Strona główna

Umowa o udzieleniu premii na dofinansowanie samochodu, którą zawarły poniższe strony : akuna polska Sp z o o


Pobieranie 23.41 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar23.41 Kb.
Umowa o udzieleniu premii na dofinansowanie samochodu,
którą zawarły poniższe strony :
1. AKUNA Polska Sp. z o.o., 11 Listopada 11, 40 387 Katowice , NIP 954-23-03-351

którą reprezentuje Marek Dudzik - Prokurent


Zwana dalej „AKUNA“


a

2. Niezależny dystrybutor spółki Akuna Polska Sp. z o.o.
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

Zwana dalej „Dystrybutor“I.

Postanowieniami niniejszej umowy Akuna zobowiązuje sie do udzielania premii finansowej Dystrybutora na raty leasingowe samochodu w przypadku spełnienia przez Dystrybutora warunków według punktu II niniejszej umowy w okresie jej ważności.


II.

Warunki uzyskania dotacji i jej wysokość

Uzyskanie dotacji finansowej od firmy Akuna Sp. z o.o. wiąże się ze spełnieniem poniższych warunków :


1. Zawarciem niniejszej umowy do 23.12.2005

2. Kwalifikacja osobista (miesięczna) 20 butelek Alveo

3. Ilość dywizji kwalifikowanych (miesięcznie) w niżej podanych

okresach trwania umowy:

1-szy rok umowy min 3 Dywizje Kwalifikowane

2-gl rok umowy min 4 Dywizje Kwalitikowane

3-ci i 4-ty rok umowy min 5 Dywizji Kwalifikowanych
Wysokość dofinansowania:

Wysokość dofinansowania zależna jest od sumy miesięcznego obrotu wszystkich nowych menadżerów nominowanych po 1.1.2005 do Twojej 3-ciej generacji kwalifikowanej:

450 sztuk Alveo i więceja 1 000 zł

360 - 449 sztuk Alveo 700 zł

270- 359 sztuk Alveo 450 zł

180 - 269 sztuk Alveo 300 zł

90- 179 sztuk Alveo 150 zł

maksymalne do wysokosci raty leasingowej
PROGRAM „OPŁATA WSTĘPNA”

1. Wyprowadź od daty 1 stycznia 2005 3-ech dystrybutorów na pozycję LIDER

2. W miesiącu kalendarzowym spełnij wraz z 3-ma nowopowstałymi dywizjami z pkt.1-go kwalifikację

Osobistą 20 szt Alyeo (czyli łącznie 4x20 sztuk Alveo)

3. Powtórz przez pięć kolejnych miesięcy punkt 2-gi

Spełniając powyższe warunki otrzymasz 8 000zł brutto na opłatę wstępną i przechodzisz do PROGRAMU AUTO na tych samych warunkach lecz wysokość twojego dofinansowania miesięcznego będzieo 25% niższa i będzie wynosiła:

450 sztuk Alveo i więcej 750 zł

360 - 449 sztuk Alveo 525 zł

270 - 359 sztuk Alveo 340 zł

180 - 269 sztuk Avyeo 225 zł

90 - l79sztuk Alveo 115zł

*) makymalnie do wysokości raty leasingowej
4. Posiadanie pozycji Lider, Lider Dywizji lub Dyrektor Sieci Regionalnej w momencie zawarcia umowy.
5. Zawarciem umowy leasingowej na okres maksymalnie 48 miesięcy na fabrycznie nowy samochód marki Ford z firmą leasingową lub kredytową wskazaną przez firmę Akuna Polska Sp. z o.o. w terminie od 1.stycznia 2005 do 31.grudnia 2005 lecz nie pózniej niż 60 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
6. Odbiorem samochodu marki Ford w firmie FHU Auto-Boss Andrzej Karwala,Bielsko-Biała ul. Warszawska 299. Samochód będzie w kolorze białym, Stardust Silver lub Moondust Silver, będzie wyposażony w zielone (w skali Pantone 361) listwy drzwi bocznych i zderzaków, zielono-czarne folie samoprzylepne AKUNA i Health & Success na przednich bocznych drzwiach oraz napisem www.akuna.pl na tylnym zderzaku. Dystrybutor jest zobowiązany do zachowania koloru nadwozia, listew i folii reklamowych przez cały czas trwania umowy leasingowej lub kredytowej. Dystrybutor nie zamieści na samochodzie reklamy lub informacji o produkcie innej firmy niż Akuna. Dystrybutor nie będzie wykorzystywał samochodu w celach niezgodnych z polityką handlową firmy Akuna

By w danym miesiącu uzyskać dotację należy spełnić punkt 2. oraz jeden z warunków zawartych w punkcie 3 niniejszej umowy. Maksymalna miesięczna wysokość dotacji udzielanej przez firmę AKUNA Polska Sp. z o.o. jest równa wysokości miesięcznej raty leasingowej lub kredytowej, jednak nie więcej niż 1000 zł netto.
III.

Premia finansowa
W wypadku spełnienia warunków niniejszej umowy przez Dystrybutora, Akuna zobowiązuje się do przekazywania premii finansowej na konto bankowe Dystrybutora na podstawie faktury wystawionej przez Dystrybutora najpóźniej do końca następnego miesiąca kalendarzowego.
IV.

Przedwczesne zerwanie ważności umowy
Umowa niniejsza zostanie przedwcześnie zerwana w dniu kiedy :

 • Dystrybutor będzie zalegał z płatnościami wobec firmy leasingowej lub kredytowej

 • Skończy się ważność Umowy Dystrybucyjnej Nr. …………………….

 • Skończy się ważność Umowy leasingowej lub kredytowej

 • Dystrybutor zamieści na samochodzie reklamę lub informację o produkcie innej firmy niż Akuna

 • Dystrybutor będzie wykorzystywał samochód w celach niezgodnych z polityką handlową firmy Akuna

 • Samochód zostanie skradziony lub ulegnie wypadkowi , który uniemożliwi jego dalszą eksploatację

 • Dystrybutor umożliwi korzystanie z samochodu osobom trzecim poza : ……………………………………..……………V.

Czas trwania Umowy


 1. Niniejsza Umowa zawarta jest na czas trwania umowy leasingowej lub kredytowej lecz nie na okres dłuższy niż 48 miesięcy od podpisania niniejszej umowy.

 2. Pierwszym miesiącem udzielenia dotacji jest miesiąc , w którym została podpisana niniejsza umowa, lecz pierwsza dotacja zostanie przekazana Dystrybutorowi nie wcześniej niż w momencie odebrania samochodu.

 3. Akuna może listem poleconym wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym niniejszą Umowę, jeżeli Dystrybutor naruszy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub nie przestrzega zasad zawartych w Umowie Dystrybucyjnej. Wypowiedzenie niniejszej umowy jest skuteczne po pięciu dniach od wysłania przez dotacjodawcę zawiadomienia o jej wypowiedzeniu.

 4. Niniejsza Umowa zawarta jest z określoną osobą i nie może być scedowana.


VI.

Rozwiązywanie sporów
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Wszystkie spory wynikające lub związane z niniejszą Umową będą rozwiązywane tak dalece jak jest to możliwe na drodze negocjacji. Spory, które nie zostaną rozwiązane na drodze negocjacji, w ciągu 30 dni od zawiadomienia drugiej strony będą rozwiązywane w drodze arbitrażu zgodnie z postanowieniami Kodeksu Postępowania Cywilnego o sądzie polubownym. Miejscem arbitrażu będzie sąd właściwy miejscowo dla Akuna Polska Sp. z. o.o.
VII.

Postanowienia końcowe


 1. Dystrybutor uiści wszystkie opłaty, podatki, ubezpieczenia i inne należności publicznoprawne i prywatnoprawne związane z posiadaniem i używaniem przedmiotu leasingu lub kredytu.

 2. FHU Auto-Boss Andrzej Karwala, Bielsko-Biała poniesie koszty lakierowania listew i folii samoprzylepnych jak rówież wyposaży dostarczony pojazd w radioodtwarzacz z kompaktem (klasa JVC, Sony) oraz dostarczy do pojazdu kartę serwisową VIP z wynikającymi z niej korzyściami

 3. Zmiany i dodatki (załączniki) do tej Umowy wymagają formy pisemnej.
 1. Strony niniejszej umowy oświadczają, że niniejszą umowę przeczytały i że wypełniły ją z własnej niewymuszonej woli, na dowód czego składają swoje własnoręczne podpisy.

Wybieram promocję:

□ Program „AUTO“ z dofinansowaniem od .......................

□ Program „Opłata wstępna“, 6-tym miesiącem kwalifikacji jest ............, dofinansowanie od następnego miesiąca.W Katowicach dnia …………………..…2005

Akuna Polska Sp. z o.o. Dystrybutor©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość