Uchwała Nr xix/116/05 rady gminy białowieŻaPobieranie 0.79 Mb.
Strona1/9
Data18.06.2016
Rozmiar0.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


 1. uchwała Nr XIX/116/05

 2. rady gminy białowieŻa

 1. 02 marca 2005r.

  1. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Białowieża na lata 2005-2013

   1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr. 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) uchwala się, co następuje:

    1. Przyjmuje się do realizacji Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Białowieża na lata 2005-2013, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

    2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

    3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Rady

 2. Andrzej Antczak


Załącznik nr 1

Do uchwały nr XIX/116/05

Rady Gminy Białowieża

z dnia 02 marca 2005 r.


PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA

NA LATA 2005 – 2013SPIS TREŚCI

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Białowieża na lata 2005-2013 1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr. 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) uchwala się, co następuje: 1

WSTĘP 5

1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA 62. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA GMINY BIAŁOWIEŻA 7

2.1. Położenie, powierzchnia i ogólna charakterystyka gminy 7

2.2. Zasoby i stan środowiska 8

2.2.1. Klimat 8

2.2.2. Geomorfologia i rzeźba terenu 9

2.2.3. Surowce mineralne 9

2.2.4. Warunki glebowe i jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej 10

2.2.5. Zasoby wodne 12

2.2.6. Różnorodność biologiczna 14

2.2.7. Ekosystemy 15

2.2.9. Obszary chronione 16

2.2.10. Stan środowiska i jego zagrożenia 18

2.3. Infrastruktura 22

2.3.1. Zaopatrzenie w wodę 22

2.3.2. Kanalizacja i oczyszczalnie ścieków 23

2.3.3. System gospodarki odpadami 24

2.3.4. Zaopatrzenie w ciepło 25

2.3.5. Elektroenergetyka 25

2.3.6. Gazyfikacja 26

2.3.7. Komunikacja 26

2.4. Gospodarka 26

2.4.1. Podmioty gospodarcze 26

2.4.2. Turystyka 28

2.4.3. Rolnictwo 33

2.4.4. Otoczenie biznesu 34

2.5. Sfera społeczna 34

2.5.1. Zagadnienia demograficzne 34

2.5.2. Warunki mieszkaniowe 36

2.5.3. System edukacji 38

2.5.4. Zabytki i instytucje kultury 38

2.5.5. Ochrona zdrowia i opieka społeczna 40

2.5.6. Kultura fizyczna 40

2.5.7. Sytuacja na rynku pracy 40

2.6. Finanse gminy 41

2.7. Podsumowanie  identyfikacja podstawowych problemów rozwoju gminy Białowieża 46

3. PRIORYTETY, CELE I ZADANIA PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA 47

4. POWIĄZANIA PROGRAMU I PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI NA TERENIE GMINY/POWIATU/WOJEWÓDZTWA 54

5. PLAN FINANSOWY NA LATA 2004-2006 WRAZ ZE ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA 55

6. WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 60

7. SYSTEM WDRAŻANIA 63

8. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ 65

8.1. System monitorowania Programu Rozwoju Lokalnego 65

8.2. Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego 66

8.3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi. 66

8.4. Public Relations Programu Rozwoju Lokalnego 66WSTĘP


Zgodnie z założeniami Uzupełnienia do ZPORR (opracowanego na podstawie ZPORR) jednostki samorządu regionalnego, które zamierzają złożyć projekty w ramach działania 3.1. i 3.2. ZPORR są zobowiązane do przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego.

Niniejsze opracowanie zawiera Program Rozwoju Lokalnego Gminy Białowieża na lata 2004 - 2013. Na lata 2004 – 2006 dokument ma charakter szczegółowy, a na lata 2007 – 2013 - ogólny. Plany w horyzoncie do 2013 pozostają w sferze postulatów, a decyzje co do ich wymierności i kształtu podejmować będą władze kolejnych kadencji.

Opracowanie ma charakter trójdzielny – składa się z następujących części:


 • analitycznej zawierającej diagnozę sytuacji społeczno–gospodarczej połączoną z identyfikacją problemów;

 • zadaniowej, którą stanowi opis działań przyczyniających się do rozwiązania problemów zdiagnozowanych w części analitycznej;

 • opisującej system wdrażania i monitorowania.

Treść programu została ujęta w dziewięciu rozdziałach.

Zarówno cele jak i poszczególne zadania zostały umieszczone w programie w oparciu przede wszystkim o zapisy: • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża,,

 • Strategii Rozwoju Gminy Białowieża, Białowieża 2000 r.;

 • Strategii rozwoju turystyki w gminie, Białowieża 2000 r..

oraz w wyniku konsultacji z radnymi gminy Białowieża.

Oprócz zadań podlegających finansowaniu z działania 3.1. ZPORR ujęto także inne zadania mające znaczenie dla rozwoju gminy i poprawy jakości życia mieszkańców. Część z nich może być finansowana ze środków innych działań ZPORR lub z wybranych SPO (np. SPO RZL, SPO WKP).

Łącznie określono 44 zadania, spośród których są 24, za realizację, których odpowiedzialna jest gmina.

1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA


Plan Rozwoju Lokalnego w ujęciu przestrzennym obejmuje działania na terenie gminy wiejskiej Białowieża, ze wszystkimi jej 8 sołectwami i 12 jednostkami osadniczymi:

Plan został sformułowany na okres 2005-2006, z perspektywą na kolejny okres programowania w Unii Europejskiej (2007-2013). W kolejnym okresie programowania zadania zostały w sposób wstępny i ogólny.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy