Strona główna

Umowa przejściowa w sprawie handlu I kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony


Pobieranie 4.56 Mb.
Strona1/38
Data19.06.2016
Rozmiar4.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
UMOWA PRZEJŚCIOWA
w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,


zwana dalej „Wspólnotą”,
z jednej strony, oraz
REPUBLIKA CHORWACJI,
zwana dalej „Chorwacją”
z drugiej strony,
uwzględniając, co następuje:
(1) Układ Stabilizacyjny i Stowarzyszeniowy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chorwacji, z drugiej strony, został podpisany w Luksemburgu, dnia 29 października 2001 roku.
(2) Układ Stabilizacyjny i Stowarzyszeniowy ma na celu nawiązanie ścisłych i trwałych stosunków, opierających się na wzajemności i obopólnych interesach, które umożliwiłyby Chorwacji na sformalizowanie i wzmocnienie istniejących już stosunków z Unią Europejską.
(3) Konieczne jest zapewnienie rozwoju kontaktów handlowych przez ustanowienie stosunków umownych.
(4) W tym celu konieczne jest jak najszybsze wprowadzenie w życie, na mocy Umowy przejściowej, postanowień Układu Stabilizacyjnego i Stowarzyszeniowego odnoszących się do handlu i spraw związanych z handlem.
(5) Niektóre postanowienia znajdujące się w protokole 6 do Układu Stabilizacyjnego i Stowarzyszeniowego w sprawie transportu lądowego, odnoszące się do tranzytowego transportu drogowego, są bezpośrednio związane ze swobodnym przepływem towarów i muszą, w związku z tym, być włączone do niniejszej Umowy przejściowej.
(6) W oczekiwaniu na wejście w życie Układu Stabilizacyjnego i Stowarzyszeniowego oraz utworzenie Rady Stabilizacyjnej i Stowarzyszeniowej, oraz z braku żadnej innej instytucjonalnej struktury umownej, należy zapewnić stworzenie szczególnych ram, których celem jest pomoc we wprowadzaniu w życie Umowy przejściowej,
POSTANOWILI podpisać niniejszą Umowę i w tym celu powołali jako swych pełnomocników:
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA:
- Louis MICHEL
Wicepremier i Minister Spraw Zagranicznych Królestwa Belgii,
Urzędujący Przewodniczący Rady Unii Europejskiej,

- Christopher PATTEN,


Członek Komisji Wspólnot Europejskich,
CHORWACJA:
- Tonino PICULA
Minister Spraw Zagranicznych Republiki Chorwacji
KTÓRZY, po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za należyte i sporządzone we właściwej formie,
UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:
TYTUŁ I

ZASADY OGÓLNEArtykuł 1 (artykuł 2 SAA)
Przestrzeganie zasad demokratycznych i praw człowieka, które zostały proklamowane w Powszechnej Delaracji Praw Człowieka, i które zostały określone w Akcie Końcowym z Helsinek i w Karcie Paryskiej dla Nowej Europy, przestrzeganie zasad prawa międzynarodowego i państwa prawa, jak też reguł gospodarki rynkowej, wyrażonych w dokumencie z Konferencji KBWE z Bonn w sprawie współpracy gospodarczej, tworzą podstawy polityki krajowej i zagranicznej Stron, i stanowią istotne elementy niniejszej Umowy.
TYTUŁ II

SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓWArtykuł 2 (artykuł 15 SAA)
1. Wspólnota i Chorwacja ustanowią stopniowo strefę wolnego handlu w okresie przejściowym sześciu lat licząc od daty wejścia w życie niniejszej Umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i z postanowieniami GATT z 1994 roku i WTO. Czyniąc to, uwzględniają szczególne wymagania przewidziane poniżej.
2. Scalona nomenklatura towarowa używana jest do klasyfikacji towarów w handlu między obiema Stronami.
3. Dla każdego produktu, podstawowa stawka celna, stanowiąca podstawę dla stopniowych obniżek określonych w niniejszej Umowie, jest stawką rzeczywiście stosowaną erga omnes w dniu poprzedzającym podpisanie niniejszej Umowy lub stawką WTO na 2002 rok, jeśli ta ostatnia jest niższa.
4. Jeśli, po podpisaniu niniejszej Umowy, jakakolwiek obniżka cła będzie stosowana erga omnes, w szczególności obniżki wynikające z negocjacji taryfowych WTO, to takie obniżone stawki zastępują podstawowe stawki celne określone w ustępie 3, od dnia, w którym obniżki takie zostały zastosowane.
5. Wspólnota i Chorwacja powiadamiają się wzajemnie o swoich podstawowych stawkach celnych.
Rozdział I
Produkty przemysłowe
Artykuł 3 (artykuł 16 SAA)
1. Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się do produktów pochodzących ze Wspólnoty lub z Chorwacji, wymienionych w działach 25-97 Nomenklatury Scalonej, z wyjątkiem produktów wymienionych w ustępie 1 (ii) załącznika I do Porozumienia w sprawie rolnictwa (GATT 1994).
2. Postanowień artykułów 4 i 5 nie stosuje się ani do wyrobów włókienniczych, ani do produktów stalowych z działu 72 Nomenklatury Scalonej, jak to jest określone w artykułach 9 i 10.
3. Handel między Stronami produktami podlegającymi Traktatowi ustanawiającemu Europejską Wspólnotę Energii Atomowej jest prowadzony zgodnie z postanowieniami tego Traktatu.
Artykuł 4 (artykuł 17 SAA)
1. Obowiązujące w przywozie do Wspólnoty należności celne na produkty pochodzące z Chorwacji zostają zniesione z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy.
2. Obowiązujące w przywozie do Wspólnoty ograniczenia ilościowe oraz środki o skutku równoważnym dotyczące produktów pochodzących z Chorwacji zostają zniesione z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy.
Artykuł 5 (artykuł 18 SAA)
1. Obowiązujące w Chorwacji należności celne przywozowe na towary pochodzące ze Wspólnoty, inne niż te wymienione w załącznikach I i II, zostają zniesione z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy.
2. Obowiązujące w Chorwacji należności celne przywozowe na towary pochodzące ze Wspólnoty, wymienione w załączniku I, będą stopniowo obniżane lub znoszone, zgodnie z następującym harmonogramem:

  • w dniu 1 stycznia 2003 roku, każda stawka celna zostanie obniżona do 30% podstawowej stawki celnej,
  • w dniu 1 stycznia 2004 roku zniesione zostają pozostałe cła.

3. Obowiązujące w Chorwacji należności celne przywozowe na produkty pochodzące ze Wspólnoty, wymienione w załączniku II, są stopniowo obniżane i znoszone, zgodnie z następującym harmonogramem:
  • w dniu wejścia w życie niniejszej Umowy, każda stawka celna zostanie obniżona do 70% podstawowej stawki celnej,
  • w dniu 1 stycznia 2003 roku, każda stawka celna zostanie obniżona do 50% podstawowej stawki celnej,
  • w dniu 1 stycznia 2004 roku, każda stawka celna zostanie obniżona do 40% podstawowej stawki celnej,
  • w dniu 1 stycznia 2005 roku, każda stawka celna zostanie obniżona do 30% podstawowej stawki celnej,
  • w dniu 1 stycznia 2006 roku, każda stawka celna zostanie obniżona do 15% podstawowej stawki celnej,
  • w dniu 1 stycznia 2007 roku, zniesione zostają pozostałe cła.

4. Obowiązujące w Chorwacji ograniczenia ilościowe w przywozie dotyczące towarów pochodzących ze Wspólnoty oraz środki o skutku równoważnym, zostają zniesione z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy.


Artykuł 6 (artykuł 19 SAA)
Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy Wspólnota oraz Chorwacja znoszą w handlu między sobą wszystkie opłaty o skutku równoważnym do należności celnych przywozowych.
Artykuł 7 (artykuł 20 SAA)
1. Wspólnota oraz Chorwacja znoszą wszelkie należności celne wywozowe oraz opłaty o skutku równoważnym z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy.
2. Wspólnota oraz Chorwacja znoszą między sobą wszelkie ograniczenia ilościowe w wywozie oraz środki o skutku równoważnym z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy.
Artykuł 8 (artykuł 21 SAA)
Chorwacja wyraża gotowość do obniżenia swoich należności celnych w handlu ze Wspólnotą szybciej niż to jest przewidziane w artykule 5, jeśli jej ogólna sytuacja gospodarcza i sytuacja danego sektora gospodarki na to pozwalają.
Komitet Tymczasowy wydaje odpowiednie zalecenia w tym celu.
Artykuł 9 (artykuł 22 SAA)
Protokół 1 ustanawia uzgodnienia mające zastosowanie do określonych w nim wyrobów włókienniczych.
Artykuł 10 (artykuł 23 SAA)
Protokół 2 ustanawia uzgodnienia mające zastosowanie do określonych w nim produktów stalowych z działu 72 Nomenklatury Scalonej.
Rozdział II
Rolnictwo i rybołówstwo
Artykuł 11(artykuł 24 SAA)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość