Uchwała nr xxiv/710/04 rady miasta gdańska z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Centrum rejon ulic Tadeusza Kościuszki, Antoniego Lendziona, AlPobieranie 272.72 Kb.
Strona1/12
Data18.06.2016
Rozmiar272.72 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
UCHWAŁA NR XXIV/710/04

RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Centrum rejon ulic Tadeusza Kościuszki, Antoniego Lendziona, Al. Grunwaldzkiej w mieście Gdańsku

Na podstawie art.20 w związku z art.14 ust. 8, art. 15, art.16 ust. 1, art.17, art. 29 i art.34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) i art.18 ust.2 pkt 5, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568)


uchwala się co następuje:
§ 1
Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Centrum rejon ulic Tadeusza Kościuszki, Antoniego Lendziona, Al. Grunwaldzkiej w mieście Gdańsku zwany dalej „planem”, obejmujący obszar o powierzchni około 10 ha, ograniczony od północnego wschodu terenami kolejowymi, od północnego zachodu ulicą. Kościuszki, od południowego wschodu Aleją Grunwaldzką i od południa ulicą Lendziona, w granicach oznaczonych na rysunku planu.

§ 2
Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:

  1. teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach zagospodarowania przeznaczony pod: określoną funkcję lub grupę funkcji, sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym drogi i stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej) oraz zieleń urządzoną bądź krajobrazowo – ekologiczną ,

  2. intensywność zabudowy  stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie, z wyłączeniem tarasów i balkonów, do powierzchni działki,

  3. mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lokal lub dom mieszkalny właściciela podmiotu gospodarczego, stróża lub technologa, jeśli działalność wymaga całodobowego nadzoru technologicznego, na działce wspólnej z obiektem gospodarczym,

  4. typ zabudowy - zespół następujących cech zabudowy: usytuowanie budynku na działce, gabaryty budynku, rodzaj dachu (płaski, stromy). Jeżeli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy istniejącej - typ ten określa zabudowa istniejąca w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej. Na fragmentach niezabudowanych, poza bezpośrednim sąsiedztwem zabudowy  istniejącej - ustalenie typu zabudowy nie obowiązuje, chyba że także dla tych fragmentów został ustalony obowiązujący typ zabudowy,

  5. wysokość zabudowy wysokość mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najniższym punkcie obrysu obiektu do kalenicy lub najwyższego punktu obiektu, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów,

  6. bryła budynku zespół następujących cech budynku: typ zabudowy, kształt dachu, rozczłonkowanie;

 1. kształt dachu: rodzaj dachu, liczba połaci, kierunek kalenicy, typ konstrukcyjny (mansardowy, naczółkowy, pulpitowy itp.), kąt nachylenia połaci, kolor i materiał pokrycia,

 2. rozczłonkowanie: kształt rzutu budynku, zróżnicowanie wysokości budynku, cokół, ryzality, wnęki, wykusze, wieżyczki, lukarny, balkony,

  1. charakter budynku zespół następujących cech budynku: bryła budynku, rozplanowanie i proporcje otworów okiennych, kolorystyka,

  2. rekompozycja zabudowy – korekta stanu zabudowy mająca na celu podniesienie jej walorów kompozycyjnych, polegająca na uporządkowaniu formy i gabarytów obiektów oraz ich elewacji (między innymi przez budowę nowych, przebudowę lub wyburzenia istniejących obiektów).§ 3
Oznaczenia literowe lub literowo-cyfrowe dotyczące przeznaczenia terenów użyte w niniejszym planie:
M23 tereny zabudowy mieszkaniowej wszystkie formy

W terenach zabudowy mieszkaniowej M23 dopuszcza się: 1. usługi spełniające równocześnie poniższe warunki:

  1. brak kolizji z funkcją mieszkaniową,

  2. mieszczące się w lokalach użytkowych do 100 m2 powierzchni użytkowej,

  3. dysponujące odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem.

 2. wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcją mieszkaniową, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiektów hotelarskich.


U33 tereny zabudowy usługowej komercyjne i publiczne, z wyłączeniem:

 1. rzemiosła produkcyjnego,

 2. stacji paliw,

 3. warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,

 4. stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów,

Dopuszcza się:

 1. parkingi i garaże dla samochodów osobowych,

 2. salony samochodowe (z serwisem),

 3. małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni,

 4. budynki zamieszkania zbiorowego,

 5. mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.


M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierające wybrane funkcje mieszkaniowe: MN, MN21, M22 lub M23 i usługowe: U, U33, US lub U34. W planie można ustalić proporcję miedzy funkcją mieszkaniową a usługową.
ZP62 tereny zieleni urządzonej  tereny miejskiej zieleni urządzonej dostępne dla publiczności, np.: parki, zieleńce, ogrody zabytkowe i tematyczne, w których co najmniej 80% powierzchni zagospodarowuje się jako powierzchnię biologicznie czynną. Dopuszcza się:

 1. budynki obsługujące użytkowników, np.: gastronomia, szalety, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, pod warunkiem ustalenia w planie ich szczegółowej lokalizacji i zasad kształtowania zabudowy,

 2. obiekty obsługujące użytkowników nie wymagające pozwolenia na budowę.

Z64 teren zieleni krajobrazowo-ekologicznej: np.: drobne, naturalne zbiorniki wodne i cieki wraz z zielenią przywodną, międzywala, tereny podmokłe, żarnowczyska, wydmy, zieleń na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia.
KD81 tereny ulic lokalnych,

KD83 tereny ulic głównych, tereny ulic głównych przyspieszonych

KDW tereny dróg wewnętrznych

Na ww. terenach transportu drogowego, dopuszcza się obiekty stanowiące tradycyjne wyposażenie ulic, np.: kioski z prasą, punkty sprzedaży biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, nośniki reklamowe, w tym również na lokalizacjach tymczasowych.


KK91 tereny szlaków i bocznic kolejowych
KK92 tereny kolejowych stacji przeładunkowych i rozrządowych  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy