Strona główna

Uchwała nr xxx/204/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 15 czerwca 2009 r w sprawie


Pobieranie 43.3 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar43.3 Kb.
Uchwała nr XXX/204/09

Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 15 czerwca 2009 r.

w sprawie: wydania opinii dotyczącej proponowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk (SOO) i obszaru specjalnej ochrony (OSO) o nazwie Dolina Małej Panwi, położonego na terenie Gminy Krupski Młyn i wchodzącego w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)


Rada Gminy uchwala:
§ 1
wyrazić negatywną opinię w sprawie proponowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk (SOO) i obszaru specjalnej ochrony (OSO) o nazwie Dolina Małej Panwi, położonego na terenie Gminy Krupski Młyn i wchodzącego w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
§ 2

Opinia o której mowa w §1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXX/204/09

Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 15 czerwca 2009 r.

Pismem z dnia 29 kwietnia 2009 r. (data wpływu: 11 maja 2009 r.) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zwrócił się do Rady Gminy Krupski Młyn z prośbą o wydanie opinii w sprawie proponowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk (SOO) wchodzącego w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 położonego częściowo na terenie gminy Krupski Młyn.

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest wyznaczona na europejskim terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej w celu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem. Polska, w ramach procesu integracji z Unią Europejską, została zobowiązana do wyznaczenia na swoim terytorium sieci obszarów Natura 2000, która składa się z dwóch typów obszarów:

- specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), tworzone na podstawie Dyrektywy rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,

- obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), tworzone na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków.

Proponowany specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) i obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO), o nazwie Dolina Małej Panwi obejmuje teren Gminy Krupski Młyn


o powierzchni 25,376 ha, na którym występują dwanaście gatunków ptaków: Ciconia nigra (Bocian czarny), Ciconia ciconia (Bocian biały), Grus grus (Żuraw), Alcedo atthis (Zimorodek), Picus canus (Dzięcioł zielonosiwy), Dryocopus Martusi (Dzięcioł czarny), Dendrocopos medius (Dzięcioł średni), Lullula arboreta (Skowronek borowy), Ficedula parva (Muchołówka mała), Ficedula albicolli (Muchołówka białoszyja), Lanius colluri (Dzierzba gąsiorek), Tetrao tetrix tetrix (Cietrzew), trzy gatunki ssaków: Myotis myotis (Nocek duży), Castor fiber (Bóbr europejski), Lutra Lutra (Wydra europejska), trzy gatunki płazów i gadów: Triturus cristatus (Traszka grzebieniasta), Bombina bombina (Kumak nizinny), Emys orbicularis (Żółw błotny), trzy gatunki ryb: Lamperta planeri (Minóg strumieniowy), Rhodeus sericeus amarus ( Różanka), Misgurnus fossilis (Piskorz), dwa gatunki bezkręgowców: Lucanus cereus ( Jelonek rogacz), Osmoderma eremita (Pachnąca dębowa), oraz sześć roślin: Drosera anglica (Rosiczka długolistna), Drosera rotundifolia (Rosiczka okrągłolistna), Galanthus nivalis (Śnieżyczka przebiśnieg), Lycopodium annotinum (Widłak jałowcowaty), Lycopodium clavatum (Widłak goździsty), Nuphar lutea (Grądziel żółty) będących pod ochroną.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Minister właściwi do spraw środowiska opracowuje projekt listy obszarów Natura 2000, który wymaga zasięgnięcia opinii właściwych miejscowo rad gmin. Nie złożenie opinii w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu uznaje się za brak uwag.

W związku z powyższym wskazane jest podjęcie przez Radę Gminy Krupski Młyn niniejszej uchwały.

NITROERG S.A jest firmą dla której troska o środowisko naturalne zajmuje jedno z priorytetowych miejsc w polityce firmy, od lat realizują inwestycje mające na celu ograniczenie negatywnego oddziaływanie na środowisko naturalne, również warunki przyrodnicze stworzone przez firmę poprzez wydzielenie i zamknięcie znacznego obszaru przyczyniły się do występowania tak dużej ilości obiektów przyrodniczych –teren zakładu wynosi 248 ha, z tego 111 ha stanowią tereny leśne. Jednak ze względu na specyfikę produkcji prowadzonej od 135 lat zakładem mogącym powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.


Z uwagi na zadania, jakie Instytut Przemysłu Organicznego pełni i wykonuje na podstawie posiadanych uprawnień i obowiązków na terenie Oddziału IPO w Krupskim Młynie prowadzone są działania, które mogą oddziaływać na środowisko i tereny przyległe do granic działki należącej do IPO. Z racji istoty i rangi wykonywanych przez Instytut czynności, uważamy za celowe dokonanie międzyresortowych uzgodnień z odpowiednimi organami centralnej administracji państwowej, przed wyznaczeniem stref ochronnych obszaru NATURA 2000 znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Oddziału IPO w Krupskim Młynie.
Mając na uwadze powyższe dane wnioskujemy o uwzględnienie naszych uwag i przesunięcie granicy proponowanego SOO i OSO.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXX/204/09

Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 15 czerwca 2009 r.

Opinia Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 15 czerwca 2009 roku
w sprawie proponowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk (SOO) i obszaru specjalnej ochrony (OSO) o nazwie Dolina Małej Panwi, położonego na terenie Gminy Krupski Młyn i wchodzącego w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Rada Gminy Krupski Młyn negatywnie opiniuje negatywnie proponowany specjalny obszaru ochrony siedlisk (SOO) i obszar specjalnej ochrony (OSO) o nazwie Dolina Małej Panwi, położonego na terenie Gminy Krupski Młyn i wchodzącego w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

U podstaw takiego stanowiska leżą następujące przesłanki:

Krótka charakterystyka działalności NITROERG S.A. –lokalizacja Krupski Młyn:

w NITROERG S.A. w Krupskim Młynie znajdują się następujące rodzaje instalacji: 1. Instalacje mogące powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości to:

 • Instalacje do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej:

 • Instalacja produkcji mieszanek nitrogliceryny z nitroglikolem,

 • Instalacja produkcji azotanu izooktylu;

 • Instalacja do odzysku odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania 50 ton na dobę:

  • Instalacja denitracji kwasów ponitracyjnych,

 • Instalacje do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, materiałów wybuchowych:

   • Instalacja produkcji azydku ołowiu,

   • Instalacja produkcji dwunitroortokrezolanu ołowiu, tzw. DNOKO,

   • Instalacja produkcji trójnitrorezorcynianu ołowiu, tzw. TNRO

Instalacje tego rodzaju zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 26 lipca 2002 r. (Dz. U. 122 poz. 1055) wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

II. Instalacje powiązane technologicznie z instalacjami mogącymi powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wpływające na stan środowiska, lecz niewymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego, ale wymagające uzyskania pozwoleń cząstkowych:

 • Instalacja produkcji materiałów wybuchowych nitroglicerynowych,

 • Instalacja produkcji materiałów wybuchowych amonowosaletrzanych,

 • Instalacja produkcji lontów,

 • Instalacja produkcji zapalników,

 • Instalacja poboru wody ze studni głębinowych,

 • Instalacja oczyszczania i odprowadzania ścieków,

 • Instalacja energetycznego spalania paliw – kotłownia,

 • Stanowisko do unieszkodliwiania odpadów, zawierających do 5 % materiałów wybuchowych, z którego wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza odbywa się w sposób niezorganizowany.

III. Instalacje niepowiązane technologicznie z instalacjami mogącymi powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, mogące wpływać na stan środowiska, a wymagające uzyskania jednego cząstkowego pozwolenia to:

 • Instalacja wytłaczania płyt komórkowych TEKPOL,

 • Instalacja wytłaczania płyt pełnych,

 • Instalacja wytłaczania wyrobów metodą rozdmuchu,

 • Instalacja produkcji elementów metodą wtryskiwania,

 • Instalacja wytwarzania folii PET,

 • Instalacja produkcji granulatów modyfikowanych lub odzysku odpadów.

NITROERG S.A. –lokalizacja działalności w Krupskim Młynie jest zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska Art. 248 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 sierpnia 2002r w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58 poz. 535).

Zgodnie z Art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska firma posiada Decyzję Wojewody Śląskiego nr ŚR-III-6618/PZ/108/8/06 z dnia 15.12.2006r udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji zlokalizowanych w Krupskim Młynie.
Uwagi dotyczące propozycji przebiegu granic specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 na terenie gminy Krupski Młyn:

1. Po zapoznaniu się z otrzymaną dokumentacją stwierdzamy, że proponowany specjalny obszar ochrony siedlisk i obszar specjalnej ochrony ptaków leży w bezpośrednim sąsiedztwie NITROERG S.A. (jak wynika z Państwa pisma). Ponadto z załączonej mapy,


na której naniesiono proponowane granice przebiegu OSO i SOO wynika, że objęto również teren bezpośrednio zajmowany przez firmę w jego zachodniej części, co nie znajduje potwierdzenia w załączonej części opisowej projektu.
2. W bezpośrednim sąsiedztwie proponowanego obszaru (wynikającego z mapy,
nie z opisu) zlokalizowany jest Plac Strzelań, na którym prowadzone są próby strzałowe polegające na detonacji produkowanych przez firmę materiałów wybuchowych i zapalników oraz niszczenie przez detonację części produkowanych przez firmę materiałów wybuchowych.

W związku z prowadzonymi w/w pracami występuje dzienny okres wzrostu poziomu dźwięków. Na dzień dzisiejszy jedynie tereny mieszkalne położone po stronie południowej i wschodniej firmy podlegają ochronie akustycznej, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn.


3. Dane zawarte w „Standardowym formularzu danych Natura 2000 dla obszarów specjalnej ochrony (OSO) dla obszarów spełniających kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW) i dla specjalnych obszarów ochrony (SOO): nie zawierają żadnych informacji, które świadczyłyby o zamiarze objęcia ochroną części terenu NITROERG S.A.:

 • punkt 6 „Działalność człowieka na terenie obszaru i w jego otoczeniu i inne czynniki wpływające na ten obszar”, ppkt. 6.1. „Główne czynniki i rodzaje działalności człowieka oraz procent powierzchni obszaru im podlegający”: wpływy i działalność na terenie obszaru oraz wokół obszaru % obszaru został określony jako zerowy, a więc nie uwzględniono istniejącego od 135 lat przedsiębiorstwa,

 • punkt 4 „Opis obszaru” ppkt. 4.3. „Zagrożenia” –nie wyszczególniono zagrożeń wynikających z działalności gospodarczej i przemysłowej prowadzonej przez NITROERG S.A. na terenie Krupskiego Młyna.

 • Ponadto należy również podkreślić, że nie posiadamy żadnych informacji, żeby na terenie naszej firmy były prowadzone przez wojewódzki zespół specjalistyczny jakiekolwiek badania naukowe.

NITROERG S.A. jest firmą dla której troska o środowisko naturalne zajmuje jedno z priorytetowych miejsc w polityce firmy, od lat realizują inwestycje mające na celu ograniczenie negatywnego oddziaływanie na środowisko naturalne, również warunki przyrodnicze stworzone przez firmę poprzez wydzielenie i zamknięcie znacznego obszaru przyczyniły się do występowania tak dużej ilości obiektów przyrodniczych –teren zakładu wynosi 248 ha, z tego 111 ha stanowią tereny leśne. Jednak NITROERG S.A. jest firmą ze względu na specyfikę produkcji prowadzonej od 135 lat zakładem mogącym powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.


Instytut Przemysłu Organicznego, jako jednostka organizacyjna ważna dla bezpieczeństwa i obronności państwa, jest wymieniona wprost w następujących aktach prawnych:


 1. IPO jest wymieniony w wykazie spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo – rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.04.2003 r. w sprawie wykazu spółek przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo – rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. nr 86, poz. 790 z 2003 r.), wydanym na podstawie art. 2 ust 2 pkt 1 i art. 2 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 07.10.1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. nr 83, poz. 932 z 1999 r. z późn. zm.).
 1. W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11.2007 r. IPO jest wymieniony pod pozycją 63 załącznika do Rozporządzenia – wykazie przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo – obronnym, wydanym na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizacji zadań na rzecz obronności państwa, realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. nr 122, poz. 1320 z 2001 r. z późn. zm.).
 1. IPO jest wpisany pod pozycją 177 do „ Wykazu obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa kategorii I” w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24.06.2004 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. nr 116, poz. 1090) – wydanego na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. nr 21, poz. 205 z późn zm).
 1. W decyzji Ministra Gospodarki Nr 69 z dnia 16.04.1999 r. IPO jest wskazany jako obszar (obiekt) ważny dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa, podlegający obowiązkowej ochronie przez specjalistycznie uzbrojone formacje obronne lub zabezpieczenie techniczne – wydanej na podstawie art. 5 ust.3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. nr 114, poz 170 z 1997 r. z poźn zm.).
 1. Obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 10.12.2008 r. w którym pod poz. 140 IPO jest wymieniony jako jednostka organizacyjna podległa i nadzorowana przez Ministra Gospodarki.
 1. Zarządzeniu Ministra Gospodarki nr 24 z dnia 27.10.2008 r., w którym pod poz. 41 Instytut jest wyszczególniony jako jednostka w której tworzy się „System Stałych Dyżurów”.
 1. Nałożone ww. aktami prawnymi na Instytut Przemysłu Organicznego obowiązki z zakresu wykonywania zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa oznaczają konieczność wykonywania m.in. produkcji i badań, jak również wydawania opinii w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zawierającymi materiały wybuchowe, środki toksyczne i ich prekursory a także związanymi z tym technologiami – gdyż Instytut jest wskazany w wykazie stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie instytucji wydających opinię o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. nr 19, poz. 193 z 2002 r.), wydanym na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 22.06.2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. nr 67, poz. 679 z 2001 r. z późn, zm.). Instytut posiada Koncesję nr B-036/2003, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi ( inicjującymi, kruszącymi, miotającymi i pirotechnicznymi); wytwarzania i obrotu rodzajami amunicji; wytwarzania i obrotu wyrobami oraz obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – wydana na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22.06.2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. nr 67, poz. 679 z 2001 r. z późn. zm.).
 1. Pismem Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej nr DPO-III/JZ/VIII/828W/04 z dnia 24.02.2004 r. Instytut został upoważniony do dokonywania oceny pod względem bezpieczeństwa materiałów wybuchowych, produkowanych lub stosowanych w produkcji, bądź wprowadzanych do obrotu – zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.07.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. nr 163, poz. 1577 z 2003 r.), wydanego na podstawie art. 237¹ Rozdział X Bezpieczeństwo i higiena pracy, ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. nr 21, poz. 94 z 1998 r. z późn. zm.)
 1. IPO jest instytucją upoważnioną do prowadzenia szkoleń w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zawierającym materiały wybuchowe, oraz środkami toksycznymi i ich prekursorami, a także związanymi z tym technologiami – zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2002 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu (Dz. U. nr 173, poz. 1415 z 2002 r.), wydanego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 22.06.2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. nr 67, poz. 679 z 2001 r. z późn. zm.).
 1. IPO jest jednostką upoważnioną do przeprowadzania szkoleń w zakresie stosowania materiałów wybuchowych w procesach produkcyjnych, prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych poza górnictwem oraz badań w dziedzinie materiałów wybuchowych – zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04.07.2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. nr 135, poz. 1140 z 2005 r.), wydanego na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 21.06.2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. nr 117, poz. 1007 z 2002 r. z poźn. zm.).
 1. Instytut uzyskał Upoważnienie Ministra Gospodarki z dnia 10.05.2002 r. dla IPO do wydawania opinii, dotyczących spełniania warunków technicznych, zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności z toksycznymi związkami chemicznymi lub ich prekursorami – zgodnie z § 6 pkt. 6 Rozporządzeni Ministra Gospodarki z dnia 30.01.2002 r. w sprawie trybu wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów (Dz. U. nr 14, poz. 160 z 2002 r.), wydanego na podstawie art.. 8 ustawy z dnia 22.06.2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz z zniszczeniu jej zapasów (Dz. U. nr 76, poz. 812 z 2001 r.).
 1. IPO uzyskał upoważnienie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2005 r. do dokonywania weryfikacji danych zawartych z deklaracji przekazywanych przez podmioty i przedsiębiorców do Ministerstwa Gospodarki, zawierających informacje o działalności z wykorzystaniem związków chemicznych i ich prekursorów – zgodnie z § 5 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 08.04.2002 r. w sprawie szczegółowych danych jakie powinny zawierać informacje o działalności z wykorzystaniem związków chemicznych i ich prekursorów (Dz. U. nr 56, poz. 507 z 2002 r.), wydanego na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 22.06.2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz z zniszczeniu jej zapasów (Dz. U. nr 76, poz. 812 z 2001 r.).

Z uwagi na wskazane wyżej zadania, jakie Instytut pełni i wykonuje na podstawie posiadanych uprawnień i obowiązków na terenie Oddziału IPO w Krupskim Młynie prowadzone są działania, które mogą oddziaływać na środowisko i tereny przyległe do granic działki należącej do IPO. Z racji istoty i rangi wykonywanych przez Instytut czynności, uważamy za celowe dokonanie międzyresortowych uzgodnień z odpowiednimi organami centralnej administracji państwowej, przed wyznaczeniem stref ochronnych obszaru NATURA 2000 znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Oddziału IPO w Krupskim Młynie.


Mając na uwadze powyższe dane wnioskujemy o uwzględnienie naszych uwag i przesunięcie granicy proponowanego SOO i OSO.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość