Strona główna

Umowa zawarta w domu lub na pokazie


Pobieranie 17.14 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar17.14 Kb.
Umowa zawarta w domu lub na pokazie
Zdarza się gdy do naszych drzwi zapuka niespodziewanie akwizytor z propozycją sprzedaży towaru o niezwykłych walorach np. zdrowotnych czy praktycznych, często przedstawiany jako towar o bardzo atrakcyjnej cenie. Czasami otrzymujemy zaproszenie na pokaz zachęcani np. uzyskaniem tzw. gratisów. Bywają sytuacje kiedy przedstawiciel firmy przychodzi niezapowiedziany do naszego mieszkania proponując zawarcie umowy według niego na bardzo korzystnych warunkach, której przedmiotem jest np. świadczenie usług telekomunikacyjnych czy sprzedaż energii elektrycznej. Po kuszących namowach konsument podejmuje decyzję o podpisaniu umowy. Potem okazuje się, że nabył rzecz, której tak naprawdę nie chciał kupić, czy też można było kupić podobną za mniejsze pieniądze albo podpisał umowę, która zawiera niektóre zapisy np. mało dla niego korzystne.

Podpisanie umowy w naszym domu czy na pokazie jest określone przez ustawodawcę jako zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa. Zasady i tryb zawierania z konsumentami umowy poza lokalem przedsiębiorstwa regulują szczegółowe zapisy ustawowe zawarte w ustawie o prawach konsumenta..Oto na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę przy zawieraniu tego typu umów.

Wpuszczamy do naszego domu miłą, sympatyczną, ale obcą osobę, która proponuje nam zawarcie umowy. Zaraz na początku żądajmy więc, aby akwizytor się wylegitymował i przedstawił dokumenty zawierające dane identyfikujące. Najlepiej spiszmy wszystkie te dane na kartce. Może być to przydatne potem w razie chęci odstąpienia od umowy, czy złożenia reklamacji. Ustawa określa, iż obowiązkiem przedsiębiorcy, który proponuje konsumentowi zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa jest poinformowanie w sposób jasny i zrozumiały m.in. o swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany; adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą; oraz o adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny.

Pamiętajmy również, aby przed podpisaniem umowy dokładnie ją przeczytać. Jeżeli akwizytor przekonuje konsumenta np. do zakupu towaru już 3-cią godzinę, wszyscy są zmęczeni, a na dodatek jest już bardzo późno, proszę nie podpisywać pochopnie umowy. Najlepiej odłożyć podpisanie umowy na kolejny dzień, co pozwoli na spokoje i przemyślane podjęcie decyzji. Sprzedawca, któremu zależy na dobrej opinii nie powinien mieć nic przeciwko temu.

Zwróćmy szczególną uwagę również na zapisy w umowie dotyczące warunków i formy zapłaty. W sytuacji gdy konsument dokonuje zakupu towaru na kredyt jest wtedy przeświadczony, co często potwierdza akwizytor, że taki kredyt otrzyma. Nie zawsze jednak tak jest. Zdarza się, że bank współpracujący ze sprzedawcą z jakiś względów odmówi udzielenia kredytu. Treść umowy podpisanej przez konsumenta może regulować taką sytuację niekorzystnie dla kupującego. Może nakładać na niego w przypadku odmowy udzielenia kredytu obowiązek zapłacenia pełnej kwoty za towar od razu. Konsument nie świadomy, gdyż nie brał pod uwagę takiej sytuacji, czy też nie przeczytał dokładnie umowy, zostaje postawiony przed faktem spłacenia całej, często dużej kwoty za zakupiony towar.

W przypadku umów np. na świadczenie usług telekomunikacyjnych czy sprzedaż energii elektrycznej nie polegajmy tylko na informacjach przekazanych ustnie przez przedstawiciela. Sprawdźmy dokładnie zapisy umowy w szczególności określające dane przedsiębiorcy, okres obowiązywania umowy, możliwości jej wcześniejszego rozwiązania, zwracając uwagę na finansowe tego konsekwencje. Prześledźmy sami zapisy umowy i załączników zwracając uwagę na cenę oraz inne koszty czy opłaty dodatkowe. Zdarzyć się bowiem może, iż cena główna wyda się nam atrakcyjna, ale dodatkowe opłaty w sumie stanowić będą mniej korzystną ofertę niż myśleliśmy.

Po podpisaniu umowy zażądajmy pozostawienia dla nas jednego jej egzemplarza, a jeżeli przedstawiciel pozostawi nam potwierdzenie jej zawarcia, to należy dokładnie zapoznać się z treścią umowy i najlepiej spisać sobie na kartce ważne dla nas informacje nie zawarte w potwierdzeniu. Ustawodawca wyraźnie wskazał, iż przedsiębiorca jest zobowiązany wydać konsumentowi dokument umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub potwierdzenie jej zawarcia, utrwalone na papierze lub, za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku.


Pamiętajmy pośpiech nigdy nie jest dobrym doradcą.
Dlatego też zanim konsument podejmie decyzję o podpisaniu umowy powinien:
- zastanowić się czy przedmiotem umowy jest właśnie to czego naprawdę potrzebuje

- zastanowić się na jakich parametrach użytkowych czy warunkach przedmiotu umowy najbardziej mu zależy

- porównać ceny podobnych towarów czy usług oferowanych przez innych sprzedawców

- sprawdzić dokładnie dane przedsiębiorcy

- upewnić się czy umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron

- przed podpisaniem zapoznać się z treścią umowy

- przed podpisaniem sprawdzić każdą kartkę dokumentów przedstawianych do podpisu czy dotyczą one na pewno zawieranej umowy

- nie podpisywać umowy jeżeli jest mało czytelna i niezrozumiała

- dopilnować, aby jeden egzemplarz umowy lub potwierdzenia został mu pozostawiony

- dopilnować, aby wszystkie załączniki ( np. cenniki czy regulaminy) do umowy zostały mu przekazane

- sprawdzić w umowie i załącznikach cenę lub wynagrodzenie oraz wszystkie opłaty dodatkowe

- sprawdzić warunki i formy płatności

- sprawdzić warunki gwarancji jeżeli została udzielona przez gwaranta

W umowie poza lokalem przedsiębiorstwa ustawodawca objął konsumenta szczególną ochroną. Ma on możliwość odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Najlepiej jest wysłać takie oświadczenie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Obowiązek poinformowania konsumenta zawierającego umowę poza lokalem przedsiębiorstwa o prawie odstąpienia od umowy ustawodawca nałożył na przedsiębiorcę. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową poza lokalem przedsiębiorstwa, przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy oraz braku prawa odstąpienia od umowy w określonych ustawowo przypadkach. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje konsumentowi np. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Ponadto ustawa wprowadza listę wyłączeń, w których przepisy dotyczące umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa nie znajdują zastosowania. Dotyczy to m.in. usług socjalnych, gier hazardowych, umów o imprezę turystyczną, czy też kiedy całkowita wartość przedmiotu umowy nie przekracza kwoty 50 zł.

Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu odstąpienia od umowy. Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem 12 miesięcy, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.(Podstawa prawna – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 2014 r. poz. 827)
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość