Strona główna

Uchwała nr xviii/319/04 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie: rozpatrzenia zarzutu dotyczącego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki wieś Stara Niedziałka


Pobieranie 4.14 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar4.14 Kb.
UCHWAŁA Nr XVIII/319/04

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 27 maja 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia zarzutu dotyczącego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki wieś Stara Niedziałka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 roku Nr 15, poz. 139 z późn. zmian.) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) Rada Gminy Mińsk Mazowiecki uchwala, co następuje:
§1

Uwzględnia się zarzut wniesiony przez Panią Jolantę Wiktorowicz, zam. 05-306 Jakubów Anielinek 26 - dotyczący nie ustalenia w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stara Niedziałka terenu działki numer 396 stanowiącej własność w/w, jako terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość