Strona główna

Uchwała nr xxxii/887/09 rady miasta gdańska z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ulic T. Kościuszki, Bolesława Chrobrego I alei Legionów w mieście Gdańsku


Pobieranie 237.09 Kb.
Strona1/2
Data18.06.2016
Rozmiar237.09 Kb.
  1   2
UCHWAŁA NR XXXII/887/09

RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 29 stycznia 2009 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ulic T. Kościuszki, Bolesława Chrobrego i alei Legionów w mieście Gdańsku

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, zm: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127 poz. 880), i art.18 ust.2 pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218)
uchwala się, co następuje:

§ 1

Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska ” uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ulic T. Kościuszki, Bolesława Chrobrego i alei Legionów w mieście Gdańsku (o numerze ewidencyjnym 0709) zwany dalej „planem”, obejmujący obszar o pow. 12,0 ha ograniczony:

- od północy - ulicą T. Kościuszki,

- od zachodu - aleją Legionów,

- od wschodu - zabudową pierzejową wzdłuż wschodniej strony ulicy Bolesława Chrobrego,

- od południa - placem Ks.B.Komorowskiego.§ 2
Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:

  1. teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego przeznaczenie zostało określone w § 3 i odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony także pod drogi, sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe telefonii komórkowej) oraz zieleń,

  2. intensywność zabudowy  stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków na działce do powierzchni działki. W karcie terenu można ustalić intensywność zabudowy dla terenu,

  3. powierzchnia całkowita budynku - suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzonych po obrysie zewnętrznym budynku z włączeniem tynków i okładzin, na poziomie posadzki pomieszczeń lub ich części o wysokości ponad 1,90 m, zamkniętych i przekrytych ze wszystkich stron, z wyjątkiem nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia. Do powierzchni całkowitej nie wlicza się przykładowo powierzchni loggii, balkonów, galerii, tarasów,

  4. powierzchnia użytkowa budynku - powierzchnia całkowita pomniejszona o powierzchnie zajęte przez: konstrukcję, instalacje oraz klatki schodowe, szyby windowe, wbudowane garaże i parkingi oraz pomieszczenia nieużytkowe,

  5. mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą mieszkanie :

  1. właściciela podmiotu gospodarczego,

  2. stróża lub

  3. technologa, o ile działalność wymaga całodobowego nadzoru technologicznego,

na działce wspólnej z obiektem gospodarczym. Dopuszcza się najwyżej dwa mieszkania ( w odrębnym budynku mieszkalnym lub w budynku wspólnym z prowadzoną działalnością gospodarczą ), przy czym łączna powierzchnia użytkowa mieszkań nie może przekraczać łącznej powierzchni użytkowej wykorzystywanej na cele działalności gospodarczej,

  1. typ zabudowy – zespół następujących cech zabudowy: usytuowanie budynku na działce, gabaryty budynku, rodzaj dachu (płaski, stromy).

Jeżeli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy istniejącej – typ ten określa zabudowa istniejąca w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej. Na fragmentach niezabudowanych, poza bezpośrednim sąsiedztwem zabudowy istniejącej – ustalenie typu zabudowy nie obowiązuje, chyba że także dla tych fragmentów został ustalony obowiązujący typ zabudowy,

7) wysokość zabudowy – wysokość mierzona od najniższej rzędnej rzutu pionowego obrysu ścian lub podpór najniższej kondygnacji nadziemnej na powierzchnię terenu (odwzorowaną na podkładzie mapowym rysunku planu) do najwyższej kalenicy dachu lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury budynku albo attyki.

Do wysokości zabudowy nie wlicza się urządzeń, instalacji i elementów technicznych, rekreacyjno-sportowych, reklamowych (o ile nie mają formy attyki), takich jak: anteny, maszty odgromnikowe, kominy, klimatyzatory, nadbudówki nad dachami (np. maszynownie dźwigów, centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, kotłownie), które postrzegane z poziomu podłogi parteru (z odległości od zabudowy nie mniejszych niż dwie i nie większych niż trzy jej wysokości) nie podwyższają optycznie zabudowy swoją masą.

Dopuszcza się mierzenie wysokości oddzielnie dla poszczególnych części budynków,

8)bryła budynku zespół następujących cech budynku: typ zabudowy, kształt dachu, rozczłonkowanie.

a) kształt dachu: rodzaj dachu, liczba połaci, kierunek kalenicy, typ konstrukcyjny (mansardowy, naczółkowy, pulpitowy itp.), kąt nachylenia połaci, kolor i materiał pokrycia,

b) rozczłonkowanie: kształt rzutu budynku, zróżnicowanie wysokości budynku, cokół, ryzality, wnęki, wykusze, wieżyczki, lukarny, balkony,

9)charakter budynku zespół następujących cech budynku: bryła budynku, rozplanowanie i proporcje otworów okiennych, kolorystyka,

10)dach stromy – dach, który spełnia równocześnie następujące warunki:


   1. połacie dachowe są nachylone do poziomu pod kątem większym niż 300 , w przypadku górnej połaci dachu mansardowego – pod kątem większym niż 100 ,

   2. powierzchnia lukarn przykrytych połaciami o mniejszym nachyleniu nie przekracza połowy całej powierzchni przykrytej dachem.

Za dach stromy uważa się również dachy w kształcie kopuły, kolebki itp. dachy widoczne z poziomu terenu,

11)maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy  linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz – określonych w ustaleniach planu – budowli. Linia nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeń nad wejściami, ryzalitów, przedsionków, schodów zewnętrznych, pochylni, tarasów, części podziemnych obiektów budowlanych, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej,

12)obowiązująca linia zabudowy  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy, na której musi być usytuowane przynajmniej 80% powierzchni elewacji budynku oraz – określonych w ustaleniach planu – budowli,

13) zieleń do utrzymania i wprowadzenia – obszar zieleni wyznaczony w planie wewnątrz terenu o innym przeznaczeniu z określonych przestrzennie powodów środowiskowych, takich jak: ochrona istniejących skupisk zieleni, wskazania do pokrycia terenu zielenią (np. skarpy, zagrożenie osuwiskami, podmokłości), lokalne powiązania ekologiczne, zieleń izolacyjna. Minimum 80% obszaru tej zieleni musi stanowić powierzchnia biologicznie czynna. W karcie terenu można ustalić odrębnie dla tych obszarów większy jej udział. Jako zieleń towarzysząca innym funkcjom, utrzymywana i pielęgnowana przez właściciela terenu (użytkownika) może ona być urządzona i służyć celom rekreacyjnym w stopniu i w sposób nie kolidujący z celami jej ustalenia. Na tych zasadach w granicach zieleni do utrzymania i wprowadzenia dopuszcza się:  • ścieżki piesze i rowerowe, małą architekturę i placyki zabaw dla dzieci, drogi eksploatacyjne dla urządzeń infrastruktury technicznej, chyba że w karcie terenu ustalono inaczej,

  • terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne o powierzchniach nie przekraczających powierzchni boisk do gier małych - w przypadku dopuszczenia ich w karcie terenu,

  • ciągi pieszo-jezdne, dojazdy, ulice wewnętrzne - bez miejsc postojowych - w przypadku dopuszczenia ich w karcie terenu wraz z określeniem warunków (np. liczba, orientacyjna lokalizacja).§ 3
Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe dotyczące przeznaczenia terenów użyte w niniejszym planie:
M23 tereny zabudowy mieszkaniowej wszystkie formy.

W terenach mieszkaniowych M23 dopuszcza się:

1) usługi spełniające równocześnie poniższe warunki:

a) brak kolizji z funkcją mieszkaniową,

b) mieszczące się w lokalach użytkowych do 100 m2 powierzchni użytkowej,

c) dysponujące odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym

z najwyżej jednym mieszkaniem.

2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcją mieszkaniową, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiektów hotelarskich,


U33 tereny zabudowy usługowej komercyjne i publiczne, z wyłączeniem:

 1. rzemiosła produkcyjnego,

 2. stacji paliw,

 3. warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,

 4. stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów,

Dopuszcza się:

 1. parkingi i garaże dla samochodów osobowych,

 2. salony samochodowe (z serwisem),

 3. małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni,

 4. budynki zamieszkania zbiorowego,

 5. mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,


M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierające wybrane tereny mieszkaniowe M23 i usługowe U33. W planie można ustalić proporcję miedzy funkcją mieszkaniową a usługową,

KD81 tereny ulic lokalnych

KD82 tereny ulic zbiorczych
Na ww. terenach transportu drogowego, dopuszcza się obiekty stanowiące tradycyjne wyposażenie ulic, np.: kioski z prasą, punkty sprzedaży biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, nośniki reklamowe, w tym również na lokalizacjach tymczasowych.

§ 4
Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych

wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi.§ 5


 1. Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.
Lp.

Rodzaj funkcji

Podstawa odniesienia

Wskaźniki miejsc postojowych

Strefa C

Strefa nieograniczonego parkowania

1

2

3

4

1.

Budynki mieszkalne jednorodzinne

1 mieszkanie

Min. 2

2.

Budynki mieszkalne wielorodzinne

1 mieszkanie

Min. 1,2

3.

Domy studenckie, internaty

10 pokoi

Min. 0,9

4.

Hotele pracownicze, asystenckie

1 pokój

Min. 0,4

5.

Schroniska młodzieżowe

10 łóżek

Min. 0,9

6.

Hotele

1 pokój

Min. 0,6

7.

Obiekty handlowe o pow. sprzedaży do 2000 m2

1000 m2 pow.

sprzedażyMin. 32

8.

Pensjonaty, pokoje gościnne, obiekty świadczące usługi hotelarskie

1 pokój

Min. 1

9.

Motele

1 pokój

Min. 1

10.

Domy dziennego i stałego pobytu dla osób starszych, domy opieki

10 łóżek

Min. 0,9

11.

Targowiska

1000 m2 pow.

handlowejMin. 50

12.

Restauracje, kawiarnie, bary

100 miejsc

konsumpcyjnychMin. 15

13.

Biura, urzędy, poczty, banki – obiekty do 200 m2 pow. użytkowej

100 m2 pow. użytkowej

Min. 5

14.

Biura, urzędy, poczty, banki – obiekty powyżej 200m2 pow. użytkowej

100 m2 pow. użytkowej

Min. 3

15.

Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie – obiekty małe do 200 m2 pow. użytkowej

100 m2 pow. użytkowej

Min. 5

16.

Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie – obiekty duże powyżej 200 m2 pow. użytkowej

100 m² pow. użytkowej

Min. 2,5

17.

Kościoły, kaplice

1000 m2 pow. użytkowej

Min. 12

18.

Domy parafialne, domy kultury

100 m² pow. użytkowej

MIN. 3

19.

Kina

100 miejsc siedzących

Min. 5

20.

Teatry, filharmonie

100 miejsc siedzących

Min. 15

21.

Hale widowiskowe i widowiskowo-sportowe

100 miejsc siedzących

ustala się indywidualnie

22.

Stadiony

100 miejsc siedzących

ustala się indywidualnie

23.

Muzea małe do 1000 m2 powierzchni wystawienniczej

1000 m2 pow. wystawienniczej

MIN. 16 + 0,3 m.p. dla autokaru**

24.

Muzea duże powyżej 1000 m2 powierzchni wystawienniczej

1000 m2 pow. wystawienniczej

Min. 20 + 0,3 m.p. dla autokaru

25.

Centra muzealne

1000 m2 pow. użytkowej

Min. 20 + 0,5 m.p. dla autokaru

26.

Centra wystawienniczo-targowe

1000 m2 pow. użytkowej

powierzchnia parkingowa min. 40% pow. użytkowej

lub


80% pow. wystawienniczej

lub


min. 40 m-c/ 1000 m2 pow. użytkowej

27.

Szkoły podstawowe i gimnazja

1 pomieszczenie do nauki

Min. 0,5

28.

Szkoły średnie

1 pomieszczenie do nauki

Min. 1,0

29.

Szkoły wyższe, obiekty dydaktyczne

10 studentów

lub


1 pomieszczenie

do nauki


Min. 1,5

lub


Min. 4

30.

Przedszkola, świetlice

1 oddział

Min. 3

31.

Szpitale, kliniki

1 łóżko

Min. 1

32.

Rzemiosło usługowe

100 m² pow. użytkowej

MIN. 233.

Myjnia samochodowa

1 stanowisko do

mycia


Min. 2

34.

Małe obiekty sportu i rekreacji

100 m² pow. użytkowej

Min. 4

35.

Kryte pływalnie

100 m² lustra wody

Min. 5

36.

Korty tenisowe (bez miejsc dla widzów)

1 kort

Min. 2

2.Dla funkcji nie wymienionych, wskaźnik parkingowy stosuje się odpowiednio.
§ 6


 1. Ustala się podział obszaru objętego planem na pięć terenów oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001 do 005 .

 2. Ustalenia szczegółowe planu są następujące:

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WRZESZCZ REJON ULIC T. KOŚCIUSZKI, BOLESŁAWA CHROBREGO I ALEI LEGIONÓW W MIEŚCIE GDAŃSKU

NR EW. PLANU 0709

1. NUMER 001 2. POWIERZCHNIA 2,73 ha

3. PRZEZNACZENIE

Oznaczenie przeznaczenia

U33

teren zabudowy usługowej

usługi sportu, rekreacji i turystyki oraz pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z trybunami

maksymalny udział innych usług - 20% powierzchni użytkowej

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2,

2) salony samochodowe ( z serwisem),

3) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni.


5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1) stosuje się zasady, o których mowa w punktach 7,9,10,11,14,

2) ustala się lokalizację pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej zorientowanego w kierunku

północ - południe, z możliwością realizacji trybun.


7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 1. linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne w odległości 9 m i 54 m od linii rozgraniczającej terenu od strony ul. T. Kościuszki (poza obszarem planu) – jak na rysunku planu,

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: maksymalnie 30%,

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni terenu,

4) intensywność zabudowy do terenu, minimalna: nie ustala się, maksymalna: 1,0,

5) wysokość zabudowy, minimalna: 9 m,

maksymalna:12 m dla dachu płaskiego,

15 m dla dachu stromego,

18 m dla hali sportowej,

25 m dla obszaru „a” wyznaczonego liniami podziału wewnętrznego – jak na rysunku planu;

z zastrzeżeniem pkt. 10.3,

6) formy zabudowy: dowolne, z zastrzeżeniem pkt. 10.3,

7) kształt dachu: dowolny, z zastrzeżeniem pkt. 10.3.


8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

 1. dostępność drogowa: od ul. T. Kościuszki (poza obszarem planu) istniejącymi zjazdami - jak na rysunku planu,

 2. parkingi: w granicach inwestycji, zgodnie z § 5 Uchwały,

 3. zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej,

 4. odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej,

 5. odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,

 6. zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,

 7. zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,

 8. zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,

 9. gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe - zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 10. planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy.

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

1) strefy ochrony dóbr kultury: teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej,

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) ochronie podlega historyczny sposób zagospodarowania wnętrza terenu klubu „Gedania”

w postaci boiska sportowego ,

b) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie z żywopłotów lub ażurowych,

z wykluczeniem przęseł z prefabrykatów betonowych,

c) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących,

d) zakaz lokalizacji reklam na ogrodzeniach i na budynkach o wartościach kulturowych,

za wyjątkiem szyldów o powierzchni nie większej niż 0,5 m2 informujących o prowadzonej

działalności w miejscu jej prowadzenia,

e) zakaz lokalizacji wolno stojących masztów telefonii komórkowej,

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: budynek przy alei Legionów 13- jak na

rysunku planu – ochronie podlega bryła budynku;


11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

1) po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu dopuszcza się lokalizację szpitali i domów opieki

społecznej oraz budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży ,

2) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu,

3) w przypadku wycinki drzew należy posadzić 5 nowych nasadzeń za jedno wycięte drzewo.12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

teren objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej:

 1. planowane działania

  1. likwidacja istniejącego zainwestowania substandardowego,

  2. remont, modernizacja, przebudowa lub adaptacja istniejących obiektów na cele usługowe,

  3. realizacja nowej zabudowy usługowej,

  4. uporządkowanie istniejącego i realizacja nowego zagospodarowania rekreacyjnego,

  5. uporządkowanie i uzupełnienie małej architektury wraz z oświetleniem,

  6. rewaloryzacja istniejących obiektów o tradycji historycznej,

  7. ochrona, uzupełnienie i pielęgnacja istniejącego drzewostanu,

  8. modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej,

 2. oczekiwane rezultaty

  1. poprawa parametrów użytkowych i estetycznych zabudowy,

  2. uzupełnienie pierzei,

  3. wyposażenie terenu w atrakcyjne usługi,

  4. uporządkowanie przestrzeni półpublicznych,

  5. zachowanie i wyeksponowanie tradycji historycznej miejsca,

  6. poprawa wyposażenia terenu w zieleń,

  7. poprawa parametrów użytkowych infrastruktury technicznej,

 3. parametry zabudowy oraz warunki zagospodarowania zostały ujęte w punktach 7 i 9.

15. STAWKA PROCENTOWA

30%

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

1) teren w zlewni Potoku Strzyża i Kolektora Kołobrzeska – zachować maksymalne natężenie

odpływu wód opadowych odpowiadające współczynnikowi spływu 0,30,

2) ustala się w pierwszej kolejności realizację boiska, o którym mowa w punkcie 6.2 w odniesieniu do

realizacji zabudowy usługowej zlokalizowanej we wschodniej części terenu wyznaczonego

maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, o których mowa w punkcie 7.1,

3) w przypadku utrzymania istniejącej lokalizacji boiska realizacja nowej zabudowy usługowej

w obszarze wyznaczonym maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy możliwa

jest jedynie w odległości minimum 10 m od północnej krawędzi istniejącego boiska.18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) teren położony w strefie uciążliwości komunikacyjnych ul. T. Kościuszki (poza obszarem planu),

2) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej,

3) zaleca się lokalizację w granicach terenu boiska treningowego.KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WRZESZCZ REJON ULIC T. KOŚCIUSZKI, BOLESŁAWA CHROBREGO I ALEI LEGIONÓW W MIEŚCIE GDAŃSKU

NR EW. PLANU 0709

1. NUMER 002 2. POWIERZCHNIA 3,23 ha

3. PRZEZNACZENIE

Oznaczenie przeznaczenia

M/U31


teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej


4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2,

2) salony samochodowe ( z serwisem),

3) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni.


5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

1) parametry zabudowy i zagospodarowania terenu na działkach geodezyjnie wydzielonych po obrysie

budynków,

2) zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych niż określone w punkcie 7.


6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1) stosuje się zasady, o których mowa w punktach 7,9,10,11,14,

2) ciąg pieszy łączący aleję Legionów z ul. Bolesława Chrobrego - jak na rysunku planu.7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne przebiegające po fasadach istniejących budynków - jak na

rysunku planu,

b) obowiązujące przebiegające po fasadach istniejących budynków przy ul. Bolesława Chrobrego

38-58a oraz przy ul. T. Kościuszki 63-71- jak na rysunku planu,

c) na pozostałym terenie: zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi,

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:

a) maksymalnie 40%, dla obszaru „a” wyznaczonego linami podziału wewnętrznego – jak na

rysunku planu,

b) maksymalnie 50% dla pozostałej części terenu,

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:

a) 40% powierzchni działki dla obszaru „a” wyznaczonego linami podziału wewnętrznego – jak na

rysunku planu,

b) 30% powierzchni działki dla pozostałej części terenu,

4) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się, maksymalna:

a) 1,5 dla obszaru „a” wyznaczonego linami podziału wewnętrznego - jak na rysunku planu,

b) 1,8 dla pozostałej części terenu

5) wysokość zabudowy, minimalna: 9 m

maksymalna: 15 m , z zastrzeżeniem pkt. 10.3,

6) formy zabudowy: dowolne, z zastrzeżeniem pkt. 10.3,

7) kształt dachu: stromy o kącie nachylenia od 40 º - 50 º, z zastrzeżeniem pkt. 10.3.


8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

 1. dostępność drogowa: od ul. T. Kościuszki (poza obszarem planu) oraz od ul. Bolesława Chrobrego istniejącymi zjazdami - jak na rysunku planu,

 2. parkingi:

a) do realizacji na terenie, zgodnie z § 5 uchwały, z zastrzeżeniem lit. b,

b) w przypadku zmian sposobu użytkowania mieszkań na lokale użytkowe w budynkach o wartościach kulturowych dopuszcza się zmniejszenie liczby miejsc postojowych w stosunku do określonej w § 5 uchwały łącznie z całkowitą rezygnacją z nich, 1. zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej,

 2. odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej,

 3. odprowadzenie wód opadowych; zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,

 4. zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,

 5. zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,

 6. zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych

 7. gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy.

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

1) strefy ochrony dóbr kultury: teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej,

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) ochronie podlega historyczny układ urbanistyczny zabudowy z przedogródkami w pierzei

ul. Bolesława Chrobrego dla budynku nr 16, budynków od nr 22 do 58a i budynku przy

ul. T. Kościuszki 61,

b) ochronie podlega historyczny przebieg ciągów komunikacyjnych: ciąg wzdłuż budynku

przy ul.T.Kościuszki 61, łączący ul. T. Kościuszki z terenem kościoła pw.Św.Stanisława Biskupa

oraz ciąg łączący aleję Legionów z ul. Bolesława Chrobrego,

c) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych, z wykluczeniem przęseł

z prefabrykatów betonowych lub ogrodzeń z żywopłotów,

d) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących,

e) zakaz lokalizacji reklam na ogrodzeniach i na budynkach o wartościach kulturowych

za wyjątkiem szyldów o powierzchni nie większej niż 0,5 m2 informujących o prowadzonej

działalności w miejscu jej prowadzenia,

f) zakaz lokalizacji wolno stojących masztów telefonii komórkowej,

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych:

a) budynki przy ul. Bolesława Chrobrego nr 8,16,22/24, 26/28, 30/32, 34/36, 38/40/42/44/46/48/50,

52, 54, 56, 58/58a, ul. Kościuszki 61, 63/65/67/69/71 – jak na rysunku planu - ochronie podlega

bryła budynków,

b) budynki przy ul. Bolesława Chrobrego nr 16 i 26/28 – jak na rysunku planu - ochronie podlega

bryła budynków oraz detal architektoniczny.


11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

1) po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu dopuszcza się lokalizację szpitali i domów opieki

społecznej oraz budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży

2) zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej w obszarze o poziomie hałasu w środowisku

przekraczającym standard dla zabudowy mieszkaniowej,

3) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu,

4) w przypadku wycinki drzew należy posadzić 5 nowych nasadzeń za jedno wycięte drzewo.12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura: dopuszcza się,

2) nośniki reklamowe: zgodnie z pkt. 10.2.d i 10.2.e,

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji,

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się,

5) zieleń: dopuszcza się.


13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

teren objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej:

 1. planowane działania:

  1. likwidacja istniejącego zainwestowania substandardowego,

  2. rewaloryzacja istniejących obiektów o wartościach kulturowych,

  3. rewaloryzacja ciągów komunikacyjnych i przedogródków .

  4. wprowadzenie nowej i uzupełnienie istniejącej zabudowy usługowej

  5. uporządkowanie i uzupełnienie małej architektury i oświetlenia

  6. ochrona, uzupełnienie i pielęgnacja istniejącego drzewostanu

  7. modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej,

 2. oczekiwane rezultaty:

  1. poprawa wizerunku terenu,

  2. poprawa parametrów użytkowych i estetycznych zabudowy,

  3. zachowanie i wyeksponowanie wartości kulturowych istniejącej zabudowy,

  4. uporządkowanie przestrzeni publicznych i półpublicznych, poprawa warunków parkingowych oraz wyposażenia terenu w zieleń,

  5. poprawa parametrów użytkowych infrastruktury technicznej,

 3. parametry zabudowy oraz warunki zagospodarowania zostały ujęte w punktach 7 i 9.

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

1) teren w zlewni Potoku Strzyża i Kolektora Kołobrzeska – zachować maksymalne natężenie odpływu

wód opadowych odpowiadające współczynnikowi spływu 0,50,

2) zakaz zabudowy w obszarze „b” wyznaczonym liniami podziału wewnętrznego - jak na rysunku

planu - za wyjątkiem garażu kubaturowego, z wyłączeniem garaży boksowych.18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) teren położony w strefie uciążliwości komunikacyjnych ul. T. Kościuszki (poza obszarem planu)

i ul. Bolesława Chrobrego,

2) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej,

3) zalecana lokalizacja ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. T. Kościuszki z terenami kościoła

pw.Św.Stanisława Biskupa,

4) zalecane podziały na działki budowlane – jak na rysunku planu.
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WRZESZCZ REJON ULIC T. KOŚCIUSZKI, BOLESŁAWA CHROBREGO I ALEI LEGIONÓW W MIEŚCIE GDAŃSKU

NR EW. PLANU 0709

1. NUMER 003 2. POWIERZCHNIA 4,64 ha

3. PRZEZNACZENIE

Oznaczenie przeznaczenia

U33


teren zabudowy usługowej


4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2,

2) salony samochodowe ( z serwisem),

3) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni.


5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

1) zabudowa mieszkaniowa,

2) parametry zabudowy i zagospodarowania terenu na działkach geodezyjnie wydzielonych po

obrysie budynków;

3) zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych niż określone w punkcie 7.6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1) stosuje się zasady, o których mowa w punktach:7,10,11,14,

2) ustala się placyk ogólnodostępny na północ od obowiązującej linii zabudowy, o której mowa w punkcie 7.1.a oraz 17.1 - jak na rysunku planu,

3) ciąg pieszy łączący aleję Legionów z ul. Bolesława Chrobrego - jak na rysunku planu;


7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy:

a) obowiązujące w rejonie skrzyżowania ul. T. Kościuszki z aleją Legionów – jak na rysunku planu,

b) maksymalne nieprzekraczalne przebiegające po fasadach istniejących budynków - jak na

rysunku planu,

c) na pozostałym terenie: zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi,

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 50%,

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki,

4) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się, maksymalna: 1,2,

5) wysokość zabudowy, minimalna: 9 m, maksymalna: 25 m w pierzejach al.Legionów i ul.Kościuszki,

15 m wewnątrz kwartału; z zastrzeżeniem pkt. 10.3,

6) formy zabudowy: dowolne, z zastrzeżeniem pkt. 10.3,

7) kształt dachu: stromy, z zastrzeżeniem pkt. 10.3.8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

 1. dostępność drogowa: od alei Legionów (poza obszarem planu) istniejącymi zjazdami - jak na rysunku planu, dopuszcza się dodatkowo dla obszaru w rejonie narożnika alei Legionów i ul. T. Kościuszki jeden zjazd od strony ul. T. Kościuszki (poza obszarem planu) lub alei Legionów,

 2. parkingi:

a) do realizacji na terenie, zgodnie z § 5 uchwały, z zastrzeżeniem lit. b,

b) w przypadku zmian sposobu użytkowania mieszkań na lokale użytkowe w budynkach o wartościach kulturowych dopuszcza się zmniejszenie liczby miejsc postojowych w stosunku do określonej w § 5 uchwały łącznie z całkowitą rezygnacją z nich, 1. zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej,

 2. odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej,

 3. odprowadzenie wód opadowych; zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,

 4. zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,

 5. zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,

 6. zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych

 7. gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy.

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

1) strefy ochrony dóbr kultury: teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej,

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) ochronie podlega historyczna zasada kompozycji urbanistycznej,

b) ochronie podlega historyczny przebieg ciągu pieszego łączącego aleję Legionów

z ul. Bolesława Chrobrego – jak na rysunku planu

c) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie z żywopłotów lub ażurowych, z wykluczeniem

przęseł z prefabrykatów betonowych,

d) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolno stojących,

e) zakaz lokalizacji reklam na ogrodzeniach i na budynkach o wartościach kulturowych za

wyjątkiem szyldów o powierzchni nie większej niż 0,5 m2 informujących o prowadzonej działalności

w miejscu jej prowadzenia,

f) zakaz lokalizacji wolno stojących masztów telefonii komórkowej,

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych:

a) budynek kościoła pw Św.Stanisława Biskupa – jak na rysunku planu - ochronie podlega

charakter budynku, jego detal architektoniczny i materiał elewacyjny,

b) budynki przy alei Legionów nr 7, 9 ,11 i,11a i 13 oraz przy Placu Komorowskiego nr 1a,b,c, 2, 4

i 6 - ochronie podlega charakter budynków, ich detal architektoniczny i materiał elewacyjny oraz

forma stolarki okiennej.11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

1) po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu dopuszcza się lokalizację szpitali i domów opieki

społecznej oraz budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży,

2) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu,

3) w przypadku wycinki drzew należy posadzić 5 nowych nasadzeń za jedno wycięte drzewo,

4) zieleń do utrzymania i wprowadzenia – jak na rysunku planu;

5) w granicach zieleni o której mowa w punkcie 11.4 dopuszcza się terenowe urządzenia sportowo-

rekreacyjne o powierzchniach nie przekraczających powierzchni boisk do gier małych, na

obszarze oznaczonym na rysunku planu,12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura: dopuszcza się,

2) nośniki reklamowe: zgodnie z pkt. 10.2.d i 10.2.e,

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji,

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się,

5) zieleń: dopuszcza się.13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

teren objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej:

 1. planowane działania:

  1. likwidacja istniejącego zainwestowania substandardowego,

  2. rewaloryzacja istniejących obiektów o wartościach kulturowych,

  3. rewaloryzacja ciągów komunikacyjnych,

  4. wprowadzenie nowej i uzupełnienie istniejącej zabudowy usługowej,

  5. uporządkowanie i uzupełnienie małej architektury i oświetlenia,

  6. ochrona, uzupełnienie i pielęgnacja istniejącego drzewostanu,

  7. modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej,

 2. oczekiwane rezultaty:

  1. poprawa wizerunku terenu,

  2. poprawa parametrów użytkowych i estetycznych zabudowy,

  3. zachowanie i wyeksponowanie wartości kulturowych istniejącej zabudowy,

  4. uzupełnienie pierzei,

  5. uporządkowanie przestrzeni publicznych i półpublicznych, poprawa warunków parkingowych oraz wyposażenia terenu w zieleń,

  6. poprawa parametrów użytkowych infrastruktury technicznej,

3) parametry zabudowy oraz warunki zagospodarowania zostały ujęte w punktach 7 i 9.

15. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

1) zakaz grodzenia placyku wyznaczonego obowiązującymi liniami zabudowy na narożniku

ul. T. Kościuszki i alei Legionów,

2) teren w zlewni Potoku Strzyża i Kolektora Kołobrzeska – zachować maksymalne natężenie odpływu

wód opadowych odpowiadające współczynnikowi spływu 0,45,

3) istniejący wodociąg o średnicy 600mm – zakaz zabudowy w odległości do 5m od skrajni wodociągu.


18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) teren w strefie uciążliwości komunikacyjnych alei Legionów (częściowo poza obszarem planu),

ul. Bolesława Chrobrego i ul. T. Kościuszki (poza obszarem planu),

2) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej,

3) istniejący ciepłociąg 2x125mm – zaleca się umożliwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych

o szerokości 3m,

4) zagospodarowanie części terenu integralnie związane z zagospodarowaniem części terenu

sąsiadującego 005-KD82, obejmującej placyk w rejonie narożnika ul. T. Kościuszki i alei Legionów,

5) zalecana lokalizacja akcentu architektonicznego na placyku w rejonie narożnika ul. T. Kościuszki

i alei Legionów,

6) zalecane podziały na działki budowlane – jak na rysunku planu.

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WRZESZCZ REJON ULIC T. KOŚCIUSZKI, BOLESŁAWA CHROBREGO I ALEI LEGIONÓW W MIEŚCIE GDAŃSKU

NR EW. PLANU 0709

1. NUMER 004 2. POWIERZCHNIA 1,26 ha

3. Klasa i nazwa ulicy

Oznaczenie przeznaczenia

KD81


teren ulicy lokalnej – odcinek ulicy Bolesława Chrobrego

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

 1. szerokość w liniach rozgraniczających: od 25 do 32 m - jak na rysunku planu,

 2. prędkość projektowa: 40 km/h,

 3. przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,

 4. dostępność do terenów przyległych: ograniczona do zjazdów istniejących - jak na rysunku planu,

 5. wyposażenie: chodniki, ścieżka rowerowa.

5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM

poprzez skrzyżowania z ul. T. Kościuszki i aleją Legionów

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej

7. ZASADY OCHRONY ŚRODODWISKA I PRZYRODY

zachowanie i uzupełnienie szpalerów drzew wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

teren objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej:

1) planowane działania:

a) uporządkowanie pasa drogowego,

b) uzupełnienie i uporządkowanie zieleni,

2) oczekiwane rezultaty:

a) poprawa wizerunku terenu,

b) uporządkowanie przestrzeni publicznych,

3) parametry infrastruktury oraz warunki zagospodarowania zostały ujęte w punktach 4 i 7.9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

 1. mała architektura: dopuszcza się ,

 2. nośniki reklamowe: dopuszcza się,

 3. tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji,

 4. urządzenia techniczne: dopuszcza się,

 5. zieleń: dopuszcza się, z uwzględnieniem punktu 7.

11. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

nie dotyczy

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

nie ustala się


KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WRZESZCZ REJON ULIC T. KOŚCIUSZKI, BOLESŁAWA CHROBREGO I ALEI LEGIONÓW W MIEŚCIE GDAŃSKU

NR EW. PLANU 0709

1. NUMER 005 2. POWIERZCHNIA 0,14 ha

3. Klasa i nazwa ulicy

Oznaczenie przeznaczenia

KD82


teren ulicy zbiorczej – fragment alei Legionów

4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE

1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 3 do 18 m - jak na rysunku planu,

2) prędkość projektowa: nie dotyczy,

3) przekrój: nie dotyczy,

4) dostępność do terenów przyległych: ograniczona do zjazdów istniejących – jak na rysunku planu,

dopuszcza się dodatkowy zjazd do rejonu narożnika alei Legionów i ul. T. Kościuszki

5) wyposażenie: nie dotyczy.5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM

poprzez skrzyżowania z ul. T. Kościuszki i ul. A. Mickiewicza

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej

7. ZASADY OCHRONY ŚRODODWISKA I PRZYRODY

zachowanie i uzupełnienie szpalerów drzew

8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI

teren objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej:

1) planowane działania:

a) uporządkowanie przestrzeni pasa drogowego,

b) uzupełnienie i uporządkowanie zieleni,

2 ) oczekiwane rezultaty:

a) poprawa wizerunku terenu,

b) uporządkowanie przestrzeni publicznych,

3) parametry infrastruktury oraz warunki zagospodarowania zostały ujęte w punktach 4 i 7.9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zakaz tymczasowego zagospodarowania,

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1) mała architektura: elementy małej architektury oraz posadzka, winny podkreślać kompozycję

placyku w rejonie narożnika ul. T. Kościuszki i alei Legionów wyznaczonego obowiązującymi

liniami zabudowy w sąsiadującym terenie 003-U33,

2) nośniki reklamowe: dopuszcza się,

3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji,

4) urządzenia techniczne: dopuszcza się,

5) zieleń: nowe nasadzenia winny być formowane od strony skrzyżowania ul. T. Kościuszki i alei

Legionów w celu osłonięcia placyku od uciążliwości komunikacyjnych, z uwzględnieniem punktu 7.11. STAWKA PROCENTOWA

nie dotyczy

12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

nie dotyczy

13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU

istniejący wodociąg o średnicy 600mm – zakaz zabudowy w odległości do 5 m od skrajni wodociągu

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zagospodarowanie części terenu integralnie związane z zagospodarowaniem części terenu

sąsiadującego 003-U33, obejmującej placyk w rejonie narożnika ul. T. Kościuszki i alei Legionów,

2) zalecana lokalizacja akcentu architektonicznego na placyku w rejonie narożnika ul. T. Kościuszki

i alei Legionów.

§ 7
Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części są:

 1. część graficzna - rysunek planu Wrzeszcz rejon ulic T. Kościuszki, Bolesława Chrobrego i alei Legionów w mieście Gdańsku w skali 1:1000 (załącznik nr 1),

 2. rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 2)

 3. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik nr 3).§ 8
Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Gdańska do:

   1. przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem,

   2. publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej Miasta Gdańska.§ 9
Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z wyjątkiem § 8, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.


Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

  1   2


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość