Strona główna

Umowa nr Birg /2015 zawarta w Białej Piskiej dnia r


Pobieranie 51.78 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar51.78 Kb.
Załącznik nr 2

UMOWA nr BiRG /2015

zawarta w Białej Piskiej dnia ………….2015 r.
pomiędzy: Gminą Biała Piska – Urząd Miejski z siedzibą w Białej Piskiej przy ulicy
Pl. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska reprezentowaną przez Burmistrza Białej Piskiej Wojciecha Stępniaka z kontrasygnatą Marioli Kobus - Skarbnika Gminy Biała Piska

a

………………………………………zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: …………………………………
Reprezentanci obu stron oświadczają, iż okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy dokumenty wskazujące ich tożsamość oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania w imieniu reprezentowanych przez Nich Stron.
§ 1

Przedmiot umowy

 1. Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego Zamawiający zleca,
  a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy.


2. Zadanie 1

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała Piska”.
  1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zgodnie
   z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

  2. Plan gospodarki niskoemisyjnej winien być spójny z innymi planami, programami
   i dokumentami strategicznymi Gminy Biała Piska i województwa Warmińsko
   - mazurskiego.

  3. Obszar opracowania winien obejmować cały obszar gminy Biała Piska o powierzchni 420 km².

  4. Przedmiot umowy obejmuje:

 1. opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej - w 5 kompletach obejmujących wersję papierową i elektroniczną;

 2. stworzenie bazy danych;

 3. przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – w tym prognozy oddziaływania na środowisko jako element warunkowy, uzależniony od stwierdzenia przez stosowne organy o konieczności jej sporządzenia. 1. Zadanie 2

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Biała Piska na lata 2015 – 2022”.


  1. Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie Strategii, która winna być zgodna
   z aktualnymi unijnymi i krajowymi dokumentami strategicznymi wyższego rzędu,
   w tym m.in.: treść Strategii musi być spójna z obowiązującymi w Gminie Biała Piska lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi, które są dostępne
   w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.bialapiska.pl.

  2. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym prognozy oddziaływania na środowisko jako element warunkowy, uzależniony od stwierdzenia przez stosowne organy o konieczności jej sporządzenia.

  3. Strategia winna zawierać minimalny zakres w układzie:

Raport stanu. Analiza i diagnoza strategiczna

 1. Przestrzeń i środowisko

 • Położenie administracyjne i geograficzne

 • Położenie komunikacyjne

 • Walory przyrodnicze

 • Walory kulturowe

 1. Społeczeństwo

 • Demografia

 • Wiek i struktura wykształcenia mieszkańców

 • Gospodarstwa domowe oraz źródła ich utrzymania

 • Mieszkalnictwo

 • Struktura zatrudnienia i rynek pracy

 • Bezrobocie

 1. Gospodarka

 • Rolnictwo

 • Przedsiębiorczość

 1. Infrastruktura techniczna

 • Infrastruktura transportowa i komunikacyjna

 • Gospodarka wodno-ściekowa

 • Gospodarka odpadami

 • Infrastruktura elektroenergetyczna

 • Infrastruktura telekomunikacyjna

 1. Infrastruktura społeczna

 • Infrastruktura edukacyjna

 • Infrastruktura sportowa

 • Infrastruktura kultury

 • Infrastruktura ochrony zdrowia i opieki społecznej

 • Infrastruktura bezpieczeństwa publicznego

 1. Jakość rządzenia

 • Analiza zdolności inwestycyjnej

 • Jakość kapitału społecznego

 1. Podsumowanie analizy i diagnozy

 • Analiza SWOT

 • Analiza SWOT/TOWS

 • Analiza potencjału jakości życia

 1. Rozwój strategiczny w latach 2015 – 2022

 • Wizja rozwoju

 • Misja oraz cele strategii

 • Misja rozwoju

 • Cele strategiczne

 • Cele operacyjne

 • Zadania w ramach poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych

 • Analiza WiP: ważności (istotności) i prawdopodobieństwa działań strategicznych

 1. System wdrażania i finansowania Strategii

 • Kluczowe instytucje i podmioty zaangażowane w proces wdrażania Strategii

 • Główne źródła finansowania Strategii

J. WPI na lata 2015 -2022.


  1. Przedmiot umowy obejmuje opracowanie Strategii - w 5 kompletach obejmujących wersję papierową i elektroniczną.

§ 2

Obowiązki Zamawiającego

 1. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane dokumenty w tym wyniki i wnioski
  z konsultacji społecznych oraz wykonaną przez Zamawiającego inwentaryzację aktualnych źródeł emisji CO2 na terenie Gminy Biała Piska wg wzoru uzgodnionego
  z Wykonawcą oraz inne niezbędne informacje i materiały wymagane do formalnego

i merytorycznego wykonania przedmiotu umowy.

 1. Dla zapewnienia prawidłowości wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do bieżącego informowania Wykonawcy o wszelkich faktach mogących mieć wpływ na realizację zadań wynikających z przedmiotu umowy.

 2. Zamawiający będzie służył informacją i pomocą w kontaktach z lokalnymi instytucjami i podmiotami w celu ułatwienia realizacji przedmiotu umowy.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do:

 1. Wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, z należytą starannością
  i według najlepszej wiedzy zawodowej, w terminie nieprzekraczalnym do dnia 15 grudnia 2015 r.

 2. Uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego zakresu prac, terminów i problematyki, która zostanie przedstawiona w przedmiotowych dokumentach.

 3. Uczestniczenia w spotkaniach, naradach zwoływanych przez Zamawiającego.

 4. Niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości lub wad wskazanych przez Zamawiającego (pisemnie lub faxem lub e-mailem) w złożonych opracowaniach.

 5. Prezentacji końcowych wyników prac na posiedzeniu komisji Rady Miejskiej oraz obecności na sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podczas dyskusji nad uchwałami
  o przyjęciu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała Piska oraz Strategii Rozwoju Gminy Biała Piska na lata 2015 – 2022 w celu udzielania odpowiedzi
  i wyjaśnień.


§ 4

Komunikacja pomiędzy stronami

 1. Strony ustalają, iż w celu skutecznej realizacji przedmiotu umowy, komunikacja pomiędzy stronami odbywać się może za pomocą drogi elektronicznej i faksowej.

 2. Wszelkie zawiadomienia między Stronami będą pisemne, dostarczane osobiście, przesyłką kurierską, za pomocą priorytetowego listu poleconego, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej e-mail na następujące adresy:

Zamawiającego:

adres:


Urząd Miejski w Białej Piskiej, ul. Plac Adama Mickiewicza 25; 12 -230 Biała Piska telefon: (87) 4241-350 fax: (87) 4241-351

e-mail: um@bialapiska.pl


Wykonawcy:

adres:……………….
 1. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego są:

Andrzej Braun

e-mail: zastepca@bialapiska.pl

Tel: 87/4241-353


Sławomir Słonawski

e-mail: sslonawski@bialapiska.pl

Tel: 87/4241-367


 1. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy są:

………………………………….

e-mail: ………………………….Tel: ……………………………..

§ 5

Wynagrodzenie i zasady płatności

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe łącznie za 2 zadania:……….. zł brutto (słownie złotych: ………………..), w tym należny podatek VAT ………. (słownie złotych: ………………………).

w tym

zadanie pierwsze: …..:……….. zł brutto (słownie złotych: ………………..), w tym należny podatek VAT ………. (słownie złotych: ………………………).

zadanie drugie:……….. zł brutto (słownie złotych: ………………….……..), w tym należny podatek VAT ………. (słownie złotych: ………………………).

 1. Ustala się, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 będzie płatne na podstawie faktury VAT po zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentów oraz po podpisaniu protokołów odbioru końcowego.

 2. Zamawiający dokona płatności w terminie do 21 dni od daty złożenia faktury VAT
  w siedzibie Zamawiającego wraz z protokołami odbioru przedmiotu umowy podpisanymi przez przedstawiciela Zamawiającego.

 3. Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy, z tytułu realizacji umowy, będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

 4. W razie opóźnienia w płatności wynagrodzenia Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej.

 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść w celu realizacji umowy.

§ 6

Odstąpienie od umowy

 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiedzy lub informacji o wystąpieniu zdarzeń z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jeżeli:

  1. Zostanie otwarta likwidacja działalności Wykonawcy.

  2. Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust.1.

  3. Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, a w szczególności nie uczestniczy w wyznaczonych przez Zamawiającego naradach i nie wykazuje odpowiedniego zaawansowania prac.

  4. Wykonawca zaniechał realizacji niniejszej umowy, a w szczególności przerwał prace na okres dłuższy od 1 miesiąca, chyba że zaniechanie realizacji umowy wynika z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca.

 2. Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji, gdy wykonanie umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

 3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Kary umowne

  1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów
   i w wysokości:

  2. Za wykonywanie umowy z rażącym naruszeniem jej postanowień, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

  3. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn dotyczących Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy.

  4. Za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1.

  5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 8

Gwarancja i rękojmia

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na okres 60 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.

 2. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 3. W ramach rękojmi oraz udzielonej gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania, w terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia wad i błędów.

 4. Wprowadzone przez Wykonawcę zmiany nie przedłużają okresu gwarancji i rękojmi.

 5. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego, które Wykonawca zakwestionował i uprzedził na piśmie Zamawiającego o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.


§ 9

Prawa autorskie

 1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy w tym prawo wprowadzenia do obrotu, utrwalanie
  i zwielokrotnianie dostępnymi technikami, powielenie, publiczne odtworzenie
  i udostępnienie.

 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą odbioru końcowego bez wad i usterek.

 3. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywanie zależnych praw autorskich.

 4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w ramach wynagrodzenia umownego na wykonanie niniejszej pracy. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz za zależne prawa autorskie.

§ 10

Zmiana umowy

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie.

 2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy oraz terminów realizacji poszczególnych etapów może nastąpić, gdy:

 1. pomimo wystąpienia Wykonawcy o wydanie opinii administracyjnej lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie
  1 miesiąca od daty wystąpienia organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wydała stosownego dokumentu, mimo iż wystąpienie Wykonawcy spełniało wszystkie warunki formalne;

 2. nastąpi opóźnienie w realizacji prac, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

 3. wystąpi konieczność wykonania usług, które stanowią niezbędny element zamówienia nieprzewidziany w opisie przedmiotu zamówienia, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. W tym przypadku istnieje możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy
  o okres niezbędny do wykonania zamówienia dodatkowego.

 1. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę postanowień niniejszej umowy musi być wyrażony na piśmie.§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

 2. Integralną część umowy stanowi oferta wykonawcy.

 3. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, wierzytelności pieniężne wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu cesji (przelewu wierzytelności) na rzecz osób trzecich.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne, obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

 5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.


ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość