności minimalnej 280 l,

 7. lub siedmioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności minimalnej 110 l i jeden pojemnik o pojemności minimalnej 240 l lub w trzy pojemniki o pojemności minimalnej 110 l każdy ,

 8. rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania według normy zapisanej w punkcie 1), obliczonego według wzoru: ilość osób zamieszkujących na danej nieruchomości x 46 l.

 1. przy cyklu miesięcznym wywozu zmieszanych odpadów komunalnych:

 1. jednoosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności minimalnej 110 l

 2. dwuosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w dwa pojemniki o pojemności minimalnej 110 l każdy ,

 3. trzyosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w dwa pojemniki o pojemności minimalnej 120 l każdy,

 4. czteroosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności minimalnej 240 l i w jeden pojemnik o pojemności minimalnej 120 l,

 5. pięcioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w dwa pojemniki o pojemności minimalnej 240 l każdy,

 6. sześcioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w dwa pojemniki o pojemności minimalnej 240 l każdy i jeden pojemnik o pojemności minimalnej 120 l,

 7. siedmioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w trzy pojemniki o pojemności minimalnej 240 l każdy,

 8. rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania według normy zapisanej w punkcie 1), obliczonego według wzoru: ilość osób zamieszkujących na danej nieruchomości x 92 l.


§ 9

Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urządzeń do zbierania odpadów zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne: śniegu, lodu, żużla gorącego, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, odpadów przemysłowych, weterynaryjnych i medycznych oraz nieczystości płynnych.


§ 10

 1. Właściciele nieruchomości przy zlecaniu wywozu odpadów komunalnych zobowiązani są do korzystania wyłącznie z usług podmiotu uprawnionego. Dopuszcza się wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości własnymi środkami transportu po uzyskaniu zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych i ich transport wydawanych przez Prezydenta Miasta Siedlce.

 2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani, w celu umożliwienia przygotowania treści umowy, do podania upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego zgodnej ze stanem ewidencji ludności liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości lub, gdy stan faktyczny różni się od dniej, oświadczenia na piśmie o odstępstwach i ich przyczynie,

 3. Właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą lub instytucję zobowiązani są do podania upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego informacji umożliwiających, zgodnie z zasadami podanymi w §8 ust.6 niniejszego Regulaminu, obliczenie zapotrzebowania na pojemniki i przygotowanie treści umowy.

 4. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do podpisania z podmiotem uprawnionym, w terminie dwóch tygodni od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu, umowy na opróżnienie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej,

 5. Rolnicy, zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego i w związku z tym nie odprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, powinni zainstalować odrębne liczniki do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe, w przeciwnym razie będą rozliczani w oparciu o normy rozporządzania Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz.70).

 6. Wywóz odpadów komunalnych z terenu nieruchomości odbywa się z częstotliwością ustaloną w umowie z podmiotem uprawnionym.

 7. Częstotliwość wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, w przypadku, gdy właściciel nie prowadzi selektywnego zbierania odpadów, nie może być mniejsza niż jeden raz na dwa tygodnie, oprócz przypadku określonego w §8 ust.5 pkt 4 niniejszego regulaminu, przy czym pojemniki na odpady nie mogą być przepełnione.

 8. W przypadku prowadzenia na nieruchomości selektywnego zbierania odpadów komunalnych, częstotliwość wywozu zmieszanych odpadów komunalnych może ulec zmniejszeniu, jednak częstotliwość wywozu nie może być mniejsza niż raz na miesiąc.

 9. Częstotliwość wywozu segregowanych odpadów komunalnych nie może być mniejsza niż jeden raz na kwartał.


§ 11

 1. Na nieruchomościach nie przyłączonych do miejskiej kanalizacji sanitarnej nieczystości ciekłe powinny być gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub
  oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach ścieków bytowych.

 2. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości płynne są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia lub do wypływu nieczystości ze zbiornika; przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu.

 3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do udokumentowania wywozu nieczystości ciekłych w ilościach zbliżonych do ilości pobieranej wody, określonej w oparciu o wskazania wodomierza.

 4. W przypadku braku wodomierza, ilość powstających ścieków bytowych w ciągu miesiąca, gromadzonych w zbiorniku bezodpływowym oblicza się jako iloczyn ilości osób zamieszkujących na nieruchomości lub rodzaju prowadzonej działalności oraz norm zużycia wody, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz.70).


§ 12

 1. Właściciele nieruchomości na żądanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub upoważnionych przedstawicieli Miasta zobowiązani są do okazania umów z podmiotami uprawnionymi na wywóz odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych
  z nieruchomości lub zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych i ich transport, w przypadku, gdy wywożą odpady własnymi środkami transportu oraz dowodów zapłaty za wykonanie usługi wywozu lub przyjęcia odpadów komunalnych w najbliżej położonym zakładzie utylizacji odpadów za ostatnie cztery kwartały.

 2. Prezydent Miasta wyznacza przedstawicieli Miasta do przeprowadzenia kontroli prawidłowości działalności przedsiębiorcy w zakresie udzielonego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wydając stosowne upoważnienie.

Rozdział 4

Selektywna zbiórka odpadów
§ 13

 1. Właściciele nieruchomości prowadzą selektywną zbiórkę następujących odpadów komunalnych:

  1. szkło

  2. tworzywa sztuczne

  3. papier, tektura

  4. drobny złom i puszki aluminiowe,

  5. odpady wielkogabarytowe,

  6. odpady budowlane,

  7. odpady niebezpieczne,

  8. odpady ulegające biodegradacji: odpady zielone powstające w wyniku pielęgnacji zieleni,

  9. zużyte baterie i zużyte akumulatory

  10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 1. Pojemniki stosowane do selektywnej zbiórki odpadów na terenie zabudowy wielorodzinnej oraz na terenach użytku publicznego powinny mieć następującą kolorystykę i oznakowanie oraz minimalną pojemność:

 1. zielony oznakowany napisem „SZKŁO KOLOROWE”– z przeznaczeniem na szkło białe i kolorowe, minimalna pojemność 0,1 m3,

 2. biały oznakowany „SZKŁO BEZBARWNE” – z przeznaczeniem na szkło białe, minimalna pojemność 0,1 m3,

 3. niebieski oznakowany „PAPIER”– z przeznaczeniem na papier, tekturę, minimalna pojemność 0,1 m3,

 4. żółty lub siatkowy oznakowany „tworzywa sztuczne” – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, minimalna pojemność 0,1 m3,

 5. żółty oznakowany „METALE” – z przeznaczeniem na drobny złom metalowy, minimalna pojemność 0,1 m3,

 1. Wszystkie pojemniki na odpady muszą posiadać logo przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz jego firmę (nazwę), numer kontaktowy.

 2. Odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy je wystawiać na chodnik przed wejściem na nieruchomość lub na miejsce wyznaczone do tego celu przez zarządcę nieruchomości, z którego odbierane są przez podmiot uprawniony.

 3. Odpady budowlane muszą być zbierane w kontenerze dostarczonym przez podmiot uprawniony i w nim odbierane.

 4. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urządzeń do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów komunalnych:

 1. do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania się wrzucać:

 1. opakowania z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,

 2. papieru i tektury mokrej lub zanieczyszczonej tłuszczami,

 3. kalkę techniczną, pergamin,

 4. prospekty, foliowane i lakierowane katalogi,

 1. do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać:

 1. ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),

 2. lustra,

 3. szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości,

 4. szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone)

 5. szyby samochodowe,

 1. do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:

 1. tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie,

 2. opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,

 3. opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych.

 1. Właściwy stan techniczny i sanitarny pojemników zapewnia podmiot uprawniony w przypadku, gdy jest ich właścicielem.

 2. Właściciele nieruchomości na terenie zabudowy jednorodzinnej prowadzą selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w workach foliowych odpowiednio oznakowanych.

 3. Właściciele nieruchomości na terenie zabudowy jednorodzinnej i zarządcy nieruchomości na terenie zabudowy wielorodzinnej ustalają szczegółowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i harmonogram odbierania tych odpadów z podmiotem uprawnionym.

 4. Dopuszcza się gromadzenie, wyodrębnionych w trakcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odpadów opakowaniowych w trzech workach z podziałem na:

 1. papier i tekturę,

 2. tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,

 3. szkło.

  1. Odpady opakowaniowe, o których mowa w ust.10 muszą spełniać warunki, określone w ust.6.

  2. Właściciele nieruchomości są obowiązani do umieszczania zebranych selektywnie przeterminowanych leków w pojemnikach Miasta Siedlce, znajdujących się w następujących aptekach:

 1. Apteka Prywatna „LEKO” s.c. ul. Mazurska 2,

 2. Apteka Rodzinna VIPSTAR Spółka z o.o. ul. B. Chrobrego 17,

 3. Apteka „Paracelsus” Pietrzak Teresa i Staręga Jadwiga ul. Rynkowa 4,

 4. Apteka Obrębska – Kałabun, Obrębska – Ludwiczak S.J. „Apteka Rodzinna”,
  ul. Piłsudskiego 39,

 5. Apteka mgr farm. Helena Obrębska, ul. Młynarska 15,

 6. Paracelsus Spółka Jawna Apteka ul. Błonie 8,

 7. Apteka „Remedium” mgr farm. Marlena Ratajczak – Mackiewicz
  ul. Rynkowa 15,

 8. Apteka, ul. 3 Maja 30,

 9. Apteka VALEO ul. Poniatowskiego 26 „Farmex A” Spółka z o.o.
  ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów,

 10. Apteka „RATUSZOWA” Joanna i Michał Pac Spółka Jawna ul. Pułaskiego 3,

 11. Apteka „ZDROWIE” mgr farm. Marta Rutkowska ul. Świętojańska 4,

 12. Apteka „LEK” M. Choma, W. Grot Sp. z o.o. ul. Świętojańska 7,

 13. Apteka Prywatna mgr Emilia Miduch, ul. Piłsudskiego 96,

 14. Apteka mgr farm. Alicja Cielemęcka, ul. Unitów Podlaskich 11,

 15. POTAPKO i WSPÓLNICY Spółka Jawna, ul. Orlicz Dreszera 5,

 16. Farmacja Kolejowa Spółka z o.o. Apteka w Siedlcach ul. Kilińskiego 28,

 17. Apteka ul. Kilińskiego 39,

 18. Apteka Iwona Michalska, Wojciech Michalski Spółka Jawna,
  ul. Piłsudskiego 44,

 19. Apteka „MULTI – LEK” Michał Choma Spółka Jawna ul. 3 Maja 1/3,

 20. Apteka „FLORIAŃSKA” A. Cielemęcka, A. Banasiuk, Spółka Jawna
  ul. Floriańska 20

 1. Właściciele nieruchomości są obowiązani przekazywać zebrany selektywnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do:

 1. stałych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

  1. Strzała, przy ul. Stawowej 20,

  2. Siedlce, przy ul. 3 Maja 28,

  3. Siedlce, przy ul. Brzeskiej 110

 2. do mobilnych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

   1. parking przy ul. Chrobrego działka o nr ew. 57/1 obręb 311 - każda pierwsza sobota miesiąca w godz. 900 - 1500,

   2. parking osiedle Młynarska pomiędzy blokiem przy ul. Młynarskiej 19a pawilonami handlowymi przy ul. Młynarskiej 9e - 9h działka o nr ew. 93/5 obręb 74 - każda druga sobota miesiąca w godz. 900 - 1500,

   3. parking przy Skwerze Niepodległości przed budynkiem Urzędu Miasta działka o nr ew. 83 obręb 49 - każda trzecia sobota miesiąca w godz. 900 - 1500,

   4. parking przy kościele Bożego Ciała ul. Monte Cassino - każda czwarta sobota miesiąca w godz. 900 - 1500 z wyjątkiem świąt.

  1. Właściciele nieruchomości są obowiązani umieszczać selektywnie zebrane zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne w pojemnikach Miasta Siedlce, zlokalizowanych przy wiatach na pojemniki na odpady komunalne przy następujących ulicach:

 1. ul. Błonie 11/13,

 2. ul. Rynkowa 22,

 3. ul. Jagiełły 27,

 4. ul. Chrobrego 6/8,

 5. ul. Młynarska 24,

 6. ul. 3 Maja 36,

 7. ul. Sienkiewicza 43,

 8. ul. Hozera 22,

 9. ul. Reymonta 6,

 10. ul. Podlaska 12,

 11. ul. Kurpiowska 1,

 12. ul. Bieszczadzka 6,

 13. ul. Romanówka 11/13,

 14. ul. Warszawska 129,

 15. ul. Unitów Podlaskich 14,

 16. pomiędzy budynkami przy ul. Podlaskich 7a i ul. Niepodległości 10,

 17. ul. Romanówka 1a,

 18. ul. Starowiejska 60a,

 19. ul. Wieniawskiego 4,

 20. ul. Moniuszki 2 i 3,

 21. ul. Sobieskiego 5,

 22. przy budynkach ul. 3 Maja 7,9,11,13,

 23. osiedle Żytnia: przy pojemnikach do segregacji odpadów,

 24. ul. 10 Lutego 15,

 25. ul. Daszyńskiego – 2 szt. pojemników przy wiatach śmietnikowych,

 26. ul. Czerwonego Krzyża 21,

 27. ul. Rynkowa 4,

 28. ul. Browarna 1.


Rozdział 5

Transport i miejsce wywozu odpadów
§ 14

 1. Podmiot uprawniony zobowiązany jest do stosowania do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i do transportu odpadów komunalnych samochody specjalistyczne, zapewniające ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem.

 2. Podmiot uprawniony zobowiązany jest utrzymywać pojazdy w należytym stanie sanitarnym i technicznym.§ 15

Zanieczyszczenia powstałe podczas załadunku i transportu odpadów komunalnych podmiot uprawniony jest obowiązany niezwłocznie usunąć.


§ 16

Odebrane, selektywnie zbierane odpady komunalne, podmiot uprawniony jest zobowiązany przekazać do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione, zgodnie z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki.


§ 17

Odebrane zmieszane odpady komunalne podmiot uprawniony jest zobowiązany przekazać na składowisko odpadów komunalnych w Woli Suchożebrskiej gm. Suchożebry, którego właścicielem jest Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Siedlcach ul. 11 Listopada 19.


§ 18

Odebrane nieczystości ciekłe podmiot uprawniony jest zobowiązany przekazać do najbliżej położonej Stacji zlewnej, zgodnie z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, spełniającej wymagania najlepszej dostępnej techniki.Rozdział 6

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów

wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione
§19

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, zebranych na terenie miasta Siedlce, dopuszczonych do składowania określa „Plan gospodarki odpadami dla miasta Siedlce na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016” przyjęty uchwałą Nr XLV/642/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla miasta Siedlce na lata 2009-2016” oraz „Planu gospodarki odpadami dla miasta Siedlce na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016”.Rozdział 7

Obowiązki właścicieli zwierząt domowych
§ 20

 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt. Osoby te są zobowiązane do nie pozostawiania ich bez dozoru. Jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym, osoby te są zobowiązane uniemożliwić samodzielne wydostanie się zwierzęcia z tego terenu.

 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów są zobowiązane do:

 1. rejestracji psa oraz trwałego jego oznakowania, poprzez wszczepienie mu pod skórę elektronicznego mikroprocesora,

 2. uzyskanie zezwolenia Prezydenta Miasta Siedlce na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).

 3. poddania psa szczepieniu ochronnemu przeciw wściekliźnie w terminie określonym odrębnymi przepisami oraz poddania psa obserwacji w przypadku skaleczenia człowieka,

 4. natychmiastowe usuwanie przez właścicieli lub opiekunów, odchodów i innych zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. za pomocą odpowiednich narzędzi (np. łopatka, worek foliowy), które zobowiązana jest posiadać osoba wyprowadzająca psa; nieczystości te, umieszczone w szczelnych torbach, mogą być umieszczane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; obowiązek usuwania odchodów i innych zanieczyszczeń pozostawionych przez psa nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników,

 5. wyprowadzania psów na tereny użytku publicznego wyłącznie na uwięzi i w kagańcu oraz ze znaczkiem identyfikacyjnym.

 1. Dopuszcza się wyprowadzanie psów na uwięzi bez kagańców, pod warunkiem, że osoba wyprowadzająca ma możliwość sprawowania bezpośredniej, skutecznej kontroli nad zachowaniem psa. Wyprowadzanie bez kagańca nie dotyczy psów ras uznawanych za agresywne i ich mieszańców.

 2. Dopuszcza się wyprowadzanie psów bez uwięzi w miejscach do tego wyznaczonych.

 3. Psy nie posiadające mikroprocesora lub zwolnione ze smyczy bez kagańca oraz psy bez dozoru, znajdujące się na terenach użytku publicznego będą traktowane jako zwierzęta bezdomne.

  1. Zabrania się:

 1. wprowadzania psów lub innych zwierząt domowych na tereny służące dzieciom do zabaw (ogródki jordanowskie, piaskownice, boiska, place gier i zabaw), na tereny szkół, przedszkoli, żłobków, kąpielisk

 2. kąpieli psów lub innych zwierząt domowych w zbiorniku wodnym "Muchawka" oraz w stawie w Parku Miejskim „Aleksandria”

 1. Utrzymujący w lokalach mieszkalnych zwierzęta egzotyczne, a w szczególności gady, płazy, ptaki i owady są zobowiązani zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia. 1. Rejestracji oraz oznakowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 należy dokonać:

 1. w przypadku psa młodego – do dnia ukończenia przez zwierzę 6 m-ca życia,

 2. w przypadku wejścia w posiadanie psa dorosłego – w terminie 30 dni od dnia nabycia zwierzęcia,

 1. Rejestracja oraz znakowanie psów wykonywane są bezpłatnie w wyznaczonych zakładach weterynaryjnych.

 2. Wykaz zakładów weterynaryjnych prowadzących rejestrację i znakowanie znajduje się na stronie internetowej miasta oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Siedlce.

 3. Przepis ust. 2 pkt 1 nie obowiązuje właścicieli, których psy posiadają już mikroprocesor.

 4. W wypadku posiadania mikroprocesora właściciel psa jest zobowiązany do dostarczenia informacji i rejestracji w istniejącej bazie danych w wyznaczonych zakładach weterynarii w terminie 30 dni od chwili przybycia psa na teren miasta.

 5. W przypadku utraty psa lub jego zbycia właściciel jest zobowiązany do wyrejestrowania go w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tego obowiązku.

 6. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani stosować się do zakazów wprowadzania psów i innych zwierząt do lokali, budynków lub na określone tereny prywatne czy publiczne, wydanych przez właścicieli lub zarządców tych lokali, budynków lub terenów.

 7. Przepisy ust. 5, 13 nie dotyczą osób niewidomych, korzystających z psów – przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów asystujących.


§ 21

Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami realizowana jest przez Miasto Siedlce poprzez ich wyłapywanie na każdorazowe zlecenie Urzędu Miasta, Straży Miejskiej lub Policji przez upoważniony podmiot gospodarczy, z którym Miasto ma zawartą umowę oraz wywiezienie do schroniska dla zwierząt. Szczegółowe zasady prowadzenia przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt określa art. 7 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia


13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 8

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 22

 1. Zabrania się chowu i hodowli zwierząt gospodarskich na terenach osiedli o zabudowie wielorodzinnej i skoncentrowanej zabudowie jednorodzinnej.

 2. Zabrania się chowu i hodowli gołębi na terenach osiedli o zabudowie wielorodzinnej i skoncentrowanej zabudowie jednorodzinnej.

 3. Na innych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem, że:

 1. powstające w związku z hodowlą: odchody zwierząt gospodarskich, obornik, gnojówka, gnojowica będą gromadzone i usuwane w sposób określony odrębnymi przepisami, a także nie będą powodowały zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

 2. hodowla zwierząt gospodarskich nie będzie powodowała dla innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak hałas, odory czy podobne,

 3. przestrzegane będą obowiązujące wymagania, określone w odrębnych przepisach w celu zabezpieczenia przed zagrożeniem epizootycznym, epidemicznym i w celu zapewnienia właściwej jakości produktów odzwierzęcych,

 4. ule, w których trzymane są pszczoły, muszą być ustawione w odległości co najmniej 10 m do granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

 1. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.


Rozdział 9

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji

oraz terminy jej przeprowadzania
§ 23

 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania przynajmniej l raz
  w roku - deratyzacji miejsc i pomieszczeń, takich jak: osłony na pojemniki na odpady, zsypy i komory zsypowe, korytarze piwniczne, węzły cieplne, przyłącza wodociągowe.

 2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się w terminach:

 1. w kwietniu – deratyzacja wiosenna

 2. w październiku – deratyzacja jesienna.

 1. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni w stopniu stwarzającym zagrożenie epidemiologiczne, Prezydent Miasta określi dodatkowe obszary obowiązkowej deratyzacji i wyznaczy dodatkowe terminy jej przeprowadzenia.

 2. Deratyzację w miejscach i obiektach użyteczności publicznej, w obiektach spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, szpitalach, zakładach pracy itp. powinna przeprowadzać specjalistyczna firma.

 3. W obiektach nie określonych w ust. 4 dopuszcza się tępienie gryzoni we własnym zakresie przy użyciu trutek dopuszczonych do sprzedaży, stosując się do ostrzeżeń i zaleceń producenta na opakowaniu lub ulotce dołączonej do wyrobu.Rozdział 10

Postanowienia końcowe
§ 24

 1. Kto nie wykonuje postanowień niniejszego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce, podlega karze grzywny.

 2. Postanowienie w sprawach o których mowa w ust. 1 toczy się wg przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.Przewodniczący

Rady Miasta

Mariusz Dobijański

1PE-EN 840-1:2005, PE-EN 840-2:2005, PE-EN 840-3:2005, PE-EN 840-4:2005, PE-EN 840-5:2005, PE-EN 840-6+A1:2010, PE-EN 12574-1:2006, PE-EN 12574-2:2006, PE-EN 12574-3:2006, PE-EN 13071-1:2008, PE-EN 13071-1:2008©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość