Strona główna

Uchwała Nr viii/53/2007 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej


Pobieranie 12.06 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar12.06 Kb.
Uchwała Nr VIII/53/2007

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 21 maja 2007 roku

w sprawie: powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055) oraz art.45 ust.1 pkt 1 lit.b i pkt 2 lit. a i b oraz ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007 roku Dz. U. Nr 14 poz.89) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się Radę Społeczną przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, na 4 letnią kadencję przypadającą od 31.05.2007 roku
do 30.05.2011 roku w składzie:

  1. Przewodniczący – Marian Krzyczkowski

  2. Członkowie:

a) Wacław Adamczyk-przedstawiciel Rady Powiatu Rawskiego

b) Mariusz Mirowski - przedstawiciel Wojewody Łódzkiego

c) Edward Mazurek -przedstawiciel Rady Miasta Rawa Mazowiecka

d) Wojciech Kubicki -przedstawiciel Rady Miasta Rawa Mazowiecka

e) Stanisław Rosiak -przedstawiciel Rady Miasta Rawa Mazowiecka

f) Adam Stępniewski -przedstawiciel Rady Miejskiej Biała Rawska

g) Andrzej Latek - przedstawiciel Rady Gminy Cielądz

h) Tomasz Wojdalski -przedstawiciel Rady Gminy Regnów

i) Bożena Grzywka -przedstawiciel Rady Gminy Rawa Mazowiecka

j) Marek Rejer - przedstawiciel Rady Gminy Sadkowice§ 2. Traci moc uchwała Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej nr VIII/63/2003 z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. .

Przewodnicząca Rady Powiatu

(-) Teresa Pietrzak


Uzasadnienie
Na mocy art. 44b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991roku o zakładach opieki zdrowotnej / tekst jednolity z 2007r Dz. U. Nr 14, poz. 89/ przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym dla podmiotu, który utworzył Zakład oraz organem doradczym kierownika tegoż Zakładu. Zgodnie z art. 47 cytowanej ustawy skład rady społecznej i czas trwania jej kadencji określa statut publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Zgodnie z § 17, ust.4 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej kadencja Rady Społecznej przy SPZOZ trwa 4 lata. Z dniem 30 maja 2007 roku upływa czas trwania Rady II kadencji, w związku z tym zachodzi konieczność powołania nowego składu Rady. Rada Społeczna składa się z 11 osób / tak określa Statut SPZOZ/ tj. przewodniczącego, którym z mocy ustawy jest starosta lub osoba przez niego wyznaczona oraz 10 członków, którymi są przedstawiciele wybrani przez Rady Gmin i Miast z terenu Powiatu Rawskiego, Radę Powiatu i Wojewodę Łódzkiego.Zgodnie z powyższą ustawą, Radę Społeczną przy SPZOZ powołuje i odwołuje Rada Powiatu, stąd konieczność podjęcia niniejszej uchwały.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość