Strona główna

Umowa najmu/dzierżawy części powierzchni budynku w celu zainstalowania urządzenia, położonego przy ulicy


Pobieranie 27.12 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar27.12 Kb.
WZÓR DOKUMENTU

UMOWA
najmu/dzierżawy części powierzchni budynku w celu zainstalowania urządzenia,
położonego przy ulicy……………………………..

W dniu...................................pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Irysowej 19, reprezentowanym przez Dyrektora ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy - mgr inż. Waldemara Albińskiego działającego na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia………… zwanym w treści umowy „Wynajmującym”

NIP 521-332-14-52

a

……………………………………………………………………………………………........... ………………………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………...................................................


zwanym w treści umowy „Najemcą”

zawarta została umowa o treści następującej:


§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wynajem przez Wynajmującego na rzecz Najemcy części powierzchni budynku o wymiarach………………….......................położonego przy ulicy.......................................................w Warszawie w celu zainstalowania urządzenia do odbioru Internetu i telefonii, zwanego w treści umowy „urządzeniem”, składającego się z ............................................................zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją techniczną oraz projektami…..................................................................................................................

2. Zainstalowane urządzenie stanowi własność Najemcy.
§ 2

1. Wynajmujący w dniu podpisania umowy wprowadzi Najemcę na roboty budowlane wymienione w § 1 ust. 1 protokołem wprowadzenia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

2. Najemca zobowiązuje się wykonać roboty wymienione w § 1 ust. 1 pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane i elektryczne i niezwłocznie zgłosić wynajmującemu zakończenie robót w celu protokolarnego ich odbioru.

3. W przypadku nadwieszenia urządzenia nad pasem drogowym wnioskodawca ma obowiązek wystąpienia do Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego.§ 3

1. Najemca zobowiązuje się do dbałości o przedmiot najmu w tym do:

a) napraw i bieżącej konserwacji w sposób nie naruszający substancji budynku,

b) pokrycia ewentualnych szkód wynikających z zainstalowania i eksploatacji, co obejmuje także odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich,

c) utrzymania miejsca usytuowania w należytym stanie technicznym a w przypadku demontażu doprowadzenie tego miejsca do stanu pierwotnego,

d) przestrzegania obowiązujących przepisów przeciwpożarowych,

e) przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych dotyczących instalacji urządzenia.

2. Najemca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych przedstawić Wynajmującemu ekspertyzy wykonane przez właściwe organy, stwierdzające brak szkodliwości działającego urządzenia dla ludzi i środowiska oraz dokumentację techniczną zatwierdzoną przez właściwe urzędy.

3. Najemca zapewnia, że zainstalowane urządzenie nie stanowi zagrożenia bądź niebezpieczeństwa dla otoczenia ani dla emisji lub odbioru istniejących lub mogących zostać zainstalowanych w czasie trwania umowy najmu urządzeń a zwłaszcza dla odbioru programów radiowych i telewizyjnych, zdalnych alarmów oraz innych urządzeń powszechnie używanych i stosowanych.

4. W przypadku niewłaściwego funkcjonowania zainstalowanego urządzenia lub urządzeń towarzyszących a w szczególności gdyby te działania zakłóciły spokój, zagrażały zdrowiu

lub życiu ludności, Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych
zakłóceń lub zagrożeń lub demontażu urządzenia.

5. Najemca ponosi całkowitą prawną i materialną odpowiedzialność za zainstalowane


przez siebie urządzenie.

6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek zdarzeń


nie zawinionych przez niego.

7. Najemca ma dostęp do wynajmowanej części powierzchni budynku w celu bieżącej konserwacji urządzenia po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym (DOM.............).


§ 4


  1. W przypadku konieczności wykonania planowanych remontów bądź napraw budynku w miejscu zainstalowania urządzenia Najemca zobowiązany jest do jego zdemontowania na czas określony przez Wynajmującego na własny koszt oraz do późniejszego ponownego jego zainstalowania we własnym zakresie.

  2. Koszt demontażu urządzenia oraz jego późniejszego ponownego zainstalowania spowodowany planowanym remontem dachu zaliczony będzie na poczet należnego czynszu. Wysokość tych kosztów określona zostanie przez Wynajmującego na podstawie przedłożonego przez Najemcę kosztorysu budowlanego powykonawczego sporządzonego na podstawie KNR–ów, bazującego na średnich stawkach i narzutach do robocizny oraz średnich cenach materiałów określonych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” dla danego okresu.

  3. W przypadku awarii przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie udostępnić zajmowaną przez urządzenie powierzchnię w celu wykonania przez Wynajmującego napraw lub remontów. Koszt demontażu i ponownego zainstalowania urządzenia spowodowany awarią pokrywany jest przez Najemcę. Nie udostępnienie zajmowanej przez Najemcę powierzchni w przypadku awarii uprawnia Wynajmującego do demontażu urządzenia i obciążenia Najemcy poniesionymi z tego tytułu kosztami.

  4. Za czas prowadzenia napraw lub remontów, o których mowa w ust. 2 i 3 Najemcy przysługuje zawieszenie opłat z tytułu czynszu.§ 5
Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania urządzenia.


§ 6

1. Wysokość miesięcznej opłaty netto za użytkowanie części powierzchni budynku zwanej dalej czynszem zgodnie z protokołem z negocjacji stawki miesięcznej za najem/ dzierżawę 1m2 powierzchni budynku z dnia………….. stanowiącym załącznik nr 2 do umowy wynosi:

opłata miesięczna: ……………………………………………………………………..........

słownie: ……………………………………………………………………………..............

powiększona o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług VAT.

2. Pobór energii elektrycznej z własnego licznika elektrycznego Najemcy.

3. Czynsz o którym mowa w ust. 1 Najemca będzie wpłacał z góry do 10 – tego dnia każdego miesiąca na konto: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Irysowa 19 nr 35 1030 1508 0000 0005 5087 6019 Citi Handlowy Bank Handlowy w Warszawie S.A.

4. Faktury są do odbioru w siedzibie Wynajmującego od dnia 1-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący lub zostaną wysłane pocztą po złożeniu przez Najemcę stosownego upoważnienia.

5. Waloryzacja czynszu następuje corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
za rok ubiegły.

6. Zwaloryzowana stawka czynszu obowiązuje każdorazowo od maja roku, w którym Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów


i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły.

7. Waloryzacją nie należy obejmować czynszu najmu części powierzchni budynku zajmowanego na podstawie umowy trwającej krócej niż 12 miesięcy.

8. Zmiana stawki czynszu o wskaźnik waloryzacyjny, o którym mowa w ust. 5 następować będzie w formie pisemnego powiadomienia Najemcy przez Wynajmującego i nie stanowi zmiany umowy oraz nie wymaga aneksowania.
§ 7

1. W dniu ..............……….. Najemca wpłacił na konto Wynajmującego kaucję w kwocie ..................…….PLN (słownie ...........................................), dowód wpłaty:……………...

2. Kaucja przeznaczona jest na zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego z tytułu wyrządzonych przez Najemcę szkód związanych z umieszczeniem urządzenia na części powierzchni dachu budynku, zaległości z tytułu czynszu, odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z części powierzchni dachu budynku oraz innych roszczeń wynikających z niedotrzymania przez Najemcę zobowiązań umownych.

3. Wynajmujący może dokonać potrącenia z kaucji bezspornych należności, o których mowa w ust. 2, a Kontrahent wyraża na to zgodę.

4. W przypadku wykorzystania przez Wynajmującego części lub całości kaucji na cele wymienione w ust. 2, Najemca zobowiązuje się uzupełnić kwotę kaucji do wysokości określonej w ust. 1, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania.

5. W czasie trwania najmu Najemca nie może żądać pokrycia swoich zobowiązań z wpłaconej kaucji.

6. Kaucja podlega oprocentowaniu w wysokości jak wkłady płatne na każde żądanie, na rachunku bankowym należącym do Wynajmującego.

7. W przypadku, gdy Wynajmujący nie ma w stosunku do Najemcy żadnych roszczeń,


w dacie zwrotu przedmiotu najmu/dzierżawy kaucja wraz z odsetkami podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty zwrotu przedmiotu najmu/dzierżawy lub od daty stwierdzenia protokołem zdawczo-odbiorczym braku podstaw do takich roszczeń.
§ 8

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia …………………………………..

2. Zawarcie kolejnej umowy na czas oznaczony może nastąpić w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron, co najmniej na 6 miesięcy przed upływem terminu, na który umowa została zawarta, wystąpi do drugiej z propozycją jej zawarcia.
§ 9

1. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy w drodze negocjacji.

2. W przypadku rozwiązania umowy w tym trybie, żadnej ze stron nie przysługuje odszkodowanie z tego tytułu.
§ 10

Wynajmujący zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek zmiany w prawach Wynajmującego do budynku.


§ 11

Wynajmujący zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku:

a) opóźnienia w zapłacie czynszu o którym mowa w § 6 przekraczającego 60 dni, po uprzednim udzieleniu miesięcznego terminu na spłatę zadłużenia.

b) dokonania zmian zainstalowanego urządzenia lub sposobu jego zainstalowania, pozostających w sprzeczności z zatwierdzonym projektem i zgodą właściwego organu.

c) nie uzupełnienia kaucji w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 4
§ 12

1. Po zakończeniu trwania umowy Najemca zobowiązuje się w ciągu 7 dni zdemontować urządzenie na własny koszt i zlikwidować skutki jego umieszczenia oraz przekazać protokołem zdawczo-odbiorczym Wynajmującemu przedmiot najmu.

2. Zwrot przedmiotu najmu po zakończeniu niniejszej umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie Strony niniejszej umowy. W razie odmowy podpisania tego protokołu przez Najemcę, Najemcę obciążają wszelkie konsekwencje wynikające z treści protokołu podpisanego wyłącznie przez Wynajmującego.

3. W przypadku nie zdemontowania w wyznaczonym terminie, umieszczonego na części powierzchni dachu budynku urządzenia, po wygaśnięciu umowy najmu/dzierżawy, Wynajmujący dokonuje obciążenia Najemcy kosztami z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z części powierzchni budynku kwotą odpowiadającą trzykrotnej wartości miesięcznego czynszu, naliczanego wg stawki minimalnej obowiązującej w danej strefie, jednak nie mniej niż wartość czynszu ponoszona przez Najemcę w okresie obowiązywania umowy. Opłata będzie naliczana od dnia wygaśnięcia umowy do dnia wydania zajmowanej części powierzchni budynku protokołem zdawczo-odbiorczym.

4. W przypadku niedotrzymania przez Najemcę postanowienia ust. 1 Wynajmujący zastrzega sobie prawo demontażu urządzenia, usunięcia skutków jego zainstalowania i obciążenia Najemcy poniesionymi z tego tytułu kosztami.

5. Najemca zobowiązany jest do odebrania zdemontowanego urządzenia w terminie 14 dni od daty wezwania go przez Wynajmującego i wpłacenia na rzecz Wynajmującego opłaty z tytułu składowania.

6. W przypadku uchybienia obowiązkowi określonemu w ust. 4 Najemca upoważnia Wynajmującego do sprzedaży zdemontowanego urządzenia i zaliczenia uzyskanej w ten sposób kwoty na poczet opłat z tytułu składowania.
§ 13
Zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 15
Spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd miejscowo właściwy dla Wynajmującego.
§ 16
Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................


NAJEMCA WYNAJMUJĄCY


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość