Strona główna

Uczymy się redagować ogłoszenie. A. Warzecha, Zamienię. Cele lekcji


Pobieranie 9.06 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar9.06 Kb.Uczymy się redagować ogłoszenie. A. Warzecha, Zamienię.

1. Cele lekcji

a) Wiadomości


Uczeń:

  1. zna zasady konstruowania ogłoszenia.


b) Umiejętności


Uczeń potrafi:

  1. wskazać cechy prawidłowo skomponowanego ogłoszenia,

  2. samodzielnie zredagować ogłoszenie.


2. Metoda i forma pracy


Praca z tekstem lirycznym, metoda podawcza, dyskusja, burza mózgów, praca indywidualna ucznia.

3. Środki dydaktyczne


Tekst liryczny (A. Warzecha, Zamienię), ogłoszenia z gazet.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza


Zapoznanie uczniów z tematem lekcji. Zadanie pytania: „Co robią ludzie, gdy np. chcą coś sprzedać, kupić, zaoferować swoje usługi?” (piszą ogłoszenia). Nauczymy się komponować prawidłowo ogłoszenie.

b) Faza realizacyjna


  1. Odczytanie wiersza Andrzeja Warzechy, Zamienię.

  2. Zadanie uczniom pytania: „Czy takie ogłoszenie mogłoby znaleźć się w gazecie? Jeśli nie, to dlaczego?”. (Wiersz Warzechy to rodzaj „poetyckiego” ogłoszenia, nie spełnia warunków ogłoszenia, które mogłoby znaleźć się w gazecie – jest długie, nie podaje żadnych szczegółów, poeta posługuje się całymi zdaniami.)

  3. Proszę porównać wiersz Warzechy z ogłoszenia z gazet. Jakie cechy ma zwykłe ogłoszenie? (zwięzłość, skrótowość, wyliczenia, a nie całe zdania, rzeczowość, prezentacja rzeczywistości, prostota przekazu ).

  4. Zadanie uczniom pytania: „Czy jest jakaś cecha wspólna poetyckiego ogłoszenia Warzechy i ogłoszenia z gazety?” (Uczniowie bezbłędnie wskazują element emocjonalny, odwołanie się do uczuć, emocji.).

  5. Spróbujcie zadać pytania, na które musi odpowiedzieć prawidłowo skonstruowane ogłoszenie (co? gdzie? kiedy? jak?).

  6. Podanie zasad konstruowania ogłoszenia (1. dobór informacji, które chcemy przekazać, 2. dobór szaty graficznej, 3. nadanie nagłówka, 4. wyliczenie cech przedmiotu lud swoich własnych, 5. warunki transakcji lub podjęcia pracy, 6. sposób kontaktu – adres, telefon, 7. nagroda w przypadku ogłoszenia o zgubieniu jakiegoś przedmiotu, 8. ewentualnie data.).

  7. Polecenie: „Przeredaguj wiersz A. Warzechy w taki sposób, aby nadawał się do gazety”.


c) Faza podsumowująca


Powtórzenie wiadomości na temat cech i sposobu konstruowania ogłoszenia.

5. Bibliografia


Kuziak M., Rzepczyński S., Jak pisać?, Park, Bielsko-Biaiłą [b.r.w.]

Warzecha A., Zamienię, [w:] T. Garsztka, Z. Grabowska, G. Olszewska, Z XX i XXI wieku, podręcznik do 1 klasy gimnazjum, Znak, Kraków 1999, s. 18.


6. Załączniki

a) Zadanie domowe


Zredaguj ogłoszenie o poszukiwaniu pracy. Przedstaw swoje możliwości i oczekiwania.

7. Czas trwania lekcji


45 minut.

8. Uwagi do scenariusza


Proponuję, aby cala następna lekcja poświęcona była redagowaniu różnego rodzaju ogłoszeń.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość