Strona główna

Uchwała nr W19/03 rady gminy w sokołowie podlaskim


Pobieranie 172.12 Kb.
Strona1/3
Data20.06.2016
Rozmiar172.12 Kb.
  1   2   3
UCHWAŁA Nr W19/03
RADY GMINY W SOKOŁOWIE PODLASKIM
z dnia 5 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sokołów Podlaski.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1) oraz art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą­dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) -Rada Gminy w Sokołowie Podlaskim posta­nawia co następuje:


§ 1. Uchwala się Statut Gminy Sokołów Podla­ski w brzmieniu określonym w załączniku do ni­niejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XV/96/96 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 kwietnia 1996r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sokołów Podlaski (Dz. Urz. Województwa Siedleckiego Nr 15, poz. 188 z późn. zm.).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo­jewództwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy: Czesław Wrzosek
Załącznik do uchwały nr W19/03

Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim

z dnia 5 lutego 2003r.
STATUT GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
Rozdział I

Postanowienia ogólne
§1.
Gmina Sokołów Podlaski zwana dalej Gminą jest wspólnotą samorządową obejmującą wszystkich jej mieszkańców.
§2.


 1. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 137km2, w skład której wchodzą następujące sołectwa: Bachorza, Bartosz, Brzozów, Brzozów Kolonia, Budy Kupientyńskie, Chmielew, Czerwonka, Dąbrowa, Dolne Pole, Dziegietnia, Emilianów, Grochów, Justynów, Karlusin, Karolew, Kosie-rady Wielkie, Kostki, Krasnodęby - Kasmy, Kra­snodęby - Rafały, Krasnodęby - Sypytki, Kra-sów. Łubianki - Podkupientyn, Nowa Wieś, Pod-rogów, Pogorzel, Przeździatka Kolonia, Przy-wózki, Skibniew - Podawce, Skibniew - Kurcze, Walerów, Węże, Wólka Miedzyńska, Wyrąb, Ząbków, Ząbków Kolonia, Żanecin.

 2. Siedzibą organów Gminy jest siedziba Urzędu Gminy w Sokołowie Pódl.

 3. Pieczęcią urzędową Gminy jest pieczęć okrągła z godłem Rzeczypospolitej Polskiej w środku oraz napisem w otoku „Urząd Gminy Sokołów Podlaski.”

§ 3. 1. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów Gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

 2. Gmina posiada osobowość prawną.

 3. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądo­wej.

Rozdział lICele, zakres działania i zadania Gminy
§4.
Celem działania Gminy jest zaspakajanie zbioro­wych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz warunków do pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty.

§ 5. 1. Do zadań własnych Gminy, w szczególności należą sprawy:

  1. ładu przestrzennego, gospodarki nieru­chomościami, ochrony środowiska i przy­rody oraz gospodarki wodnej,

  2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

  3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kana­lizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i po­rządku oraz urządzeń sanitarnych, wysy­pisk i unieszkodliwiania odpadów komu­nalnych, zaopatrzenia w energię elektrycz­ną i cieplną oraz gaz,

  4. lokalnego transportu zbiorowego,

  5. ochrony zdrowia,

  6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

  7. gminnego budownictwa mieszkaniowego,

  8. edukacji publicznej,

  9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

  10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

  11. targowisk i hal targowych,

  12. zieleni gminnej i zadrzewień,

  13. cmentarzy gminnych,

  14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciw­powodziowego,

  15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów ad­ministracyjnych,

  16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycz­nej i prawnej,

  17. wspierania i upowszechniania idei samo­rządowej.

  18. promocji gminy,

  19. współpracy z organizacjami pozarządowy­mi,

  20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

§6.


   1. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi.

   2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik do Statutu.

   3. Wykonanie zadań publicznych Gminy przekra­czających możliwości organizacyjne gminy na­stępuje w drodze współdziałania z innymi oso­bami prawnymi.

   4. Gmina może prowadzić działalność gospodar­czą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypad­kach określonych w ustawie.

   5. Celem wykonania zadań publicznych wspól­nych dla kilku gmin, Gmina może przystępować do związku zainteresowanych gmin, a w celu obrony wspólnych interesów jednostek samo­rządu terytorialnego może tworzyć z innymi gminami, powiatami i województwami stowa­rzyszenia.

   6. W celu wspólnego wykonywania zadań pu­blicznych gmina może przystąpić do związku komunalnego.

Rozdział IIIOrganizacja wewnętrzna

i tryb pracy organów gminy
§7.
Mieszkańcy Gminy jako wspólnota samorządowa podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym, poprzez wybory, referendum i konsul­tacje przeprowadzane Według zasad i trybu określonego w odrębnych przepisach lub za pośrednic­twem organów gminy.
§8.


 1. Organami gminy są:

  1. Rada Gminy,

  2. Wójt Gminy.

 2. Działalność organów gminy jest jawna, chyba że obowiązujące ustawy stanowią inaczej.

 3. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo Obywateli do uzyski­wania informacji publicznych, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wy­konywania zadań publicznych, w tym proto­kołów z sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady Gminy.

 4. Przez informację publiczną należy rozumieć każdą informację o sprawach publicznych. In­formacją taką są w szczególności informacje określone ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 5. Mieszkańcy gminy zostają powiadomieni o terminach i porządku obrad sesji Rady Gminy co najmniej na 3 dni przed sesją poprzez wy­wieszenie w sołectwach na tablicach ogłoszeń informacji przez sołtysa.

Informacje o terminach i porządku posiedzeń komisji zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 1. Prawo do informacji publicznej podlega ogra­niczeniu:

   1. w przypadkach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chro­nionych,

   2. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy z tym, że ograniczenia te nie dotyczą informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, je­żeli informacje te wiążą się z pełnieniem tych funkcji.

 2. Protokoły z sesji i posiedzeń komisji udostęp­niane są do wglądu w pomieszczeniu do tego celu przeznaczonym w Urzędzie Gminy.

 3. Udostępnianie protokołów z sesji i posiedzeń komisji następuje na wniosek obywatela zło­żony na piśmie. Udostępnienie dokumentów odnotowuje się na wniosku. Nie dopuszczalne jest wynoszenie udostępnionych dokumentów poza Urząd Gminy.

 4. W prawie do przeglądania dokumentów mie­ści się: zapoznawanie z treścią dokumentów, przeglądanie map, planów, wyrysów, notatek urzędowych jak również sporządzanie odpi­sów i wypisów przez wnioskodawcę.

 5. Osobą upoważnioną do udostępniania infor­macji i dokumentów do wglądu jest Wójt Gminy lub osoba przez niego upoważniona.

1. Rada Gminy Sokołów Podlaski


§9.
Rada Gminy Sokołów Podlaski zwana dalej „Radą" liczy 15 radnych wybranych w wyborach powszechnych na podstawie - ustawy „Ordynacja wyborcza do rad gmin" na 4-letnią kadencję.
§ 10.


 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy.

 2. Do wyłącznej właściwości Rady należy:

  1. uchwalanie Statutu Gminy i dokonywanie w nim zmian,

  2. wybór i odwołanie Przewodniczącego i Wi­ceprzewodniczącego Rady oraz Przewodni­czących Komisji Rady,

  3. ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowie­nie o kierunkach jego działalności oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działal­ności,

  4. powoływanie i ustalanie składów osobo­wych stałych i doraźnych komisji Rady oraz określanie zakresu ich działania,

  5. powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza Gminy - na wnio­sek Wójta Gminy,

  6. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzie­lenia lub nie udzielenia Wójtowi absoluto­rium z tego tytułu,

  7. uchwalanie miejscowych planów zagospo­darowania przestrzennego,

  8. uchwalanie programów gospodarczych,

  9. ustalanie zakresu działania sołectwa oraz zasad przekazywania/środków budżeto­wych na realizację zadań przez te jednostki,

  10. ustalanie wysokości podatków, opłat lokal­nych oraz innych opłat w granicach okre­ślonych w odrębnych ustawach.

  11. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

   • określenia zasad nabycia, zbycia i obcią­żenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szcze­gólne nie stanowią inaczej - do czasu określenia zasad, Wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy,

   • emitowania obligacji oraz określenie za­sad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta,

   • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, .

   • ustalania maksymalnej wysokości poży­czek i kredytów krótkoterminowych za­ciąganych przez Wójta w roku budżeto­wym,

   • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości prze­kraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,

   • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz ich rozwiązywania i wy­stępowania z nich,

   • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji przez Wój­ta,

   • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,

   • ustalania maksymalnej wysokości poży­czek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym,

  12. określenie wysokości sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobo­wiązania,

  13. podejmowanie uchwał, w sprawie przyjęcia zadań na podstawie porozumień, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3,

  14. podejmowanie uchwał w sprawach współ­działania z innymi gminami oraz wydziela­nie na ten cel odpowiedniego majątku,

  15. podejmowanie uchwał w sprawach współ­pracy ze społecznościami lokalnymi innych państw,

  16. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

  17. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

  18. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom i studen­tom,

  19. podejmowanie uchwał w sprawie przepro­wadzenia referendum lokalnego,

  20. kontrolowanie działalności Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy poprzez Komisję Rewizyjną,

  21. uchwalanie aktów prawa miejscowego.

  22. podejmowanie uchwał o zaskarżeniu do NSA rozstrzygnięć nadzorczych o uznaniu za nieważne uchwał Rady Gminy,

  23. stanowienie w innych sprawach zastrzeżo­nych ustawami do kompetencji Rady Gmi­ny,

  24. rada gminy może upoważnić do załatwie­nia indywidualnych spraw z zakresu admi­nistracji publicznej organy jednostek orga­nizacyjnych utworzonych w celu wykony­wania zadań gminy oraz organ wykonaw­czy jednostki pomocniczej (sołtysa).

§ 11. 1. Rada Gminy działa na sesjach przy pomocy Komisji i Wójta Gminy.

 2. Wójt Gminy i Komisje Rady Gminy działają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swej działalności.

2. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady


§12.


 1. Na pierwszej sesji Rada, w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady wybiera ze swego grona Przewod­niczącego i 2 Wiceprzewodniczących Rady bezwzględną większością głosów,

 2. Funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczą­cego Rady nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.

 3. Rezygnacja z pełnienia funkcji Przewodniczące­go i Wiceprzewodniczącego wymaga podjęcia w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji - w głosowaniu jawnym, zwykłą większością gło­sów w obecności co najmniej połowy składu Rady.

§13.
Przewodniczący Rady Gminy reprezentuje Radę Gminy na zewnątrz.


§14.


 1. Do zadań Przewodniczącego Rady należy:

  1. organizowanie pracy Rady i prowadzenie obrad Rady,

  2. zwoływanie i przygotowywanie sesji,

 2. Przewodniczący może wyznaczyć do wykony­wania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i nie wyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewod­niczący najstarszy wiekiem.

 3. Obowiązkiem Przewodniczącego i Wiceprze­wodniczących jest pełnienie dyżurów w Urzę­dzie Gminy.

3. Sesje Rady Gminy


§ 15.

 1. Rada obraduje zgodnie z planem pracy na se­sjach zwoływanych nie rzadziej niż 1 raz w kwartale.

 2. Rada odbywa sesje bez względu na plan pracy Rady zwoływane na wniosek Wójta lub co naj­mniej 1/4 ustawowego składu rady.

 3. Przewodniczący Rady jest obowiązany zwołać sesję Rady w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

§16. 1. W okresie 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rada Gminy określa główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań Rady.

 2. Na ostatniej sesji w roku Rada Gminy na wnio­sek Przewodniczącego uchwala ramowy plan pracy Rady i sposoby jego realizacji w następ­nym roku.

 3. Rada Gminy w każdym czasie może dokonywać zmian i uzupełnień planów wskazanych w ust. 1 i 2.

§ 17. 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.

 2. Pierwszą sesję Rady Gminy nowej kadencji otwiera i prowadzi, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

§18. 1. O terminie i miejscu sesji Rady Gminy zawia­damia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.

 2. Do zawiadomienia o sesji należy załączyć po­rządek obrad oraz projekty uchwał.

 3. Zawiadomienia o terminie, miejscu i przedmio­cie obrad Rady Gminy powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§19.
Przed każdą sesją Przewodniczący Rady Gminy w uzgodnieniu z Wójtem ustala szczegółową listę osób zaproszonych na sesję.


§20.


 1. Wójt Gminy obowiązany jest udzielić Radzie Gminy wszelkiej pomocy, organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

 2. Urząd Gminy w Sokołowie Podlaskim zapewnią obsługę prawną i techniczną sesji Rady Gminy, w tym nagrywanie „obrad. Nagrania przecho­wywane są do chwili przyjęcia protokołu z sesji.

§21. 1. Sesje Rady Gminy są jawne.

 2. Jeżeli przedmiotem obrad sesji mają być sprawy objęte tajemnicą państwową lub służbową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999r.o ochronie informacji niejawnych {Dz. U. Nr 11, poz. 95), jawność sesji lub jej części zostają wyłączone i Rada Gminy obraduje przy drzwiach zamkniętych.

 3. Poza przypadkiem określonym w ust. 2 na wniosek co najmniej 1/4 liczby radnych obec­nych na sesji, Rada Gminy może postanowić iż, ze względu na ważny interes społeczny Gminy lub poszczególnych obywateli, cała sesja lub obrady nad określonymi punktami porządku obrad odbędą Się przy drzwiach zamkniętych.

§22.
Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy usta­wowego składu Rady w głosowaniu jawnym, chy­ba że ustawa o samorządzie gminnym stanowi inaczej.


§23.


 1. Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posie­dzeniu. Jednakże na wniosek przewodniczącego obrad. Wójta Gminy lub 1/4 ustawowego składu Rady, Rada Gminy może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w in­nym wyznaczonym terminie na drugim posie­dzeniu tej samej sesji.

 2. przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 można postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porząd­ku obrad lub konieczności jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie Gminy właściwe obradowanie lub rozstrzygnięcie spraw.

§ 24. 1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie głosowania przewodniczący obrad prze­rywa obrady i jeżeli nie można zwołać quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji, z tym że uchwały podjęte do tego mo­mentu zachowują swoją moc.

 2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady, odnotowuje się w protokole.

§25 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego obrad formuły „otwie­ram sesję Rady Gminy w Sokołowie Podla­skim".

 2. Po otwarciu sesji przewodniczący obrad stwier­dza na podstawie listy obecności prawomoc­ność obrad, a w przypadku braku quorum sto­suje się odpowiednio do postanowienia § 24.

§.26. 1. Po stwierdzeniu okoliczności, o których mowa w § 25 ust. 2 przewodniczący obrad przedstawia Radzie porządek obrad przesłany przy zawia­domieniu o zwołaniu sesji.

 2. uzupełnienie bądź zmianę w porządku obrad sesji może wystąpić Wójt Gminy, komisje Rady, kluby radnych, zgłaszając wniosek w tej spra­wie po odczytaniu porządku zgodnie z ust. 1.

 3. Rada Gminy może wprowadzić zmiany w po­rządku obrad sesji bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, z zastrzeże­niem ust. 4 i 5.

 4. Gdy zmiana dotyczy porządku obrad sesji zwo­łanej w trybie § 21 ust. 2, na wprowadzenie zmian w porządku wymagana jest dodatkowo zgoda wnioskodawcy.

 5. Na wniosek Wójta, Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji projekt uchwały, który wpłynął do Rady co najmniej na 7 dni przed sesją.

 6. Porządek obrad sesji winien przewidywać:

  1. przyjęcie przez Radę Gminy protokołu z po­przedniej sesji, który nie musi być odczyty­wany w toku sesji,

  2. sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami. Sprawozdanie składa Wójt lub wyznaczony przez niego pracownik.

§27. 1. W porządku obrad na każdej sesji przewiduje się zgłaszanie interpelacji przez radnych oraz zapytań i wniosków innych uczestników sesji i udzielanie na nie odpowiedzi.

 2. Interpelacje, zapytania i wnioski pisemne lub ustne składa się w istotnych sprawach wspól­noty samorządowej, przy czym winny być one sformułowane jasno i zwięźle, co nie wyklucza jednak stawiania dodatkowych pytań w razie nie wyczerpującej odpowiedzi.

 3. W miarę możliwości Wójt lub upoważniona przez niego osoba udziela odpowiedzi na inter­pelację, zapytanie czy wniosek najpóźniej na następnej sesji. Odpowiedź może być udzielona na piśmie

 4. Na wniosek radnego. Rada Gminy może włą­czyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelację do porządku obrad następnej sesji.

 5. Na każdej sesji, pod koniec obrad przewiduje się zgłaszanie wolnych wniosków.

§28. 1. Przewodniczący obrad prowadzi je według uchwalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję na każdym z punktów.

 2. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń, może także w uzasadnionych przypadkach udzielić głosu poza kolejno­ścią.

§29. 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym ich przebiegiem, zwłaszcza nad zwięzłością wy­stąpień radnych oraz innych osób uczestniczą­cych w sesji.

 2. Przewodniczący obrad może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „ do rzeczy".

 3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo za­chowania radnego w sposób oczywisty zakłó­cają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji, przewodniczący obrad przywołuje radne­go „do porządku" a gdy przywołanie nie odnio­sło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

 4. Postanowienia-ust. 2 i 3 stosuje się odpowied­nio do osób zaproszonych na sesję i do pu­bliczności.

§30. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczą­cy obrad kończy sesję, wypowiadając formułę „zamykam sesję Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim".

 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

 3. Postanowienia ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§31. 1. Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez przewod­niczącego obrad Rada Gminy jest związana uchwałami podjętymi na tej sesji.

 2. Uchylenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej w taki sposób w jakiej była uchwalona.

§32. 1. Z obrad każdej sesji Rady Gminy sporządzany jest protokół, w którym muszą być odnotowane podejmowane rozstrzygnięcia.

 2. Do protokołu dołącza się listę obecności rad­nych i sołtysów, teksty podjętych przez Radę uchwał, opinii i wniosków złożone na piśmie usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświad­czenia i inne dokumenty złożone na ręce prze­wodniczącego obrad.

 3. Protokół z sesji Rady Gminy powinien odzwier­ciedlać jej rzeczywisty przebieg, a w szczegól­ności zawierać:

  1. numer, datę i miejsce odbycia sesji, godzinę \e\ rozpoczęcia i zakończenia obrad oraz wskazywać numery uchwał, nazwisko i imię przewodniczącego obrad i protokolanta,

  2. stwierdzenie prawomocności obrad,

  3. nazwiska i imiona nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,

  4. odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzed­niej sesji,

  5. uchwalony porządek obrad,

  6. przebieg obrad, w szczególności treść wy­stąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszo­nych jak również uchwalonych Wniosków i rozstrzygnięć,

  7. przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za" i „przeciw" oraz „wstrzymujących się od głosu",

  8. podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

 4. Protokoły z sesji numeruje się kolejnymi cyfra­mi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalenda­rzowego.

§33.
Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada Gminy roz­strzyga podejmując uchwały, które są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym odnotowanych w protokole z sesji.

Dziennik Urzędowy

  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość